Najbližšie eventy

dnes / 09:00 / Bratislava

Scratchaton

Close

Scratchaton

 • 20.10.2018

Popis

Máš dosť hra­nia nud­ných hier na webe či mo­bile? Chcela by si si vy­tvo­riť vlastnú, ale ne­vieš, ako na to?

Si štu­dentka vo veku od 10 – 16 ro­kov?

Po­čula si už o prog­ra­mo­va­com ja­zyku Sc­ratch?

Práve tento jed­no­du­chý, in­tu­itívny a zá­bavný prog­ram ti splní všetky tvoje pria­nia.

Ne­vá­haj a príď na je­di­nečný works­hop Sc­rat­cha­ton, kde ti od­ha­líme všetky ta­jom­stvá tohto skve­lého ja­zyka- Sc­rat­chu.

No­vinka, na Sc­rat­cha­ton po­zý­vame aj zve­da­vých ro­di­čov. Po­čas spo­loč­ných ra­ňa­jok bu­deme ho­vo­riť o tom, ako pod­po­riť svoje dcéry a roz­ví­jať ich ve­do­mosti v ob­lasti IT.

Kedy: 20.10.2018  9:00 – 12:00 hod.

Kde: v pries­to­roch spo­loč­nosti Ac­cen­ture na Fa­kulte elek­tro­tech­niky a in­for­ma­tiky STU, Il­ko­vi­čova 3, Bra­ti­slava

Cena: zdarma

Kon­takt: oka­[email protected]­ty­vit.sk

Re­gis­trá­cia na tomto linku:

http://bit.ly/Sc­rat­cha­ton_Re­gis­tra­cia_For­mu­lar

Works­hop je re­a­li­zo­vaný v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ac­cen­ture. Pro­jekt pod­po­ril prog­ram Tech­soup Slo­ven­sko, za fi­nanč­nej pod­pory spo­loč­ností SAP a Haus des Stif­tens.

zajtra / 08:00 / Bratislava

Staň sa majstrom komunikácie

Close

Staň sa majstrom komunikácie

Bratislava

 • Mierová 56,
 • 21.10.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.

Na­učíte sa:
 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás
Ob­sah:
 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite v pia­tok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC a To­máš Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

22.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Close

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Bratislava

 • 22.10.2018

Popis

V spo­lu­práci so Sy­ner­gie Slo­va­kia vas po let­nej pre­stávke po­zý­vame na ďalší workh­sop, ten­to­krát za­me­raný na ovlá­da­nie so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn.

Pre koho je Works­hop ur­čený:

– pre za­čia­toč­ní­kov aj mierne po­kro­či­lých

– pre tých, kto­rých pro­ces hľa­da­nia práce vy­čer­páva – a chcú byť oslo­vo­vaní s pra­cov­nými po­nu­kami

– pre všet­kých, ktorí chcú ve­dieť ako po­u­ží­vať LI a prečo je to uži­točný ná­stroj

– pre tých, ktorí chcú po­znať viac mož­ností ako si v dneš­nej dobe hľa­dať prácu

Čo všetko sa na­učíš na Works­hope Lin­ke­din:

* Ako si vy­haj­po­vať svoj LI pro­fil a vy­užiť ho na­plno

* Čo všetko má Tvoj LI pro­fil ob­sa­ho­vať, aby zau­jal na trhu práce

* Ako zís­kať zau­jí­mavú prácu a/alebo aby si ťa práca snov na­šla sama

* Ako sa vy­hnúť chy­bám, ktoré možno ro­bíme a ne­vieme o nich

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

23.10.2018 / 09:00 / Bratislava

Vysporiadaj sa s neúspechom

Close

Vysporiadaj sa s neúspechom

 • 23.10.2018

Popis

V in­ku­bá­tore sme si pre teba pri­pra­vili bez­platný se­mi­nár na tému „Vy­spo­ria­daj sa s ne­ús­pe­chom“. Té­mou ťa pre­vedú traja lek­tori – Bra­ni­slav An­dre­an­ský, Fi­lip To­máška a Ad­rián Pá­leš. Toto po­du­ja­tie je sú­čas­ťou Fu­tu­re­Now fes­ti­valu.

Kedy sa bude se­mi­nár ko­nať?
• 23.10.2018 (uto­rok) v čase od 09:00 – 11:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (1. po­scho­die, miest­nosť č. 102)

Čo sa do­zvieš?
• pre­kážky ako sú­časť pra­cov­ného ži­vota,
• kedy vy­hľa­dať po­moc a kde hľa­dať,
• po­u­če­nie sa z chýb a se­ba­štar­to­va­nie,
• hurá k ďal­ším chy­bám.

Ďa­lej sa bude ho­vo­riť:
• o firme Ri­delo, a prečo bola za­vretá,
• čo kon­krétne ro­biť, ak pod­ni­ka­nie ne­vyjde,
• ako skĺbiť školu a pod­ni­ka­nie,
• kde a ako zís­kať pod­poru,
• ako roz­be­hnúť nový pro­jekt.

 

O lek­to­roch:
Bra­ni­slav An­dre­an­ský pra­cuje ako HR par­tner a kon­zul­tant v Poš­to­vej banke. Pred­chá­dza­júce 4 roky pra­co­val ako tré­ner ma­na­žér­skych zruč­ností za­me­ra­ných na roz­voj pra­cov­ní­kov na všet­kých úrov­niach ria­de­nia. V rámci pod­por­ných prog­ra­mov sa ve­nuje stra­te­gic­kému po­ra­den­stvu a fa­ci­li­tač­ným stret­nu­tiam v ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­ciách, a tiež works­ho­po­vým a ško­lia­cim ak­ti­vi­tám na aka­de­mic­kej pôde.

Fi­lip To­máška sa už od mla­dého veku zau­jí­mal o eko­ló­giu a ob­no­vi­teľné zdroje. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil svoj prvý star­tup a okam­žite sa za­mi­lo­val do pod­ni­ka­nia a rie­še­nia prob­lé­mov. Mo­men­tálne štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Ad­rián Pá­leš sa vždy zau­jí­mal o naj­nov­šie tech­no­ló­gie a ich ne­ko­nečný po­krok. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil star­tup, vďaka kto­rému sa stre­tol s via­ce­rými no­vými kon­cep­tami, me­dzi kto­rými bol aj block­chain. V sú­čas­nosti štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.10.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/voC­mY­FXCZ1out6jA3

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.