Najbližšie eventy

21.08.2018 / 19:00 / Bratislava

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Close

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Bratislava

  • 21.08.2018

Popis

Pra­vi­delné ju­bi­lejné 30. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami v bra­ti­slav­skej Ner­vose. Do­zviete sa o tom, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach a ako zvlád­nuť Ana­purna trek, no vy­be­rieme sa ja do roz­pá­le­nej Kene a nav­ští­vime miesta, kde ešte ne­vi­deli bie­leho člo­veka.

19:00 Mar­tin Ma­tuška – Ako som v Keni na­miesto sa­fari sa­dil strom­čeky
Mô­žete sa te­šiť na roz­prá­va­nie o tom, ako som sa last mi­nute vy­dal na 2,5 týždňa do Kene bez akých­koľ­vek plá­nov či oč­ko­vaní a vrá­til sa plný zá­žit­kov a no­vých pria­teľs­tiev.
Po­viem vám o vý­ho­dách a ne­vý­ho­dách couch­sur­fingu v Af­rike – týž­deň strá­vený v dome ken­ského sa­fari sprie­vodcu Nicka a jeho ro­diny, o dob­ro­voľ­níc­tve so ži­ra­fami, z kto­rého sa na­ko­niec stalo sa­de­nie strom­če­kov na farme, kde ešte ni­kdy ne­vi­deli bie­leho člo­veka. A tiež ako si mys­leli, že som bo­hatý in­ves­tor zo zá­padu a za­bili kvôli mne naj­lep­šiu sliepku na obed (pri­tom ja som ve­ge­ta­rián). :)

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 An­drea Ko­šia­rová a Ján Ko­šiar – Ne­pál: okolo An­na­purny
Na pred­náške sa obo­zná­mite s tým, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach. Čo si so se­bou vziať, kedy vy­ra­ziť. Kto to zvládne a na čo sa pri­pra­viť.
Chceme in­špi­ro­vať a po­vzbu­diť Slo­vá­kov k tomu, aby sa ne­báli vy­ra­ziť na dl­h­šie túry do Ne­pálu.

www.tra­ve­lin­gy­o­gat­ree.com

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: ČO­SKORO

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

AUTORIÁDA V NOVEJ CVERNOVKE // BUZÁSSY, ŠTRPKA, ZAJAC

Bratislava

  • Nová Cvernovka
  • 21.08.2018

Popis

Knižný vy­da­va­teľ Ko­lo­man Ker­tész Ba­gala po­zýva na dis­ku­siu, ktorá sa vrá­tane kva­lit­nej li­te­ra­túry za­me­ria na uda­losti spre­vá­dza­júce oku­pá­ciu Česko- Slo­ven­ska voj­skami Var­šav­kej zmluvy z au­gusta 1968.

O li­te­ra­túre v dob­rom či v zlom.

V rámci dis­ku­sie Ko­lo­mana Ker­tésza Ba­galu, pre­behne re­kon­štruk­cia uda­lostí oku­pá­cie´68. Budú na ňu spo­mí­nať bás­nici Ján Bu­zássy, Ivan Štr­pka a li­te­rárny ve­dec Pe­ter Za­jac. Ume­leckú re­por­táž Petra Re­pku o Bra­ti­slav­ča­noch v deň rus­kej oku­pá­cie pre­číta štu­dent he­rec­tva na VŠMU, An­drej Re­me­ník.

Vy­da­va­teľ­stvo KK Ba­gala a OZ li­te­rar­nyk­lub.sk si touto ces­tou pri­po­mí­najú na vpád vojsk Var­šav­skej zmluvy do vte­daj­šieho Česko-Slo­ven­ska, čo spus­tilo vlnu pro­tes­tov ve­rej­nosti s pri­hliad­nu­tím na naj­sil­nejší člá­nok a to štu­dent­ské pro­testy, ktoré dá­vali jasne na­javo svoj ne­sú­hlas so so­viet­skymi vplyvmi na kra­jinu. Po­merne po­kojný pre­sun vo­jen­ských jed­no­tiek však spre­vá­dzal od­por, zra­ne­nia a aj smrť. Ako si na toto ob­do­bie spo­mí­najú osob­nosti li­te­ra­túry a prečo je dô­le­žité si ho pri­po­mí­nať? To sa do­zviete na spo­mien­ko­vej dis­ku­sii v Park de Palma No­vej Cver­novky.

_____________________________________________________________________________________________________

Dis­ku­sia voľne nad­vä­zuje na sé­riu po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/222382935090055/

22.08.2018 / 19:00 / Bratislava

AUGUST POD PALMOU/ KATARÍNA MÁLIKOVÁ

Close

AUGUST POD PALMOU/ KATARÍNA MÁLIKOVÁ

Bratislava

  • Nová Cvernovka
  • 22.08.2018

Popis

Ka­ta­rína Má­li­ková vy­stúpi v parku ten­to­krát so svo­jim sólo pro­jek­tom, na kto­rom za­znejú aj nové skladby.

Krehké a bri­lantné aranž­mány pre sólo kla­vír, syn­te­ti­zá­tory, lo­oper a iné ná­stroje ten­to­krát v sólo po­daní Ka­ta­ríny Má­li­ko­vej pri­nesú nový, in­tímny, ale za to in­ten­zívny zá­ži­tok z piesní kri­tikmi oce­ňo­va­ného al­bumu Pus­tvo­pol, ktorý vy­šiel vo vy­da­va­teľ­stve SLNKO RE­CORDS.

Nový pro­jekt pri­náša aj nové skladby- Má­li­ková ako vždy vsá­dza na pre­pra­co­va­nie ma­te­riálu, preto jej aranž­mány znejú ako ce­lis­tvé kom­po­zí­cie pre kla­vír a hlas. Sólo kon­cer­tami sa jej splní sen, no ne­oča­ká­vajte ty­pickú po­lohu, pri­pravte sa na niečo úplne ne­opo­čú­vané.

Kon­cert za­čína o 20:00 v Park de Palma, ne­bude chý­bať ani Skrytý bar.

_____________________________________________________________________________________________________

Sé­ria po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/825087537614853/

Close

Startup Grind Bratislava SUMMER PARTY + 3rd anniversary

Bratislava

  • 28.08.2018

Popis

To ce­leb­rate the third an­ni­ver­sary of Star­tup Grind Bra­ti­slava, we are hos­ting a Sum­mer Party!

Join us to so­cia­lize, ne­twork and bu­ild stron­ger re­la­ti­ons­hips with your lo­cal com­mu­nity of en­trep­re­ne­urs, star­tu­pers and do­ers. We’ll be there to chat, talk bu­si­ness and stra­tegy, mix and min­gle, with all the pre­vi­ous spe­a­kers in­vi­ted! In ad­di­tion, we’ll also be ha­ving a ke­y­note about the jour­ney of Star­tup Grind Bra­ti­slava, what lies ahead of us and a little quiz with an oppor­tu­nity to win tic­kets for the fol­lo­wing Star­tup Grind Bra­ti­slava fi­re­side chat!

A 4-hour mi­xer com­plete with ap­pe­ti­zers, cold be­ve­ra­ges, and great com­pany.

Check the fe­a­tu­red at­ten­dees!
Also, don’t for­get to bring your bu­si­ness cards.

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/268638870399781/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.