Najbližšie eventy

Close

Digi Detox: Ako skrotiť technológie a udržať efektivitu

  • 19.02.2019

Popis

Tech­no­ló­gie a smartp­hony nás v mno­hom po­sú­vajú vpred. Ich po­u­ží­va­nie si však ob­čas vy­berá svoju daň…

Aj ty si stále čas­tej­šie on­line, aby si “o nič ne­pri­šiel“. Kon­tro­lu­ješ si so­ciálne siete a emaily čas­tej­šie, než je nutné? Si často una­vení a máš po­cit, že ne­vieš po­riadne “vy­pnúť”? Strá­caš nie­kedy kon­cen­trá­ciu a efek­ti­vitu? Alebo máš do­konca ne­kva­litný spá­nok?

Čo s tým mô­žeš uro­biť a ako si na­sta­viť di­gi­tálny mi­ni­ma­liz­mus sa do­zvieš na pred­náške s Ma­tějom Krej­čím:

› Ako efek­tívne vy­uží­vať smartp­hony a so­ciálne siete?
› Ako sa zba­viť nut­ka­nia ne­us­tále kon­tro­lo­vať svoj te­le­fón?
› Ako zvy­šo­vať svoju sú­stre­de­nosť a na­učiť sa lep­šie kon­cen­tro­vať?
› Aké sú tipy a rady pre kva­lit­nejší spá­nok a re­ge­ne­rá­ciu?

Z pred­nášky si od­ne­sieš sú­bor kro­kov, ktoré ti po­môžu ap­li­ko­vať di­gi­tálny mi­ni­ma­liz­mus do praxe. Zá­ro­veň sa do­zvieš na čo si dať po­zor a ako po­stu­po­vať, aby sa ti všetko da­rilo udr­žia­vať dl­ho­dobo.

Me­diál­nym par­tne­rom po­du­ja­tia je Star­ti­tup.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 6,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 8.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom

dnes / 18:00 / Bratislava

Skroť si svoj korporát!

Close

Skroť si svoj korporát!

Bratislava

  • 19.02.2019

Popis

Star­tupy vzni­kajú ako huby po daždi. Tak­mer každý deň po­ču­jeme o no­vej ap­li­ká­cii alebo rie­šení, ktoré nám do­kážu zjed­no­du­šiť ži­vot.

Ako je to však so vzťa­hom Kor­po­rát x Star­tup?

Všetci vieme, že kor­po­rátny sek­tor pred­sta­vuje dô­le­žitý zdroj pod­pory pre star­tup eko­sys­tém da­nej kra­jiny.

Aká je však re­álna šanca, že Váš bu­si­ness plán zaujme kor­po­rát?
Čo sú naj­väč­šie vý­zvy pri spo­lu­práci kor­po­rá­cie a star­tupu?
Na čo si pri ta­kejto spo­lu­práci treba dá­vať po­zor a čo sú naj­väč­šie obavy, ktoré z nej plynú?

Ukážku re­ál­nych case stu­dies, ktoré vy­plý­vajú z ta­kejto spo­lu­práce si pre vás pri­praví Pa­vol Čelko zo Slo­ven­skej spo­ri­teľne.

Pa­vol Čelko:
Skú­se­nosti za­čal na­be­rať na po­bočke Is­tro­banky ako su­per­vi­zor so za­po­je­ním do rôz­nych vý­vo­jo­vých pro­jek­tov. V SLSP po­sobí od roku 2002 na rôz­nych po­zí­ciach najmä v ob­lasti CRM. Od roku 2017 riadi od­de­le­nie Roz­voja re­tai­lo­veho ban­kov­nic­tva a ino­vá­cií.

|19.02.| 6:00PM |Cam­pus City|

GE­NE­RAL PAR­TNER: Slo­ven­ská spo­ri­teľňa

ME­DIA PAR­TNER: Star­ti­tup

21.02.2019 / 00:00 / Bratislava

AEROMOBIL – Are we in the future yet?

Close

AEROMOBIL – Are we in the future yet?

Bratislava

  • 21.02.2019

Popis

Most of you pro­bably know Slo­vak fly­ing ve­hicle – AERO­MO­BIL.

To­day it com­pe­tes with over a hun­dred ot­her pro­jects around the world, inc­lu­ding the lar­gest na­mes as Air­bus and Bo­eing.

So how does the mar­ket of fly­ing cars look like?

When we will be able to try one of them?

How many of them were al­re­ady tes­ted and at what stage of de­ve­lop­ment is Aero­Mo­bil?

SPE­A­KERS: Ja­kub Švec, Šte­fan Va­docz

Šte­fan Va­docz:

Ste­fan Va­docz is res­pon­sible for de­ve­lo­ping Aero­Mo­bil’s com­mu­ni­ca­ti­ons with me­dia and in­flu­en­ces. Over the past five years, to­get­her with the en­tire Aero­Mo­bil team, he has been ac­ti­vely en­ga­ged in dis­cus­si­ons on the fu­ture of mo­bi­lity and fly­ing ve­hic­les.

21.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako byť autentický a žiť svoj život

Close

Ako byť autentický a žiť svoj život

Bratislava

  • 21.02.2019

Popis

Bez ohľadu na to, či ste v práci alebo doma, vždy in­tu­itívne hľa­dáte ľudí, ktorí sa sprá­vajú au­ten­ticky. Cí­tite sa v ich prí­tom­nosti prí­jemne, pre­tože sú ne­fal­šo­vaní, sku­točne pri­ro­dzení a čestní. Sprá­va­nie týchto ľudí je rov­naké v sú­kromí, ako aj v spo­loč­nosti.

Byť au­ten­tický zna­mená byť pravý, hod­no­verný či ne­fal­šo­vaný. Nejde len o to, že sa ne­sna­žíte o umelú do­ko­na­losť, ale hlavne o to, že do­ká­žete pri­jať sa­mých seba ta­kých, akí ste, že máte od­vahu byť tým, kým sku­točne ste a stáť si za svo­jím – bez ohľadu na ná­zory iných. Byť au­ten­tický zna­mená sna­žiť sa byť čestný, žiť sku­točný ži­vot a sú­stre­diť sa na to, čo je v ži­vote a vo vzťa­hoch naj­dô­le­ži­tej­šie.

V Po­wer Co­aching-u vám uká­žeme ako sa pre­ja­viť, ako byť au­ten­tický a žiť svoj ži­vot tak, ako chcete vy a nie tak, ako by ste sa mali sprá­vať, lebo si to vaše oko­lie vy­ža­duje.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa koná dňa 21.2.2019 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch Po­wer Co­achingu, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web, emai­lom na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.