5 apli­ká­cií, ktoré učia ľudí prog­ra­mo­vať aj bez počí­tača

Linda Cebrová / 23. februára 2017 / Tools a produktivita

zdroj: everypixel.com/Markus Spiske

Ak si prí­liš starý alebo možno pri­mladý začať sa učiť prog­ra­mo­vať v škole, alebo si sa jed­no­du­cho roz­ho­dol začať svoju kóder­skú cestu a nevieš, kde začať, je tu rie­še­nie. S týmito app­kami sa môžeš vzde­lá­vať v kto­rom­koľ­vek prog­ra­mo­va­com jazyku a kde­koľ­vek.

Swifty od Johan­nesa Ber­gera

S touto app­kou sa môžeš naučiť kódiť kde­koľ­vek si. Začať prog­ra­mo­vať nebolo nikdy jed­no­duch­šie a zábav­nej­šie. Apli­ká­cia je pova­žo­vaná za jednu z naj­lep­ších pokiaľ si úplný začia­toč­ník. Známy por­tál Geek­Wire sa vyjad­ril, že práve Swift je správ­nou voľ­bou, ak chceš skú­siť obja­viť čaro vývoju pre iOS bez toho, aby si zachá­dzal prí­liš do hĺbky, alebo aby si utra­til tonu peňazí. Swifty obsa­huje nie­koľko kapi­tol a po kaž­dej budeš mať mož­nosť ove­riť si svoje zruč­nosti v kóder­skej výzve, po kto­rej dosta­neš aj ohod­no­te­nie tvojho kódu.

Ak sa ti to zapáči, môžeš si zakú­piť bonu­sové In-Apps, ktoré obsa­hujú naprí­klad aj Swifty pod­poru ak si nebu­deš vedieť rady alebo kom­pletné odo­mknu­tie všet­kých kapi­tol, ktoré táto appka ponúka.

Tak nevá­haj a začni svoju iOS výpravu už dnes.

swiftsw2

zdroj obráz­kov: itunes.com 

Learn C++ od Solo­Le­arn

Či už máš pre­došlé skú­se­nosti s týmto jazy­kom alebo nie, táto apli­ká­cia ti na tvo­jej ceste určite bude nápo­mocná. Naučíš sa s ňou všetko, čo potre­bu­ješ vedieť aby si mohol začať vytvá­rať a zosta­vo­vať vlastné prog­ramy. Uče­nie sa s par­tne­rom ako je Solo­Le­arn sa uká­zalo byť rýchle, efek­tívne a zábavné. S touto app­kou možno pocho­píš, že stať sa prog­ra­má­to­rom nemusí byť zas až tak náročné. Ale bez práce to určite nebude.

Learn C++ zahŕňa viac ako 80 lek­cií v 8 leve­loch. Môžeš si odo­mknúť nové levely, zbie­rať body, súťa­žiť a porov­ná­vať sa so svo­jimi kama­rátmi. Ute­kaj na iTu­nes, stiahni si túto appku a začni sa vzde­lá­vať a zabá­vať záro­veň.

cc2ceeeeeeeeeee

zdroj obráz­kov: itunes.com

Uda­city

Táto vzde­lá­va­cia plat­forma je jedna z najob­ľú­be­nej­ších a je dokonca zdarma. Uda­city sa riadi hes­lom,  „Prog­ra­mo­vať môže každí. Do tejto plat­formy sa zapo­jilo už vyše 3 mili­óny štu­den­tov z celého sveta, ktorí nabe­rajú potrebné skills pre ich prog­ra­má­tor­skú kari­éru. Kurzy Uda­city boli navr­hnuté tými naj­lep­šími expertmi z Face­bo­oku, Google, Clou­dera a Mon­goDB.

V ich kur­zo­zoch sa naučíš základy, ale aj zlo­ži­tej­šie prog­ra­mo­va­nie pre tých naj­ši­kov­nej­ších. Môžeš si vybrat z jazy­kov ako je HTML, CSS, Javas­ript, Pyt­hon, Java a iné. Pre tých , ktorí sa chcú dostať na vyšší level alebo chcú nabrať potrebné skills na nový pro­jekt je v ponuke aj žia­daný Ruby on Rails. Štu­den­tom Uda­city sa otvo­rili úplne nové kari­érne postupy. Aj ty sa možeš stať vývo­já­rom appiek alebo web deve­lo­pe­rom na plý úve­zok.

Uži si pohod­lie domova, vyrieš prog­ra­má­tor­ske prob­lémy v kaviarni alebo odpo­vedz na krátne kvízy v parku. Na obsol­vo­va­nie svojho kurzu nepot­re­bu­ješ dokonca ani wifi a , keď sa ti zažiada môžeš skú­siť uče­nie s tvo­jou tel­kou cez AirP­lay.

udaaa1udaaa2

zdroj obráz­kov: itunes.com

Tyn­ker

Toto je naozaj neoby­čajná appka. Čím skôr sa začneš učiť prog­ra­mo­vať, tým lep­šie. S touto apli­ká­ciou môžu čaro kódo­va­nia obja­viť dokonca aj deti, ale za vyskú­ša­nie stojí aj všet­kým dospe­lým. Zahraj si puzzle a nauč sa pri tom úplne základé tech­niky prog­ra­mo­va­nia. Môžeš si vytvo­riť svoje vlastné hry s pou­ži­tím tuto­riálu, ktorý má viac ako 100 kro­kov. Novin­kou je, že si môžeš sám nakres­liť postavy a navr­hnúť poza­dia tvo­jej hry s nástro­jom dra­wing tool. Táto appka dostala nie­koľko význam­ných cien, ako naprí­klad Academics´Choice Award alebo Award of Excel­lence from Strictly Mobile. Dnes pou­žíva túto apli­ká­ciu viac ako 40 tisíc škôl a 28 mili­ó­nov uží­va­te­ľov.

tynkertynker2

zdroj obráz­kov: itunes.com

Codea

Ak hla­dáš naozaj pekne nadi­zaj­no­vaný a “easy to use” edi­tor , Codea je určite pre teba. Doká­žeš s ňou vytvo­riť hry,simulácie alebo do nej pre­viesť akú­koľ­vek vizu­álny nápad , ktorý ti napadne. Pre­meň svoje myš­lienky na inte­rak­tívne výtvory pomo­cou tvojho iPadu-u. Codea je navr­hnutá tak, aby si sa mohol dot­knúť svojho kódu. Chceš zme­niť farbu, alebo obrá­zok? Žia­den prob­lém, stačí ťuk­núť na visual edi­tor a môžeš si vybrať , čo ti vyho­vuje.

Appka je posta­vená na prog­ra­mo­va­com jazyku LUA. Je to jedno­du­chý, ele­gantný jazyk , ktorý nezá­visí až tak veľmi na sym­bo­loch a per­fektne sa hodí pre iPad. Apli­ká­cia ťa poteší množ­stvom ukáž­ko­vých pro­jek­tov vrá­tane hier, náj­deš tu aj Air Code na priame prog­ra­mo­va­nie z tvojho PC pou­ži­tím Wifi. Výho­dou je inte­li­gentný vyzna­čo­va­nie sytaxu a auto­ma­tický dopl­ňo­vač kódu.

codea1codea2

zdroj obráz­kov: itunes.com

Skon­tro­luj aj týchto 12 strá­nok, ktoré ťa zadarmo naučia prog­ra­mo­vať

Pridať komentár (0)