10 alter­na­tív tvo­jich vytú­že­ných des­ti­ná­cií

Michaela Líšková / 18. februára 2017 / Zaujímavosti

zdroj: businessinsider.com

Neseď v zime doma. Ale neprep­lať aj to,čo nemáš.

Aj by si išiel, ale roz­po­čet veľmi nepustí? Skús počas zim­ných mesia­cov nav­ští­viť tieto des­ti­ná­cie. Či už ideš za tep­lom, za sne­hom, za zába­vou.

1.Namiesto Juž­nej Flo­ridy nav­štív Cape San Blas

trueviralnews-com

foto: trueviralnews.com

Láka ťa Flo­rida a všetky známe atrak­cie ako Miami, Orlando, Key West či Palm Beach? A čo tak skú­siť “zabud­nuté pobre­žie” v okolí Cape San Blas neďa­leko Pan­handle? V zime si síce nevy­chut­náš až také vysoké tep­loty ako na juhu, ale slnka a vod­ných akti­vít bude stále dosta­tok. Neho­vo­riac o pri­ja­teľ­nej­ších cenách.

2. Namiesto Švaj­čiar­ska nav­štív Slo­vin­sko

instead-of-switzerland-go-to-slovenia

foto: businessinsider.com

Švaj­čiar­ske Alpy lákajú kaž­do­ročne veľké množ­stvo turis­tov, a ak túžiš po poriad­nej lyžo­vačke na novom, pek­nom mieste, skús Slo­vin­sko. Švaj­čiar­sko je podľa minu­lo­roč­ných výsled­kov najd­rah­šou kra­ji­nou a láka mnoho nad­šen­cov zim­ných špor­tov. Slo­vin­sko ale ponúka lac­nej­šiu alter­na­tívu a menej plné svahy. Vyber sa do Mari­boru či Blendu a uži si nie­len lyžo­vačku, ale aj kul­túru, prí­rodné úkazy a hrady, ktoré ti táto kra­jina ponúka.

3. Namiesto Can­cúnu nav­štív Costa Maya

instead-of-cancun-go-to-costa-maya

foto: businessinsider.com

V prí­pade, že ťa láka Mexiko a lyžiar­sku výstroj chceš vyme­niť za plavky a opa­ľo­vací krém, skús Costa Maya, ktorá je tou lac­nej­šou alter­na­tí­vou Can­cúnu. Ten je podľa mno­hých pred­po­vedí naj­vy­chy­te­nej­šou des­ti­ná­ciou tejto zimy. A kde sú turisti. tam sú aj vyš­šie ceny. Oproti tomu Costa Maya je menej roz­vi­nutá a preto aj lac­nej­šia, no nene­chaj sa odra­diť. Ponúka nád­herné pláže, čistú vodu a zau­jí­mavú kul­túru. Nechaj sa zaviesť na menej známe miesta ako Chac­cho­ben, Kohun­lich alebo Dzi­ban­che.

4. Namiesto Aspenu nav­štív Taos

instead-of-aspen-go-to-taos

foto: businessinsider.com

Ame­rické Colo­rado láka kaž­do­ročne tisícky turis­tov, najmä známy Aspen, a tak si stre­diská účtujú vysoké ceny, rov­nako ako aj hotely a dokonca aero­linky. Skús zamie­riť o štát niž­šie, do Taos Ski Val­ley v Novom Mexiku. Ani nie dve hodiny od Santa Fe náj­deš novo­vy­bu­do­vanú dedinku v horách San­gre de Cristo. Kúsok za dedin­kou sú Ojo Hot Springs, naj­star­šie kúpele v kra­jine. Nene­chaj si ujsť ani Taos Pueblo, 1000-ročné mes­tečko, ktoré je zapí­sané aj do sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

5. Namiesto Bora Bora nav­štív ostrov Bora­cay

instead-of-bora-bora-go-to-boracay-island

foto: businessinsider.com

Exo­tika láka kaž­dého a vždy, nie je sa preto čo čudo­vať, že miesta ako Bora Bora sa cenami pris­pô­so­bujú turis­tom sme­rom nahor. Skús niečo rov­nako krásne a exo­tické za menej peňazí a nav­štív jeden z tisí­cok ostro­vov na Fili­pí­nach. Ostrov Bara­cay je turis­tami stále rela­tívne nepre­bá­daný a pre tých, ktorí radi zjed­ná­vajú ceny, je ako stvo­rený. Decem­brové tep­loty sa pohy­bujú okolo 27°C a ceny hote­lov pod 100 eur.

