youtube_logo_mini ČLÁNKY KOMUNITA EVENTY VIDEÁHOT

Najbližšie eventy

Close

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Lucia Šic­ková (Pixel Fede­ra­tion)

Bratislava

  • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
  • 03.04.2017

Popis

You are invi­ted to Star­tup Grind Bra­ti­slava — (powe­red by Google for Entrep­re­ne­urs)!

This time we are taking place on the 3rd of April 2017 at Impact Hub Bra­ti­slava, Hviez­do­sla­vovo námes­tie 20, 81102 Bra­ti­slava.

Ple­ase regis­ter and pur­chase your tic­ket here: https://goo.gl/zHsCNF

Star­tup Grind is an inter­view con­cept coming out of Sili­con Val­ley and our 16th inter­vie­wee will be Lucia Šic­ková — Edu­ca­tion Prog­ram Mana­ger at Pixel Fede­ra­tion.

Agenda is a bit dif­fe­rent as usual:
18:30 — Networ­king
19:30 — Fire­side Chat with Lucia Šic­ková
20:30 — Networ­king

Close

iKa­ri­éra Dni prí­le­ži­tostí Bra­ti­slava jar 2017

Bratislava

  • FEI STU BA Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia
  • 04.04.2017

Popis

50 poho­vo­rov za deň? Že to nejde? Príď sa pre­sved­čiť!
FEI STU BA, 4. — 5. apríl lebo kto hľadá, nájde.

ČO môžeš zís­kať:
 — diplomovku/bakalárku
 — stáž, prax, prácu
 — kon­takty vo svo­jom novom povo­laní

Veľ­trh ti pri­náša medzi­ná­rodná štu­dent­ská orga­ni­zá­cia IAESTE.
Viac info: https://dniprilezitosti.sk/veltrh/bra­ti­slava

Zúčast­nené spo­loč­nosti:

4. april 2017

ADAS­TRA, s.r.o.
ARTIN Solu­ti­ons, s.r.o.
AT&T Glo­bal Network Ser­vi­ces Slo­va­kia
Accen­ture
Alza.sk s.r.o.
BSH Dri­ves and Pumps s.r.o.
Bran­son Ultra­so­nics, a.s.
Con­ti­nen­tal Auto­mo­tive Sys­tems Slo­va­kia s.r.o
Dell s r.o.
ELE­TECH­NIK s.r.o.
First Data Slo­va­kia
Huawei Tech­no­lo­gies (Slo­vak), s.r.o.
IBM Inter­na­ti­onal Ser­vi­ces Cen­tre s.r.o.
Innovatrics,s.r.o.
Inteva Pro­ducts Slo­va­kia, spol. s r.o.
Iveco Slo­va­kia s.r.o.
Kauf­land Slo­ven­ská repub­lika, v. o. s.
Krauss­Maf­fei Tech­no­lo­gies, spol.s.r.o.
Mobis Slo­va­kia s.r.o.
NES Nová Dub­nica s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
ON Semi­con­duc­tor
ProHR. s.r.o.
Qualy­soft Infor­ma­tion Tech­no­logy s.r.o.
Reinto, s.r.o.
Scha­eff­ler Ska­lica spol. s r.o.
Sche­idt & Bach­mann Slo­ven­sko s.r.o.
Schind­ler Dunaj­ská Streda a.s.
Schne­i­der Elect­ric Sys­tems Slo­va­kia s.r.o.
Stre­a­mUn­li­mi­ted
ŠKODA AUTO
ŠKODA TRAN­S­POR­TA­TION a.s.
TEM­PEST, a.s
Timan s.r.o.
Ver­tiv Slo­va­kia, a. s.

5. april 2017

Adient Slo­va­kia s.r.o.
Ama­zon Logis­tic Pra­gue s.r.o.
Anritsu Solu­ti­ons SK, s.r.o.
Asseco Cen­tral Europe, a.s.
Atos IT Solu­ti­ons and Ser­vi­ces s.r.o.
Auto­mo­tive Ligh­ting s.r.o.
CB&I s.r.o.
CN Group CZ s.r.o. orga­ni­začná zložka SK
Con­ti­nen­tal Auto­mo­tive Sys­tems Slo­va­kia s.r.o
Data­vard s. r. o.
Delo­itte Audit, s.r.o.
ELE­TECH­NIK s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
Eaton Euro­pean Inno­va­tion Cen­ter
Elek­tro­tech­nický ústav SAV
GA Dril­ling a.s.
Kia Motors Slo­va­kia, s. r. o.
MBtech Bohe­mia s.r.o.
Mue­hl­bauer Tech­no­lo­gies s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
Nokia
Pivo­vary Topvar,a.s.
Pors­che Engi­ne­e­ring Ser­vi­ces s r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers Slo­ven­sko s.r.o.
ProHR. s.r.o.
Pro­cess Auto­ma­tion Solu­ti­ons s.r.o.
Reinto, s.r.o.
Rin­gier Axel Sprin­ger Slo­va­kia a.s.
SLOV­NAFT, a.s.
Sche­idt & Bach­mann Slo­ven­sko s.r.o.
Semik­ron s.r.o.
sféra, a.s.
Sie­mens Health­care s.r.o.
Sie­mens s.r.o.
Slo­va­net, a.s.
Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel, a.s.
Sof­tec, spol. s.r.o.
Softp­lan Slo­va­kia, s.r.o.
Soit­ron s.r.o.
Swiss Re Mana­ge­ment AG, orga­ni­začná zložka
UniC­re­dit Busi­ness Integ­ra­ted Solu­ti­ons S.C.p
Uni­corn
Valeo
XIMEA, s.r.o.
Zápa­do­slo­ven­ská ener­ge­tika, a.s.

