21 spô­so­bov, ako zostať fit aj s mini­mál­nou sna­hou

Simona Hanzelová / 16. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Azda nikdy sa nad sebou neza­mýš­ľa­me tak čas­to, ako na pre­lo­me sta­ré­ho a nové­ho roka, kedy si dáva­me množ­stvo pred­sav­za­tí týka­jú­cich sa zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu. Všet­ci však veľ­mi dob­re vie­me, že v kolo­be­hu kaž­do­den­ných povin­nos­tí sa naša pev­ná vôľa vytrá­ca rých­lej­šie, než by sme si žela­li. Prá­ve pre­to ti pri­ná­ša­me 21 skve­lých tipov, kto­ré udr­žia fit tak vo fyzic­kej ako aj dušev­nej rovi­ne aj tých naj­viac zanep­ráz­dne­ných.

Nahraď slad­kos­ti ovo­cím

Závis­losť na slad­kom pozna­jú asi mno­hí z nás. Cukor je však pre naše telo škod­li­vý, pre­to by sme ho mali v čo naj­väč­šej mie­re obme­dzo­vať. Čo tak nahra­diť slad­kos­ti ovo­cím, kto­ré je navy­še boha­té na vlák­ni­nu?

Nikdy nena­ku­puj hlad­ný

Urči­te to poznáš aj ty. Ako­náh­le ideš do obcho­du s prázd­nym žalúd­kom, kúpiš všet­ko, na čo ti pad­ne zrak. Aj mno­hé štú­die doká­za­li, že ľudia, kto­rí sa pred náv­šte­vou super­mar­ke­tu najed­li, naku­pu­jú menej nezdra­vých pro­duk­tov.

food-salad-healthy-vegetableszdroj: images.pexels.com

Nauč sa variť

Toto pros­pe­je tak tvoj­mu zdra­viu, ako aj peňa­žen­ke. Ľudia, kto­rí si varia doma, jedia zdrav­šie, ušet­ria kopec peňa­zí, a sú seba­ve­do­mej­ší.

Pi čier­nu kávu

Káva je obľú­be­ný živo­ta­bu­dič väč­ši­ny pra­cu­jú­cich ľudí. Nie­kto­ré štú­die dokon­ca naz­na­ču­jú, že pitie kávy nám pre­dl­žu­je život. V záuj­me vlast­né­ho zdra­via sa však skús vyhnúť cuk­ru, mlie­ku a ďal­ším dochu­co­vad­lám.

Vymeň mas­lo za avo­ká­do­vú nátier­ku

Vzdaj sa mas­lo­vých nátie­rok, kto­ré obsa­hu­jú nebez­peč­né éčka. Dob­rým zdro­jom zdra­vých tukov je naprí­klad také avo­ká­do, kto­ré je boha­té na vyso­ký obsah živín ako dras­lík, hor­čík, vlák­nin či vita­mí­nov C a E.

breakfast-supper-lambs-lettuce-cuckooflower-72741zdroj: images.pexels.com

Nahraď bie­ly chlieb celo­zrn­ným

Celo­zrn­ný chlieb obsa­hu­je v porov­na­ní s tým bie­lym viac vlák­ni­ny, kto­rá ťa nie­len­že zasý­ti, ale navy­še pro­spie­va trá­ve­niu.

Dodr­žuj pit­ný režim

Dospe­lý člo­vek by mal den­ne vypiť dva až tri lit­re teku­tín. Vyva­ruj sa však nezdra­vým sla­de­ným a alko­ho­lic­kým nápo­jom. To naj­lep­šie, čo svoj­mu telu môžeš ponúk­nuť, náj­deš v oby­čaj­nej vode. Nie­kto­rí fit­ness odbor­ní­ci odpo­rú­ča­jú pitie vody pred jed­lom ako zaru­če­ný spô­sob chud­nu­tia.

Par­kuj čo naj­ďa­lej od tvoj­ho cie­ľa (ale­bo vystúp o jed­nu auto­bu­so­vú zastáv­ku skôr)

Toto je jed­no­du­chý spô­sob, ako do svoj­ho pohodl­né­ho živo­ta zahr­núť viac pohy­bu. Chô­dza nie­len­že spa­ľu­je kaló­rie, ale aj zni­žu­je úzkosť a posil­ňu­je kos­ti.

