Najbližšie eventy

Close

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Bratislava

  • 22.10.2018

Popis

V spo­lu­práci so Sy­ner­gie Slo­va­kia vas po let­nej pre­stávke po­zý­vame na ďalší workh­sop, ten­to­krát za­me­raný na ovlá­da­nie so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn.

Pre koho je Works­hop ur­čený:

– pre za­čia­toč­ní­kov aj mierne po­kro­či­lých

– pre tých, kto­rých pro­ces hľa­da­nia práce vy­čer­páva – a chcú byť oslo­vo­vaní s pra­cov­nými po­nu­kami

– pre všet­kých, ktorí chcú ve­dieť ako po­u­ží­vať LI a prečo je to uži­točný ná­stroj

– pre tých, ktorí chcú po­znať viac mož­ností ako si v dneš­nej dobe hľa­dať prácu

Čo všetko sa na­učíš na Works­hope Lin­ke­din:

* Ako si vy­haj­po­vať svoj LI pro­fil a vy­užiť ho na­plno

* Čo všetko má Tvoj LI pro­fil ob­sa­ho­vať, aby zau­jal na trhu práce

* Ako zís­kať zau­jí­mavú prácu a/alebo aby si ťa práca snov na­šla sama

* Ako sa vy­hnúť chy­bám, ktoré možno ro­bíme a ne­vieme o nich

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

zajtra / 09:00 / Bratislava

Vysporiadaj sa s neúspechom

Close

Vysporiadaj sa s neúspechom

  • 23.10.2018

Popis

V in­ku­bá­tore sme si pre teba pri­pra­vili bez­platný se­mi­nár na tému „Vy­spo­ria­daj sa s ne­ús­pe­chom“. Té­mou ťa pre­vedú traja lek­tori – Bra­ni­slav An­dre­an­ský, Fi­lip To­máška a Ad­rián Pá­leš. Toto po­du­ja­tie je sú­čas­ťou Fu­tu­re­Now fes­ti­valu.

Kedy sa bude se­mi­nár ko­nať?
• 23.10.2018 (uto­rok) v čase od 09:00 – 11:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (1. po­scho­die, miest­nosť č. 102)

Čo sa do­zvieš?
• pre­kážky ako sú­časť pra­cov­ného ži­vota,
• kedy vy­hľa­dať po­moc a kde hľa­dať,
• po­u­če­nie sa z chýb a se­ba­štar­to­va­nie,
• hurá k ďal­ším chy­bám.

Ďa­lej sa bude ho­vo­riť:
• o firme Ri­delo, a prečo bola za­vretá,
• čo kon­krétne ro­biť, ak pod­ni­ka­nie ne­vyjde,
• ako skĺbiť školu a pod­ni­ka­nie,
• kde a ako zís­kať pod­poru,
• ako roz­be­hnúť nový pro­jekt.

 

O lek­to­roch:
Bra­ni­slav An­dre­an­ský pra­cuje ako HR par­tner a kon­zul­tant v Poš­to­vej banke. Pred­chá­dza­júce 4 roky pra­co­val ako tré­ner ma­na­žér­skych zruč­ností za­me­ra­ných na roz­voj pra­cov­ní­kov na všet­kých úrov­niach ria­de­nia. V rámci pod­por­ných prog­ra­mov sa ve­nuje stra­te­gic­kému po­ra­den­stvu a fa­ci­li­tač­ným stret­nu­tiam v ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­ciách, a tiež works­ho­po­vým a ško­lia­cim ak­ti­vi­tám na aka­de­mic­kej pôde.

Fi­lip To­máška sa už od mla­dého veku zau­jí­mal o eko­ló­giu a ob­no­vi­teľné zdroje. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil svoj prvý star­tup a okam­žite sa za­mi­lo­val do pod­ni­ka­nia a rie­še­nia prob­lé­mov. Mo­men­tálne štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Ad­rián Pá­leš sa vždy zau­jí­mal o naj­nov­šie tech­no­ló­gie a ich ne­ko­nečný po­krok. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil star­tup, vďaka kto­rému sa stre­tol s via­ce­rými no­vými kon­cep­tami, me­dzi kto­rými bol aj block­chain. V sú­čas­nosti štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.10.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/voC­mY­FXCZ1out6jA3

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

zajtra / 15:00 / Bratislava

Dospelácke programovanie pre deti

Close

Dospelácke programovanie pre deti

  • 23.10.2018

Popis

Nauč sa prog­ra­mo­vať, vy­tvor si vlastnú hru alebo si vy­skú­šaj známy BBC micro:bit!
Príď si vy­skú­šať Co­der­Dojo – bez­platný klub prog­ra­mo­va­nia pre všet­kých od 7 do 17 ro­kov.
Čaká ťa skvelé po­obe­die so skú­se­nými men­tormi, ktorí ti po­môžu na­kó­do­vať veci, ktoré si do­po­siaľ ne­ve­del či vy­brú­siť si veci čo už vieš a ko­pec zá­bavy!
Náj­deš nás v me­dzi­ná­rod­nom co­wor­kingu Cam­pus (Staré Grunty 18, 2. po­scho­die) v čase od 15:00 – 17:00, je už len na tebe kedy sa u nás za­sta­víš a koľko času u nás strá­viš.
Čo si pri­niesť?
• no­te­book (ne­jaké máme, ale je lep­šie mať vlastný)
• ro­diča
Čo je Co­der­Dojo?
Co­der­Dojo je me­dzi­ná­rodná sieť bez­plat­ných klu­bov prog­ra­mo­va­nia pre mla­dých ľudí od 7 do 17 ro­kov. Účast­níci sa učia na vlast­ných pro­jek­toch, majú k dis­po­zí­cií tech­nic­kých men­to­rov a spo­lu­pra­cujú so svo­jimi ro­ves­níkmi. Na­šim cie­ľom je vy­tvo­riť vhodné pro­stre­die pre bu­dúcu ge­ne­rá­ciu prog­ra­má­to­rov, in­ži­nie­rov a ino­vá­to­rov.
Event je sú­čas­ťou Fu­tu­re­Now fes­ti­valu.
Par­tner: Cam­pus Co­work

