14 vecí, ktoré robia úspešní ľudia cez víkend

Henrieta Balázsová / 11. februára 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pixabay.com

For­bes zve­rej­nil zoznam štr­nás­tich akti­vít, kto­rým sa počas víken­dov venujú úspešní ľudia. Necháš sa nie­kto­rými inšpi­ro­vať?

Venuj sa rodine a pria­te­ľom

Pokiaľ tvoj pra­covný čas nie je práve ide­álny alebo štu­du­ješ mimo domova, určite budeš rád, že voľné chvíle môžeš konečne veno­vať svo­jej rodine.

Dopraj si pohyb

Ak si väč­šinu uply­nu­lého týždňa strá­vil na sto­ličke za note­bo­okom, či zhr­bený nad kni­hami, tvoje telo ti bude za akú­koľ­vek fyzickú akti­vitu určite vďačné. Neho­vo­riac o tom, že na čerstvom vzdu­chu prí­deš k novým nápa­dom a inšpi­rá­ciám oveľa ľah­šie.

2014-10-23-hipsterpartoftown_1

Zdroj: huffingtonpost.com

Oddaj sa svo­jej vášni

Rád maľu­ješ, píšeš poé­ziu, či fotíš? Ak na to nemáš čas cez upo­náh­ľaný týž­deň, nájdi si aspoň cez víkend čas pre seba, kedy sa naplno oddáš svo­jej naj­väč­šej vášni a záľube.

Ces­tuj

Výbor­ným rese­tom pre tvoju myseľ je určite aj ces­to­va­nie. Nezá­leží na tom, či túžiš pre­žiť atmo­sféru už nav­ští­ve­ného miesta, alebo obja­viť niečo nové – ide o záži­tok.

shutterstock_269260949

Zdroj: outboundengine.com

Buď off­line

Pokiaľ si nemô­žeš dovo­liť odre­zať sa od siete na celý víkend, dopraj si tento luxus aspoň na pár hodín. Určite to stojí zato.

Venuj sa dob­ro­voľ­níc­tvu

Mož­ností je naozaj veľa. Môžeš vypo­môcť v útulku, roz­dá­vať jedlo ľudom bez domova, či vypo­môcť kama­rá­tovi v začí­na­jú­cej kaviarni bez nároku na hono­rár. Spra­víš dobrý sku­tok a stret­neš nových zau­jí­ma­vých ľudí.

man-and-dog-1149400_960_720

Zdroj: pixabay.com

Stop domá­cim prá­cam

Legenda hovorí, že medzi nami žijú ľudia, pre kto­rých je upra­to­va­nie urči­tou for­mou relaxu. Ak sa ťa to týka, pova­žuj tento bod za bez­pred­metný. Ak nie, skús si upra­to­va­nie naplá­no­vať na nie­ktorý z pra­cov­ných dní.

Plá­nuj

Venuj nejaký čas naplá­no­va­niu si toho, ako bude vyze­rať tvoj nasle­du­júci týž­deň. Plá­no­va­nie ťa robí omnoho efek­tív­nej­ším.

pen_coffee_notebook_writing_84984_3840x2160

Zdroj: wallpaperscraft.com

Choď do spo­loč­nosti

Zájdi si s rodi­nou, či s pria­teľmi do spo­loč­nosti. Naplá­nuj si stret­nu­tie s ľuďmi, kto­rých si dlho nevi­del a rád by si to napra­vil.

Je čas na kul­túru

Cez víkendy máš mož­nosť vybrať si z veľ­kého množ­stva kul­túr­nych podu­jatí, záleží len na tom, čo pre­fe­ru­ješ. Práve teraz je vhodný časť zájsť si do kina, do galé­rie, či na kon­cert.

Stre­tá­vaj sa s novými ľuďmi

Spoz­ná­vaj sa s novými ľuďmi, ktorí majú rov­naké záujmy, ako ty. Dnes už mnoho firiem orga­ni­zuje aj inten­zívne víken­dové ško­le­nia alebo works­hopy. Spo­jíš prí­jemné s uži­toč­ným.

Startup Stock Photos

Zdroj: pexels.com

Zhod­noť uply­nulý týž­deň

Bilan­cuj a zhod­noť svoj uply­nulý týž­deň. Ak ti niečo nevyšlo podľa pred­stáv, zhod­noť prečo, poďa­kuj sa za skú­se­nosť a vezmi si ponau­če­nie. Ak ti, naopak, niečo vyšlo, odmeň sa zato.

Venuj sa duši

Ula­hoď svo­jej duši a práve cez víkend venuj viac času medi­tá­cii, či mod­litbe. Je len na tebe, akú formu si zvo­líš.

Dobi si baterky

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby si sa veno­val takým akti­vi­tám, ktoré ti dobijú baterky. Nechaj sa viesť svo­jimi pocitmi, tie ťa určite nes­klamú. Uži si víkend naplno!

pixabay

Zdroj: pixabay.com

Zdroj: thedailypositive.com

Pridať komentár (0)