90% miliar­do­vých star­tu­pov má prob­lém

Lukáš Timko / 25. januára 2016 / Lifehacking

Jim Bre­y­er, inves­tor do rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu inves­to­val do Face­bo­oku, keď bol ešte v začiat­koch. Pod­ľa neho je dlho­do­bý výhľad pre tech­no­lo­gic­ký prie­my­sel veľ­mi pozi­tív­ny.

Momen­tál­ne sa jeho inves­tič­ná fir­ma sústre­ďu­je na ume­lú inte­li­gen­ciu a tiež tvr­dí, že nebu­de inves­to­vať do nie­čo­ho čo nedis­po­nu­je inte­li­gent­nou ana­ly­ti­kou úda­jov. Éru ume­lej inte­li­gen­cie pri­rov­ná­va k ére sociál­nych sie­tí, kto­rá zme­ni­la celý digi­tál­ny svet.

Okrem toho však vidí aj veľa boles­ti.

Pod­ľa Bre­ze­ra vstu­pu­je­me s jed­no­rož­ca­mi (star­tu­py s ohod­no­te­ním viac ako jed­na miliar­da dolá­rov) do situ­ácie 90 na 10, čo v pod­sta­te zna­me­ná, že 90% star­tu­pov s hod­no­tou viac ako jed­na miliar­da dolá­rov bude musieť pre­ce­niť svo­ju hod­no­tu ale­bo skon­čí a 10% z nich to pre­ži­je bez akej­koľ­vek ujmy.

jim breyer

Por­tál Busi­ness Insi­der mu polo­žil otáz­ku: “Pre­čo sa hod­no­ta spo­loč­nos­tí tak­to vymk­la spod kon­tro­ly?”

Bre­y­er tvr­dí, že väč­ši­na takých­to spo­loč­nos­tí pôso­bí veľ­mi namys­le­ne a majú ochra­nu pro­ti pokle­su trhu, aby zakla­da­te­lia moh­li inves­to­rom uká­zať veľ­kú a zabez­pe­če­nú hod­no­tu svo­jich spo­loč­nos­ti. Tie­to nad­ne­se­né ohod­no­te­nia sú čas­to pohá­ňa­né nená­syt­ný­mi a krát­ko­do­bý­mi vízia­mi (Je cool mať hod­no­tu 10 miliárd dolá­rov).

Také­to pod­mien­ky sú v poriad­ku pre pod­ni­ka­te­ľov, kto­rých spo­loč­nosť je aj naďa­lej špor­tia­kom medzi ško­dov­ka­mi. Keď bol Face­bo­ok ešte star­tup, tiež mal ochra­nu pro­ti pokle­su trhu. Keby sa veci pre Face­bo­ok vyvi­nu­li inak, inves­to­ri a zamest­nan­ci by odiš­li bez akej­koľ­vek ujmy.

Facebook-investor-class-action-suit-to-move-forward

Bre­y­er sa ako CEO zo Sili­con Val­ley dokon­ca teší na pád star­tu­po­vé­ho trhu. Tvr­dí, že kedy­si bolo Sili­con Val­ley plné „nepred­ví­da­teľ­ných“ ľudí, no dnes je plné „aro­gant­ných“ ľudí a prá­ve pre­to je rád, že nie­kto­ré spo­loč­nos­tí ochab­nú a skon­čia. “Aro­gan­cia tu nemá mies­to”, hlav­ne keď sú na tom veľ­ké tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti, ako naprí­klad Face­bo­ok a Ama­zon lep­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Poko­ra je extrém­ne dôle­ži­tá.

Ak sú ľudia v Sili­con Val­ley aro­gant­ní, budú mať veľ­ké prob­lé­my. Momen­tál­ne sa tam nachá­dza 144 jed­no­rož­cov. Ak by pre­ži­lo iba 10% z nich, tak by tam osta­lo iba 14 star­tu­pov.

Napriek varo­va­niu si Bre­y­er mys­lí, že veľa spo­loč­nos­tí v nasle­du­jú­cich 10 rokoch vynik­ne. Ume­lú inte­li­gen­ciu vidí ako veľ­kú prí­le­ži­tosť. V tej­to oblas­ti si inves­to­ri roz­de­lia obrov­ské zis­ky vo všet­kom od medi­cín­skych až po zábav­né zaria­de­nia.

Jim-Breyer-LPGPS-closeup

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)