04.04.2017 / 15:00 / Bratislava

TECH INNO DAY 2017

Close

TECH INNO DAY 2017

Bratislava

  • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
  • 04.04.2017

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU — InQb orga­ni­zuje v spo­lu­práci s hlav­ným par­tne­rom podu­ja­tia Nadá­cia ESET a spo­loč­nos­ťou ESET networ­kin­gové podu­ja­tie, kto­rého cie­ľom je pred­sta­viť súčasné ino­vá­cie star­tup firiem a štu­dent­ských tímov v rôz­nych tech­nic­kých oblas­tiach a tiež poskyt­núť pries­tor na networ­king.

Podu­ja­tie sa bude konať v pries­to­roch FIIT STU v Mlyn­skej doline pod záš­ti­tou rektora STU — prof. Ing. Roberta Red­ham­mera, PhD.

Po úvod­nom otvo­rení podu­ja­tia sa počas krát­kych pre­zen­tá­cií pred­sta­via jed­not­livé vysta­vu­júce tímy štu­den­tov a firiem. Nasle­do­vať bude pane­lová dis­ku­sia zástup­cov úspeš­ných firiem. Následne budú vyhod­no­tené 3 naj­lep­šie tímy v kate­gó­riách “firma” a “štu­dent”, ktoré zís­kajú zaují­mavé ceny od par­tne­rov. V závere podu­ja­tia bude pries­tor na networ­king, pri­čom účast­níci a náv­štev­níci podu­ja­tia si budú môcť dohod­núť krátke stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami z pane­lo­vej dis­ku­sie.

Regis­trá­cia pre vysta­vo­va­te­ľov je otvo­rená do 17.3.2017 — do tohto ter­mínu je potrebné zaslať vypl­nené pro­fily, ktoré náj­dete na stránke:www.inqb.sk/techinnoday.
Pre všetky pri­hlá­sené tímy pri­pra­vu­jeme pred podu­ja­tím tré­ning pre­zen­tač­ných zruč­ností.

Regis­trá­cia pre náv­štev­ní­kov podu­ja­tia bude spus­tená čoskoro, o všet­kých aktu­ál­nych infor­má­ciách týka­jú­cich sa podu­ja­tia budeme prie­bežne infor­mo­vať na stránke tejto uda­losti a budú tak­tiež aktu­ali­zo­vané na web stránke podu­ja­tia www.inqb.sk/techinnoday.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás kon­tak­tujte na: info@inqb.sk, 0918 669 209 (Lenka Bed­ná­rová), 0917 669 155 (Oľga Guš­ta­fí­ková).

Ďaku­jeme a tešíme sa na vašu účasť :)

07.04.2017 / 09:00 / Bratislava

Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit

Close

Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit

Bratislava

  • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
  • 07.04.2017

Popis

Súťaž Mas­ters­Gate tento rok vyvr­cholí jedi­neč­nou kon­fe­ren­ciou Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit, akú nikde inde neza­ži­jete. Máme pre vás pri­pra­vené až 2 stage, na kto­rých vám bude pred­ná­šať okolo 20 spík­rov na témy, ako sú naprí­klad sociálne mediá, UX, bran­ding, ana­ly­tics, finan­cie, export alebo inves­tí­cie. Tešiť sa môžete aj na pred­nášky úspeš­ných maji­te­ľov e-sho­pov.

V tre­tej miest­nosti sa bude odo­hrá­vať finále súťaže Mas­ters­Gate, kde sa 12 fina­lis­tov bude pre­zen­to­vať pred odbor­nou poro­tou. Celú kon­fe­ren­ciu ukončí odo­vzda­nie cien víťa­zom súťaže Mas­ters­Gate.

Na kon­fe­ren­cii Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit nezís­kate len uži­točné know-how. Budete aj môcť networ­ko­vať s ostat­nými 150 účast­níkmi kon­fe­ren­cie, stret­núť sa s úspeš­nými fir­mami z oblasti e-com­merce a nad­via­zať nové obchodné kon­takty. Kon­fe­ren­cia sa usku­toční 7.4. v pries­to­roch FIIT STU. Prog­ram budeme zve­rej­ňo­vať postupne a môžete si byť istí, že sa máte na čo tešiť!

Pla­tobný brána spus­tená :) Uchmat­nite si Early Bird lís­tok do 11.3. :)http://bticket.sk/mas­ters­gate-eshop-sum­mit

Neza­bud­nite preto sle­do­vať našu fan­page Mas­ters­Gate pre naj­čerstvej­šie infor­má­cie a novinky.

Coworkingy

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica
Banská Bystrica

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity v Business Cloud Banská Bystrica 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy, začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na info@businesscloud.me     Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Busi­ness Cloud Obchodná
Obchodná Bratislava

Busi­ness Cloud Obchodná

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Obchodná

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity na Obchodnej ulici 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy,  začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na info@businesscloud.me   Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Hal­miS­pace
Hlavná 21, Košice

Hal­miS­pace

49 € / osoba / mesiac
Close

Hal­miS­pace

Coworking

Cena za mesiac od 49 € do 99 €
  • Hlavná 21, Košice
0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?