6. Namiesto Los Ange­les nav­štív Palm Springs

instead-of-los-angeles-go-to-palm-springs

foto: businessinsider.com

Ďal­šia položka na zozname obľú­be­ných des­ti­ná­cií, hoci nikto tak cel­kom netuší prečo, keď je na svete toľko kraj­ších miest. Vymeň preto pre­pl­nené cesty a pre­mr­š­tené ceny za pohod­lie horú­cich pra­me­ňov, turis­tiku či oddych pri golfe. Palm Springs je skvelá alter­na­tíva cali­forn­skej dovo­lenky.

7. Namiesto New Yorku nav­štív Phi­la­delp­hiu

instead-of-new-york-city-go-to-philadelphia

foto: businessinsider.com

Hoci je New York City pre­slá­vené svo­jou via­noč­nou atmo­sfé­rou, rov­nako známe sú aj done­ba­vo­la­júce ceny a napra­tané ulice. Ak túžiš po tej správ­nej atmo­sfére, no nech­ceš minúť aj bab­kine úspory, zvoľ neďa­lekú Phi­la­delp­hiu, ktorá vie byť rov­nako čaro­vná a ohro­mu­júca ako Veľké jablko, mínus tie ceny.

8. Namiesto Las Vegas nav­štív New Orle­ans

instead-of-las-vegas-go-to-new-orleans

foto: businessinsider.com

Ak ťa láka gam­blo­va­nie, ale obá­vaš sa pre­pl­ne­ných kasín a pre­dra­že­ných hote­lov, miesto Nevady zamier do štátu Lou­siana, ktorý ti ponúkne rov­nakú kva­litu zábavy, dob­rého jedla a mož­ností na výhru, záro­veň ale počas zim­ných sviat­kov nemi­nieš viac, ako by ti bolo milé.

9. Namiesto Paríža nav­štív Bar­ce­lonu

instead-of-paris-go-to-barcelona

foto:businessinsider.com

Hovorí sa, že Paríž je vždy dobrý nápad, a hoci s týmto tvr­de­ním nemožno nesú­hla­siť, ak si strá­žiš roz­po­čet, zamier rad­šej do Bar­ce­lony. V porov­naní s Parí­žom tu ceny nie sú až také vysoké, a hoci Kata­lánci Via­noce veľmi neo­sla­vujú, via­nočnú výzdobu tu náj­deš tiež. Okrem toho je v Bar­ce­lone v decem­bri veľmi prí­jem­ných a tep­lých 14ºC a pod­statne menej ľudí, takže máš čas a pries­tor na obja­vo­va­nie všet­kých krás­nych pamia­tok, kto­rými sa toto mesto pýši.

10. Namiesto San Juan nav­štív Rin­con, Por­to­riko

puertorico-com

foto: puertorico.com

Ak máš zamie­rené do Por­to­rika, a opäť raz nie si fanú­šik veľ­kých davov, vyskú­šaj miesto San Juan mes­tečko Rin­con. Rin­con nie je ešte takou vychý­re­nou turis­tic­kou atrak­ciou ako San Juan, zato je známe veľ­kými vlnami a dob­rým sur­fo­va­ním. Ponúka ti útulné bary a reštau­rá­cie, ktoré náj­deš na pobreží, a to všetko bez davov ľudí, ktorí sa roz­hodli nav­ští­viť San Juan. Ďalej od pobre­žia náj­deš aj ostrov Mona, ktorý sa len tak hemží ostrov­ným živo­tom, a svo­jou pes­tros­ťou tak môže kon­ku­ro­vať aj Gala­pá­gom.

Kam to teda bude? :)

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)