20 skry­tých miest Európy, ktoré musíš vidieť

Martina Ditrichová / 25. februára 2017 / Zaujímavosti

zdroj: businessinsider.com

Na týchto mies­tach roz­hodne nebu­deš obklo­pený stov­kami turis­tov. Pozri sa na pre­krásne des­ti­ná­cie, zatiaľ neob­ja­vené masami.

Poznáš to, konečne sa dosta­neš na to vytú­žené miesto, ktoré si dote­raz obdi­vo­val iba na foto­gra­fiách. Ale nie je to tak ako si si pred­sta­vo­val. Kým si sa tam dostal, vystál si neko­nečnú radu a nemáš čas si to ani vychut­nať, pre­tože na tvoj výhľad už čakajú ďalší.

Busi­ness Insi­der sa roz­ho­dol zosta­viť reb­rí­ček 100 must-see miest sveta, ktoré sa ešte nestali natoľko komerč­nými, aby stra­tili svoje čaro. Čer­pal z hod­no­tení na por­táli Tri­pAd­vi­sor a vybe­ral miesta s naj­vyš­ším hod­no­te­ním a záro­veň níz­kou náv­štev­nos­ťou.

Poď si pozrieť 20 naj­zau­jí­ma­vej­ších miest v Európe.

1.Potápanie v ruinách väze­nia zalia­teho vodou v meste Rummu v Estón­sku.

3-go-diving-amid-the-ruins-of-a-sinking-abandoned-prison-in-the-town-of-rummu-in-estonia

businessinsider.com

2. Pre­chádzka v Mani, kop­co­vi­tej oblasti Gréc­kych Pelo­po­néz, ťa dostane svo­jou archi­tek­tú­rou.

5-walk-through-the-mani-a-hilly-region-in-greeces-peloponnese-thats-known-for-its-crumbling-architecture

businessinsider.com

3. Nav­štív špa­niel­sku dedinu v Anda­lú­zii, Sete­nil de las Bode­gas, ktorá bola integ­ro­vaná do skál, aby spĺňali úlohu stre­chy.

8-visit-setenil-de-las-bodegas-a-village-in-andalucia-spain-that-was-built-into-cliffs-and-where-residents-houses-have-large-rocks-covering-them-instead-of-roofs

businessinsider.com

4. Krásna pre­chádzka v Luko­mire, odľah­lej dedine v Kon­jic v Bosne a Her­ce­go­vine v obrov­skom kaňone.

10-take-a-scenic-walk-in-lukomir-a-remote-village-in-konjic-bosnia-and-herzegovina-that-sits-on-the-lip-of-a-large-canyon

businessinsider.com

5. Pre­bá­daj por­tu­gal­ský vidiek v Mon­sa­raz. Idy­lické miesto so sta­ro­by­lými domami, dláž­de­nými uli­cami a hra­dom.

11-take-in-views-of-the-portuguese-countryside-in-monsaraz-an-ancient-village-with-whitewashed-houses-cobbled-streets-and-a-castle

businessinsider.com

6. Ces­tuj v čase do mesta Oviedo, hlav­ného mesta Astú­rie, knie­žac­tva v severo-západ­nom Špa­niel­sku a obdi­vuj farebné domy.

12-spend-an-afternoon-in-the-old-town-of-oviedo-the-capital-of-asturias-a-principality-in-north-west-spain-and-admire-the-mismatched-houses-that-line-a-typical-street

businessinsider.com

7. Naskoč na loď na Malte a odvez sa na susedný ostrov Gozo, plný chrá­mov a maleb­ných pláží.

13-hop-on-a-boat-from-malta-to-visit-its-little-known-neighbour-gozo-an-island-strewn-with-temples-salt-pans-and-picturesque-beaches

businessinsider.com

8. Choď sa pobi­ko­vať do Pálav­ského vinár­skeho regi­ónu v Čechách a neza­budni sko­čiť aj na degus­tá­ciu.

14-cycle-through-the-czech-republics-palava-region-known-for-its-vineyards-and-picture-perfect-green-fields

businessinsider.com

9. Okúp sa v kriš­tá­ľovo-čis­tej vode na gréc­kom ostrove Paxi.

16-bathe-in-the-crystal-clear-water-of-the-ionian-sea-off-the-greek-island-of-paxi

