Najbližšie eventy

21.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Close

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Bratislava

  • 21.01.2019

Popis

Chceš ve­dieť, kedy je dobré pí­sať blog a ako na to?

Na pred­náške zis­tíš:
– ako na­pí­sať viac ako dobrý člá­nok?
– ako iden­ti­fi­ko­vať cie­ľovú sku­pinu?
– ako nájsť správne témy?
– akým chy­bám sa vy­va­ro­vať?
– ako blog ší­riť do sveta?

Lek­tormi budú Bar­bara Os­tro­chov­ská a Fi­lip La­banc zo spo­loč­nosti Sy­ner­gie.
Bar­bara sa špe­cia­li­zuje na cus­to­mer expe­rience. Vy­svetlí ti aký je po­hľad či­ta­teľa na text, jeho vní­ma­nie blogu a ako dať článku pri­danú hod­notu.
Fi­lip sa ve­nuje on­line mar­ke­tingu. Od­halí ti mar­ke­tin­govú stra­té­giu con­tentu, SEO na­sta­ve­nia, ako vy­užiť so­ciálne siete a množ­stvo iného.
Od­pre­zen­tujú ti tiež case stu­dies z ich blogu hla­da­ci­po­kla­dov.sk a iných spo­loč­ností.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 5,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 7.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

22.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutia face-to-face

Close

Obchodné stretnutia face-to-face

Bratislava

  • 22.01.2019

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt? V tomto prí­pade je tento works­hop práve pre teba.

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a aké kroky by po ňom mali na­sle­do­vať

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 10,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

23.01.2019 / 09:00 / Bratislava

Prokrastinácia

Close

Prokrastinácia

Bratislava

  • 23.01.2019

Popis

V spo­lu­práci so SAP sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Prok­ras­ti­ná­cia – čo mô­žeš uro­biť dnes, malo byť prav­de­po­dobne už dávno ho­tové“ nás pre­ve­die Mi­lan Ma­ru­ši­nec, Se­nior De­ve­lo­per vo firme SAP.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/SA­y­y­fQB­CQXAB­LyMG2

KEDY? 23.1.2019 (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• po­hľad do mysle prok­ras­ti­ná­tora,
• typy prok­ras­ti­ná­cie,
• prí­klady zo ži­vota,
• ako pre­ko­nať prok­ras­ti­ná­ciu.

O lek­to­rovi:
Mi­lan Ma­ru­ši­nec pra­cuje vo firme SAP od roku 2011 ako Se­nior De­ve­lo­per na pro­dukte SAP Bu­si­ness One, kde sa špe­cia­li­zuje na im­ple­men­tá­cie tech­nic­kých rie­šení napr. ohľadne va­lu­ácie skladu, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie a vi­zu­ali­zá­cie dát. V mi­nu­losti pra­co­val aj na pro­jekte gra­fic­kého ro­z­hra­nia pre pro­dukt Nitro PDF Re­a­der 1.0 a tiež pris­pie­val do rôz­nych open-source pro­jek­tov. Vy­štu­do­val od­bor Hos­po­dár­ska in­for­ma­tika na Eko­no­mic­kej Uni­ver­zite v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.1.2019 do 15:00 hod.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Žiline

Žilina

  • 24.01.2019

Popis

Fes­ti­val ces­tou ne­ces­tou v ži­lin­skej Sta­nici – 3dni.

V Ži­line budú mať pre­mi­éru „NÁ­ROČNÍ“ Ko­ši­ča­nia, ktorí sa vy­dali 14 500km z Ko­šíc na Pa­mír a späť na sta­rom mer­ce­dese. Milo Da­ní­šek sa opäť pri­hlási s hre­be­ňov­kou – ten­to­raz s Kor­zi­kou GR20. Za skial­pom sa vy­dáme až do vzdia­le­ného Peru, či za tu­ris­ti­kou do irac­kého Kur­dis­tanu. Prvý Slo­vák, ktorý nav­ští­vil za po­sledné roky So­mál­sko, ale aj Ja­pon­sko, či Omán na bi­cyk­loch. Okú­sime 10 ro­kov ži­vota v Číne, zo­zná­mime sa s ko­lum­bij­skou po­hos­tin­nos­ťou, ale aj ako lo­wcos­tovo pre­žiť Fran­cúzku Po­ly­né­ziu. A na zá­ver sa pre­ve­zieme spolu s Ru­dom cez 14 kra­jín Európy na pi­onieri.

