15 kníh, kto­ré ti roz­ší­ria obzo­ry

Martina Ditrichová / 3. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com

Zoznam “veľ­kých” kníh, kto­ré zoze­nieš za bab­ku v kaž­dom antik­va­riá­te a otvo­ria ti myseľ.

Kaž­dá z kníh v tom­to zozna­me je jedi­neč­ná. Nie­kto­ré sú kru­té a majú ťa pri­pra­viť na svet tam von­ku, iné ti pomô­žu lep­šie nahliad­nuť do tvoj­ho vnú­tor­né­ho sve­ta. Ani po dlhom čase neza­pad­li tie­to kni­hy pra­chom. Čita­te­lia ich vytiah­nu z polič­ky a vždy v nich náj­du nie­čo nové. Skús to aj ty.

Ant­ho­ny Bur­gess — Mecha­nic­ký poma­ranč

l98630

zdroj: martinus.sk

Jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších noviel sve­to­vej lite­ra­tú­ry. Prí­beh sa točí oko­lo hlav­nej posta­vy Ale­xa, kto­ré­ho “tre­ba napra­viť”. Je to sati­ra na spo­loč­nosť ako celok, aj kaž­dé­ho jed­not­liv­ca oso­bit­ne. Nasky­tá veľa zau­jí­ma­vých otá­zok, ako naprí­klad, môžeš napra­viť nie­ko­ho tým, že mu vez­meš slo­bod­nú vôľu? Naj­vý­raz­nej­šou črtou nove­ly je postrá­da­nie akej­koľ­vek morál­ky. Pri­prav sa, mies­ta­mi je veľ­mi kru­tá. Stan­ley Kub­rick nato­čil aj výni­moč­né fil­mo­vé spra­co­va­nie, kni­ha je však kni­ha.

Sun Tzu — Ume­nie voj­ny

l72854

zdroj: martinus.sk

Je to jed­na z naj­star­ších kníh o voj­no­vej stra­té­gii. Zna­los­ti z nej využi­ješ vo všet­kých sfé­rach živo­ta. Naučí ťa ako argu­men­to­vať, stra­te­gi­zo­vať a dosiah­nuť, čo chceš. Per­fekt­né číta­nie pre mana­žé­rov.

Har­per Lee — Ako zabiť vtá­či­ka

l198191

zdroj: martinus.sk

Ten­to prí­beh je napí­sa­ný z pohľa­du die­ťa­ťa, kto­ré hovo­rí o spra­vod­li­vos­ti a boji pro­ti pred­sud­kom. Zahŕňa tiež témy ako raso­vú nezná­šan­li­vosť, prob­lé­my s výcho­vou a sku­toč­né vzde­la­nie. Je radosť kni­hu čítať a ešte dlho ti bude rezo­no­vať v hla­ve a postu­pom času sa ti budú vyná­rať ďal­šie a ďal­šie odpo­ve­de.

Char­les Dic­kens — David Cop­per­field

9780451522924-us-300

zdroj: abebooks.com

Prí­beh, kto­rý vzde­lá­va čita­te­ľov v akom­koľ­vek veku. Učí dis­cip­lí­ne, emó­ciám, morál­ke a dosa­ho­va­niu zau­mie­ne­ne­ných cie­ľov.

Nic­co­ló Machia­vel­li — Vla­dár

l37479

zdroj: martinus.sk

Tu náj­deš impo­zant­ný popis rôz­nych foriem vlá­dy a to, čoho všet­ké­ho je schop­ná. Nie­len poli­tic­ký, ale aj vše­obec­ný pohľad na boj o moc a spô­sob, akým sú ľudia schop­ní mani­pu­lo­vať ostat­ný­mi, aby dosiah­li vlast­né záuj­my. Die­lo pred­kla­dá cha­rak­te­ris­ti­ku ide­ál­ne­ho panov­ní­ka, jeho vlast­nos­ti a spô­so­by vlád­nu­tia. Vla­dár je návod a záro­veň pros­ba o zjed­no­te­nie Talian­ska zalo­že­ný na Machia­vel­li­ho vedo­mos­tiach. Dnes v ňom však môže­me nájsť i to, ako sa má cho­vať člo­vek, aby mal úspech.

F. Scott Fitz­ge­rald — Veľ­ký Gats­by

l16255

zdroj: martinus.sk

Kni­ha bola zara­de­ná do zozna­mu maj­strov­ských diel, neuz­na­ných svoj­ho času. Je to prí­beh o pre­men­li­vos­ti osu­du a o poku­še­ní, kto­ré vzni­ká na ces­te za dosia­hnu­tím ame­ric­ké­ho sna. A o tom, že túž­ba nie­čo zís­kať, je ove­ľa slad­šia ako mať to.

