Najbližšie eventy

zajtra / 00:00 / Bratislava

AEROMOBIL – Are we in the future yet?

Close

AEROMOBIL – Are we in the future yet?

Bratislava

  • 21.02.2019

Popis

Most of you pro­bably know Slo­vak fly­ing ve­hicle – AERO­MO­BIL.

To­day it com­pe­tes with over a hun­dred ot­her pro­jects around the world, inc­lu­ding the lar­gest na­mes as Air­bus and Bo­eing.

So how does the mar­ket of fly­ing cars look like?

When we will be able to try one of them?

How many of them were al­re­ady tes­ted and at what stage of de­ve­lop­ment is Aero­Mo­bil?

SPE­A­KERS: Ja­kub Švec, Šte­fan Va­docz

Šte­fan Va­docz:

Ste­fan Va­docz is res­pon­sible for de­ve­lo­ping Aero­Mo­bil’s com­mu­ni­ca­ti­ons with me­dia and in­flu­en­ces. Over the past five years, to­get­her with the en­tire Aero­Mo­bil team, he has been ac­ti­vely en­ga­ged in dis­cus­si­ons on the fu­ture of mo­bi­lity and fly­ing ve­hic­les.

zajtra / 18:00 / Bratislava

Ako byť autentický a žiť svoj život

Close

Ako byť autentický a žiť svoj život

Bratislava

  • 21.02.2019

Popis

Bez ohľadu na to, či ste v práci alebo doma, vždy in­tu­itívne hľa­dáte ľudí, ktorí sa sprá­vajú au­ten­ticky. Cí­tite sa v ich prí­tom­nosti prí­jemne, pre­tože sú ne­fal­šo­vaní, sku­točne pri­ro­dzení a čestní. Sprá­va­nie týchto ľudí je rov­naké v sú­kromí, ako aj v spo­loč­nosti.

Byť au­ten­tický zna­mená byť pravý, hod­no­verný či ne­fal­šo­vaný. Nejde len o to, že sa ne­sna­žíte o umelú do­ko­na­losť, ale hlavne o to, že do­ká­žete pri­jať sa­mých seba ta­kých, akí ste, že máte od­vahu byť tým, kým sku­točne ste a stáť si za svo­jím – bez ohľadu na ná­zory iných. Byť au­ten­tický zna­mená sna­žiť sa byť čestný, žiť sku­točný ži­vot a sú­stre­diť sa na to, čo je v ži­vote a vo vzťa­hoch naj­dô­le­ži­tej­šie.

V Po­wer Co­aching-u vám uká­žeme ako sa pre­ja­viť, ako byť au­ten­tický a žiť svoj ži­vot tak, ako chcete vy a nie tak, ako by ste sa mali sprá­vať, lebo si to vaše oko­lie vy­ža­duje.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa koná dňa 21.2.2019 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch Po­wer Co­achingu, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web, emai­lom na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

23.02.2019 / 13:00 / Bratislava

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

  • 23.02.2019

Popis

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

23.02.2019 / 13:00 / Bratislava

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Bratislava

  • 23.02.2019

Popis

23.02.2019 ter­min 13:00 — VY­PRE­DANÝ !!!!!!!!!!!!
23.02.2019 ter­min o 17:00 –bVOL­NÝCH 12 MIEST !!!
ČIŽE ĎALŠÍ LU­DIA KTORÍ SA PRI­HLÁ­SIA POJDU NA TER­MIN 23.02.19 o 17:00 ………………………………..

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.