Najbližšie eventy

Close

Doctors vs machines: Can Artificial Intelligence solve the healthcare crisis?

  • 23.10.2018

Popis

DOC­TORS VS MA­CHI­NES: CAN AR­TI­FI­CIAL IN­TEL­LI­GENCE SOLVE THE HE­ALTH­CARE CRI­SIS?

Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence (AI) in­flu­en­ces which films you watch on Ne­tf­lix or it can ana­lyze the speed of mo­ve­ment of traf­fic. Some say it will ad­vance the hu­ma­nity, ot­hers say it will doom it. Hype and exag­ge­ra­tion sur­round eve­ryt­hing around AI so it’s im­por­tant to come to terms with what po­ten­tial po­ssi­bi­li­ties and dan­gers it po­ses.

AI in he­alth­care; from cre­a­ting cut­ting-edge me­di­cal de­vi­ces, via re­du­cing mis­diag­no­sis to ta­king bet­ter care of pa­tients; me­ans that me­di­cine is re­a­ching a tur­ning po­int thanks to AI.

But let’s not jump on the ban­dwa­gon blindly. It’s es­sen­tial to an­swer qu­es­ti­ons such as:
– What are the suc­cess­ful use ca­ses for AI in he­alth­care?
– How can AI help add­ress the sec­tor’s most pre­ssing chal­len­ges?
– How far would we be pre­pa­red to go?
– What se­cu­rity is­sues need to be re­sol­ved?
– How can we en­sure that AI use in he­alth­care is done et­hi­cally and sus­tai­nably?
– Ove­rall, is AI the next fron­tier in he­alth­care?

All of these qu­es­ti­ons will be tou­ched upon by field experts in this pa­nel dis­cus­sion.

Spe­a­kers:
Mar­tin Ma­jer­ník
Apart from co-foun­ding Black Swan Ra­ti­onal (R&D for big data, ML and app­lied AI so­lu­ti­ons) and co-foun­ding Sci­Curve (life science se­arch en­gine de­tec­ting trends), Mar­tin cur­ren­tly works as Pro­duct De­ve­lop­ment Lead at CEAi, Inc. At CEAI, they bu­ild star­tups in in­dus­tries such as fi­nance, bio­tech & he­alth­care and sus­tai­na­bi­lity & energy, where there are oppor­tu­ni­ties to use AI.

Mar­tin Her­man
Apart from co-foun­ding Bet­he­reum (a so­cial sports bet­ting plat­form bu­ilt on the Block­chain) and foun­ding Po­wer­ful Di­gi­tal (cre­a­tive stu­dio), Mar­tin co-foun­ded Po­wer­ful Me­di­cal. Po­wer­ful Me­di­cal is a com­pany that pro­vi­des in­no­va­tive he­alth­care so­lu­ti­ons with fo­cus to in­teg­rate cut­ting edge tech­no­lo­gies into the me­di­cal field.

Ju­raj Bardy
Ju­raj works at pub­lic ser­vice since 2009 and is an expert on di­gi­tal in­no­va­tion. Ju­raj cur­ren­tly works as Ma­na­ging Par­tner at Alis­tiq (a team who sup­ports go­vern­ments to inc­re­ase their per­for­mance and to pro­vide high qu­ality ser­vice) and pro­po­sed and su­per­vi­sed the im­ple­men­ta­tion of the na­ti­onal eHe­alth so­lu­tion in Ko­sovo. Mo­re­over, he’s a re­gu­lar spe­a­ker at Itapa con­fe­ren­ces, the big­gest events in Slo­va­kia de­di­ca­ted to di­gi­ta­li­za­tion of pub­lic sec­tor (eGo­vern­ment).

more spe­a­kers tba soon

Mo­de­ra­tor:
Petra Dzu­rov­či­nová
Petra wor­ked as an Exe­cu­tive Ma­na­ger at Slo­ven­ská alian­cia pre ino­va­tívnu eko­no­miku – SA­PIE and cur­ren­tly she’s CEO at Freya Care. Freya gi­ves wo­men and men more fre­e­dom to cho­ose when and how to have chil­dren and co­ver them fi­nan­cially in case they expe­rience fer­ti­lity is­sues. Petra ba­si­cally has inn­no­va­tion in the core of what she does all the time.

A 3-hour mi­xer com­plete with ap­pe­ti­zers, cold be­ve­ra­ges, and great com­pany.
We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

 

Event is part of Fu­tu­re­Now fes­ti­val.

Or­ga­ni­za­tors: Star­tup Grind Bra­ti­slavaFu­tu­re­Now Con­fe­rence 2018Cam­pus Co­work
Spon­sor: DE­CENT
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup
Ve­nue Par­tner: Bi­na­rium

Close

Základy WordPress a praktická ukážka tvorby webu

Bratislava

  • 23.10.2018

Popis

WordP­ress už nie je len blo­go­vací sys­tém, ale kom­plexný ná­stroj na tvorbu we­bo­vých stá­nok, por­tá­lov, es­ho­pov alebo re­zer­vač­ných sys­té­mov.
WordP­ress dnes vy­užíva tak­mer 30% všet­kých we­bov na svete, je za­darmo a do­stupný v slo­ven­čine.

Ak uva­žu­ješ nad vlast­ným we­bom, te­raz je ten správny čas.
Z works­hopu bu­deš od­chá­dzať s vlast­ným we­bom na WordP­ress, stačí si zo­brať no­te­book.