Hen­ry David Tho­re­au — Wal­den

walden

zdroj: jamierubin.net

Inšpi­ra­tív­ne, geniál­ne napí­sa­né a vtip­né die­lo. Tho­re­au žil 2 roky, 2 mesia­ce a 2 dni v lese pri Wal­den Pond v Mas­sa­chu­setts, aby napí­sal túto kni­hu. Je to slo­bo­de mimo nátla­ku spo­loč­nos­ti a ste­re­oty­pov.

Pla­tón — Štát

_vyr_1282stat

zdroj: pravnickaliteratura.sk

Nad­ča­so­vé die­lo napí­sa­né veľ­kým mys­li­te­ľom. Pri­ná­ša základ­né zna­los­ti o poli­tic­kej teórii, o tom ako žiť a ako by sa tí hore mali sprá­vať k svo­jim pod­da­ným — počú­vať ich.

Jack Kerou­ac — Dhar­mo­ví tulá­ci

gal-32879-orig

zdroj: antikvariat-levneknihy.cz

Po návra­te z voj­ny, títo vete­rá­ni nenaš­li v USA v polo­vi­ci 40-tych rokov žiad­nu prav­du, ani dôs­toj­nosť a tak zača­li puto­vať. Za jaz­zo­vé­ho pod­ma­zu v zafaj­če­ných klu­boch, pis­ko­tu vet­ra, pri­chá­dza­jú na zmy­sel ves­mí­ru a živo­ta. Obja­vi­te­lia a milov­ní­ci ves­mí­ru, ten­to román si zami­lu­ješ.

Micha­el Bul­ga­kov — Maj­ster a Mar­ga­ré­ta

l104066

zdroj: martinus.sk

Bul­ga­ko­vo maj­strov­ské die­lo vyšlo až po jeho smr­ti. Je to boha­tý román o kon­flik­te dob­ra a zla, kto­rý berie čita­te­ľa do sve­ta váš­ne a do posta­ty ľud­skej pova­hy.

Franz Kaf­ka — Pre­me­na

l41174

zdroj: martinus.sk

Kaf­ka je zlo­ži­tý a ponu­rý spi­so­va­teľ. Pre čerstvo dospe­lé­ho člo­ve­ka je ťaž­ké ho čítať, no za pokus to sto­jí. Pre­me­na je die­lo o ľud­skej osa­me­los­ti. Je plné moder­nis­tic­kých žar­tov a záro­veň hlbo­kých myš­lie­nok. Je o živo­te, ilu­zór­nej pova­he lás­ky, ška­re­dos­ti a samo­te, kto­rá je vo vnút­ri kaž­dé­ho člo­ve­ka.

Anto­ine de Saint- Exu­pe­ry — Malý princ

l114970

zdroj: martinus.sk

Keď vyras­tie­me, máme pocit, že sme stra­ti­li nie­čo cen­né a význam­né. Aby sme to našli a ucho­va­li, mali by sme doko­la čítať kni­hy ako je táto. V det­stve si to prav­de­po­dob­ne čítal. Skús zno­va a uvi­díš, že tam náj­deš toho ove­ľa viac. Tre­ba žiť tro­chu tak, ako by sme boli z inej pla­né­ty. :)

J.R.R. Tol­kien — Pán prs­te­ňov

l134260

zdroj: martinus.sk

Táto kni­ha je ako pre deti, tak aj pre dospe­lých. Už po pár strán­kach ťa kni­ha dosta­ne. Je skve­lá na roz­ví­ja­nie pred­sta­vi­vos­ti a na chví­ľu si pri nej odpo­či­nieš od rea­li­ty. Bude ti zále­žať iba na tom, aby sa Fro­do zba­vil prs­te­ňa.

Fyo­dor Dosto­ev­sky — Zlo­čin a trest

zlocin-a-trest_b

zdroj: literama.sk

Nespor­ný maj­strov­ský kúsok rus­ké­ho auto­ra má čest­né mies­to na vrcho­le sve­to­vej lite­ra­tú­ry. Žiad­ny spi­so­va­teľ nepo­pí­sal stav ľud­skej duše do takej hĺb­ky ako Dosto­ev­sky.

Jero­me D. Salin­ger — Kto chy­tá v žite

l30118

zdroj: martinus.sk

Hlav­nou témou kni­hy je strach v dospie­va­ní a odcu­dze­nie. Vzbu­ra, per­fek­ci­oniz­mus, osa­me­losť a strach z nepo­cho­pe­nia — všet­ci to máme za sebou, a pre­to je táto kni­ha blíz­ka srd­cu mili­ó­nom čita­te­ľov na celom sve­te.

A toto je len zlo­mok kníh, kto­ré by si mal mať pred dovŕ­še­ním 30-ky za sebou. Kni­hy nám otvá­ra­jú dve­re do záku­tí, o kto­rých sme mož­no ani netu­ši­li. Tie­to ti zaru­če­ne roz­ší­ria obzo­ry. Ak máš neja­ké ďal­šie tipy, bude­me radi, ak sa pode­líš v komen­te.

zdroj: brideside.me 

Pridať komentár (0)