9 star­tu­pov a ich naj­väč­šie bláz­nov­stvá, ktoré uro­bili pre úspech

Ráchel Matušková / 7. apríl 2015 / Tools a produktivita

Prí­be­hov o tom ako zakla­da­te­lia star­tu­pov odišli zo školy a treli biedu kým pri­šiel prvý úspech, sme už počuli nie­koľko. Ale počuli ste už o tom, ako chlapci z Ins­ta­cart pri­pili jed­ného zo zakla­da­te­ľov akce­le­rá­tora alebo o tom ako Pay­Pal roz­dá­val peniaze? A viete ešte o iných šia­le­nos­tiach, ktoré pri­viedli nie­ktoré zo star­tu­pov k úspe­chu?

Zakla­da­te­lia AirBnB zís­kali začia­točný kapi­tál pre­da­jom ich vlast­nej značky cere­álií.

AirBnB, služba, ktorá spája tých ktorí ponú­kajú uby­to­va­nie a tých ktorí uby­to­va­nie hľa­dajú, bola nedávno ohod­no­tená na 1,3 mld.$.

Aby zakla­da­te­lia na začiatku zís­kali potrebný kapi­tál, začali pre­dá­vať vlastné cere­álie. Oby­čajné cere­álie ozna­čili ako limi­to­vanú edí­ciu s poli­tic­kou téma­ti­kou a nazvali ich Obama O´s, Cap´n McCain a Bre­ak­fast Of Change. Za dva mesiace pre­dali 800 kusov po 40$ a cel­kovo zaro­bili viac ako 30 000$.

Zakla­da­te­lia Red­dit vytvo­rili falošné účty.

Red­dit, stránka na hod­no­te­nie a zdie­ľa­nie toho naj­lep­šieho na inter­nete, mala v roku 2013 731 mil. pou­ží­va­te­ľov.

Avšak v roku 2005, keď začí­nali, mali tak málo pou­ží­va­te­ľov, že sa zakla­da­te­lia roz­hodli pre menší pod­vod. Vytvo­rili nie­koľko faloš­ných účtov, s kto­rými nará­bali ako sku­točný pou­ží­va­te­lia. Okrem toho, že tak zvý­šili akti­vitu, mohli na základe faloš­ných účtov tva­ro­vať a udá­vať smer webu.

Zakla­da­te­lia Warby Par­ker kúpili starý žltý škol­ský auto­bus a jaz­dili s ním krí­žom krá­žom kra­ji­nou.

Warby Par­ker, značka, ktorá pre­dáva dizaj­nér­ske oku­liare za lac­nej­šie.

Aby upú­tali pozor­nosť médií, kúpili kla­sický žltý škol­ský auto­bus, s kto­rým ces­to­vali po USA a pre­vádz­ko­vali v ňom mobilnú pre­dajňu nazvanú Warby Par­ker Class Trip. Tento krok sa im zjavne opla­til, keďže od roku 2010 pre­dali 1 mil. oku­lia­rov.

Pay­Pal roz­dá­val peniaze.

Online služba na pla­te­nie Pay­Pal dnes robí denné trans­ak­cie za 315,3 mil. $.

Začiatky firmy boli polo­žené tak­po­ve­diac na úplat­koch. Pay­Pal dával svo­jim pou­ží­va­te­ľom 10$, ak sa k nim pri­dajú a ešte niečo pri­ho­dili za odpo­ru­če­nie ich pria­te­ľom. Samoz­rejme na začiatku tvo­rili stratu, ale tento krok sa nako­niec uká­zal ako výherný, keď zís­kali 1 mil. pou­ží­va­te­ľov len za jeden rok exis­ten­cie.

Zakla­da­teľku The Muse vyhod­no­til Gmail ako spa­mera.

The Muse, stránka ponú­ka­júca kari­érne pora­den­stvo a ponuku práce, dnes patrí medzi špičku, no ani ich začiatky neboli jed­no­du­ché.

Zakla­da­teľka Kath­ryn Mins­hew hovorí, že na začiatku nemali dosta­tok pros­tried­kov na veľkú kam­paň, a záro­veň vedela, že odpo­rú­ča­nie od zná­mych môže byť v ich prí­pade kri­tic­kým bodom. A tak sa roz­hodla, poslať email kaž­dému zo svo­jich kon­tak­tov na Gmaily. Písala im toľko, až ju Gmail vyhod­no­til za spa­mera a zablo­ko­vali jej účet. Ďal­ším jej bláz­ni­vým kro­kom bolo, keď sa roz­hodla uro­biť párty pre 150 ľudí len za 10$, a to vrá­tane platby za taxík, kto­rým pri­viezla 3 kra­bice daro­va­ného ginu. A do tre­tice, garan­to­vala platy zamest­nan­com z jej vlast­ného osob­ného účtu.