PROG­RAM 24.1.2019 (štvr­tok)

18:00 Mi­cha­ela Šan­ková – Fran­cúz­ska Po­ly­né­zia – Mo­orea a Bora Bora, alebo nebo na Zemi exis­tuje
Ces­to­va­nie po os­tro­voch Mo­orea a Bora Bora vo Fran­cúz­skej Po­ly­né­zii. Ako sa tam do­stať, koľko to stojí, čo oča­ká­vať, čo vi­dieť a množ­stvo zau­jí­ma­vostí, ktoré bežný Slo­vák možno za­vr­hol, lebo si myslí, že sa tam ni­kdy ne­dos­tane, či už kvôli diaľke alebo pe­nia­zom. Pri­tom je to omnoho do­stup­nej­šie, než si mys­líme.

https://www.ces­tuj­bez­ces­tovky.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dar­nej rieky s oce­ánom.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Mi­ro­slav Peťo – Ski the World – PERU 2018
Po­čas pre­zen­tá­cie za­ví­tame za skial­pi­niz­mom do Peru, kon­krétne do po­ho­ria Cor­dil­lera Blanca, ktoré sa týči nad mes­tom Hu­aráz a ktoré do­máci hrdo na­zý­vajú naj­vyš­ším tro­pic­kým po­ho­rím na svete. Miro Peťo spolu s ka­ma­rátmi Ro­bom Vr­lá­kom, Ti­bo­rom Hro­mád­kom a Iva­nom Krav­jan­ským pô­so­bili v tejto ob­lasti v máji 2018 a ok­rem iného sa im po­da­rilo vy­stú­piť a zly­žo­vať iko­nickú horu Ar­ten­son­raju (6025 m). Popri skial­povo-ho­ro­le­zec­kých po­tul­kách mali do­sta­tok času aj na spoz­ná­va­nie fa­reb­nej kul­túry ľudí v Hu­aráze, takže nie­len o ho­rách bude ich mul­ti­me­diálna pre­zen­tá­cia…

Expe­dí­cia bola pod­po­rená z Expe­dič­ného fondu OZ Ces­tou ne­ces­tou – https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

PROG­RAM 25.1.2019 (pia­tok)

18:00 Pa­vel Dvo­řák – De­sať ro­kov v Číne
Keď som išiel pr­vý­krát v roku 2009 do Číny, ne­ve­del som do akej kra­jiny idem. Vkro­čil som do ne­známa. Mal som len jedno oča­ká­va­nie. Že sa mi tam bude pá­čiť a že tam prav­de­po­dobne zo­sta­nem. Oboje sa spl­nilo.
Za chvíľu to bude de­sať ro­kov čo v Číne ži­jem. Viac ako po­lo­vicu kaž­dého roka trá­vim na ces­tách po tejto ob­rov­skej kra­jine. Spoz­ná­vam všetky jej zá­ku­tia. Slávne, ale aj skryté. Jej pekné, ale aj ška­redé stránky. Ne­us­tále zbie­ram prí­behy ľudí Číny. A presne takú Čínu vám v mo­jej pred­náške uká­žem. Krásnu, pes­trú, ne­do­ko­nalú a ľud­skú.
Po­čas be­sedy pre­mie­tam au­tor­ské fo­to­gra­fie, vi­deá a ces­to­va­teľ­ské filmy z najk­raj­ších miest Číny. Po be­sede si mô­žete kú­piť knižky z ro­din­ného Vy­da­va­teľ­stva Rak, na kto­rých sa fo­to­gra­ficky po­die­lam.

https://www.ces­ty­ci­nou.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – Iracký Kur­dis­tan – Me­dzi ho­rami a ľuďmi
Au­to­nómny se­ver Iraku nie je ani tak o pa­miat­kách ako o ľu­ďoch – o ich po­moci, po­hos­tin­nosti a ot­vo­re­nosti. 3 náv­števy v prie­behu 4 ro­kov po­tvr­dzujú vý­ni­moč­nosť tohto miesta, znovu na­chá­dza­nie za­bud­nu­tých lo­ka­lít blízko hra­níc s ne­pria­te­ľom, spo­mienku na et­nické čis­tky mie­ru­mi­lov­ného kurd­ského ná­roda a ich snahu o se­baur­če­nie. Tak­tiež sa spo­ločne do­sta­neme na naj­vyšší vr­chol Iraku a irac­kého Kur­dis­tanu – Che­ekha Dar (3611 m). Večný hľa­dač Pe­ter Gre­gor vám po­roz­práva o svo­jich dob­ro­druž­stvách a ob­las­tiach mimo ofi­ciál­nych hra­níc Kur­dis­tanu, kde by tu­rista ne­mal cho­diť.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Sul­ta­nát Omán
Ďal­šia z kra­jín, ktorá nás na na­šej troj­roč­nej cyk­lo­ceste oča­rila. Mys­leli sme si, že za­ži­jeme iba púšte a pie­sok no ob­ja­vili sme oveľa viac. Kra­jinu ne­ko­neč­ných hviezd, hl­bo­kých ka­ňo­nov, ko­ryt­na­čích pláží a pras­ta­rej arab­skej kul­túry. Všetko zo se­dadla bi­cykla.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

PROG­RAM 26.1.2019 (so­bota)

