Najbližšie eventy

zajtra / 16:00 / Bratislava

Len motivácia dnes už nestačí!

Close

Len motivácia dnes už nestačí!

Bratislava

  • 16.10.2018

Popis

V in­ku­bá­tore sme si pre teba pri­pra­vili bez­platný works­hop na tému „Len mo­ti­vá­cia dnes už ne­stačí!“ s Ka­rin Kniez, za­kla­da­teľ­kou firmy ma­xwill s.r.o., ktorá po­núka svo­jim kli­en­tom rôzne služby, od tré­ningu per­so­nálu po on­line mar­ke­ting.

Kedy sa bude se­mi­nár ko­nať?
• 16.10.2018 (uto­rok) v čase od 16:00 – 18:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (1. po­scho­die, miest­nosť č. 102)

Do­zvieš sa niečo o tom,
• že nie­len zís­kať no­vých spo­lu­pra­cov­ní­kov, ale ve­dieť ich udr­žať je dnes ume­nie,
• že viesť exis­tu­jú­cich spo­lu­pra­cov­ní­kov k dl­ho­do­bej spo­koj­nosti a eli­mi­no­vať ich vy­ho­re­nie je ex­trémne dô­le­žité,
• že ma­naž­ment zod­po­ved­nosti je dnes kľú­čo­vým ná­stro­jom vo firme,
• že je­den spo­kojný za­mest­na­nec urobí viac než traja ne­spo­kojní,
• že „hnilé ja­bĺčka“ mu­sia ísť z ko­šíka na­ozaj von.

O lek­to­rovi:
Ka­rin Kniez vy­štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu na Uni­ver­zite sv. Cy­rila a Me­toda v Tr­nave. Má bo­haté lek­tor­ské skú­se­nosti v ob­lasti mo­ti­vá­cie, ko­mu­ni­ká­cie, mar­ke­tingu a psy­cho­ló­gie pre­daja. Špe­cia­li­zuje sa na ak­tívny pre­daj re­tai­lo­vému zá­kaz­ní­kovi a po­sky­tuje od­borné po­ra­den­stvo a kon­zul­tá­cie pre­daj­ným a ser­vis­ným tí­mom. Za­lo­žila firmu ma­xwill s.r.o., ktorá po­núka svo­jim kli­en­tom rôzne služby, so za­me­ra­ním na vý­ber a vzde­lá­va­nie per­so­nálu až po kom­plexné rie­še­nia v ob­lasti pre­daja a on­line mar­ke­tingu.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 15.10.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/Fc­Wp­cyKsd61mskLB3

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

zajtra / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

Bratislava

  • 16.10.2018

Popis

Zís­kajte zbrane, kto­rými môžte strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíte:
Čo ro­biť, aby ste mali viac času na to, čo vás baví?
Čo ro­biť, aby ste sa ko­nečne na­učili hrať na gi­tare, za­čali sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tali dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na do­vo­lenku?

A viete vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zviete 16.10. v Co­wor­king Cver­novka.
Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje už viac ako 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7, a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

17.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Ako si udržať život pod kontrolou?

Close

Ako si udržať život pod kontrolou?

Bratislava

  • 17.10.2018

Popis

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,
na tre­tej pred­náške vám pre­zra­díme, ako si udr­žať ži­vot a prácu (as­poň čias­točne) pod kon­tro­lou. A to do­konca aj v prí­pade, keď nám ži­vot pri­náša mnohé zmeny a prek­va­pe­nia. O svoje skú­se­nosti v tejto ob­lasti sa s vami po­delí

Ma­rek Lutz

Ako si sta­no­viť adek­vátne oča­ká­va­nia, na­ďa­lej s nimi pra­co­vať a akým chy­bám sa pri tom vy­va­ro­vať? Ako (ne)ro­biť zmenu, ktorá má vy­dr­žať dl­ho­dobo? Na tieto otázky nám od­po­vie Ma­rek. Ok­rem toho bude ho­vo­riť aj o tom, čo sa dá na­učiť z fun­go­va­nia v ma­lej firme alebo pro­jektu v Du­baji na hra­nici vlast­ných síl. Po­delí sa s nami aj s tým, čo sa na­učil po­čas práce v glo­bál­nej ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cii, dvoch kor­po­rá­ciách a star­tupe, ktorý dnes pre­tvára svet pra­cov­ného pro­stre­dia. Pri­zná sa nám, aká bola jeho najk­rat­šia pra­covná skú­se­nosť a prečo dáva vý­po­veď kaž­dého pol­roka. Tiež sa ne­za­budne na jeho cestu k si­xpacku a na­s­päť.

Ma­rek pra­co­val na Slo­ven­sku pre sve­to­vého tech­no­lo­gic­kého lídra a sil­ného re­gi­onál­neho hráča v ob­lasti roz­voja a vzde­lá­va­nia, v Egypte pre sil­ného te­le­ko­mu­ni­kač­ného po­sky­to­va­teľa a v Du­baji pre naj­väč­šieho ope­rá­tora na Stred­nom vý­chode. Mo­men­tálne maká s Ne­se­dou na zmene sveta práce. Ma­rek sa na ceste ži­vo­tom snaží pri­dá­vať hod­notu iným všade tam, kde mu to dáva zmy­sel a pop­ri­tom zis­ťuje, ako svet fun­guje. Žiadne zby­točné slová ani veľké „sho­wmans­hipy“ však od neho ne­ča­kajte. Len jed­no­du­chú prag­ma­tickú pravdu.

Vstup je voľný, všetci ste ví­taní, stačí prísť od­hod­laní stať sa Trans­for­me­rom.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Teší sa na vás Ma­rek Lutz a tím Ma­xman Con­sul­tants.

Close

Technológie ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie

  • 18.10.2018

Popis

Ako nové tech­no­lo­gické ná­pady môžu po­môcť ži­vot­nému pro­stre­diu? Ako vy­tvá­rať pro­dukty, ktoré po­má­hajú a nie ško­dia? Ako zme­niť mys­le­nie ľudí a ako re­du­ko­vať od­pad?

Od­po­vede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nám prídu zod­po­ve­dať ľu­dia, kto­rým naša pla­néta nie je ľa­hos­tajná.

Janka Knoppová pred­staví firmu Sen­so­neo – glo­bál­neho po­sky­to­va­teľa rie­šení pre ma­naž­ment od­pa­dov, ktoré umož­ňujú mes­tám a spo­loč­nos­tiam opti­ma­li­zo­vať ná­klady, zvy­šo­vať ohľa­du­pl­nosť k ži­vot­nému pro­stre­diu a zlep­šo­vať kva­litu ži­vota.

Ra­do­slav Mi­zera zo spo­loč­nosti Sol­ved – The Cle­an­tech Com­pany nám po­vie ako spá­jajú od­bor­ní­kov na en­vi­ro­men­tálne rie­še­nia po ce­lom svete.

Lu­cia Luc Kel­na­rováá nám pred­staví ce­lo­sve­tovú ap­li­ká­ciu Tras­hOut, kto­rej cie­ľom je lo­ka­li­zo­vať, eli­mi­no­vať a zni­žo­vať po­čet ne­le­gál­nych sk­lá­dok

Zá­ro­veň je to skvelá prí­le­ži­tost prísť si po­zrieť náš nový co-wor­king. Každý účast­ník zís­kava 1 dňové člen­stvo na prácu z PLAT­FORM House.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.