12 naj­väč­ších žrú­tov ener­gie

Henrieta Balázsová / 8. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Demo­ti­vá­cia, stra­ta ener­gie, nedos­ta­tok nových nápa­dov. Aj s tým­to sa môžeš stret­núť, ak upria­mu­ješ svo­ju pozor­nosť nespráv­nym sme­rom. Toto je 12 naj­väč­ších požie­ra­čov, kto­ré ťa obe­ra­jú o čas a ener­giu.

Čakáš na inšpi­rá­ciu

To, že čakáš na nové nápa­dy a inšpi­rá­cie nezna­me­ná, že si bez­moc­ný. Využi čas pro­duk­tív­ne a venuj svo­ju pozor­nosť nie­čo­mu, čo naozaj sto­jí zato.

girl-backpack-thinking-sunset-field-fence

Zdroj: firstredeemer.com

Nemáš urče­né pri­ori­ty

Pokiaľ si nesta­no­víš svo­je pri­ori­ty, ľah­ko sa ti sta­ne, že tvoj čas si ukrad­nú menej dôle­ži­té (resp. úpl­ne zby­toč­né) veci. Sta­nov si 2 – 3 cie­le, na kto­rých budeš aktív­ne a tvrdo pra­co­vať. Všet­ko ostat­né rieš len okra­jo­vo.

Odmie­taš cudziu pomoc

Áno, pocit z dob­re a samos­tat­ne vyko­na­nej prá­ce je výbor­ný. Nene­chaj sa ním však zasle­piť a pokiaľ ti nie­kto ponú­ka pomoc (pre­dov­šet­kým v oblas­ti, v kto­rej ešte nie si úpl­ne doma), prij­mi ju. Ušet­re­ný čas tak môžeš inves­to­vať do ďal­ších dôle­ži­tých úloh. Samoz­rej­me však musíš vedieť rozo­znať, kedy je ponú­ka­ná pomoc naozaj nezišt­ná.

Couple Having an Argument

Zdroj: huffingtonpost.com

Pri­veľ­mi dbáš na názo­ry dru­hých

Mož­no poznáš pocit, keď by si chcel nie­čo spra­viť, ale­bo obá­vaš sa, pre­to­že: „Čo nato pove­dia dru­hí“. Ak ide sku­toč­ne o tvoj sen a si o ňom pre­sved­če­ný, na názo­ry dru­hých ľudí neh­ľaď. Pokiaľ nej­de o naozaj kon­štruk­tív­nu kri­ti­ku od skú­se­né­ho člo­ve­ka, kto­rá má hla­vu, pätu a zmy­sel – hoď to za hla­vu. Raz si zato poďa­ku­ješ.

Máš strach zo zly­ha­nia

Zly­ha­nie sa vo väč­ši­ne prí­pa­dov berie ako nie­čo veľ­mi nega­tív­ne. Pre­lom v sebe ten­to pred­su­dok a uve­dom si, že niet víťa­za, kto­rý nikdy nepreh­ral. Kaž­dé zly­ha­nie zna­me­ná novú skú­se­nosť, novú prí­le­ži­tosť a novú šan­cu. Zly­ha­nie nie je koniec, je to nový začia­tok.

Neži­ješ svoj život

Dôle­ži­té je nasle­do­vať svo­je sny, nie sny iných o tebe. Mno­ho ľudí zis­tí, že žili život nie­ko­ho iné­ho až po mno­hých rokoch – nedo­voľ, aby sa nie­čo podob­né sta­lo aj sebe.

Prí­liš sa sťa­žu­ješ

Nehľa­dáš spô­so­by, ako by sa nie­čo dalo, ale dôvo­dy, pre­čo to nepôj­de. Vo všet­kom vidíš nie­čo nega­tív­ne a zlé. Napriek tomu, že neus­tá­le sťa­žo­va­nie sa je jeden z naj­väč­ších a naj­hor­ších žrú­tov tvoj­ho času a ener­gie, dá sa s tým pra­co­vať. Skús sa zame­rať na dob­ré veci vo svo­jom živo­te, za kto­ré si vďač­ný a odraz sa od nich.

mask-389940_960_720

Zdroj: pixabay.com

Máš veľa nedo­kon­če­ných úloh

Nevieš pove­dať nie, a pre­to sa ti nové úlo­hy len hro­ma­dia. Obe­ra­jú ťa o čas a tvo­ju pozor­nosť neus­tá­le zamest­ná­va­jú myš­lien­ky na nedo­kon­če­nú prá­cu. Povedz tomu ráz­ne stop, inak z toh­to blud­né­ho kru­hu nikdy nevyj­deš.

Sna­žíš sa kaž­dé­mu ula­ho­diť

Sna­žíš sa vyho­vieť rodi­čom, šéfo­vi, kole­gom, spo­lu­žia­kom, súro­den­com, suse­dom… Je však dôle­ži­té vedieť, že nikdy nevy­ho­vieš kaž­dé­mu a naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby si vyho­vel sám sebe. Ľudia do našich živo­tov pri­chá­dza­jú a odchá­dza­jú, strá­viť celý život musíš len sám so sebou. Pokiaľ budeš dávať seba na posled­né mies­to, ver, že to bude dosť otrav­ná exis­ten­cia.

1-main-image

Zdroj: menstylefashion.com

Porov­ná­vaš sa s dru­hý­mi

Kaž­dý z nás je jedi­neč­ný a kaž­dý má talent na nie­čo iné. Ty nikdy nebu­deš ako nie­kto iný a nikto nebu­de nikdy ako ty. Nikdy. Pre­to nestrá­caj svoj čas tým, že sa budeš s kým­koľ­vek porov­ná­vať, pre­to­že ty si uni­kát.

Opa­ku­ješ rov­na­ké chy­by

Nikto nevra­ví, že ak to nevyš­lo raz a ty to spra­víš rov­na­ko aj dru­hý­krát, nevyj­de to. Tu ide o schop­nosť určiť chy­bu, ana­ly­zo­vať ju a hlav­ne sa jej v budúc­nos­ti vyhnúť.

Si per­fek­ci­onis­ta

Nemu­síš byť vo všet­kom naj­lep­ší. Nie je dôle­ži­té, aby bol výsle­dok doko­na­lý, pod­stat­né je, aby si ho dosia­hol efek­tív­ne.

Zdroj: visual.ly

Pridať komentár (0)