9 star­tu­pov, ktoré tajne vládnu inter­netu

Dárius Polák / 23. decembra 2015 / Tools a produktivita

Ama­zon, Google, Mic­ro­soft. To sú všetko tech­no­lo­gický titáni, posky­tu­júci web­hos­ting a ďal­šie služby mili­ó­nom pod­ni­kom na celom svete. No nemôžu byť všade. Je tu deväť star­tu­pov, ktoré vypo­má­hajú k hlad­kému fun­go­va­niu webu spoza scény, spô­so­bom ktorý si ani neuve­do­mu­jeme.

Doc­ker: Pac­ka­ging the web

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $180 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využíva – Uber, eBay, Spo­tify, Busi­ness Insi­der

Doc­ker umož­ňuje prog­ra­má­to­rom napí­sať vlastný kód raz a pou­žiť ho všade – z vlast­ných lap­to­pov po gigan­tické Ama­zon cloud služby. Vďaka tomu deve­lo­peri ľahko vytvo­ria a mana­žujú vlastný kód, čím pomá­hajú ostat­ným spo­loč­nos­tiam roz­ví­jať svoje stránky viac a rých­lej­šie.

1

NGINX: Ser­ving up the web

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $33 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využíva – NASA, GoGo Inflight Inter­net, WordP­ress, Wiki­pe­dia

NGINX nazýva svoj web ser­ver soft­vér „taj­ným srd­com moder­ného inter­netu“. V pod­state fun­guje ako pro­stred­ník medzi vašim pre­hlia­da­čom a web­strán­kou, či apli­ká­ciou ktorú chcete nav­ští­viť. Tvrdí sa, že poháňa 1/3 naj­po­pu­lár­nej­ších strá­nok na inter­nete.

2

Stripe: Taking pay­ments for the web

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $280 mili­ó­nov v 7 kolách

Kto ich využíva – Red­dit, Kicks­tar­ter, Slack, Lyft, Indie­GoGo

Stripe pred­sta­vuje nevi­di­teľné platby na Inter­nete. Ak ste nie­kedy pod­po­rili kam­paň na Kicks­tar­teri, Stripe vyko­nal vašu platbu, či už ste si toho boli vedomí alebo nie.

3

Mon­goDB: Orga­ni­zing the web’s infor­ma­tion

Sídlo – New York City a Palo Alto

Dote­raz vyzbie­raná suma – $311,1 mili­óna v 7 kolách

Kto ich využíva – Craigs­list, EA, Busi­ness Insi­der, eHar­mony

Popu­lárny data­bá­zový star­tup, ktorý pomáha spo­loč­nos­tiam usklad­niť, orga­ni­zo­vať a sprí­stup­niť všetky ich infor­má­cie. Vždy, keď si si zahral Batt­le­field online a zís­kal novú položku, ulo­žila sa ti do data­bázy Mon­goDB.

4

CloudF­lare: Get­ting you where you’re going fas­ter

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $182,05 mili­ó­nov v 4 kolách

Kto ich využíva – Lea­gue of Legends, Bain Capi­tal, NASDAQ, Metal­lica

CloudF­lare je tzv. „sieť doru­čo­va­nia obsahu“. Ako­náhle sa pri­po­jíte k web­stránke využí­va­júcu CloudF­lare, odhalí z akej kra­jiny sa pri­pá­jate a pre­pojí vás na najb­ližší ser­ver.

Nie­len že to zna­mená lepší user expe­rience, no často krát spô­so­buje roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou pri hraní Lea­gue of Legends :-). A ako pekná pri­daná hod­nota je ochrana proti Dis­tri­bu­ted Denial of Ser­vice attacks (DDoS), naj­zná­mej­šou metó­dou, ktorá sa využíva pri úmy­sel­nom spad­nutí stránky.

Cloud­fare záro­veň tvrdí, že v súčas­nosti zvláda 5 % webo­vých strá­nok celo­sve­tovo.

5

Xama­rin: Brin­ging apps eve­ry­where

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $82 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využíva – JetB­lue, Draw A Stick­man, Berks­hire Hat­ha­way

Idea je jed­no­du­chá – vytvorte svoju apli­ká­ciu raz a ľahko ju pre­prog­ra­mujte na iOS, Android, Win­dows alebo na hocičo iné s mini­mom „mra­ven­čej práce“.

6

Mixpa­nel: Hel­ping web­si­tes help you

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $77,02 mili­ó­nov v 5 kolách

Kto ich využíva – Uber, Airbnb, Match.com, Amazon’s Twitch

Mixpa­nel posiela pra­vi­delné reporty deve­lo­pe­rom o tom ako presne využí­vajú svoje web­stránky a apli­ká­cie. Takže ak zis­títe, že váš poten­ciálny zákaz­ník dumá pri­dlho pri vypl­ňo­vaní objed­návky, je správny čas for­mu­lár zme­niť.

Takisto dokáže naz­bie­rať dosta­tok infor­má­ciu, čo pomáha napr. Uber-u a Airbnb pred­po­ve­dať váš ďalší krok.

7

Digi­ta­lO­cean: Hos­ting web­si­tes eve­ry­where

Sídlo – New York

Dote­raz vyzbie­raná suma – $123 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využíva – Bey­once a veľa, veľa malých web­strá­nok

Digi­ta­lO­cean je malý šikovný star­tup v New Yorku, ktorý úspešne bojuje s goliá­šom v podobe Ama­zonu. Tento rok sa stal dru­hou naj­väč­šou web­hos­tin­go­vou spo­loč­nos­ťou v zmysle počte web­strá­nok, ktoré poháňa (viac než 163 000).

8

Twi­lio: Hel­ping the web talk to you

Sídlo – San Fran­cisco

Dote­raz vyzbie­raná suma – $233,7 mili­ó­nov v 3 kolách

Kto ich využíva – Uber, Home Depot, Nord­strom, Democ­ra­tic Nati­onal Com­mit­tee

Twi­lio fun­guje ako pro­stred­ník medzi pre­pá­ja­ním tele­fón­nej siete a pod­ni­kov. Pokiaľ ste už jaz­dili Ube­rom, vašu tex­tovä správu „Uber vás vyz­dvihne za 4 minúty!“, ste dostali vďaka tech­no­ló­gii Twi­lio.

9

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)