Ka­pa­cita works­hopu je ob­me­dzená, max.15 osôb.
Lek­tor: Ra­do­slav Mi­cha­lisko

Cena wors­hopu je 15 eur.

zajtra / 09:00 / Bratislava

NewLeaders Academy

Close

NewLeaders Academy

  • 24.10.2018

Popis

„Ne­wLe­a­ders ins­pire ot­hers to dream more, le­arn more, do more and be­come more…“

Aby ste sa stali špič­ko­vou spo­loč­nos­ťou, po­tre­bu­jete k tomu sku­točne skve­lých líd­rov. Av­šak, exis­tuje veľký roz­diel me­dzi šéfmi a líd­rami…

 

Cie­ľom prog­ramu Ne­wLe­a­ders Aca­demy je na­do­bud­núť a roz­ví­jať jed­not­livé zruč­nosti z ob­lasti le­a­ders­hipu tak, že vám uľah­čia v bu­dúc­nosti zvlá­dať prácu pod tla­kom, vy­tvá­rať efek­tívne tímy a roz­ví­jať ta­lent v ce­lej or­ga­ni­zá­cii.

 

De­taily:

Prog­ram:

24.10.2018: Bio­ché­mia osob­nosti lídra – Oli­via Hur­ba­nova

06.11.2018: Emo­ci­onálna in­te­li­gen­cia lídra – Ja­ro­slava Va­cul­čia­ková

20.11.2018: Aser­tívna a efek­tívna ko­mu­ni­ká­cia lídra – Vlado Ham­bá­lek

04.12.2018: Mo­ti­vu­júci a in­špi­ra­tívny lí­der – Mi­cha­ela Bu­be­lí­ni­ová

18.12.2018: Lí­der v roli kouča – Eva Mar­ti­no­vi­čová

Ja­nuár 2019: Cer­ti­fi­ká­cia

 

Miesto: Im­pact Hub Bra­ti­slava

Cena: 650€/20 ho­dín – druhý účast­ník so zľa­vou 50%!

Ka­pa­cita: 8-20 ľudí

Te­le­fón: 0914 703 900

E-mail: [email protected]­co­ach.sk alebo so­nas­tef­[email protected]­co­ach.sk

LÍS­TKY: http://bit.ly/ne­wle­a­der­sa­ca­demy

 

zajtra / 18:00 / Košice

Frida Talks Tech – Košice edition II

Close

Frida Talks Tech – Košice edition II

Košice

  • 24.10.2018

Popis

Úspešný me­e­tup aj­ťá­čiek a žien, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou sveta tech­no­ló­gií, pri­chá­dza po dru­hý­krát do Ko­šíc! Prvý rok sme vy­pre­dali všetky miesta v prie­behu pár dní, bude tomu aj tento raz tak?

Frida Talks Tech – Vý­ni­močné po­du­ja­tie pre aj­tíč­kárky a tie, ktoré láka svet IT.

Čo vás po­čas Frida Talks Tech – Ko­šice edi­tion II čaká a ne­mi­nie?

In­špi­ra­tívne prí­behy úspeš­ných aj­ťá­čiek, no­vinky zo sveta tech­no­ló­gií, or­ga­ni­zá­cie, ktoré vám môžu po­môcť do­stať sa do IT sek­tora, ale hlavne prí­le­ži­tosť spoz­nať sa a ne­twor­ko­vať.

Prog­ram:

18.05 – 18.15 – Hello world
18.15 – 18.25 – Si­mona Luč­ka­ni­čová – O Aj Ty v IT
18.25 – 18.40 – Majka Piat­ni­cová – Bu­si­ness In­tel­li­gence
18.40 – 18.50 – Mirka Uhnak – O Mini Tech MBA for Wo­men
18.50 – 19.05 – Ivetka Ton­hau­se­rova – Ako za­čať fre­e­lance?
19.05 – 19.15 – Lu­cia Ve­sel­ská – Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska
19.15 – 19.35 – Lu­cia Stel­ler – IT Pra­covný trh a uplat­ne­nie žien na IT trhu
19.35 – 19.45 – Rado Ša­lit­roš – O Young Crew v Ko­ši­ciach
19.45 – 20.00 – Zuzka Tká­čová – Ví­ťazka sú­ťaže Uči­teľ roka & mo­ti­vá­torka diev­čat do IT
20.00 – 20.10 – Pa­vol Mi­ros­say – O IT Val­ley
20.10 – 20.35 – Mar­tin Maj­ling – UX
20.35 – 20.45 – Krátka tom­bola
20.45 – 21.30 – Ne­twor­king

Pri­daj sa do žen­skej Tech ko­mu­nity a príď s nami oslá­viť ženy v IT. Spoz­naj in­špi­ra­tívne prí­behy tých, ktoré sa pre­sa­dili v IT. Je na­čase za­ho­diť ste­re­otyp, že IT je hlavne pre mu­žov.

Kedy a kde? 24.10.2018 18:00 Ta­bačka, Kul­tur­fab­rik, ki­no­sála.

Lís­tky sú už v pre­daji – http://bit.ly/Fri­da­KE­Lis­tok
Viac info o na­šich po­du­ja­tiach: www.aj­ty­vit.sk

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.