14:00 Milo Da­ní­šek – Kor­zika GR20 – 13 a pol dňa v raji
Kor­zika – „hora v mori“, málo známy kle­not stre­do­zem­ného mora, z ho­rami vyš­šími ako Tatry. Hlav­ným kor­zic­kým hre­be­ňom ide kul­tová 180 km dlhá tu­ris­tická tu­ris­tická trasa GR20, ozna­čo­vaná ako je­den z naj­ťaž­ších európ­skych tre­kov. Out­do­orový spi­so­va­teľ Paddy Dil­lon ju opí­sal ako „jednu z naj­lep­ších tu­ris­tic­kých ciest na svete“. Pravé dob­ro­druž­stvo, ktoré máme za hum­nami… 13 a pol dňa v raji…

15:20 Ru­dolf Ti­sov­ský – 14 štá­tov Európy na Pi­onieri
Ak chcete ces­to­vať, ne­hľa­dajte si veľa dô­vo­dov, prečo to nejde, jed­no­du­cho vy­razte. Po­roz­prá­vam o tom, ako sa ces­tuje na sta­ruč­kom 45-roč­nom mo­to­cykli Jawa Pi­onier. Po­roz­prá­vam o tom, ako pri­pra­viť ta­kúto mo­torku a čo všetko si na­ba­liť na 8500 km ces­tami ne­ces­tami. Uká­žem, aké zau­jí­mavé miesta som nav­ští­vil, kde všade som kem­po­val a aj „kem­po­val“. Uvi­díte, ako vy­zerá ži­vot mo­to­ri­zo­va­ného „bez­do­movca“ na ces­tách.

https://www.fa­ce­book.com/Ru­dolf­Ti­sov­sky­Ad­ven­tu­reT­ra­vel/

16:20 – 16:45 pre­stávka

16:45 To­máš Hal­lon – Bez pred­sud­kov za ko­lum­bij­skou sr­deč­nos­ťou
Pred­sudky vy­tvá­rajú stenu stra­chu, ktorá mno­hým ľu­ďom za­tvára dvere pred úžas­nými kul­tú­rami. Na­prí­klad, Ko­lum­bia je do­slova za­há­dzaná ste­re­otyp­nými pred­sta­vami a po ná­vrate z dvoj­me­sač­nej cesty po tejto kra­jine si to vší­mam ešte oveľa viac ako pred­tým. Tam, kde si nie­kto pred­staví hory ko­ka­ínu a vraždy, ja vi­dím sr­deč­ných, ot­vo­re­ných a ochot­ných ľudí, ktorí sa za 20 ro­kov od naj­väč­šej vlny ná­si­lia do­ká­zali po­su­núť o ob­rov­ský kus vpred. Za­slú­žia si re­špekt, rov­nako ako ich je­di­nečná a roz­ma­nitá prí­roda, ktorá člo­veka pri ceste na­prieč kra­ji­nou vždy na­novo prek­vapí – od hôr v An­ti­oquii, ktoré pri­po­mí­najú Slo­ven­sko, cez se­vernú ka­rib­skú ob­lasť s plá­žami a pra­le­som v Sierra Ne­vada, púšť na se­ve­ro­vý­chode až po Ama­zon­ský pra­les úplne na juhu.

17:45 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Keď Ja­pon­sko tak na bi­cyk­loch
Zo se­ver­ného os­trova Hok­kaido až na Oki­nawu. Päť me­sia­cov a päť ti­síc ki­lo­met­rov pl­ných uni­kát­nych zá­žit­kov. Nád­herná prí­roda, fan­tas­tická in­fra­štruk­túra, sr­deční Ja­ponci, je­di­nečná ku­chyňa a pre nás vzdia­lená kul­túra, ktorá nám každý deň za­ne­chá­vala úsmev na tvári.
Ja­pon­ský svet treba za­žiť a ak sa dá tak je­dine na bi­cyk­loch.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

18:45 – 19:15 pre­stávka

19:15 „NÁ­ROČNÍ“ Ma­tej Biľ a Zol­tán Ďur­čík – Ko­šice – Pa­mír a spať
Sku­pinka zná­mych aj trošku me­nej zná­mych si osvo­jila starý av­to­mo­biľ s mi­li­ó­nom sto­če­ných ki­lo­met­rov a vy­dala sa na cestu na­prieč cen­trál­nou Áziou až do srdca Ta­dži­kis­tanu z met­ro­poly vý­chodu, z Ko­šíc. Pre­behla pár po­st­so­viet­skych kra­jín, aby sa po­kú­sila zdo­lať aj hlavný cieľ vý­pravy, Pa­mír Hig­hway. Po­da­rilo sa a tak: „Rýchlo späť, v pon­de­lok treba ísť do práce!“, za­hlá­sil kar­di­nál sko­rých od­cho­dov.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni/

————————————————————
VSTUPNÉ:
– 6 € na štvr­tok alebo pia­tok v pred­pre­daji
– 7 € na štvr­tok alebo pia­tok na mieste
– so­bota: 8 € na pred­pre­daj / 10 € na mieste / 7 € na mieste po 16:20 (ak to do­volí ka­pa­cita)
– 3 dňový lís­tok: 16 € v pred­pre­daji / 18 € na mieste

LÍS­TKY NA: https://ti­ny­url.com/yakntx3c

————————————————————

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Czech tu­rism, Na­dá­cia ZSE
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.