5 výni­moč­ných kníh, kto­ré sa opla­tí pre­čí­tať kaž­dý rok

Jakub Jablonický / 2. apríla 2017 / Business

zdroj: pexels.com

Nie­kto­ré kni­hy sú s kaž­dým pre­čí­ta­ním lep­šie a lep­šie. Tu je 5 kníh, kto­ré si kaž­dý rok pre­čí­tam zno­va, a vždy v nich náj­dem nie­čo uži­toč­né.

Peter Druc­ker – Mana­žo­va­nie seba samé­ho

AD-ManageOneself-BookReview

Foto: anticioduke.com

Naj­lep­šia self-help kni­ha, aká bola kedy napí­sa­ná. Pôvod­ne to bol člá­nok, kto­rý v roku 1999 vyšiel v Har­vard Busi­ness Review a v roku 2008 bol vyda­ný v kniž­nej for­me.

Seba­poz­na­nie je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších kva­lít a Mana­žo­va­nie seba samé­ho ponú­ka jeden z naj­lep­ších spô­so­bov, ako ho dosiah­nuť.

Ruti­na bež­né­ho živo­ta čas­to vedie ku ten­den­cii žiť život so zapnu­tým auto­pi­lo­tom. Po tom, ako strá­viš roky v jed­nej prá­ci, si začneš mys­lieť, že o nej vieš všet­ko. Pre­sta­neš rásť. Prá­ve pre­to odpo­rú­čam túto kni­hu. Náj­deš v nej totiž všet­ko, čo potre­bu­ješ na udr­ža­nie seba­kri­tic­ké­ho prí­stu­pu.

Lebo ako môžeš byť kri­tic­ký ku ostat­ným, ak nepri­stu­pu­ješ kri­tic­ky sám ku sebe? Mana­žo­va­nie seba samé­ho je pre mňa neus­tá­lou pri­po­mien­kou toho, že oso­ba, kto­rá potre­bu­je byť mana­žo­va­ná naj­viac, som ja.

Epik­te­tus – Manu­ál na život

epictetus

Foto: hcpdts.com

Ďal­šia krát­ka kni­ha. A rov­na­ko dob­rá. Manu­ál na život je pres­ne tým, čo jeho názov sľu­bu­je.

Nesú­hla­sím so všet­kým, čo Epik­te­tus v tej­to kni­he tvr­dí, no na to, že bola napí­sa­ná pred 2000 rok­mi, je stá­le extrém­ne rele­vant­ná.

Táto kni­ha, zalo­že­ná na Epik­te­to­vej filo­zo­fii sto­iciz­mu, posky­tu­je šir­šiu per­spek­tí­vu na ľud­stvo. Ľudia mali vždy prob­lé­my so seba­ve­do­mím, rodi­nou, prá­cou, ostat­ný­mi ľuď­mi atď. Istým spô­so­bom sa v tom­to ohľa­de od čias Epik­te­ta nič nezme­ni­lo. A to je cel­kom upo­ko­ju­jú­ce.

Char­les Buko­ws­ki – Na pošte
postoffice

Foto: liveauctioneers.com

Čas­to hovo­rím o tom, ako svoj život nebe­riem prí­liš váž­ne. A Buko­ws­ki má na mňa v tom­to sme­re veľ­mi význam­ný vplyv.

Inte­lek­tu­áli (kto­rí sa berú prí­liš váž­ne) ho nená­vi­dia. Vraj neve­del písať. Mne je to jed­no.

Jeho kni­hy sú jed­ný­mi z naj­vtip­nej­ších a naj­zá­bav­nej­ších, aké boli kedy napí­sa­né. A Na pošte je z nich moja najob­ľú­be­nej­šia. Vždy keď ju čítam, vybu­chu­jem smie­chom.

Na pošte je román o 12 rokoch, kto­ré Buko­ws­ki pre­már­nil ako poštár počas 50-tych a 60-tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia. Počas urči­té­ho obdo­bia si mohol den­ne dovo­liť iba dve slad­ké tyčin­ky za 5 cen­tov.

Jeho prvý román bol vyda­ný až v roku 1971, keď mal 51 rokov. Trva­lo mu teda VEĽ­MI dlho, kým dosia­hol úspech.

Susan Jef­fers – Maj strach a napriek tomu konaj2a7ea2681715500e3af63c7f25f0e419
Foto: pinimg.com

Strach nás obme­dzu­je kaž­dý deň. Kni­ha Susan Jef­fer­so­vej ti dá prak­tic­ké tipy, ako ho kon­tro­lo­vať.

Vra­vím kon­tro­lo­vať, lebo strach je nie­čo, čoho sa nikdy úpl­ne nez­ba­víš. A prá­ve pre­to po tej­to kni­he sia­ham kaž­dý rok.

Strach je taká základ­ná emó­cia, že je veľ­mi ľah­ké sa v ňom uto­piť. No ak sa ti nepo­da­rí tomu vyhnúť, skon­čil si. Názov kni­hy hovo­rí za všet­ko. Maj strach, no nene­chaj ho zabrá­niť tomu, aby si konal.

Wil­liam Strunk a E.B. Whi­te – Zákla­dy šty­lis­ti­ky
elements_style_01

Foto: mistercrew.com

Už si nie­ke­dy dostal email, sprá­vu ale­bo report a nedo­ká­zal si sa dopra­co­vať k tomu, čo chce pove­dať? Ale­bo si pre­čí­tal celú strán­ku neja­kej spo­loč­nos­ti ale netu­šíš, čo vlast­ne robia? A čo člán­ky, kto­ré nedá­va­jú žia­den zmy­sel?

A teraz sa na to pozri z opač­nej stra­ny. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že si už napí­sal nie­čo, čo nebo­lo úpl­ne zro­zu­mi­teľ­né. Všet­kým sa nám to z času na čas poda­rí.

Kaž­dá prá­ca dnes zahŕňa aspoň neja­kú for­mu písom­nej komu­ni­ká­cie. A pre­to sú Zákla­dy šty­lis­ti­ky dôle­ži­té pre všet­kých – nie len pre žur­na­lis­tov a spi­so­va­te­ľov. Naučia ťa totiž mys­lieť a písať čis­to a zro­zu­mi­teľ­ne, čo je v dneš­nom sve­te urči­te veľ­mi cen­né.

Zdroj: dariusforoux.com,

Pridať komentár (0)