Najbližšie eventy

dnes / 08:00 / Banská Bystrica

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Close

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 13.11.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.
Na­učíte sa:

 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás

Ob­sah:

 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite 13.11 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici
Cena je 170 EUR s DPH.

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.11.2018 08:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

Close

Úspešný (nielen softvérový) produkt manažér

Bratislava

 • 13.11.2018

Popis

Pri­pra­vili sme si pre teba ďalší bez­platný se­mi­nár, ten­to­krát s Mar­ti­nom Duf­fe­kom na tému „Úspešný (nie­len soft­vé­rový) pro­dukt ma­na­žér“.

KEDY? 13.11. (uto­rok) od 9:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (2. po­scho­die, miest­nosť č. 216)

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo robí dobrý (nie­len soft­vé­rový) pro­dukt ma­na­žér,
• as­pekty ovplyv­ňu­júce (ne)vy­da­nie pro­duktu alebo jeho časti na trh,
• glo­ba­li­zá­cia vs. lo­ka­li­zá­cia a jej vplyv na úspeš­nosť pro­duktu na trhu,
• ako pro­dukt ovplyv­ňujú ak­tu­álne trendy – Di­gi­ta­li­za­cia, IoT a Big Data,
• prak­tické prí­klady.

O lek­to­rovi:
Mgr. Mar­tin Duf­fek pra­cuje vo firme SAP od roku 2003, kde za­stá­val rôzne po­zí­cie v pro­duk­to­vom ma­naž­mente, ria­dení port­fó­lia, con­tro­lingu, pod­pory pro­duktu a fi­nan­cií. V sú­čas­nosti pra­cuje ako prog­ram of­fice ma­na­žér pre ob­lasť ma­lých a stred­ných pod­ni­kov a je čle­nom do­zor­nej rady SAP SE. V mi­nu­losti pra­co­val ako au­di­tor a kon­zul­tant v po­ra­den­skej spo­loč­nosti Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers a na rôz­nych IT po­zí­ciach v seg­mente ma­lých a stred­ných fi­riem. Vy­štu­do­val od­bor Pod­ni­kové fi­nan­cie na Uni­ver­zite Ko­men­ského v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 12.11.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/2Gzzr­WIG2jm7VzAD2

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

dnes / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

Bratislava

 • 13.11.2018

Popis

Zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na do­vo­lenku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 13.11. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

dnes / 20:00 / Bratislava

Med a prach: eu.genus

Close

Med a prach: eu.genus

Bratislava

 • 13.11.2018

Popis

„Ate­liér. Do­ku­ment. Ima­gi­ná­cia. Ne­ok­la­si­ciz­mus. Kon­cep­tu­álne ume­nie. Ot­vo­rená skúška. Vý­chovný kon­cert. Fy­zické di­vadlo. Veda. Po­é­zia. In­šta­lá­cia. Per­for­man­cia. Re­ne­san­cia. Sym­bol. In­for­má­cia. In­tu­ícia. Ra­ci­ona­lita. Te­ória. Prax. Po­sledná záh­rada. Ne­ve­do­mosť. Po­zna­nie. Hľa­da­nie dô­vodu. A na­po­kon sa­moz­rejme smrť. Toto je po­hyb me­dzi tým všet­kým. Me­dzi ve­dou a po­é­ziou. In­for­má­ciou a sym­bo­lom, či zdan­li­vým cha­osom a ne­ča­ka­nou krá­sou. Toto je cesta k so­che. Ne­us­tála pre­mena, ne­us­tále roz­hod­nu­tia. Toto je naša otázka – čo je to dobrý rod?“ An­drej Ka­linka

Med a prach/Ho­ney and dust je voľné ume­lecké zo­sku­pe­nie au­to­rov a in­ter­pre­tov z ob­lasti vý­tvar­ného ume­nia, di­vadla a hudby, ktorí tvo­ria spo­ločné diela na po­me­dzí per­for­man­cií, di­va­del­ných pred­sta­vení, kon­cer­tov, či in­šta­lá­cií. Ich tvorba je pre­zen­to­vaná rov­nako v di­vad­lách, ako v ga­lé­riách alebo na kon­cert­ných pó­diách.
_____________________________________
Lib­reto, ré­žia: An­drej Ka­linka
Dra­ma­tur­gia, asis­tent ré­žie: Mi­lan Ko­zá­nek
So­chy, maľby, in­šta­lá­cie: Ju­raj Po­liak, An­drej Ka­linka
Hudba: T.L. de Vic­to­ria, J. Ar­ca­delt, P.I. Čaj­kov­skij, J. Do­wland, A. Ka­linka, gru­zín­ske ľu­dové piesne
Per­for­meri a spo­lu­t­vor­co­via: Ze­bas­tián Mente Ma­ligna, Lí­via Ba­lá­žová, Da­niel Ra­ček, Ján
Mo­rá­vek, Ju­raj Po­liak, An­drej Ka­linka
______________________________________

Pred­pre­daj To­otoot: 8€
Link na pred­pre­daj: https://to­otoot.fm/cs/events/5bc9b1b809f9cb08c4eab72a
Na mieste: 10€

Z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia a Bra­ti­slav­ský kraj, naj­lep­šie miesto pre ži­vot.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.