9 star­tu­pov, kto­ré taj­ne vlád­nu inter­ne­tu

Dárius Polák / 23. decembra 2015 / Lifehacking

Ama­zon, Goog­le, Mic­ro­soft. To sú všet­ko tech­no­lo­gic­ký titá­ni, posky­tu­jú­ci web­hos­ting a ďal­šie služ­by mili­ó­nom pod­ni­kom na celom sve­te. No nemô­žu byť vša­de. Je tu deväť star­tu­pov, kto­ré vypo­má­ha­jú k hlad­ké­mu fun­go­va­niu webu spo­za scé­ny, spô­so­bom kto­rý si ani neuve­do­mu­je­me.

Doc­ker: Pac­ka­ging the web

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $180 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využí­va – Uber, eBay, Spo­ti­fy, Busi­ness Insi­der

Doc­ker umož­ňu­je prog­ra­má­to­rom napí­sať vlast­ný kód raz a pou­žiť ho vša­de – z vlast­ných lap­to­pov po gigan­tic­ké Ama­zon cloud služ­by. Vďa­ka tomu deve­lo­pe­ri ľah­ko vytvo­ria a mana­žu­jú vlast­ný kód, čím pomá­ha­jú ostat­ným spo­loč­nos­tiam roz­ví­jať svo­je strán­ky viac a rých­lej­šie.

1

NGINX: Ser­ving up the web

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $33 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využí­va – NASA, GoGo Inflight Inter­net, WordP­ress, Wiki­pe­dia

NGINX nazý­va svoj web ser­ver soft­vér „taj­ným srd­com moder­né­ho inter­ne­tu“. V pod­sta­te fun­gu­je ako pro­stred­ník medzi vašim pre­hlia­da­čom a web­strán­kou, či apli­ká­ci­ou kto­rú chce­te nav­ští­viť. Tvr­dí sa, že pohá­ňa 1/3 naj­po­pu­lár­nej­ších strá­nok na inter­ne­te.

2

Stri­pe: Taking pay­ments for the web

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $280 mili­ó­nov v 7 kolách

Kto ich využí­va – Red­dit, Kicks­tar­ter, Slack, Lyft, Indie­Go­Go

Stri­pe pred­sta­vu­je nevi­di­teľ­né plat­by na Inter­ne­te. Ak ste nie­ke­dy pod­po­ri­li kam­paň na Kicks­tar­te­ri, Stri­pe vyko­nal vašu plat­bu, či už ste si toho boli vedo­mí ale­bo nie.

3

Mon­goDB: Orga­ni­zing the web’s infor­ma­ti­on

Síd­lo – New York City a Palo Alto

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $311,1 mili­ó­na v 7 kolách

Kto ich využí­va – Craigs­list, EA, Busi­ness Insi­der, eHar­mo­ny

Popu­lár­ny data­bá­zo­vý star­tup, kto­rý pomá­ha spo­loč­nos­tiam usklad­niť, orga­ni­zo­vať a sprí­stup­niť všet­ky ich infor­má­cie. Vždy, keď si si zahral Batt­le­field onli­ne a zís­kal novú polož­ku, ulo­ži­la sa ti do data­bá­zy Mon­goDB.

4

CloudF­la­re: Get­ting you whe­re you’re going fas­ter

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $182,05 mili­ó­nov v 4 kolách

Kto ich využí­va – Lea­gue of Legends, Bain Capi­tal, NASDAQ, Metal­li­ca

CloudF­la­re je tzv. „sieť doru­čo­va­nia obsa­hu“. Ako­náh­le sa pri­po­jí­te k web­strán­ke využí­va­jú­cu CloudF­la­re, odha­lí z akej kra­ji­ny sa pri­pá­ja­te a pre­po­jí vás na najb­liž­ší ser­ver.

Nie­len že to zna­me­ná lep­ší user expe­rien­ce, no čas­to krát spô­so­bu­je roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou pri hra­ní Lea­gue of Legends :-). A ako pek­ná pri­da­ná hod­no­ta je ochra­na pro­ti Dis­tri­bu­ted Denial of Ser­vi­ce attacks (DDoS), naj­zná­mej­šou metó­dou, kto­rá sa využí­va pri úmy­sel­nom spad­nu­tí strán­ky.

Cloud­fa­re záro­veň tvr­dí, že v súčas­nos­ti zvlá­da 5 % webo­vých strá­nok celo­sve­to­vo.

5

Xama­rin: Brin­ging apps eve­ry­whe­re

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $82 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využí­va – JetB­lue, Draw A Stick­man, Berks­hi­re Hat­ha­way

Idea je jed­no­du­chá – vytvor­te svo­ju apli­ká­ciu raz a ľah­ko ju pre­prog­ra­muj­te na iOS, Andro­id, Win­do­ws ale­bo na hoci­čo iné s mini­mom „mra­ven­čej prá­ce“.

6

Mixpa­nel: Hel­ping web­si­tes help you

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $77,02 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využí­va – Uber, Airb­nb, Match.com, Amazon’s Twitch

Mixpa­nel posie­la pra­vi­del­né repor­ty deve­lo­pe­rom o tom ako pres­ne využí­va­jú svo­je web­strán­ky a apli­ká­cie. Tak­že ak zis­tí­te, že váš poten­ciál­ny zákaz­ník dumá pri­dl­ho pri vypl­ňo­va­ní objed­náv­ky, je správ­ny čas for­mu­lár zme­niť.

Takis­to doká­že naz­bie­rať dosta­tok infor­má­ciu, čo pomá­ha napr. Uber-u a Airb­nb pred­po­ve­dať váš ďal­ší krok.

7

Digi­ta­lO­ce­an: Hos­ting web­si­tes eve­ry­whe­re

Síd­lo – New York

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $123 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využí­va – Bey­on­ce a veľa, veľa malých web­strá­nok

Digi­ta­lO­ce­an je malý šikov­ný star­tup v New Yor­ku, kto­rý úspeš­ne boju­je s goliá­šom v podo­be Ama­zo­nu. Ten­to rok sa stal dru­hou naj­väč­šou web­hos­tin­go­vou spo­loč­nos­ťou v zmys­le počte web­strá­nok, kto­ré pohá­ňa (viac než 163 000).

8

Twi­lio: Hel­ping the web talk to you

Síd­lo – San Fran­cis­co

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma – $233,7 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využí­va – Uber, Home Depot, Nord­strom, Democ­ra­tic Nati­onal Com­mit­tee

Twi­lio fun­gu­je ako pro­stred­ník medzi pre­pá­ja­ním tele­fón­nej sie­te a pod­ni­kov. Pokiaľ ste už jaz­di­li Ube­rom, vašu tex­to­vä sprá­vu „Uber vás vyz­dvih­ne za 4 minú­ty!“, ste dosta­li vďa­ka tech­no­ló­gii Twi­lio.

9

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)