Najbližšie eventy

Close

leTalk | Leadership 21. storočia & Zmena nemusí bolieť

Vstupné 10 €

 • 27.09.2018

Popis

Aký by mal byť lí­der 21. sto­ro­čia? Mô­žete sa aj vy stať líd­rom?
Mô­žeme brať zmeny ako prí­le­ži­tosť zme­niť svoj ži­vot k lep­šiemu?
Príďte na náš sep­tem­brový le­Talk a do­zviete sa od­po­vede na tieto a ďal­šie otázky…
————-
Pod ve­de­ním pro­fe­si­onál­nych kou­čiek sa do­zviete viac o té­mach ako:
16:30
I. Le­a­ders­hip 21. sto­ro­čia
Reč­níčka: Ja­ro­slava Va­cul­čia­ková, PhD.
17:30
II. Zmena ne­musí bo­lieť
Reč­níčka: Mgr. Eva Mar­ti­no­vi­čová
————-
De­taily eventu:
1. Le­a­ders­hip 21. sto­ro­čia (45 min.)
2. Pre­stávka (15 min.)
3. Zmena ne­musí bo­lieť (45 min.)
4. Ne­twor­king
————
Po­pla­tok za vstu­penku na le­Talk je 10€ cez Eventb­rite, na mieste bude suma za vstu­penku 12€.
————
Par­tneri:
– Star­tI­tUp
– Me­eto
– Gre­ven­tan
Ďa­ku­jeme!
————
Le­Talk je sú­čas­ťou kon­ceptu top­co­ach.sk, kto­rého cie­ľom je uľah­čiť ľu­dom prí­stup k se­ba­roz­voju na pra­vi­del­nej báze, a to pro­stred­níc­tvom le­Talk-ov a works­ho­pov s pro­fe­si­onál­nymi koučmi a lek­tormi.

01.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Ako sa stať spisovateľom

Close

Ako sa stať spisovateľom

Bratislava

 • 01.10.2018

Popis

Aj ty si si vždy pred­sta­vo­val, ako sa ráno zo­bu­díš na obed a za­ba­lený v žu­pane pre­se­díš zvy­šok dňa za pí­sa­cím stro­jom v prudko tvo­ri­vej čin­nosti?

Aké je to v sku­toč­nosti byť na­ozaj­st­ným spi­so­va­te­ľom, aké k tomu po­tre­bu­ješ pred­po­klady a zruč­nosti a čo s tex­tom, ktorý už máš na­pí­saný a chcel by si ho vy­dať ?
O tom všet­kom a vše­li­čom inom spi­so­va­teľ­skom bude de­bata s kniž­nou edi­tor­kou So­ňou Bo­ru­šo­vi­čo­vou, ktorá už ne­jed­ného spi­so­va­teľa usmer­nila v zá­sad­nej otázke „Po­kra­čo­vať, či ne­pok­ra­čo­vať?“ ;)

Soňa Bo­ru­šo­vi­čová píše po­é­ziu od ôs­mich ro­kov. Prvý ro­mán na­pí­sala, keď mala de­sať. Vy­štu­do­vala fil­movú a te­le­víznu dra­ma­tur­giu a sce­ná­ris­tiku na VŠMU, pí­sala sce­náre pre det­ské re­lá­cie, aj Or­di­ná­ciu v ru­žo­vej záh­rade, spolu so ses­trou Evou Bo­ru­šo­vi­čo­vou na­pí­sala sce­nár pre ce­lo­ve­černý film Vadí ne­vadí. V roku 1999 si sama vy­dala knižku pre deti Gre­gor – Roz­právka o veľ­kom pu­to­vaní. V le­gen­dár­nom in­ter­ne­to­vom ma­ga­zíne In­zine.sk bola au­tor­kou a re­dak­tor­kou. Pre vy­da­va­teľ­stvo Slo­vart re­di­go­vala knihy, Ma­xim E. Mat­kin, Bar­bora Kar­do­šová a Marko The­len sú „jej dvorní“ au­tori. Knihy edi­tuje, číta a po­máha pri ich vzniku ako koučka pre au­to­rov a li­te­rárna agentka. Or­ga­ni­zuje works­hopy Ako na­pí­sať knihu, Rých­lo­kurz edi­to­va­nia a pod­pornú sku­pinu pre au­to­rov. Drží sa hesla, že ta­lent nie je všetko. Ok­rem toho chová kozy, ovce a hy­dinu a je ve­dú­cou obec­nej kniž­nice Veľké Krš­te­ňany.

Lís­tky v pred­pre­daji: 5 eur
Lís­tky na mieste: 7 eur

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

Diskutujte so Sajfom a ďalšími, ako uspieť v biznise

Bratislava

 • 03.10.2018

Popis

Príďte v stredu 3. ok­tóbra o 13. ho­dine na Pod­ni­ka­teľ­skú fiestu do
Slo­vak Bu­si­ness Agency v Bra­ti­slave.

Čaká vás po­riadna ná­lož in­for­má­cií, zau­jí­ma­vostí a prak­tic­kých
rád, ktoré vám po­môžu v biz­nise.

V PR­VOM DIS­KUS­NOM PA­NELI SA DO­ZVIETE, AKO SI VY­BE­RAŤ ZA­MEST­NAN­COV, KEĎ
ICH JE NA TRHU NE­DOS­TA­TOK, či je rie­še­ním na­jí­ma­nie cu­dzin­cov a ako
zme­nilo trh práce zve­rej­ňo­va­nie pla­tov v in­ze­rá­toch.

V DRU­HOM ZÍS­KATE KNOW-HOW, AKO BYŤ ZERO WASTE V MA­LO­OB­CHODE A
VEĽ­KO­OB­CHODE a ako na túto fi­lo­zo­fiu pri­lá­kať zá­kaz­ní­kov.

PO­DU­JA­TÍM BUDE SPRE­VÁ­DZAŤ SAJFA, ktorý pre­zradí, ako bu­do­val svoju
značku a stal sa po­pu­lár­nou tvá­rou na so­ciál­nych sie­ťach.

Ak­cia je sprie­vod­ným po­du­ja­tím Dňa sú­krom­ného pod­ni­ka­nia a VSTUP JE
VOĽNÝ PRE VŠET­KÝCH POD­NI­KA­TE­ĽOV.

Celý prog­ram a viac in­for­má­cií náj­dete na www.sba­gency.sk kde si
zá­ro­veň mô­žete re­zer­vo­vať miesto alebo na fa­ce­bo­oku METRO SK.

Pod­ni­ka­teľ­skú fiestu or­ga­ni­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency spolu s AMI
Com­mu­ni­ca­ti­ons Slo­va­kia, a v spo­lu­práci so Zdru­že­ním mla­dých
pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska (ZMPS), Zdru­že­ním pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska
(ZPS) a spo­loč­nos­ťou METRO.

05.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Staň sa majstrom komunikácie

Close

Staň sa majstrom komunikácie

Bratislava

 • Mierová 56,
 • 05.10.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.
Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.

Na­učíte sa:
 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás
Ob­sah:
 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite v pia­tok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC a To­máš Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.