Close

Doctors vs machines: Can Artificial Intelligence solve the healthcare crisis?

  • 23.10.2018

Popis

DOC­TORS VS MA­CHI­NES: CAN AR­TI­FI­CIAL IN­TEL­LI­GENCE SOLVE THE HE­ALTH­CARE CRI­SIS?

Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence (AI) in­flu­en­ces which films you watch on Ne­tf­lix or it can ana­lyze the speed of mo­ve­ment of traf­fic. Some say it will ad­vance the hu­ma­nity, ot­hers say it will doom it. Hype and exag­ge­ra­tion sur­round eve­ryt­hing around AI so it’s im­por­tant to come to terms with what po­ten­tial po­ssi­bi­li­ties and dan­gers it po­ses.

AI in he­alth­care; from cre­a­ting cut­ting-edge me­di­cal de­vi­ces, via re­du­cing mis­diag­no­sis to ta­king bet­ter care of pa­tients; me­ans that me­di­cine is re­a­ching a tur­ning po­int thanks to AI.

But let’s not jump on the ban­dwa­gon blindly. It’s es­sen­tial to an­swer qu­es­ti­ons such as:
– What are the suc­cess­ful use ca­ses for AI in he­alth­care?
– How can AI help add­ress the sec­tor’s most pre­ssing chal­len­ges?
– How far would we be pre­pa­red to go?
– What se­cu­rity is­sues need to be re­sol­ved?
– How can we en­sure that AI use in he­alth­care is done et­hi­cally and sus­tai­nably?
– Ove­rall, is AI the next fron­tier in he­alth­care?

All of these qu­es­ti­ons will be tou­ched upon by field experts in this pa­nel dis­cus­sion.

Spe­a­kers:
Mar­tin Ma­jer­ník
Apart from co-foun­ding Black Swan Ra­ti­onal (R&D for big data, ML and app­lied AI so­lu­ti­ons) and co-foun­ding Sci­Curve (life science se­arch en­gine de­tec­ting trends), Mar­tin cur­ren­tly works as Pro­duct De­ve­lop­ment Lead at CEAi, Inc. At CEAI, they bu­ild star­tups in in­dus­tries such as fi­nance, bio­tech & he­alth­care and sus­tai­na­bi­lity & energy, where there are oppor­tu­ni­ties to use AI.

Mar­tin Her­man
Apart from co-foun­ding Bet­he­reum (a so­cial sports bet­ting plat­form bu­ilt on the Block­chain) and foun­ding Po­wer­ful Di­gi­tal (cre­a­tive stu­dio), Mar­tin co-foun­ded Po­wer­ful Me­di­cal. Po­wer­ful Me­di­cal is a com­pany that pro­vi­des in­no­va­tive he­alth­care so­lu­ti­ons with fo­cus to in­teg­rate cut­ting edge tech­no­lo­gies into the me­di­cal field.

Ju­raj Bardy
Ju­raj works at pub­lic ser­vice since 2009 and is an expert on di­gi­tal in­no­va­tion. Ju­raj cur­ren­tly works as Ma­na­ging Par­tner at Alis­tiq (a team who sup­ports go­vern­ments to inc­re­ase their per­for­mance and to pro­vide high qu­ality ser­vice) and pro­po­sed and su­per­vi­sed the im­ple­men­ta­tion of the na­ti­onal eHe­alth so­lu­tion in Ko­sovo. Mo­re­over, he’s a re­gu­lar spe­a­ker at Itapa con­fe­ren­ces, the big­gest events in Slo­va­kia de­di­ca­ted to di­gi­ta­li­za­tion of pub­lic sec­tor (eGo­vern­ment).

more spe­a­kers tba soon

Mo­de­ra­tor:
Petra Dzu­rov­či­nová
Petra wor­ked as an Exe­cu­tive Ma­na­ger at Slo­ven­ská alian­cia pre ino­va­tívnu eko­no­miku – SA­PIE and cur­ren­tly she’s CEO at Freya Care. Freya gi­ves wo­men and men more fre­e­dom to cho­ose when and how to have chil­dren and co­ver them fi­nan­cially in case they expe­rience fer­ti­lity is­sues. Petra ba­si­cally has inn­no­va­tion in the core of what she does all the time.

A 3-hour mi­xer com­plete with ap­pe­ti­zers, cold be­ve­ra­ges, and great com­pany.
We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

 

Event is part of Fu­tu­re­Now fes­ti­val.

Or­ga­ni­za­tors: Star­tup Grind Bra­ti­slavaFu­tu­re­Now Con­fe­rence 2018Cam­pus Co­work
Spon­sor: DE­CENT
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup
Ve­nue Par­tner: Bi­na­rium

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.