5 kre­a­tív­nych spô­so­bov, ako sa zdo­ko­na­liť v cudzom jazy­ku

Henrieta Balázsová / 2. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com/pexels.com

Zdo­ko­na­ľo­va­nie sa v cudzom jazy­ku ani zďa­le­ka nemu­sí byť obme­dze­né len na nezá­živ­né štú­dium. Máme pre teba 5 kre­a­tív­nych spô­so­bov, s kto­rý­mi ťa uče­nie bude baviť. 

Kon­ver­zač­né výme­ny

Výho­dy: sta­čí ti len byť onli­ne

Nevý­ho­dy: nájsť toho správ­ne­ho par­tne­ra na komu­ni­ká­ciu môže byť časo­vo nároč­né

Ak sa naprí­klad chceš naučiť po špa­niel­sky, no už vieš po anglic­ky, jedi­né, čo musíš spra­viť je nájsť nie­ko­ho, kto to má naopak. Vôbec pri­tom neva­dí, ak bude na dru­hej stra­ne zeme­gu­le. Nájsť člo­ve­ka na kon­ver­zač­nú výme­nu nie je nemož­né, no budeš na to potre­bo­vať čas a urči­te aj veľ­kú dáv­ku trpez­li­vos­ti. Nebu­deš sa totiž len učiť, ale sám sa stneš uči­te­ľom jazy­ka, kto­rý ovlá­daš lep­šie.

Poze­ra­nie fil­mov a seriá­lov v cudzom jazy­ku

Výho­dy: uče­nie zába­vou

Nevý­ho­dy: nie vždy musíš nájsť k dané­mu fil­mu aj titul­ky

Spo­je­nie záľu­by vo fil­moch s túž­bou zdo­ko­na­liť sa v cudzom jazy­ku je priam ide­ál­nou kom­bi­ná­ci­ou. Zabá­vaš sa, a pri­tom sa záro­veň učíš. Prob­lém však môže nastať, ak máš zálusk na menej roz­ší­re­ný jazyk – vte­dy sa zhá­ňa­nie fil­mov s titul­ka­mi, kto­rým by si roz­umel môže stať prob­lé­mom.

2016-06-23-1466705986-1144339-netflix31200x630c

Zdroj: huffingtonpost.com

Výmen­ný pobyt

Výho­dy: po celú dobu poby­tu budeš s rodi­nou núte­ný hovo­riť cudzím jazy­kom

Nevý­ho­dy: pomer­ne veľ­ká finanč­ná a časo­vá nároč­nosť

Výmen­ný pobyt môže byť skve­lým spô­so­bom, ako sa v cudzom jazy­ku zdo­ko­na­liť. Pokiaľ sa totiž v zahra­ni­čí ocit­neš sám, budeš jed­no­du­cho pri­nú­te­ný jazy­kom danej kra­ji­ny komu­ni­ko­vať. V jazy­ku tak nado­bud­neš isto­tu a seba­ve­do­mie.

Nauč sa 1000 základ­ných slov

Výho­dy: pomer­ne jed­no­du­chý a veľ­mi efek­tív­ny spô­sob ovlá­da­nia aké­ho­koľ­vek jazy­ka

Nevý­ho­dy: obme­dze­ná slov­ná záso­ba, neis­to­ta v komu­ni­ká­cii

Via­ce­ro výsku­mov potvr­dzu­je, že ak sa naučíš 1000 naj­pou­ží­va­nej­ších slov aké­ho­koľ­vek jazy­ka, poro­zu­mieš 90% obsa­hu hovo­ro­vej reči. Je to pomer­ne jed­no­du­chý, no veľ­mi účin­ný trik, kto­rým môžeš začať s kto­rým­koľ­vek jazy­kom. Ak sa den­ne naučíš len 10 slov, zabe­rie ti to 5 – 10 minút. 1000 slov tak budeš ovlá­dať za 3 – 4 mesia­ce. Nesto­jí to za pokus? Ten­to spô­sob môžeš pod­po­riť napr. tým, že nie­kto­ré veci vo svo­jej domác­nos­ti si ozna­číš štít­ka­mi s ich náz­vom v danom cudzom jazy­ku. Dob­re fun­gu­je aj ak si nale­píš lís­t­ky so slo­va­mi v cudzom jazy­ku na rôz­ne mies­ta – vče­raj­šie slo­vá si tak môžeš opa­ko­vať napr. pri čis­te­ní zubov.

dsc_0173

Zdroj: travelengua.com

Kon­ver­zá­cie s nati­ve spe­a­ke­rom

Výho­dy: mož­nosť využiť aj onli­ne

Nevý­ho­dy: finanč­ná nároč­nosť

Pokiaľ potre­bu­ješ v kon­ver­zá­cii v cudzom jazy­ku nado­bud­núť isto­tu, niet lep­šej voľ­by, než lek­cie s nati­ve spe­ak­rom. Je pri­tom na tebe, či vyhľa­dáš neja­ké­ho vo svo­jom oko­lí osob­ne ale­bo náj­deš neja­ké­ho, čo svo­je služ­by posky­tu­je onli­ne. Výho­dou je men­šia časo­vá nároč­nosť a lek­cie od člo­ve­ka, kto­rý jazyk ovlá­da naozaj 100%. Nevý­ho­dou môže byť vyš­šia finanč­ná nároč­nosť.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)