Najbližšie eventy

dnes / 16:30 / Bratislava

Základy Google Analytics

Close

Základy Google Analytics

Bratislava

  • 20.03.2019

Popis

Pri­pra­vili sme pre teba ďalší bez­platný se­mi­nár, ten­to­raz s Ka­ro­lom Vol­te­má­rom z Mad­viso – On­line Mar­ke­ting That Works na tému „Zá­klady Go­ogle Ana­ly­tics“.

Re­zer­vuj si miesto → https://goo.gl/forms/jA­zrKt1zO­SC­WQaNm2

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo je Go­ogle Ana­ly­tics a ako sa v ňom orien­to­vať,
• prečo pra­co­vať s Go­ogle Ana­ly­tics,
• čo zna­me­najú jed­not­livé met­riky a ako s nimi pra­co­vať,
• nájsť uži­točné re­porty v Go­ogle Ana­ly­tics,
• zís­kať pod­statné dáta a in­for­má­cie o stave va­šej web­stránky,
• ako správne pra­co­vať s re­por­tami tak, aby si sa v nich ne­stra­til,
• zis­tiť ako sa sprá­vajú uží­va­te­lia na web­stránke,
• nájsť na webe slab­šie miesta, pri kto­rých sa uží­va­te­lia strá­cajú.

O lek­to­rovi:
Ka­rol stojí za mar­ke­tin­go­vými stra­té­giami kli­en­tov, fe­ed­bac­kom jed­not­li­vých tí­mov, zod­po­vedá za tech­nické SEO a za­bez­pe­če­nie ná­vrat­nosti in­ves­tí­cií z jed­not­li­vých mar­ke­tin­go­vých ná­stro­jov. Má viac ako 15 ro­kov skú­se­ností v IT, vý­voji we­bo­vých strá­nok, SEO a on­line mar­ke­tingu. Rád vám po­môže pri pod­ni­kaní on­line, mar­ke­tin­gom a vý­vo­jom on­line ap­li­ká­cií, web­strá­nok a e-sho­pov. Špe­cia­li­zuje sa na ná­vrh ar­chi­tek­túry, fun­kcií e-sho­pov, štruk­túry, zlep­šo­va­niu kon­verz­ného po­meru a ná­vrhu mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie. Strá­vil na ces­tách po svete viac ako 6 ro­kov. Z toho 3,5 roka v rámci pro­jektu World Bike Tra­vel.
www.mad­viso.sk

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 19.3.2019 do 15:00 hod.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Trenčíne

Bratislava

  • 20.03.2019

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v tren­čian­skom Piano clube.

Spolu s Len­kou zis­tíme, ako majú radi back­pac­ke­rov na Se­y­che­loch, pre­ces­tu­jeme Ko­lum­biu a zis­tíme, či je to stále kra­jina Pabla Es­co­bara. A ve­ríte, že sa dá Thaj­sko pre­ces­to­vať za cenu do­vo­lenky v Európe?!

18:00 Gabo An­tal – Thaj­sko za cenu do­vo­lenky v Európe
Za 17 dní sme pre­ces­to­vali des­ti­ná­cie ako Phu­ket, Phi-Phi Is­lands, Ja­mes Bond Is­land, Krabi, Koh Sa­mui a sa­moz­rejme Bang­kok. Bý­vali sme od štvor­hviez­dič­ko­vých ho­te­lov s in­fi­nity ba­zé­nom, až po kap­su­lové pre­spa­nie v hos­teli. Vy­skú­šali sme naj­lepší thaj­ský street food, ale zis­tili aj to, ako chu­tia chro­báky, lúčne ko­níky, alebo škor­pi­óny :) V par­koch sme na­be­rali ener­giu pri cvi­čení s do­má­cimi, ale vy­skú­šali sme aj búr­livý nočný ži­vot na naj­di­vo­kej­ších párty uli­ciach v Bang­koku a na Phu­kete. Boli to zá­žitky na celý ži­vot a stálo nás to me­nej ako do­vo­lenka v hlav­nej se­zóne vo väč­šine európ­skych des­ti­ná­ciách. O tom, ako to mô­žete za­žiť aj vy, vám rád po­roz­prá­vam na pre­zen­tá­cii.

Gab­riel An­tal – pho­tog­raphy Ne­ob­se­dím doma

19:00 – pre­stávka

19:10 Ve­ro­nika Tót­hová – Ko­lum­bia: Fa­rebná, ryt­mická a bez pred­sud­kov
Od ka­rib­skej časti s ko­lo­niál­nymi do­mami a roz­bú­re­nými vl­nami, cez kop­co­vité parky s naj­vyš­šími pal­mami, až po mestá známe svo­jou ne­po­koj­nou his­tó­riou. Po­u­ká­žem na to, že Ko­lum­bia už dávno ne­víta guľ­kou, ale na­opak ume­ním a kul­tú­rou.

Here Is Nika

20:10 – pre­stávka

20:20 Lenka Ko­da­jová – Se­y­chelly bez ces­tovky
Čo sa oplatí vi­dieť na 3 hlav­ných os­tro­voch Se­y­chell: Mahe, Pras­lin a La Di­gue? Prečo sa oplatí nav­ští­viť os­trov La Di­gue s naj­zná­mej­šími plá­žami? Dajú sa Se­y­chelly vô­bec pre­ces­to­vať lo­wcos­tovo?

