ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

15896116_1188113377950982_3259885578505389718_o
Close

Inter­ne­tová aka­dé­mia: Zará­bajte online s affi­liate

Žilina

 • Banka Žilina Legionárska 1, 010 01 Zilina
 • 18.01.2017

Popis

Ani v novom roku 2017 nebudú obľú­bené pred­nášky zo série Inter­ne­tová aka­dé­mia chý­bať. V janu­ári sa na vás teší Kata­rína Novotná (xKatka), ktorá nám na pred­náške Zará­bajte online s affi­liate povie:

- aké formy mone­ti­zá­cie webu exis­tujú / ako sa dá zaro­biť na webe
 — čo je to affi­liate mar­ke­ting
 — kto je to inze­rent a pub­lis­her
 — prečo je affi­liate taký výhodný pre inze­renta (napr. e-shop)
 — kedy je affi­liate pre maji­teľa webu lepší ako AdSense
 — ako sa dá zaro­biť pomo­cou affi­liate mar­ke­tingu
 — ako nasa­diť affi­liate na exis­tu­júcu stránku / blog či Face­book fan page
 — reálne prí­klady pou­ži­tia affi­liate
 — reálne čísla – koľko zará­bajú pub­lis­heri na svo­jich weboch

Počet účast­ní­kov je limi­to­vaný, zabez­pečte si svoje miesto už teraz!

Regis­trá­cia: https://goo.gl/PtbFkH
Vstupné: 12 € pred­pre­daj (15 € na mieste)
http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/9763/zara­bajte-online-s-affi­liate
____________________________________________
Vzdelavaren.sk a Banka Žilina vám pri­ná­šajú Inter­ne­tovú aka­dé­miu aj v roku 2016 — sériu pred­ná­šok na témy krú­tiace sa okolo inter­netu. Chcete vedieť viac? Klik­nite na www.internetova-akademia.sk.

15380679_1255554851193012_8425084481911055919_n
Close

You­Tube: From zero to hero

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 18.01.2017

Popis

Ďalší so série “From zero to hero” works­ho­pov s Mar­ti­nom “Kuxom” Kuko­ľom z PS: Digi­tal je tu!

You­Tube mesačne nav­štívi viac ako miliarda uží­va­te­ľov, ktorí si pozrú viac ako 6 miliárd hodín videa.
Chceš sa naučiť ako fun­guje You­Tube a ako s ním pra­co­vať tak, aby ti rás­tol počet views, sub­sc­ri­be­rov a záro­veň pomá­hal tvojmu biz­nisu?
Na works­hope si prej­deme You­Tube od úpl­nych zákla­dov ako nasta­ve­nie kanálu a for­málne zále­ži­tosti uplo­adu videí, až po kon­krétne tipy ako udr­žia­vať You­Tube v kon­díci.

Čo sa na works­hope naučíš?
* Ako na You­Tube a aké sú mož­nosti jeho využi­tia v biz­nise
* Základné nasta­ve­nia You­Tube kanálu
* 3 hlavné typy You­Tube con­tentu a ako ich strie­dať a pri­pra­vo­vať
*Ako správne čítať šta­tis­tiky a vyhod­no­co­vať ich pri ďal­šej tvorbe
*Best prac­ti­ses pri tvorbe You­Tube obsahu
* Základy reklamy na You­Tube
* Ukážky úspeš­ných sve­to­vých a lokál­nych kam­paní na You­Tube
* Otázky a odpo­vede + feed­back vašich You­Tube biz­nis pro­fi­lov (pokiaľ už na YT komu­ni­ku­jete)

Tešíme sa na teba!:)

15871493_1422811804419262_3030686544487029220_n
23.01.2017 / 19:30 / Bratislava

Ener­gy­Hack Mee­tup

Close

Ener­gy­Hack Mee­tup

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 23.01.2017

Popis

Pre všet­kých pri­hlá­se­ných účast­ní­kov aj neroz­hod­nu­tých sme pri­pra­vili Ener­gy­Hack Mee­tup. Pred­sta­víme ti dáta, ktoré budeš mať počas hac­kat­honu k dis­po­zí­cii, bliž­šie vysvet­líme obe výzvy a tí z vás, ktorí ešte nemáte tím sa budete môcť v skratke pred­sta­viť na stage-i a spra­víme si taký malý team speed dating :)
Okrem toho dáme pivko — dve a medzi sebou sa lep­šie spo­známe.

Prog­ram
18:30 otvo­re­nie a regis­trá­cia
18:40 Ener­gy­Hack v skratke
 — pred­sta­ve­nie a odo­mknu­tie data­setu
 — pred­sta­ve­nie oboch výziev a kri­té­rii poroty
 — pitch pre jed­nol­tiv­cov a team speed dating
19:45 pivo a networ­king

15965067_1842912905923405_7420945011600777736_n
Close

Sve­telné zne­čis­te­nie – čo nám hrozí?

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
 • 26.01.2017

Popis

Pozý­vame vás do janu­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o nega­tív­nych vply­voch a dôsled­koch sve­tel­nej kon­ta­mi­ná­cie pro­stre­dia na naše zdra­vie. Pri­ne­sieme naj­nov­šie vedecké pohľady na tvorbu mela­to­nínu, hor­mónu spánku, ktorý je kľú­čo­vým z hľa­diska nega­tív­neho vplyvu nedos­tatku tmy na náš orga­niz­mus.

Vo štvr­tok 26. 1. 2017 o 17. 00 hod. pri­ví­tame uzná­va­ného slo­ven­ského vedca, bio­lóga a fyzi­ológa, prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc., z Katedry živo­číš­nej fyzi­oló­gie a eto­ló­gie Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty UK v Bra­ti­slave. Vo svo­jej vedec­kej práci sa venuje výskumu cir­ka­dián­nych ryt­mov a expre­sii hodi­no­vých génov, ako aj dôsled­kom naru­še­nia časo­vej orga­ni­zá­cie na vznik civi­li­zač­ných cho­rôb.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedecko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačská cesta 8/A, kon­fe­renčná miest­nosť na 2. poschodí.

Viac infor­má­cií o podu­jatí sa dozviete na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľný.

Coworkingy

0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Eve­ry­Day
Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)

Eve­ry­Day

149 € / osoba / mesiac
Close

Eve­ry­Day

Coworking

Coworkingové centrum EveryDay ponúka exkluzívny multifunkčný priestor nielen na prácu, obchodné rokovania, školenia, workshopy, akcie či semináre, ale aj na neformálne stretnutia pri výbornej káve. Nájdete tu open-space s výhľadom na panorámu Košíc, rôzne typy zasadacích miestností , plne vybavenú kuchynku a priestrannú 190 m2 terasu. Samozrejmosťou je administratívna podpora a občerstvenie zdarma. K ďalším výhodám členstva v EveryDay patrí, že naše služby viete využívať na všetkých našich pobočkách. Získate tak priestor pre Vaše podnikanie nielen v Košiciach, ale aj v Prahe a čoskoro aj v iných krajských mestách v SR a ČR. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Cena za mesiac od 149 €
 • Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)
Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/
co|WORKING|spiš
Spišská Nová Ves

co|WORKING|spiš

69 € / osoba / mesiac
Close

co|WORKING|spiš

Coworking

Coworking v rozbehu :-) Prvý coworking v Spišskej Novej Vsi, záujemci kontaktujte nás. Priestory sú situované v obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi - časť prvé poschodie nad lekárňou Dr.Max. Viac info na www.coworkingspis.sk

Cena za mesiac od 69 €
 • Spišská Nová Ves

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?