Najbližšie eventy

Close

STARTUP FROM THE BOTTOM -Oplatí sa makať popri škole?

  • 17.01.2019

Popis

TOMU VER, že sa to oplatí! 😜

Skúš­kové je v pl­nom prúde a ty si každý deň kla­dieš otázku, čo z teba bude?

Daj si na dve ho­dinky pauzu od uče­nia a od­skoč si do Cam­pus CITY na ďalší zo sé­rie štu­dent­ských even­tov START UP FROM THE BOT­TOM, kde sa ti ten­to­krát pred­staví Vik­tor Šte­fa­ňák zo Zero2Hero a real life hero – Fi­lip Škul­téty, ktorý je hr­di­nom nie­len preto, že zvlá­dol skúš­kové na vy­so­kej škole, ale ešte sa popri tom ve­no­val svojmu biz­nisu a ka­ri­ére. 😎

Cha­lani ro­bia mega veľa vecí na­vyše a roz­hodne sa majú o čo po­de­liť, tak sa prídi po­zrieť na ich in­špi­ra­tívny spe­ech a od­meň sa dvoj­ho­di­no­vým even­tom za celý deň v kni­hách. 👌

GE­NE­RAL PAR­TNER: Slo­ven­ská spo­ri­teľňa
ME­DIA PAR­TNER: Star­ti­tup

Te­šíma sa na teba!

👉|17.01.| 6:00PM |Cam­pus City|👈

21.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Close

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Bratislava

  • 21.01.2019

Popis

Chceš ve­dieť, kedy je dobré pí­sať blog a ako na to?

Na pred­náške zis­tíš:
– ako na­pí­sať viac ako dobrý člá­nok?
– ako iden­ti­fi­ko­vať cie­ľovú sku­pinu?
– ako nájsť správne témy?
– akým chy­bám sa vy­va­ro­vať?
– ako blog ší­riť do sveta?

Lek­tormi budú Bar­bara Os­tro­chov­ská a Fi­lip La­banc zo spo­loč­nosti Sy­ner­gie.
Bar­bara sa špe­cia­li­zuje na cus­to­mer expe­rience. Vy­svetlí ti aký je po­hľad či­ta­teľa na text, jeho vní­ma­nie blogu a ako dať článku pri­danú hod­notu.
Fi­lip sa ve­nuje on­line mar­ke­tingu. Od­halí ti mar­ke­tin­govú stra­té­giu con­tentu, SEO na­sta­ve­nia, ako vy­užiť so­ciálne siete a množ­stvo iného.
Od­pre­zen­tujú ti tiež case stu­dies z ich blogu hla­da­ci­po­kla­dov.sk a iných spo­loč­ností.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 5,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 7.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

22.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutia face-to-face

Close

Obchodné stretnutia face-to-face

Bratislava

  • 22.01.2019

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt? V tomto prí­pade je tento works­hop práve pre teba.

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a aké kroky by po ňom mali na­sle­do­vať

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 10,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

23.01.2019 / 09:00 / Bratislava

Prokrastinácia

Close

Prokrastinácia

Bratislava

  • 23.01.2019

Popis

V spo­lu­práci so SAP sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Prok­ras­ti­ná­cia – čo mô­žeš uro­biť dnes, malo byť prav­de­po­dobne už dávno ho­tové“ nás pre­ve­die Mi­lan Ma­ru­ši­nec, Se­nior De­ve­lo­per vo firme SAP.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/SA­y­y­fQB­CQXAB­LyMG2

KEDY? 23.1.2019 (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• po­hľad do mysle prok­ras­ti­ná­tora,
• typy prok­ras­ti­ná­cie,
• prí­klady zo ži­vota,
• ako pre­ko­nať prok­ras­ti­ná­ciu.

O lek­to­rovi:
Mi­lan Ma­ru­ši­nec pra­cuje vo firme SAP od roku 2011 ako Se­nior De­ve­lo­per na pro­dukte SAP Bu­si­ness One, kde sa špe­cia­li­zuje na im­ple­men­tá­cie tech­nic­kých rie­šení napr. ohľadne va­lu­ácie skladu, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie a vi­zu­ali­zá­cie dát. V mi­nu­losti pra­co­val aj na pro­jekte gra­fic­kého ro­z­hra­nia pre pro­dukt Nitro PDF Re­a­der 1.0 a tiež pris­pie­val do rôz­nych open-source pro­jek­tov. Vy­štu­do­val od­bor Hos­po­dár­ska in­for­ma­tika na Eko­no­mic­kej Uni­ver­zite v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.1.2019 do 15:00 hod.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.