15 vecí, kto­ré robia úspeš­ní ľudia pre maxi­mál­ne efek­tív­ny víkend

Marianna Mikešová / 21. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: 4cast

Je tu víkend a s ním kopec cen­né­ho času, kto­rý môže­me využiť pod­ľa svo­jich pred­stáv. Úspeš­ní ľudia však vedia, ako z neho dostať maxi­mum. Uč sa od tých naj­lep­ších!

Tajom­stvo tkvie v orga­ni­zá­cii a plá­no­va­ní. Úspeš­ní ľudia vedia, aký dôle­ži­tý je víkend pre načer­pa­nie síl do ďal­ších výziev. Tes­ne pred víken­dom, keď iní poľa­vu­jú, naopak poriad­ne zabe­rú, aby stih­li všet­ky povin­nos­ti a moh­li si voľ­ný čas užiť napl­no.

Čo pres­ne teda šikov­nej­ší robia, aby moh­li čo naj­lep­šie zužit­ko­vať nepra­cov­né dni?

Plá­nu­jú vopred

Mno­hí smart ľudia plá­nu­jú svo­je víken­do­vé akti­vi­ty v pred­sti­hu, aby ich nelá­ka­lo víkend len tak pre­már­niť. Je pre­to vhod­né book­nuť si uby­to­va­nie, spra­viť si rezer­vá­ciu v reštau­rá­cii, fit­ku ale­bo dohod­núť akti­vi­ty s pria­teľ­mi. Ide­ál­ne je mať pre­mys­le­ný plán, no záro­veň dosta­toč­nú fle­xi­bi­li­tu kedy­koľ­vek ho zme­niť.

Pri­pra­via sa už v prá­ci

Extrém­ne dôle­ži­té je odpú­tať sa od prá­ce a byť men­tál­ne pri­pra­ve­ný na oddych. Je pre­to dob­ré dokon­čiť svo­je tas­ky, roz­lú­čiť sa s kole­ga­mi či upra­tať si pra­cov­ný stôl. Veľ­mi uži­toč­né je tiež naplá­no­vať si zoznam povin­nos­tí, kto­rým sa budeš veno­vať v pon­de­lok po návra­te do prá­ce. Cez víkend si tak môžeš úpl­ne vypráz­dniť hla­vu.

time-management-training

Foto: mccrudden-training.co.uk

Nasta­via si hra­ni­ce

Úspeš­ní ľudia si sta­no­via pra­vid­lá pre firem­nú komu­ni­ká­ciu a obo­zná­mia s nimi aj svo­jich kole­gov. Je totiž dôle­ži­té vypnúť a so šéfom za päta­mi to nepôj­de. Ak to tvoj šéf nechá­pe a stá­le ti volá počas nedeľ­ňaj­ších raňa­jok, pokús sa vysvet­liť mu to. Stá­le totiž nie sme robo­ti :).

Odpo­ja sa

Týka sa to aj tech­no­ló­gií cel­ko­vo, pre­to­že je dôle­ži­té vyhra­diť si čas kom­plet­ne bez nich. Iná ces­ta ti môže pri­vo­diť psy­chic­ké či iné zdra­vot­né prob­lé­my. Aspoň na nie­koľ­ko hodín pre­to odlož note­bo­ok a smart­fón a uži si čas inak. Poze­ra­nie do mod­ré­ho svet­la obra­zov­ky nie je zmys­lom tvoj­ho živo­ta.

unplug

Foto: village.blogs.pressdemocrat.com

Trá­via čas s blíz­ky­mi

Toto ti hádam ani netre­ba hovo­riť. Kedy ino­ke­dy je ten naj­lep­ší čas na rodin­né a pria­teľ­ské stret­nu­tia, keď nie cez víkend? Zavo­laj pria­te­ľom, či sú cez víkend voľ­ní a dopraj si tro­chu socia­li­zá­cie. Uvi­díš, aké osvie­žu­jú­ce to bude po týžd­ni strá­ve­nom v spo­loč­nos­ti kole­gov.

Prak­ti­zu­jú nič­ne­ro­be­nie

Odvša­diaľ počú­va­me, ako byť čo naj­viac pro­duk­tív­ny, no nie­ke­dy to môže byť skôr na ško­du. Ak si v prá­ci sku­toč­ne vyťažený,najlepším lie­kom je totál­ne vypnúť. Len tak si ľahnúť, zavrieť oči a na nič nemys­lieť. Nie­kto tomu hovo­rí medi­tá­cia, no nazvi si to ako chceš. Skús to a uvi­díš, že je to ťaž­šie, než sa zdá.

goodwp.com_30746

Foto: goodwp.com

Dob­ro­voľ­ní­čia

Veľa úspeš­ných ľudí využí­va voľ­ný čas aj na to, aby spla­ti­li svoj dlh spo­loč­nos­ti a pomoh­li tam, kde to tre­ba. Či už to je výpo­moc v útul­ku, pomoc star­ším suse­dom ale­bo len vyčis­te­nie tráv­ni­ka v oko­lí tvoj­ho domu, pros­peš­ná akti­vi­ta ti dodá novú ener­giu a pocit zados­ťu­či­ne­nia.

