ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

Close

Nočná | Sebastian Koch/DE & Dash/CZ & Peal/SK & Matwe/SK

Bratislava

  • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
  • 25.05.2018

Popis

V pia­tok 25. mája sa pôj­deme opäť scho­vať na Nočnú, pra­vi­delný klu­bový dik­tát v No­vej Cver­novke.

ke­y­words: techno, mi­ni­mal, fog, EBM, vi­deo­art, smoke, light & stage de­sign, dym & more .)

————————–
Soundt­rack:

Se­bas­tian Koch (31337re­cords/DE/Ber­lin)

Dash (CZ/Pra­gue)

Peal (SK/Bra­ti­slava)

Matwe (SK/Bra­ti­slava)

————————–
Viac in­for­má­cií čo­skoro.

Close

Kurz Asertivity a riešenia konfliktných situácií

Bratislava

Vstupné 170 €

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 26.05.2018

Popis

Chcete sa na­učiť vy­hnúť kon­flikt­ným si­tu­áciám a hravo ich zvlá­dať? Po­znáte vo svo­jom okolí ľudí, ktorí do­kážu su­ve­rénne vy­jad­riť svoj po­stoj? Pô­so­bia na Vás se­ba­ve­domo a pro­duk­tívne?

Za ich úspe­chom je aser­ti­vita. Ta­jom­stvo je v se­bais­tom spô­sobe ko­mu­ni­ká­cie a se­bap­re­sa­de­nia.
Aser­tívni ľu­dia za­ží­vajú viac po­zi­tív­nych emó­cií, me­nej stresu a na­pä­tých si­tu­ácií. Kon­štruk­tívne vy­jad­rujú svoj ná­zor a po­city, čím sa do­stá­vajú bliž­šie k svo­jim cie­ľom. Aser­ti­vita za­hŕňa v sebe schop­nosť ko­mu­ni­ko­vať, sú­hla­siť, ne­sú­hla­siť, žia­dať, ale aj kri­ti­zo­vať bez ma­ni­pu­lá­cie, ag­re­si­vity alebo pa­si­vity. Aser­tívny člo­vek do­káže vy­jad­riť svoj ná­zor a ak­cep­to­vať ná­zory os­tat­ných, žije slo­bodne, a pri­tom ne­ob­me­dzuje slo­bodu iných. Vďaka týmto vlast­nos­tiam sa vie po­hy­bo­vať aj v nie najp­rí­jem­nej­ších si­tu­áciách. Ta­kejto ko­mu­ni­ká­cii sa dá na­učiť. My Vás na­učíme:

• zvý­šiť svoju psy­chickú odol­nosť a vy­rov­na­nosť
• ako vhodne ko­mu­ni­ko­vať
• vy­jad­ro­vať svoj ná­zor
• ne­ne­chať sa za­stra­šiť
• vy­rov­nať sa s kri­ti­kou, ve­dieť vy­jad­riť uzna­nie a ve­dieť pri­jať
kom­pli­ment
• vy­hnúť sa kon­flikt­ným si­tu­áciám

Kurz Aser­ti­vity a rie­še­nia kon­flikt­ných si­tu­ácií bude pre­bie­hať 26.5. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Close

Failures Behind Success Stories vol.4 (v slovenčine)

Bratislava

  • Binarium 18 Staré Grunty, 841 04 Karlova Ves
  • 26.05.2018

Popis

Za­tiaľ čo an­glicky „FAIL“ má jemne hu­morný ná­dych, slo­ven­ské „ZLY­HA­NIE“ znie temne a ab­so­lútne.

Tento slo­ven­ský po­hľad na zly­ha­nia chceme zme­niť, pre­tože ok­rem toho, že bo­lia, ve­dia byť aj smiešne, od­vážne, mo­ti­vu­júce a in­špi­ra­tívne!

Fai­lu­res Be­hind Suc­cess Sto­ries je náš na­job­ľú­be­nejší event, pre­tože osobné prí­behy: „O tom, ako zly­ha­nia po­mohli k úspe­chom“ sú úžasné! Sú au­ten­tické, ľud­ské a ča­sto­krát vtipné.

Ak mys­líš, že máš v ar­ze­náli ťažké faily, alebo si len zve­davý na faily zau­jí­ma­vých ľudí, dojdi na FBSS a mož­nože zis­tíš, že na tom nie si až tak zle. A možno aj zis­tíš, že máš vlastne dô­vod byť vďačný!

Ča­kajú na Vás 3 na­ma­kaní reč­níci, bu­dete sa ich môcť spý­tať na čo­koľ­vek vás bude zau­jí­mať, zá­ro­veň 5 na­ma­ka­ných works­ho­pov. Po­čas eventu bude za­bez­pe­čený ka­te­ring a už štan­dardne na­ma­kaná af­terka v Be­er­Pa­lace!

Reč­níci:
1. Ve­ro­nika Strap­ková – he­rečka a spe­váčka
2. Ján Gor­du­lič – scé­na­rista, hu­mo­rista a re­ži­sér
3. Ni­colo Fias­chetti – ex-Roths­child, Bank of Ame­rica Mer­rill Lynch, De­lo­itte

Works­hopy:
1. Ja­nette Sim­kova – Zá­kla­dom ženy je srdce (len pre ženy)
2. Jen­cik – The Art of Man (len pre mu­žov)
3. KPMG – Com­mon pit­falls in the M&A pro­cess
4. KPMG – Deal with Z(R)isk!

Po­čet miest je ob­me­dzený, preto sa re­gis­truj tu: https://goo.gl/MQKWq2

NOTE: This event will be in Slo­vak lan­gu­age.

—–

27.05.2018 / 20:00 / Bratislava

11. narodeniny Swing Society Orchestra

Close

11. narodeniny Swing Society Orchestra

Bratislava

Vstupné 8 €

  • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
  • 27.05.2018

Popis

Je­de­náste na­ro­de­niny slo­ven­skej for­má­cie Swing So­ciety Or­ches­travy­chá­dza­jú­cej z tra­dí­cie veľ­kých swin­go­vých a ta­neč­ných or­ches­trov šty­rid­sia­tych a päť­de­sia­tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia. Hu­dobnú oslavu do­pl­nia skvelí hos­tia!

SWING SO­CIETY OR­CHES­TRA
Swin­gový or­ches­ter bol za­lo­žený v roku 2007 sku­pi­nou mla­dých pro­fe­si­onál­nych hu­dob­ní­kov z úp­rim­ného zá­ujmu o pri­na­vrá­te­nie veľ­ko­or­ches­trál­nej, swin­go­vej a ta­neč­nej hudby do spo­loč­nosti. Za je­de­násť ro­kov sa toho mnoho zme­nilo- od stá­lych čle­nov, hostí, po re­per­toár. Cieľ ale os­tal rov­naký: ne­vní­mať swin­govú hudbu plnú ná­pa­di­tých me­ló­dii a rytmu len ako par­ke­tovú zá­bavu mi­nu­lých čias, ale hod­notnú sú­časť kul­túry a hu­dobné bo­hat­stvo.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?