11 skil­lov, kto­ré by sa mal kaž­dý dvad­siat­nik naučiť, kým má ešte čas

Timotej Vančo / 5. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pinterest.com/favim.com

Keď nie teraz, tak kedy? A keď nie ty, tak kto?

V 24 rokoch sa prav­de­po­dob­ne chys­táš ukon­čiť ško­lu, odísť nie­kam ďale­ko, spoz­nať svet ale­bo sa usa­diť a mať rodi­nu. Vek 24 rokov je ale veľ­mi dôle­ži­tý, lebo si už fakt dospe­lý a kaž­dé tvo­je roz­hod­nu­tie ovplyv­ňu­je tvo­ju budúc­nosť. Web Busi­nes­sin­si­der dal doko­py 11 zruč­nos­tí, kto­ré sami mla­dí ľudia odpo­rú­ča­jú.

Staň sa maj­strom v pre­da­ji samé­ho seba

become-a-master-salesperson-of-yourself

Tým nemys­lím pros­ti­tú­ciu ale­bo otroc­tvo. Ako pove­dal jeden ano­nym: „Pre­daj je zákla­dom kaž­dé­ho úspe­chu v biz­ni­se. Vždy nie­čo pre­dá­vaš, aj keď to nemu­síš mať v popi­se svo­jej prá­ce. Môžeš pre­dá­vať počas mar­ke­tin­go­vých akti­vít, stret­nu­tí so zákaz­ník­mi, kon­fe­ren­cií, obchod­ných pred­ná­šok a ďal­ších akti­vít, kde buď pre­dá­vaš pro­dukt ale­bo neja­kú fun­kciu, ale hlav­ne vždy aj seba. A to si vší­ma kaž­dý kupu­jú­ci. Mať pev­ný základ a skill v tom, ako pre­dá­vať, ťa môže posu­núť vpred a hlav­ne aj pred tvo­jich kole­gov.“

Dostaň sa zo svo­jej kom­fort­nej zóny

get-out-of-your-comfort-zone

Zís­kaj skú­se­nos­ti z reál­ne­ho sve­ta. Začni pod­ni­kať, komu­ni­kuj s ľuď­mi, zavo­laj pek­né diev­ča von, choď sko­čiť padá­kom, staň sa dob­rý v roz­prá­va­ní a pre lás­ku božiu neber sa pro­sím ťa moc váž­ne,“ tvr­dí Chris­tian Pre­to­rius.

Buď veľ­mi dob­rý v jed­nej veci

get-very-good-at-one-thing

V tvo­jej prá­ci, s prá­cou vo Pho­tos­ho­pe, v spe­ve, tan­ci, pís­ka­ní, prog­ra­mo­va­ní, aby keď ťa vyho­dia z prá­ce, prí­deš o dom, kama­rá­ti sa na teba vykaš­lú a rodi­na z neja­ké­ho dôvo­du tak­tiež, musíš mať nie­čo ako zálož­ný plán, s kto­rým sa budeš vedieť o seba posta­rať. Uži­viť sa dá aj pís­ka­ním na uli­ci. Hodíš pred seba čiap­ku a čakáš, kým ti nie­kto hodí zopár drob­ných. Odskú­ša­la som to,“ pove­da­la Rohit Mish­ra.

Vytvor si sku­pi­ny dob­rých kama­rá­tov

build-up-your-advocate-network

Kaž­dý z nás potre­bu­je sku­pi­nu ľudí, na kto­rých sa môže­me spo­ľa­hnúť a vie­me, že nás títo ľudia budú posú­vať vpred, vytvá­rať nové mož­nos­ti a zážit­ky. Základ­né pra­vid­lo budo­va­nia sie­te pria­te­ľov: Neme­raj úspech tvo­jej sie­te pria­te­ľov na zákla­de tvo­jich úspe­chov, ale na počte ľudí, kto­rým si pomo­hol.“ Chris­tian Bonil­la

