Najbližšie eventy

zajtra / 18:00 / Bratislava

Ako si udržať život pod kontrolou?

Close

Ako si udržať život pod kontrolou?

Bratislava

  • 17.10.2018

Popis

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,
na tre­tej pred­náške vám pre­zra­díme, ako si udr­žať ži­vot a prácu (as­poň čias­točne) pod kon­tro­lou. A to do­konca aj v prí­pade, keď nám ži­vot pri­náša mnohé zmeny a prek­va­pe­nia. O svoje skú­se­nosti v tejto ob­lasti sa s vami po­delí

Ma­rek Lutz

Ako si sta­no­viť adek­vátne oča­ká­va­nia, na­ďa­lej s nimi pra­co­vať a akým chy­bám sa pri tom vy­va­ro­vať? Ako (ne)ro­biť zmenu, ktorá má vy­dr­žať dl­ho­dobo? Na tieto otázky nám od­po­vie Ma­rek. Ok­rem toho bude ho­vo­riť aj o tom, čo sa dá na­učiť z fun­go­va­nia v ma­lej firme alebo pro­jektu v Du­baji na hra­nici vlast­ných síl. Po­delí sa s nami aj s tým, čo sa na­učil po­čas práce v glo­bál­nej ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cii, dvoch kor­po­rá­ciách a star­tupe, ktorý dnes pre­tvára svet pra­cov­ného pro­stre­dia. Pri­zná sa nám, aká bola jeho najk­rat­šia pra­covná skú­se­nosť a prečo dáva vý­po­veď kaž­dého pol­roka. Tiež sa ne­za­budne na jeho cestu k si­xpacku a na­s­päť.

Ma­rek pra­co­val na Slo­ven­sku pre sve­to­vého tech­no­lo­gic­kého lídra a sil­ného re­gi­onál­neho hráča v ob­lasti roz­voja a vzde­lá­va­nia, v Egypte pre sil­ného te­le­ko­mu­ni­kač­ného po­sky­to­va­teľa a v Du­baji pre naj­väč­šieho ope­rá­tora na Stred­nom vý­chode. Mo­men­tálne maká s Ne­se­dou na zmene sveta práce. Ma­rek sa na ceste ži­vo­tom snaží pri­dá­vať hod­notu iným všade tam, kde mu to dáva zmy­sel a pop­ri­tom zis­ťuje, ako svet fun­guje. Žiadne zby­točné slová ani veľké „sho­wmans­hipy“ však od neho ne­ča­kajte. Len jed­no­du­chú prag­ma­tickú pravdu.

Vstup je voľný, všetci ste ví­taní, stačí prísť od­hod­laní stať sa Trans­for­me­rom.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Teší sa na vás Ma­rek Lutz a tím Ma­xman Con­sul­tants.

Close

Ako sa predať na pracovnom pohovore & Talent ako kariérny kompas

Bratislava

  • 17.10.2018

Popis

Ako sa pri­pra­viť na pra­covný po­ho­vor tak, aby ste z neho od­chá­dzali s po­ci­tom win-win?

Ta­lenty s vami ko­mu­ni­kujú, na­učte sa vy­po­čuť ich a buďte úspešný!

Príďte na náš ok­tób­rový le­Talk zo sé­rie le­Talk Ta­lent, ktorý sa za­me­riava práve na ta­lent de­ve­lop­ment a ka­ri­é­rové po­ra­den­stvo, ob­javte vaše skryté ta­lenty a na­štar­tujte vašu ka­ri­éru tým správ­nym sme­rom.
————-
Pod ve­de­ním pro­fe­si­onál­nej ka­ri­é­ro­vej po­rad­kyne a ta­len­to­vej koučky sa do­zviete viac o té­mach ako:
18:30
I. Ako sa pre­dať na pra­cov­nom po­ho­vore
Reč­níčka: Ing. Zu­zana Záh­rad­ní­ková
19:30
II. Ta­lent ako ka­ri­érny kom­pas
Reč­níčka: Ing. Zu­zana Pal­ková
————-
De­taily eventu:
1. Ako sa pre­dať na pra­cov­nom po­ho­vore (45 min.)
2. Pre­stávka (15 min.)
3. Ta­lent ako ka­ri­érny kom­pas (45 min.)
4. Prí­stup k ta­lent de­ve­lop­mentu v Poš­to­vej banke (15 min.)
5. Ne­twor­king
————
Par­tneri:
– Star­tI­tUp
– Me­eto
– Gre­ven­tan
Ďa­ku­jeme!
————
le­Talk je sú­čas­ťou kon­ceptu top­co­ach.sk, kto­rého cie­ľom je uľah­čiť ľu­dom prí­stup k se­ba­roz­voju na pra­vi­del­nej báze, a to pro­stred­níc­tvom le­Talk-ov a works­ho­pov s pro­fe­si­onál­nymi koučmi a lek­tormi.