Zakla­da­teľ Ins­ta­cart pou­žil six-pack pív, aby zís­kal pozor­nosť akce­le­rá­tora.

Ins­ta­cart, služba na doru­čo­va­nie potra­vín, je známa rých­los­ťou doru­čo­va­nia. Zakla­da­teľ Apo­orva Mehta však nebol vždy taký promptný s ter­mínmi.

Mehta sa pri­hlá­sil do akce­le­rá­tora Y Com­bi­na­tor, na čom by nebolo nič zvláštne, keby jeho pri­hláška neprišla dva mesiace po dead­line pri­hla­so­va­nia. Mehta sa roz­ho­dol zís­kať pozor­nosť zakla­da­teľa YC Gar­ryho Tana tak, že mu poslal six-pack piva pro­stred­níc­tvom Ins­ta­cart. O pol hodinu už dví­hal hovor od Tana, ktorý ho pozval na stret­nu­tie. Touto prí­ho­dou Met­hove bláz­nivé nápady nekon­čia. Raz on a jeho tím kúpili každú jednu položku potra­vi­nách Tader Joe´s, aby ju odfo­tili a kata­lo­gi­zo­vali do sys­tému Ins­ta­cart.

Zakla­da­teľ Pin­te­rest osobne napí­sal tisí­com pou­ží­va­te­ľov.

Popu­lárne sociálne médium Pin­terst má v tomto čase 70 mil. pou­ží­va­te­ľov po celom svete, no na začiatku ich bolo len 7 000. Spo­lu­za­kla­da­teľ Ben Sil­ber­man sa roz­ho­dol túto sku­pinu oslo­viť osobne. A tak prvým 7 000 pou­ží­va­te­ľom osobne napí­sal email s otáz­kou čo si mys­lia o Pin­terste.

Zakla­da­teľ Sales­force a jeho mar­ke­tin­gové extrémy.

Sales­force, clou­dová spo­loč­nosť, ktorá bola For­be­som ozna­čená ako naji­no­va­tív­nej­šia spo­loč­nosť v Ame­rike, čo môžeme pove­dať aj o nie­kto­rých bláz­ni­vých mar­ke­tin­go­vých kro­koch spo­lu­za­kla­da­teľa Marca Beni­ofa.

Marc Beni­off si raz najal falošnú sku­pinu pro­tes­tu­jú­cich ľudí, aby pre­ru­šili kon­fe­ren­ciu naj­väč­šieho kon­ku­renta. Pri inej uda­losti kon­ku­renta zašiel ešte ďalej. Náv­štev­ní­kov kon­ku­ren­to­vej kon­fe­ren­cie zadr­žal v taxí­koch a pri­vie­zol na svoju kon­fe­ren­ciu o vlast­nom pro­dukte. Keď mal pred­niesť pred­nášku na Oracle kon­fe­ren­cii, rad­šej ju zru­šil a obe­cen­stvo pri­tia­hol na svoju vlastnú pred­nášku vo ved­ľaj­šom bare. Týmto však Beni­of­fove šibals­tvá nekon­čia. Počas jed­ného inter­view pred­vie­dol stand-up vystú­pe­nie s nemec­kým prí­zvu­kom a dostal sa do prob­lé­mov, kvôli využi­tiu Dalai Lamu na pla­gáte. Tak­tiež robí šia­lené párty s 90 000 hos­ťami, na ktoré pozýva kapely ako Metal­lica alebo Red Hot Chili Pep­pers a tiež busi­ness líd­rov ako Richard Bran­son a Tony Rob­bins.

Mar­ke­tin­gová šéfka Watsi využila aj vyha­dzo­vača.

Watsi, glo­bálna fun­din­gová plat­forma pre medi­cín­ske účely vyzbie­rala 3 mil. dolá­rov pre pacien­tov v 20 kra­ji­nách za jeden rok. Zís­kať tieto peniaze nebolo vôbec jed­no­du­ché a Watsi raz súťa­žilo o 10 000$. Počas posled­nej hodiny súťaže sa roz­ho­do­valo medzi Watsi a kon­ku­ren­tom, mar­ke­tin­gová šéfka Grace Garey bola roz­hod­nutá zví­ťa­ziť. A keďže bola práve v bare, využila to. Začala oslo­vo­vať kaž­dého v bare, aby vytiahli svoje mobilné tele­fóny a hla­so­vali za Watsi. Dokonca sa dohodla s vyha­dzo­va­čom, aby požia­dal o hlas každú osobu, ktorá vstúpi do baru. Súťaž napo­kon vyhrali o nie­koľko per­cent.

Kto je Vás osobný favo­rit v šia­le­nos­tiach?

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)