ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

dnes / 18:00 / Bratislava

Boost your brand on YouTube

Close

Boost your brand on YouTube

Bratislava

 • 0100 Campus 18 Staré Grunty 2nd floor 841 04 Karlova Ves
 • 24.04.2018

Popis

Bo­ost your brand on You­Tube

Eve­ry­day, 5 bil­lion vi­deos are be­ing wat­ched by 30+ mil­lion of daily ac­tive users on You­Tube. 60% of pe­ople pre­fer vi­deo plat­forms to live te­le­vi­sion and by 2025, it’s pre­d­ic­ted that 50% of pe­ople will vie­wers un­der 32 will not sub­sc­ribe to the paid TV any­more. Yet, only 9% of small bu­si­nes­ses are on You­Tube.

Come le­arn how to use You­Tube to gain views, sub­sc­ri­bers and most im­por­tan­tly to help you bo­ost your bu­si­ness. Come le­arn how to bu­ild your brand on You­Tube!

If you want to dis­cuss your brand, ple­ase, give us a he­ads up here.

Agenda:

 • ba­sics of You­Tube set­tings
 • 3 main ty­pes of You­Tube con­tent and how to use it in bu­si­ness
 • how to ana­lyze data
 • best prac­ti­ces of con­tent dra­ma­turgy
 • ba­sics of You­Tube ads
 • best prac­ti­ces of You­Tube ads
 • Q&A and per­so­na­li­zed fe­ed­back

Spe­a­ker: Mar­tin „Kuxo“ Ku­koľ

Kuxo used to work for PS:Di­gi­tal as Di­gi­tal Mar­ke­ting Con­sul­tant and for Grape fes­ti­val as Pro­duc­tion Ma­na­ger. Now, his job is to mas­ter the so­cial stra­tegy for his clients such as Fun­fón, Škoda Auto Slo­ven­sko, Poš­tová Banka or Uni­ver­sal Mu­sic. His exper­tise ran­ges from on­line ad­ver­ti­sing, so­cial me­dia to mu­sic bu­si­ness.

 

Close

Startup Grind Bratislava with Ján Žižka (Photoneo)

Bratislava

 • Binarium Staré grunty 18, 84104 Bratislava, Slovakia
 • 25.04.2018

Popis

One thing is for sure, Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence and au­to­ma­tion will change our world and our bu­si­ness stri­kin­gly. But the qu­es­tion is: How? And are you re­ady for it?

We will talk about the fu­ture of AI and how will au­to­ma­tion im­pact our fu­ture jobs with Ján Žižka, CEO and Co-Foun­der of Pho­to­neo, a com­pany that aims to de­li­ver game-chan­ging 3D „eyes for ro­bots.“

Ján le­ar­ned math and co­ding, got his PhD and en­ded up at MIT pla­y­ing with Ca­me­ras, Optics and Al­go­rithms. When he re­a­li­zed that he do­esn’t need to sleep, he co-foun­ded 3D vi­sion com­pany Pho­to­neo with 3 pri­ori­ties in mind: au­to­mate, au­to­mate, au­to­mate. And one more – to have a fun.

Come to Bi­na­rium on 25th Ap­ril and le­arn from the best!

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

26.04.2018 / 15:00 / Bratislava

Biznis model pre tvoj nápad

Close

Biznis model pre tvoj nápad

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 26.04.2018

Popis

Vo štvr­tok 26. ap­ríla máme pre Vás pri­pra­vený druhý zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov BIZ­NIS MO­DEL PRE TVOJ NÁ­PAD s od­bor­ní­kom An­dre­jom Ry­bo­vi­čom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Prak­tický works­hop pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ktorí roz­bie­hajú vlastný pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad. Účast­níci sa na­učia pra­co­vať s ná­stro­jom Bu­si­ness mo­del can­vas. Do­zve­dia sa, ako si rýchlo ove­riť svoje pred­po­klady, ako vy­uží­vať prin­cípy lean me­tó­dy a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú. Lek­tor uve­die prak­tické prí­klady, ako vy­uží­vať ná­stroje a me­tó­dy v praxi. Každý účast­ník si vy­tvorí svoj vlastný biz­nis mo­del, na zá­klade kto­rého vy­tvorí kva­litný biz­nis plán.