Lenka Ko­da­jova Pho­tog­raphy

Vstupné:
– 6 € pred­pre­daj
– 7 € na mieste
– 5 € na mieste na po­slednú pre­zen­tá­ciu

Close

Ako zvýšiť výkon bez automatizácie? | Vladimír Švorec

Bratislava

  • 20.03.2019

Popis

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,

na najb­liž­šej pred­náške Ma­xman Uni­ver­sity sa po­zrieme do hlavy Vla­di­míra Švorca, ktorý nám pre­zradí, ako sa dá opti­ma­li­zá­ciou pro­ce­sov zís­kať na­vyše až 50% ka­pa­city – a to bez na­vý­še­nia zdro­jov či au­to­ma­ti­zá­cie.

*𝗩𝗹𝗮𝗱𝗶𝗺𝗶𝗿 𝗦𝘃𝗼𝗿𝗲𝗰*
*𝗔𝗸𝗼 𝘇𝘃𝘆𝘀𝗶𝘁 𝘃𝘆𝗸𝗼𝗻 𝗯𝗲𝘇 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗲?*

Vla­di­mír vy­štu­do­val Stroj­nícku fa­kultu STU a ná­sledne pô­so­bil 15 ro­kov v kon­zul­tačno-vzde­lá­va­cej spo­loč­nosti, kde sa ve­no­val hlavne roz­voju or­ga­ni­zá­cií v ob­lasti zlep­šo­va­nia a pro­jek­to­vého ma­naž­mentu. Na konci roka 2015 spo­lu­za­lo­žil firmu QPC, ktorá hneď v roku 2016 zís­kala cenu „Gol­den Bar­rel“ za naj­lepší in­ves­tičný pro­jekt roku v MOL group. Aj vďaka to­muto úspe­chu sa stali stra­te­gic­kým do­dá­va­te­ľom pre Slov­naft. Pop­ri­tom všet­kom sa Vla­di­mír po­die­ľal aj na za­lo­žení a roz­voji ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie PRO VIDA a jej kľú­čo­vého pro­jektu BUDDY.

Ako zvý­šiť vý­kon bez au­to­ma­ti­zá­cie?

Pre mno­hých ma­na­žé­rov je dnes ho­rú­cou té­mou na­sa­dzo­va­nie ro­bo­tov v ad­mi­ni­stra­tív­nych pro­ce­soch. Vla­di­mír nám však pre­zradí, ako je možné zvý­šiť vý­kon aj bez ná­klad­nej in­ves­tí­cie do au­to­ma­ti­zá­cie, a to aj o 30-50%. Na sku­toč­ných prí­pa­doch zo zná­mych fi­riem ako VUB, Slov­naft, či SHP group nám ukáže nie­len to, aké vý­sledky sa dajú do­siah­nuť, ale aj ako na to. Stačí iden­ti­fi­ko­vať 8 hlav­ných žrú­tov času a ná­sledne skom­bi­no­vať dô­my­selné ria­diace me­cha­nizmy s dô­sled­ným ma­naž­men­tom zmeny. Viac o týchto žrú­toch času a o tom, ako ich eli­mi­no­vať, nám po­vie Vla­di­mír už bu­dúci týž­deň na Ma­xman Uni­ver­sity.

𝗩𝘀𝘁𝘂𝗽 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗻𝘆, všetci ste ví­taní, stačí prísť a „po­zrieť sa do hlavy“ 𝗩𝗹𝗮𝗱𝗶𝗺𝗶𝗿𝗮 𝗦𝘃𝗼𝗿𝗰𝗮.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Te­šíme sa na vás.
Tím Ma­xman Con­sul­tants

zajtra / 18:00 / Bratislava

Mindfulness

Close

Mindfulness

Bratislava

  • 21.03.2019

Popis

Mind­ful­ness je pro­ces ak­tív­neho re­gis­tro­va­nia no­vých vecí. Do­stáva člo­veka do prí­tom­nosti. Vší­ma­vosť zna­mená udr­ža­nie ve­do­mia v pre­bie­ha­jú­com mo­mente v sú­lade s na­šimi myš­lien­kami, citmi, te­les­nými po­citmi a oko­li­tým pro­stre­dím.

Pre nie­koho módna vlna, pre nás ži­votná fi­lo­zo­fia bez ohľadu na módnu se­zónu. Naša cesta za ob­ja­vo­va­ním ve­do­mého ži­vota, hĺbky prí­tom­nosti a krásy v jed­no­du­chosti sa za­čala do­slova ešte v mi­nu­lom sto­ročí. Sa­motná tech­nika mind­ful­ness je stará ti­síce ro­kov a je za­lo­žená na ve­do­mej po­zor­nosti k vlast­ným po­ci­tom, myš­lien­kam a vne­mom, schop­nosti pri­jí­mať oka­mihy ži­vota bez po­su­dzo­va­nia a hod­no­te­nia a ná­sled­nej ve­do­mej voľby svo­jej re­ak­cie. Je to cesta ce­lo­ži­vot­ného zdo­ko­na­ľo­va­nia sa, ale ak na ňu už raz vy­kro­číte, sama sa pred Vami za­čne po­stupne ot­vá­rať.

Po­zý­vame vás uro­biť spolu ten prvý krok.
Po­zrieme sa spolu na mind­ful­ness fi­lo­zo­fiu a na­učíme sa prak­tické tech­niky, ktoré aj nám po­má­hajú žiť kaž­do­denný ži­vot viac ve­do­mej­šie a ne­zísť z cesty uče­nia sa.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 21.3.2018 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.