businessinsider.com

10. Nav­štív naj­men­šie mesto Bul­har­ska, Mel­nik, ležiace na odľah­lom mieste poho­ria Pirin.

17-visit-bulgarias-smallest-town-melnik-perched-in-a-remote-spot-amid-the-pirin-mountains-for-stunning-views-over-a-glass-of-local-wine

businessinsider.com

11. Choď pre­skú­mať lesy, jazerá a sopečné jas­kyne na Azor­ských ostro­voch pri pobreží Por­tu­gal­ska v Atlan­tic­kom oce­áne.

19-explore-forests-lakes-and-volcanic-caves-on-the-azores-islands-off-the-coast-of-portugal-in-the-atlantic-ocean

businessinsider.com

12. Nasadni na farebnú loď v meste Ave­iro a vychut­ná­vaj plnými dúš­kami chladnú archi­tek­túru na por­tu­gal­skom západ­nom pobreží.

20-hop-on-a-colourful-boat-in-aveiro-a-vibrant-canal-city-thats-bursting-with-cool-architecture-on-portugals-west-coast

businessinsider.com

13. Choď turi­si­ko­vať a uži si nesku­točné pyre­nej­ské výhľady v Andorre, malej kra­jine medzi Špa­niel­skom a Fran­cúz­skom.

22-spend-a-day-hiking-amid-views-of-the-pyrenees-in-andorra-a-small-country-sandwiched-between-france-and-spain

businessinsider.com

14. Nav­štív Luxem­bur­sko. Malá kra­jina, zalo­žená v 10.storočí, sa roz­kladá medzi Fran­cúz­skom, Nemec­kom a Bel­gic­kom je často pre­hlia­daná. A oča­ru­júca je celá.

23-go-to-luxembourg-established-in-the-10th-century-the-tiny-nation-bordered-by-france-belgium-and-germany-is-often-overlooked-but-it-is-packed-with-enchanting-castles-and-nature-trails

businessinsider.com

15. Trho­visko ohra­ni­čené fareb­nými domami v Poznani v Poľ­sku je skrátka doko­nalé.

24-the-market-square-bordered-by-neat-rows-of-colourful-buildings-in-pozna-poland-offers-visitors-a-perfect-photo-opportunity

businessinsider.com

16. Poži­čaj si kanoe v Giet­ho­orne, holand­skom meste bez asfal­tiek. Ľudia sa tu pre­sú­vajú na loď­kách, pešo alebo na bicykli.

25-rent-a-canoe-in-giethoorn-a-town-without-roads-in-the-netherlands-where-people-get-around-by-ferrying-along-the-canal-or-walking-or-cycling-along-paths

businessinsider.com

17. Choď sa prejsť k okraju útesu na Faer­ských ostro­voch, nav­štív odľahlú dedinu Gása­da­lur a vychut­naj si úchvatný výhľad.

26-journey-to-the-edge-of-a-cliff-in-the-faroe-islands-to-visit-the-remote-village-of-gsadalur-and-enjoy-breathtaking-views

businessinsider.com

18. Pod­ce­ňo­vaný štát Lich­ten­štajn­sko, malá kra­jina medzi Rakús­kom a Švaj­čiar­skom, vyšpl­haj sa až na vrchol hradu Vaduz.

28-go-to-liechtenstein-an-underrated-small-country-between-austria-and-switzerland-and-climb-to-the-top-of-vaduz-castle-for-dramatic-alpine-views

businessinsider.com

19. Ľahni si na odľahlú pláž na ostrove St. Agnes pat­ria­cemu k Isles of Scilly v Spo­je­nom Krá­ľov­stve.

29-lie-on-a-secluded-beach-on-the-beautiful-island-of-st-agnes-in-the-isles-of-scilly-uk

businessinsider.com

20. Alter­na­tí­vou k turis­ticky pre­pl­ne­nej oblasti Cinque Terre, je pokojná obec Tel­laro v Talian­sku.

38-an-alternative-to-the-tourist-filled-region-of-cinque-terre-the-peaceful-village-of-tellaro-italy-is-just-as-beautiful

businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)