Plá­nu­jú výle­ty

Aj za dva dni sa dá sti­hnúť úžas­ný výlet a obja­viť dote­raz nepoz­na­né. Na cha­tu v horách, lyžo­vač­ku či spoz­ná­va­nie nie­kto­rej z blíz­kych európ­skych met­ro­pol, je vždy správ­ny čas. Taký­to výlet je navy­še eko­no­mic­ky pri­ja­teľ­nej­ší, než týž­dňo­vá dovo­len­ka.

hikers

Foto: thewildernesswayresort.com

Uží­va­jú si čerstvý vzduch

Cez pra­cov­ný týž­deň si veľa poby­tu von­ku neuži­ješ, pre­to­že si väč­ši­nu času zatvo­re­ný v kan­ce­lá­rii. No aj krát­ky pobyt na čerstvom vzdu­chu ti doká­že nesku­toč­ne pre­čis­tiť myseľ. Zabeh­ni aspoň do par­ku, je jed­no, či je leto ale­bo mráz. Pre pobyt von­ku sme boli stvo­re­ní :).

Hýbu sa

Úspeš­ní ľudia chá­pu, aký dôle­ži­tý je pohyb pre ich fyzic­ké aj psy­chic­ké zdra­vie. Áno, je dôle­ži­tý aj keď netú­žiš po vyry­so­va­ných teh­lič­kách na bru­chu. Nebuď cez víkend leni­vý a vyskú­šaj aspoň krát­ke cvi­če­nie, jogu, beh či lyže. Nebu­deš ľuto­vať a dep­re­sia či letar­gia budú minu­los­ťou.

Outdoor cross-country running in early sunrise concept for exercising, fitness and healthy lifestyle

Foto: resolutionclinic.com

Venu­jú sa svo­jim váš­ňam

Je jed­no, či je to naku­po­va­nie, číta­nie, poze­ra­nie seriá­lov, fit­ness, hud­ba či vare­nie. Prá­ve teraz je ten správ­ny čas na tvo­je koníč­ky. Ak ťa nič nena­pa­dá, zamys­li sa nad tým, čo by si robil, keby si nemal žiad­ne povin­nos­ti. Už máš odpo­veď? Tak do toho!

Neroz­mýš­ľa­jú nad prá­cou

Toto je zrej­me naj­väč­šia výzva pre nás všet­kých. Úspeš­ní ľudia si však sku­toč­ne zakla­da­jú na tom, aby vo voľ­nom čase nemys­le­li na prá­cu, uply­nu­lý pra­cov­ný týž­deň či výzvy, kto­ré ich čaka­jú. Skrát­ka žijú v prí­tom­nom oka­mi­hu.

Guitar 2

Foto: purewolume.com

Dobí­ja­jú sa

Kaž­dý máme v sebe aké­si pomy­sel­né bater­ky. Ak sa ich ener­gia blí­ži nule, tre­ba rea­go­vať — zvý­šiť prí­sun spán­ku, oddy­chu a zdra­vé­ho jed­la. A keď sú bater­ky opäť nabi­té, hor sa do akti­vi­ty.

Nie­ke­dy si voľ­no vyme­nia

Nie­kto­rí na to idú šikov­ne. Namies­to víken­do­vé­ho voľ­na si ho vybe­rú v iný deň a cez víkend idú do prá­ce. Môže to byť prí­jem­ná zme­na — cez víkend v prá­ci nikto nebu­de a ty sa budeš môcť plne kon­cen­tro­vať. Ak plá­nu­ješ výlet, pad­ne ti vhod, že cez pra­cov­ný týž­deň býva­jú obľú­be­né des­ti­ná­cie menej pre­pl­ne­né.

Mys­lia dopre­du

V posled­ný večer víken­du mno­hí úspeš­ní ľudia mys­lia na nasle­du­jú­ci pra­cov­ný týž­deň a úlo­hy, kto­ré ich čaka­jú. Pri­pra­via si zoznam tas­kov, naplá­nu­jú si diár, a to všet­ko bez stre­so­va­nia. Zvlád­nu to s úsme­vom na perách :).

Pridať komentár (0)