ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

Close

Ako robiť nízkonákladový a atraktívny marketing

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 22.05.2018

Popis

V uto­rok 22. mája máme pre Vás pri­pra­vený štvrtý zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov AKO RO­BIŤ NÍZ­KO­NÁ­KLA­DOVÝ A AT­RAK­TÍVNY MAR­KE­TING s od­bor­ní­kom Ale­xan­drom Ja­nu­še­kom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Aj vy máte di­lemu ako pre­zen­to­vať svoj biz­nis a oslo­viť bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov? Na na­šom works­hope do­sta­nete od­po­vede od od­bor­níka. Tiež vám po­môže s tvor­bou mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie a na­sta­ve­ním cie­le­ného mar­ke­tingu. V dru­hej časti works­hopu sa bu­deme ve­no­vať efek­tív­nej mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cii, on-line mar­ke­tingu a so­ciál­nym mé­diám, po­vieme si tiež ako na­sta­viť opti­ma­li­zá­ciu web stránky pre vy­hľa­dá­vače.

ČO SA DO­ZVIETE?
• ako pre­zen­to­vať svoj biz­nis a oslo­viť bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov;
• tvorba mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie a na­sta­ve­nie cie­le­ného mar­ke­tingu;
• efek­tívna mar­ke­tin­gová ko­mu­ni­ká­cia;
• on-line mar­ke­ting a so­cial me­dia;
• web stránka a opti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­vače

O lek­to­rovi:
Ale­xan­der Ja­nu­šek je pod­ni­ka­teľ a mar­ke­tér, ktorý má veľmi blízko práve ku za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom. Po ab­sol­vo­vaní štú­dia mar­ke­tingu na Fa­kulte ma­na­ge­mentu UK v Bra­ti­slave naj­skôr spo­lu­za­lo­žil a roz­be­hol úspešnú sú­kromnú le­ká­reň, po­tom pri­jal vý­zvu rie­šiť ob­chod a mar­ke­ting v za­čí­na­jú­cej tech­no­lo­gic­kej firme ve­nu­jú­cej sa smart home so­lu­ti­ons a ne­skôr sa stal ko­merč­ným ria­di­te­ľom no­vého sú­krom­ného čes­kého že­lez­nič­ného do­pravcu LEO Ex­press, kde mal na sta­rosti ob­chodnú aj mar­ke­tin­govú stra­té­giu spo­loč­nosti a jej kaž­do­denné uvá­dza­nie do ži­vota v silne kon­ku­renč­nom pro­stredí. Po týchto skú­se­nos­tiach za­lo­žil vlastnú mar­ke­tin­govú agen­túru Ac­ce­leri, orien­tu­júcu sa na am­bi­ci­óz­nych ma­lých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí majú po­ten­ciál, schop­nosti aj chuť roz­be­hnúť svoje pod­ni­ka­nie vo veľ­kom.

KEDY?
• 22.05.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/qM­Kir­gotTW2PnZ0l2

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-pri­hlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-pe­ri­ody-me­dzi­na­rod­neho-prog­ramu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

dnes / 18:00 / Bratislava

The Bank of the Future

Close

The Bank of the Future

Bratislava

 • HUB HUB, Twin City C 821 09 Bratislava
 • 22.05.2018

Popis

Tech­no­logy is re­de­fi­ning how we use mo­ney – we can buy pro­ducts with just the di­rec­tion of our vo­ice, or have AI al­go­rithms check our spen­ding to help us save up.

This trans­for­ma­tion is due to the emer­gence of Fin­Tech com­pa­nies, as well as large tech­no­logy pla­y­ers such as Go­ogle and Ama­zon en­te­ring the fi­nan­cial in­dus­try. These firms pro­vide al­ter­na­tive so­lu­ti­ons and bu­si­ness mo­dels that could ren­der tra­di­ti­onal ban­king pro­ces­ses ob­so­lete in many areas. As a re­sult, con­ven­ti­onal banks face a lot of pre­ssure to step up their game and em­brace new tech­no­lo­gies to stay re­le­vant.

How can fi­nan­cial ins­ti­tu­ti­ons pro­ac­ti­vely ca­pi­ta­lize on dis­rup­tion? How can young, in­no­va­tive com­pa­nies work with banks to cre­ate a win-win co­ope­ra­tion? And what will the fu­ture of ban­king look like for cus­to­mers?

All these qu­es­ti­ons will be tack­led by our pa­nel of experts con­sis­ting of le­a­ding re­pre­sen­ta­ti­ves from ban­king, fin­tech and ven­ture ca­pi­tal:

 • Pa­mela Ba­buš­čá­ková, Head of R&D at Tatra banka
 • Mi­chael Schus­ter, Ma­na­ging Par­tner at Spe­e­din­vest, the lar­gest Aus­trian VC fund
 • Mar­tyn Wal­ker, CEO of Agi­lity Scien­ces, a Lon­don-ba­sed fin­tech firm, and co-foun­der of Adep­tra, which was sold for $100M+

This event can be held thanks to the sup­port of our par­tner Tatra banka. Me­dia par­tner Star­ti­tUp.

We look for­ward to hos­ting you at Hub­Hub!

*********

Prog­ram

18:00 – 18:30 Re­gi­stra­tion, wel­come drink

18:30 – 18:40 In­tro by Na­tá­lia Kis­ková, Head of Hub­Hub

18:40 – 19:30 Mo­de­ra­ted pa­nel dis­cus­sion (mo­de­ra­tor: Bar­bora Ruš­čin)

19:30 – 20:30 Re­cep­tion & ne­twor­king

The event will be held in En­glish.

dnes / 18:00 / Bratislava

Unlock your potential

Close

Unlock your potential

Bratislava

 • 0100 Campus 18 Staré Grunty 2nd floor, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 22.05.2018

Popis

Un­lock your po­ten­tial
Un­loc­king your ful­lest po­ten­tial is a con­tit­nu­ing, li­fe­long jour­ney but in or­der to achieve so­met­hing, you need to start and you need to start by your­self. Come le­arn how to ma­xi­mise your bu­si­ness po­ten­tial while be­co­ming a bet­ter le­a­der for your­self and for ot­hers and how to con­nect with your cus­to­mers and co-wor­kers.

Spe­a­ker: Sukhi Wa­hi­wala
Sukhi Wa­hi­wala is an award-win­ning men­tor and a suc­cess­ful en­trep­re­neur with a se­ven-ge­ne­ra­tion bu­si­ness backg­round. This Bri­tish Bu­si­ness Co­ach of The Year cre­a­ted his own DISC psy­cho­met­rics – Si­na­Gus met­hod – that he uses to im­prove work pro­duc­ti­vity, te­a­mwork and bu­si­ness com­mu­ni­ca­tion.

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

zajtra / 08:30 / Bratislava

VeracompDay

Close

VeracompDay

Bratislava

 • DoubleTree by Hilton (Bratislava, Slovakia) Trnavska cesta 27/A, 831 04 Bratislava, Slovakia
 • 23.05.2018

Popis

Ne­mu­síte cho­diť do za­hra­ni­čia, aby ste na­tra­fili na IT od­bor­ní­kov! Na Ve­ra­comp­Day vám na konci mája pri­ne­sieme poc­tivé IT in­for­má­cie od slo­ven­ských špe­cia­lis­tov.

Ne­minú vás pri­pa­dové štú­die, živé ukážky či De­vOps hra alebo la­bo­ra­tó­rium. V ňom si bu­dete môct vy­skú­šat naj­nov­šie tech­no­ló­gie z bez­peč­nosti siete na vlastné oči!

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?