Nauč sa prog­ra­mo­vať

learn-how-to-code

Nauč sa kódiť, je to jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­nos­tí, kto­ré by mal 24 roč­ný člo­vek vedieť. To pla­tí aj pre ľudí, kto­rí nema­jú blíz­ko k tech­ni­ke. Dneš­né malé deti chá­pu prog­ra­mo­va­nie ove­ľa skôr ako my a mož­no to je aj pre­to, že od malič­ka majú tab­le­ty, smartp­ho­ny a nie­kto­ré už aj smart hodin­ky. Naučiť sa prog­ra­mo­vať môže byť jed­na z naj­väč­ších výhod pre tvoj budú­ci rast. Kaž­dý vie čítať, písať, a pre­to by mal kaž­dý vedieť aj prog­ra­mo­vať.“ Maria Ant­suk

Zami­luj sa

fall-in-love

Áno, zami­luj sa. Lás­ka je jed­na z naj­čis­tej­ších emó­cií na sve­te, veď čo je kraj­šie ako lás­ka? Ak si do nie­ko­ho zami­lo­va­ný, roz­hod­ne poci­ťu­ješ najp­rí­jem­nej­ší pocit na sve­te.“ Karan Jai­swa­ni

Nauč sa medi­to­vať

learn-how-to-meditate

V dneš­nom rých­lom sve­te s mili­ó­nom vecí, čo nás roz­py­lu­jú, je ťaž­ké byť sústre­de­ný. Je potvr­de­né ved­ca­mi, že 20-minú­to­vá medi­tá­cia kaž­dý deň, je rov­no­cen­ná 2 hodi­nám spán­ku. Nedá sa naučiť z dňa na deň, ale roz­hod­ne sto­jí za tré­no­va­nie.“ San­jay Kadel

Viac ces­tuj

travel-more

Vytvor si vášeň pre ces­to­va­nie po celom sve­te. Ces­to­va­nie ťa naučí rôz­nym zruč­nos­tiam, kto­ré počas celé­ho živo­ta využi­ješ. Pri ces­to­va­ní a spoz­ná­va­ní nových ľudí a kul­túr budeš mať prí­jem­ný pocit zo živo­ta na Zemi a z ducha­pl­né­ho roz­ví­ja­nia samé­ho seba.“ Ano­nym

Inves­tuj do osob­né­ho ras­tu

1-an-objective

Pre­staň poze­rať tele­ví­ziu a strá­cať čas. Čítaj toľ­ko kníh, koľ­ko len zvlád­neš, pri­hlás sa na semi­ná­re a pred­náš­ky. Vždy zvy­šuj svo­ju hod­no­tu, pre­to­že časom dosta­neš mno­ho­krát viac zapla­te­né za to, čo si do seba inves­to­val. Tak­že čím viac sa zdo­ko­na­líš, a teda čím viac peňa­zí inves­tu­ješ do samo­vzde­la­nia, o toľ­ko budeš mať neskôr väč­ší plat.“ Janis Bute­vics

Pre­staň sa báť

stop-worrying-all-the-time

Byť smut­ný a báť sa skú­šať nové veci ťa nikam neza­ve­die. Musíš sa pre­stať báť a plá­no­vať, čo naj­viac uda­los­tí, kto­ré ti nie­čo dajú. Pre­ží­va­nie bez­sta­rost­né­ho živo­ta nie je mož­né, pre­káž­ky sa dajú len mini­ma­li­zo­vať dob­rou príp­ra­vou. Tak­že plá­nuj veci dopre­du a neboj sa zly­ha­nia. Buď zví­ťa­zíš ale­bo sa nie­čo naučíš.“ Deme Ale­xis

Začni si šet­riť

start-saving-money

Či už pra­cu­ješ pre nie­ko­ho ale­bo čis­to len na seba, mili­oná­rom sa môžeš stať aj tým, že si budeš odkla­dať kaž­dý mesiac danú sumu. Tie­to penia­ze časom môžeš využiť na inves­tí­ciu ale­bo ces­to­va­nie po sve­te. Ak nevieš kam dať penia­ze, rad­šej ich ušet­ri a časom prí­de múd­ra ponu­ka pre ich inves­to­va­nie.“ Ste­fan Sto­man

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)