90% miliar­do­vých star­tu­pov má prob­lém

Lukáš Timko / 25. januára 2016 / Tools a produktivita

Jim Bre­yer, inves­tor do rizi­ko­vého kapi­tálu inves­to­val do Face­bo­oku, keď bol ešte v začiat­koch. Podľa neho je dlho­dobý výhľad pre tech­no­lo­gický prie­my­sel veľmi pozi­tívny.

Momen­tálne sa jeho inves­tičná firma sústre­ďuje na umelú inte­li­gen­ciu a tiež tvrdí, že nebude inves­to­vať do nie­čoho čo nedis­po­nuje inte­li­gent­nou ana­ly­ti­kou úda­jov. Éru ume­lej inte­li­gen­cie pri­rov­náva k ére sociál­nych sietí, ktorá zme­nila celý digi­tálny svet.

Okrem toho však vidí aj veľa bolesti.

Podľa Bre­zera vstu­pu­jeme s jed­no­rož­cami (star­tupy s ohod­no­te­ním viac ako jedna miliarda dolá­rov) do situ­ácie 90 na 10, čo v pod­state zna­mená, že 90% star­tu­pov s hod­no­tou viac ako jedna miliarda dolá­rov bude musieť pre­ce­niť svoju hod­notu alebo skončí a 10% z nich to pre­žije bez akej­koľ­vek ujmy.

jim breyer

Por­tál Busi­ness Insi­der mu polo­žil otázku: “Prečo sa hod­nota spo­loč­ností takto vymkla spod kon­troly?”

Bre­yer tvrdí, že väč­šina takýchto spo­loč­ností pôsobí veľmi namys­lene a majú ochranu proti poklesu trhu, aby zakla­da­te­lia mohli inves­to­rom uká­zať veľkú a zabez­pe­čenú hod­notu svo­jich spo­loč­nosti. Tieto nadne­sené ohod­no­te­nia sú často pohá­ňané nená­syt­nými a krát­ko­do­bými víziami (Je cool mať hod­notu 10 miliárd dolá­rov).

Takéto pod­mienky sú v poriadku pre pod­ni­ka­te­ľov, kto­rých spo­loč­nosť je aj naďa­lej špor­tia­kom medzi ško­dov­kami. Keď bol Face­book ešte star­tup, tiež mal ochranu proti poklesu trhu. Keby sa veci pre Face­book vyvi­nuli inak, inves­tori a zamest­nanci by odišli bez akej­koľ­vek ujmy.

Facebook-investor-class-action-suit-to-move-forward

Bre­yer sa ako CEO zo Sili­con Val­ley dokonca teší na pád star­tu­po­vého trhu. Tvrdí, že kedysi bolo Sili­con Val­ley plné „nepred­ví­da­teľ­ných“ ľudí, no dnes je plné „aro­gant­ných“ ľudí a práve preto je rád, že nie­ktoré spo­loč­ností ochabnú a skon­čia. “Aro­gan­cia tu nemá miesto”, hlavne keď sú na tom veľké tech­no­lo­gické spo­loč­nosti, ako naprí­klad Face­book a Ama­zon lep­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Pokora je extrémne dôle­žitá.

Ak sú ľudia v Sili­con Val­ley aro­gantní, budú mať veľké prob­lémy. Momen­tálne sa tam nachá­dza 144 jed­no­rož­cov. Ak by pre­žilo iba 10% z nich, tak by tam ostalo iba 14 star­tu­pov.

Napriek varo­va­niu si Bre­yer myslí, že veľa spo­loč­ností v nasle­du­jú­cich 10 rokoch vynikne. Umelú inte­li­gen­ciu vidí ako veľkú prí­le­ži­tosť. V tejto oblasti si inves­tori roz­de­lia obrov­ské zisky vo všet­kom od medi­cín­skych až po zábavné zaria­de­nia.

Jim-Breyer-LPGPS-closeup

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)