Close

Technológie ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie

  • 18.10.2018

Popis

Ako nové tech­no­lo­gické ná­pady môžu po­môcť ži­vot­nému pro­stre­diu? Ako vy­tvá­rať pro­dukty, ktoré po­má­hajú a nie ško­dia? Ako zme­niť mys­le­nie ľudí a ako re­du­ko­vať od­pad?

Od­po­vede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nám prídu zod­po­ve­dať ľu­dia, kto­rým naša pla­néta nie je ľa­hos­tajná.

Janka Knoppová pred­staví firmu Sen­so­neo – glo­bál­neho po­sky­to­va­teľa rie­šení pre ma­naž­ment od­pa­dov, ktoré umož­ňujú mes­tám a spo­loč­nos­tiam opti­ma­li­zo­vať ná­klady, zvy­šo­vať ohľa­du­pl­nosť k ži­vot­nému pro­stre­diu a zlep­šo­vať kva­litu ži­vota.

Ra­do­slav Mi­zera zo spo­loč­nosti Sol­ved – The Cle­an­tech Com­pany nám po­vie ako spá­jajú od­bor­ní­kov na en­vi­ro­men­tálne rie­še­nia po ce­lom svete.

Lu­cia Luc Kel­na­rováá nám pred­staví ce­lo­sve­tovú ap­li­ká­ciu Tras­hOut, kto­rej cie­ľom je lo­ka­li­zo­vať, eli­mi­no­vať a zni­žo­vať po­čet ne­le­gál­nych sk­lá­dok

Zá­ro­veň je to skvelá prí­le­ži­tost prísť si po­zrieť náš nový co-wor­king. Každý účast­ník zís­kava 1 dňové člen­stvo na prácu z PLAT­FORM House.

Close

Všetko je o peniazoch – Money talk pre Športovcov

Bratislava

  • 18.10.2018

Popis

Nie­ktorí špor­tovci sú známi po­čtom pad­nu­tých ko­šov po­čas se­zóny, po­čtom vy­hra­ných Stan­ley Cu­pov a tým, že sa radi há­dajú s roz­hod­cami. A po­tom je tu väč­šina špor­tov­cov, ktorí sú známy tým, že ve­dia mi­núť čo naj­väč­šie množ­stvo pe­ňazí, za čo najk­rat­šiu dobu. Pre­mr­hali svoje mi­li­óny vďaka zlým roz­hod­nu­tiam, pre­stre­le­ným vý­dav­kom a zlému fi­nanč­nému plá­no­va­niu. Fi­nančné blá­boly…veď to po­známe, aj my ne­špor­tovci. Treba si na­sta­viť bud­get, ne­treba mí­ňať na Do­uble Cho­co­late Pump­kin Spice Late Ex­tra Soy Milk De­caf v Star­buckse a sem tam si treba od­lo­žiť (naj­lep­sie ešte pred vý­pre­dajmi v Zare). Hmmm…ťažká to úloha. Hlavne keď je člo­vek zvyk­nutý na ká­vičky v Euro­vejke, fra­jerka má pro­ce­dúry na týž­den­nej báze a Ins­ta­gram už dávno ne­ref­lek­tuje re­álny stav kre­ditky.

Nie je to len prob­lém ho­ke­jis­tov a fut­ba­lis­tov, ktorí mali raz autá, byty, re­ťázky… a zrazu ro­bia vo fab­ri­kách na gumu. Len taká úsmevná šta­tis­tika od Amí­kov: 78% hrá­čov Ame­ric­kého fut­balu (NFL) sú buď v ban­krote alebo sú skoro švorc do dvoch ro­kov čo skon­čia ka­ri­éru a 60% z ich ko­le­gov z NBA sú ho­toví do 5tich ro­kov, čo za­ve­sia po­sledný kôš. Otázka je, že prečo? Prečo si ku­pujú živé tigre, ma­chové steny do by­tov a chcú byť v klipe Majka Spi­rita? Lebo sú to špor­tovci a tí sa väč­ši­nou ria­dia in­štink­tami.

Ďal­ším fak­to­rom je aj to, že ka­ri­éra prie­mer­ného pro­fe­si­onál­neho bas­ket­ba­listu, fut­ba­listu a ba­se­ba­listu je cca 4.5 ro­kov. Takže ako si špor­to­vec vie po­čas týchto blink blink ča­sov na seba za­ro­biť a ešte aj mys­lieť na bu­dúc­nosť?

Lets talk about it.

V dis­ku­sii s bý­va­lými te­ni­so­vými hviez­dami Klau­diou Ma­le­nov­skou a Mar­ti­nou Su­chou si pre­zra­díme ako mi­nuli svoje pe­niaze oni, a prečo ne­skon­čili ešte na ulici.

Hos­ťami budú aj špe­cia­listi z rôz­nych fi­nanč­ných in­šti­tú­cii, a do­konca veľká ra­rita – hosť špor­to­vec, ktorý si svoje fi­nan­cie zme­ne­žo­val ako pán.

Ve­nue Par­tner: Cam­pus Co­work
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.