Najbližšie eventy

20.11.2018 / 00:00 / Bratislava

CPS Summit

Close

CPS Summit

Bratislava

  • 20.11.2018

Popis

In­špi­ra­tívny ob­sah a ak­tívne uče­nie sa!

Zvy­šu­júci sa do­pyt po kva­li­fi­ko­va­ných za­mest­nan­coch, efek­ti­vita, au­to­ma­ti­zá­cia či di­gi­ta­li­zá­cia. Aj o týchto prob­lé­moch sa bude dis­ku­to­vať po­čas dvoj­dňo­vého sum­mitu, ktorý je naj­výz­nam­nej­ším po­du­ja­tím pre ve­dúce osob­nosti Cen­tier pod­ni­ko­vých slu­žieb (CPS) na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­like. Náv­štev­ní­kov čaká de­sať zau­jí­ma­vých reč­ní­kov, pú­tavé pre­zen­tá­cie, ne­twor­king a pre­hliadky dvoch in­špi­ra­tív­nych cen­tier. CPS sum­mit sa usku­toční 20. – 21 .no­vem­bra v Bra­ti­slave

Je­di­nečný prog­ram sa za­čína dvoma pre­hliad­kami cen­tier zdie­ľa­ných slu­žieb. „Po­čas pr­vého dňa si náv­štev­níci po­zrú nové CPS spo­loč­nosti De­uts­che Te­le­kom Ser­vi­ces Europe v Ste­ine a in­špi­ra­tívne pries­tory spo­loč­nosti CBRE na Sta­ro­mest­skej ulici v bu­dove UNIQ. Zau­jať môže aj to, že táto firma stojí za pro­jek­tom Of­fice Roka,“ ho­vorí Ro­man Slo­vi­nec, ria­di­teľ spo­loč­nosti EBCG, ktorá sum­mit or­ga­ni­zuje. Za­tiaľ čo té­mou pr­vého dňa bude fe­no­mén „Smart WorkS­pace„, po­kra­čo­va­nie kon­fe­ren­cie bude ve­no­vané ob­las­tiam pra­cov­nej sily, jej kva­lity, efek­ti­vite a ino­vá­ciám.

 

20.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Obal alebo odpad: diskusia o ekologických obaloch

Close

Obal alebo odpad: diskusia o ekologických obaloch

  • 20.11.2018

Popis

Naj­lepší obal je žiadny obal, ale čo keď….?

Po­zý­vame ťa na dis­ku­siu, na kto­rej sa do­zvieš ako viesť be­z­o­ba­lový a be­z­od­pa­dový ži­vot. Spo­ločne s na­šimi hos­ťami bu­deme hľa­dať od­po­vede na tieto a ďal­šie otázky:

– Je plá­tená ná­kupná taška na­ozaj lep­šia ako plas­tová?
– Ak­cep­tujú v ob­cho­doch lát­kové vre­cúška?
– Kde je možné kú­piť lát­kové vre­cúška a tašky?
– Ako usklad­niť po­tra­viny bez po­u­ži­tia po­tra­vi­no­vej fó­lie?
– Ako fun­guje be­z­o­ba­lový ob­chod?

Pred­sta­via sa:

CEEV Ži­vica je mi­mo­vládna ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia, ktorá in­špi­ruje k zmene. Pri­náša in­špi­ra­tívne cesty vo vzde­lá­vaní, na­báda k zod­po­ved­nej spot­rebe, ve­do­mej skrom­nosti a ve­nuje sa ekop­ra­den­stvu.

TUTO eko­sáčky na Slo­ven­sku sa roz­hodli če­liť eko­lo­gic­kému prob­lému, ktorý trápi celú pla­nétu, ale aj každú do­mác­nosť- pre­by­tok plas­to­vého od­padu. TUTO sa za­me­rali na mik­ro­té­nové sáčky, ktoré na­hrá­dzame eko­lo­gic­kými vre­cúš­kami na opa­ko­vané po­u­ži­tie.

Dob­ro­žrúti sú známi slo­ven­skí mi­lov­níci zdra­vej stravy a pre­vádz­kujú vlastnú zero waste pe­ká­reň v Bra­ti­slave, ktorá ne­pro­du­kuje od­pad a ne­po­núka jed­no­rá­zové take away obaly.
Ich ob­chod nieje len pre­daj­ňou pe­kár­skych vý­rob­kov, ale tiež eko ob­cho­dí­kom.

Cena: 5 eur
https://tickpo.sk/de­tail/obal-alebo-od­pad-dis­ku­sia-o-eko­lo­gic­kych-oba­loch-4801
Lís­tok je po­trebné kú­piť si v pred­pre­daji. Lís­tok nie je nutné vy­tla­čiť, po­stačí nám Tvoje meno :)

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

How to work less and earn more – selling on Amazon!

Bratislava

  • 20.11.2018

Popis

The re­a­son every sel­ler should con­si­der do­ing bu­si­ness on Ama­zon is ob­vi­ous: By sel­ling on Ama­zon, you can re­ach a far lar­ger cus­to­mer base than found on any of the ot­her e-com­merce plat­forms.

Even more exci­ting is the fact that you can po­ten­tially make more mo­ney by do­ing less work! Sounds good right?

Ac­cor­ding to an Ama­zon exe­cu­tive, sel­lers re­port an ave­rage 50% inc­re­ase in sa­les when they join Ama­zon Mar­ketp­lace. Ama­zon draws ne­arly 184 mil­lion vi­si­tor a month—that’s a lot of ey­eballs! And those ey­eballs can trans­late into hig­her sa­les vo­lu­mes.

But what’s the ma­gic be­hind?

How to cho­ose the best pro­duct to sell and set up the right sel­ling stra­tegy?

Young en­trep­re­neur Marko Zel­man will talk about how to pick a right pro­duct, source it and start sel­ling.

22.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa sústrediť

Close

Nauč sa sústrediť

Bratislava

  • 22.11.2018

Popis

Všetci chceme toho sti­hnúť, čo naj­viac. Na­plá­nu­jeme si ak­ti­vity a úlohy, no ča­sto­krát z nich na konci dňa ne­spl­níme ani po­lo­vicu. A pri re­ka­pi­tu­lá­cii dňa si ne­vieme po­riadne spo­me­núť, čo sme ro­bili a prečo sa nám ne­po­da­rilo sú­stre­diť na to, čo sme si na­plá­no­vali.

Ako si tré­no­vať po­zor­nosť a ve­dieť sa sú­stre­diť na to pod­statné nám 22.no­vem­bra ukáže uzná­vaný psy­cho­lóg a psy­cho­te­ra­peut Mar­tin Mil­ler.

Čo si z pred­nášky od­ne­sieš?

Na­učíš sa, aký je roz­diel me­dzi po­tre­bu­jem/chcem/mal by som/mu­sím a na čo z toho sa sú­stre­diť.
Do­zvieš sa, na čo sa sú­stre­ďuje náš mo­zog a ako s tým pra­co­vať v svoj pros­pech.
Spoz­náš, čo s nami robí sú­stre­de­nie sa na oča­ká­va­nia.
Na­učíš sa, kedy sa sú­stre­diť na svoje emó­cie a kedy nie.
Ob­ja­víš, že je lep­šie sa sú­stre­diť na to čo máme radi a čo nám robí dobre.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.