ČO SA DO­ZVIETE?
• iden­ti­fi­ko­va­nie a po­pis kľú­čo­vých prv­kov vlast­ného biz­nis mo­delu;
• prak­tické prí­klady, akým spô­so­bom sa dá pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad opí­sať, na­vr­hnúť a vy­skú­šať;
• udr­ža­teľ­nosť biz­nis mo­delu a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú;
• me­tó­da Lean star­tup;
• vy­tvo­re­nie kva­lit­ného biz­nis plánu.

O lek­to­rovi:
An­drej Ry­bo­vič je spo­lu­za­kla­da­teľ star­tupu Mind­Box VR, s kto­rým ab­sol­vo­val ak­ce­le­račný prog­ram Star­tup Yard v Prahe. Ve­nuje sa roz­voju pod­ni­ka­nia a pod­pore pod­ni­ka­te­ľov. Ra­dil pri roz­behu via­ce­rých star­tu­pov. Po­máha za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom, star­tu­pom ale aj fir­mám ap­li­ko­vať prin­cípy lean star­tup, cus­to­mer de­ve­lop­ment a správne va­li­do­vať ná­pad. V mi­nu­losti bol spo­lu­or­ga­ni­zá­tor ví­ken­do­vého star­tup po­du­ja­tia v Ži­line a pô­so­bil ako lek­tor a ko­or­di­ná­tor uni­ver­zit­ného prog­ramu Po­vo­la­nie pod­ni­ka­teľ.

KEDY?
• 26.04.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/oOqem­he­WXri8rDPt1

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-pri­hlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-pe­ri­ody-me­dzi­na­rod­neho-prog­ramu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

26.04.2018 / 18:00 / Bratislava

Manipulácia a jej prejavy

Close

Manipulácia a jej prejavy

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.04.2018

Popis

Ako rie­šiť ma­ni­pu­lá­ciu? Ako od­ha­líme tak­tiku a slabé miesta ma­ni­pu­lá­tora? Ak to do­ká­žeme, bu­deme sa mu ve­dieť brá­niť.

Ča­kať a dú­fať, že sa práve ma­ni­pu­lá­tor zmení a pre­stane sa sna­žiť ovlá­dať dru­hých, nie je rie­še­ním. Rie­še­nie je zmena po­stoja ma­ni­pu­lo­va­ného – uve­do­miť si vlastnú hod­notu a na­učiť sa byť aser­tívny v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch.
Pre nie­kto­rých sa ma­ni­pu­lá­cia stala čas­tým a pri­ro­dze­ným spô­so­bom do­sa­ho­va­nia cie­ľov, av­šak ri­zi­kom je zne­kva­lit­ne­nie me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Člo­veku, ktorý má ten­den­ciu ma­ni­pu­lo­vať dru­hých, sa ľu­dia skôr či ne­skôr za­čnú vy­hý­bať a pre­stanú mu dô­ve­ro­vať. Ma­ni­pu­lá­cia je sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota, či už v práci, doma, alebo pri rie­še­ných bež­ných si­tu­ácií. Stáva sa prob­lé­mom, ktorý do­káže vzťahy úplne zni­čiť. Zni­žuje kva­litu ži­vota a zvy­šuje po­cit me­nej­cen­nosti.
Príďte na náš works­hop a do­zviete sa:

• Ako roz­poz­nať, od­ha­liť ma­ni­pu­lá­ciu
• Ako sa ne­stať jej obe­ťou
• Ako sa voči nej ub­rá­niť

Príďte 26.4. 2018 na works­hop Ma­ni­pu­lá­cia a jej pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.

Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena 18,- EUR s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?