Choď po scho­doch

Ďal­ší skve­lý spô­sob ako spá­liť nad­by­toč­né kaló­rie. Tak nebuď leni­vý a skús občas vyme­niť výťah za scho­dy.

pexels-photo-94344zdroj: images.pexels.com

Pri čis­te­ní zubov stoj na jed­nej nohe

Ide o jed­no­du­chú mul­ti­tas­kin­go­vú čin­nosť, kto­rá ti pomô­že zlep­šiť rov­no­vá­hu, čo je dôle­ži­té pre tvo­je zdra­vie.

Pra­vi­del­ne si umý­vaj ruky

Skôr, ako ideš jesť, neza­bud­ni si umyť ruky. Umý­va­nie rúk myd­lom a vodou ich zba­vu­je bak­té­rií.

Natie­raj sa opa­ľo­va­cím kré­mom

Opa­ľo­va­cí krém by mal byť samoz­rej­mos­ťou naj­mä v let­ných mesia­coch. Nepod­ce­ňuj to — je to jeden z naj­lep­ších spô­so­bov, ako pred­chá­dzať rako­vi­ne kože.

Neza­bú­daj na slneč­né oku­lia­re

Slneč­né oku­lia­re nie sú iba mód­nym dopl­n­kom, ale chrá­nia tvo­je oči pred škod­li­vým slneč­ným žia­re­ním.

pexels-photo-26890zdroj: images.pexels.com

Kúp si kvet

Je tvo­ja kan­ce­lá­ria fád­na? Mož­no by si si mal zaob­sta­rať živý kvet. Na zákla­de jed­nej štú­die sa potvr­di­lo, že zamest­nan­ci, kto­rí majú v kan­ce­lá­rií kve­ty, sa cítia v prá­ci šťast­nej­ší.

Hyd­ra­tuj

Pred suchou, šupi­na­tou kožou ťa ochrá­ni len dob­rý hyd­ra­tač­ný krém. Daj si však pozor na to, aký typ pou­ží­vaš.

Medi­tuj aspoň 30 minút den­ne

Medi­tá­cia je skve­lá rela­xač­ná tech­ni­ka, kto­rá pomá­ha lep­šie zvlá­dať stres, zlep­šu­je pamäť a zni­žu­je krv­ný tlak.

pexels-photo-238105zdroj: images.pexels.com

Pre­čí­taj si kni­hu

Kni­ha je zaru­če­ná kla­si­ka, kto­rá ti umož­ní trá­viť čas zmys­lu­pl­ne. Jed­na štú­dia dokon­ca zis­ti­la, že ľudia, kto­rí číta­jú, sú spo­koj­nej­ší, pokoj­nej­ší a ochot­nej­ší ako ostat­ní ľudia.

Vždy, keď môžeš, vypni si tele­fón

Kaž­dý z nás potre­bu­je občas úpl­ne vypnúť. Prá­ve mobil­né tele­fó­ny sa v posled­nej dobe sta­li nie­len naším pomoc­ní­kom, ale aj stre­su­jú­cim fak­to­rom. Pre­to, kedy­koľ­vek máš mož­nosť, vypni tele­fóń a uži si zopár neru­še­ných chvíľ.

Kaž­dý deň choď spať v tom istom čase

Pre naše telo a zdra­vý spá­nok nie je asi nič hor­šie ako nepra­vi­del­ný režim. Dbaj na to, aby si cho­dil do poste­le vždy v rov­na­ký čas — a to aj cez víken­dy.

pexels-photozdroj: images.pexels.com

Pre­suň si pra­cov­ný stôl ku oknu

Jed­na štú­dia z roku 2014 zis­ti­la, že ľudia, kto­rí pra­co­va­li v kan­ce­lá­rií s okna­mi, boli pro­duk­tív­nej­ší a tak­tiež v noci lep­šie spa­li, ako tí, kto­rí pra­co­va­li v kan­ce­lá­riách bez okien.

Socia­li­zuj sa

Ved­ci hovo­ria, že nedos­ta­tok sociál­nych kon­tak­tov pred­sta­vu­je pre tvo­je zdra­vie také isté rizi­ko, ako faj­če­nie. Ak chceš teda žiť dlh­ší, šťast­nej­ší život, nemal by si zabú­dať ani na roz­voj medzi­ľud­ských vzťa­hov.

zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: favim.com

Pridať komentár (0)