Janka Schweighoferová – Slovenka s ideálnym jobom, zarába cestovaním

Beatrix Rimarčíková / 11. februára 2017 / Rozhovory

„Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že od­chá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí ni­kde ne­boli a ne­vi­deli svet z iného uhla po­hľadu.“ tvrdí Janka, ktorá na­pí­sala knihu o tom, ako ušet­riť na ná­kla­doch za ces­to­va­nie. S pria­te­ľom strá­vila me­siac na Se­y­che­lách. Tento vý­let ich pri­tom vy­šiel len 1300€.

zdroj: archív Janka Schweighoferová

„Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že od­chá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí ni­kde ne­boli a ne­vi­deli svet z iného uhla po­hľadu.“ tvrdí Janka, ktorá na­pí­sala knihu o tom, ako ušet­riť na ná­kla­doch za ces­to­va­nie. S pria­te­ľom strá­vila me­siac na Se­y­che­lách. Tento vý­let ich pri­tom vy­šiel len 1300€.

Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová je známa najmä vďaka svojmu blogu Tra­vel Hac­ker. Mi­luje ces­to­va­nie, ktoré ju v sú­čas­nosti aj živí. O tom, ako sa dá z ces­to­va­nia spra­viť pra­covná po­zí­cia a koľko me­sačne za­robí, sa Janka pri­znala v roz­ho­vore. Ok­rem iného, pre­zra­dila pár ti­pov – ako a kde na lacné le­tenky. Svoje know-how tento týž­deň po­krs­tila aj v tla­če­nej kniž­nej po­dobe s náz­vom 7 ti­pov ako hľa­dať le­tenky & ces­to­vať vý­hodne. Viac in­for­má­cii o Jan­ki­nej knihe náj­deš tu. O Jan­ki­ných skú­se­nos­tiach a zá­žit­koch sa do­čí­taš v roz­ho­vore.

Janka, veľa ľudí ťa po­zná vďaka tvo­jej stránke na fb a blogu Tra­vel Hac­ker. Ako to všetko za­čalo?

Za­čalo to prav­du­po­ve­diac úplne ne­vinne. S pria­te­ľom sme sa do­hodli, že by sme expe­ri­men­tálne skú­sili ísť na me­siac nie­kam do tepla. Bol feb­ruár a my sme chceli pláž a slnko na­miesto dažďa a snehu. Obaja sme vtedy mali kla­sické práce. Po­da­rilo sa mi vy­chy­tať veľmi lacné le­tenky na Se­y­chely, ktoré úplne spĺňali naše kri­té­ria. Bolo to 5 mi­nút bo­oko­va­nia a po­tom re­a­lita: feb­ruár 2015 strá­vime na exo­tic­kých Se­y­che­lách.

Celá naša do­vo­lenka nás vy­šla 1300€ za me­siac, vrá­tane ubytka, le­te­niek, su­ve­ní­rov, stravy a vý­le­tov. To bolo v prie­mere me­nej ako naša týž­denná do­vo­lenka v Ta­lian­sku rok do­zadu (za tú sme dali okolo 700€ za 7 nocí). Ka­moši sa nás pý­tali, ako sa nám to po­da­rilo. A tak som na­pí­sala o tom blog. Prvý v mo­jom ži­vote. A zrazu si ho pre­čí­talo viac ako 60.000 ľudí a bol viac ako týž­deň me­dzi TOP 10 naj­čí­ta­nej­šími člán­kami na ce­lom Slo­ven­sku. Vyše 2000 ľudí mi vtedy ne­chalo na seba kon­takt a do­stá­vala som de­siatky otá­zok denne o tom, ako môžu aj oni ces­to­vať takto lacno. Tak som spra­vila works­hopy. Po­tom na­sle­do­val blog, po­tom kniha. Vô­bec som to ne­plá­no­vala.

maldives

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Čo ti ces­to­va­nie pri­náša do ži­vota?

Ces­to­va­nie je pre mňa o ta­kých ma­lých mo­men­toch, kedy si po­viem, že woow, toto stojí za to. Jasné, že ta­kéto „dych­be­rúce mo­menty“ za­ží­vam aj tu doma na Slo­ven­sku, ale na ces­tách ich je jed­no­du­cho viac. Keď vi­dím, ako žijú ľu­dia na opač­nej strane sveta, roz­ši­ruje mi to ob­zory, na veci sa po­ze­rám inak. Už viem, že Slo­ven­sko je len bodka na mape a na svete exis­tuje toľko in­špi­rá­cie. Na­priek tomu, že chcem veľa ces­to­vať, sa vždy chcem vrá­tiť do­mov, sem na Slo­ven­sko a pri­niesť sem to, čo som sa na­učila po­čas ciest.

Pre­ces­to­vala si už množ­stvo kra­jín, koľko ich vlastne bolo? Pri akom čísle chceš skon­čiť?

Mys­lím, že ich je do 40. Ani ich ne­po­čí­tam, nie je to pre mňa o čís­lach. Skôr o zá­žit­koch, tých boli stovky a bu­dem si ich pa­mä­tať navždy. A so zá­žit­kami nech­cem skon­čiť ni­kdy, preto kým mi bude ces­to­va­nie dá­vať to, čo te­raz, tak ne­pres­ta­nem.

Čo všetko v no­vej  kra­jine po­po­ze­ráš, otes­tu­ješ, za­ži­ješ, ochut­náš? Máš plán podľa, kto­rého sa dr­žíš alebo ko­náš spon­tánne?

Mám spra­vený re­se­arch – ako z le­tiska, kam ísť, čo skú­siť. Zis­ťu­jem vo­pred, čo sú tu­ris­tické pasce, čomu sa vy­hnúť. Prav­du­po­ve­diac, na každú exo­tickú cestu sa pri­pra­vu­jem de­siatky ho­dín, pred­tým, ako nie­kde bo­ok­nem uby­to­va­nie, mám zvy­čajne na dlani celú geo­gra­fiu. Na­prí­klad, keď sme išli na Mal­divy, mohli sme si vy­brať z asi 120 os­tro­vov. A vy­brať ten naj za­be­rie ko­pec času. Te­raz ale viem niečo o kaž­dom a viem moje tipy dá­vať ľu­ďom.

maldivy-prichod

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Ako­náhle viem, kam ideme, čo sa tam dá ro­biť a ako to fun­guje a čo chcem vi­dieť, moje plá­no­va­nie končí. Čo sa týka plá­no­va­nia dní, tak to ne­chá­vam spon­tánne, rada sa ne­chám stra­tiť alebo in­špi­ro­vať mož­nos­ťami na mieste. Ko­niec kon­cov, zo Slo­ven­ska ni­kdy ne­zis­tím, aká je tá des­ti­ná­cia v re­a­lite, takže plá­no­vať do de­tai­lov je zby­točné.

Aké miesto, ktoré si nav­ští­vila ťa naj­viac ohú­rilo? Prečo?

Bol to os­trov Pras­lin na Se­y­che­lách, raj na zemi s tak bie­lymi plá­žami, aké som ešte ne­vi­dela. Pláže sme mali sami pre seba, voda bola priez­račná a vo vode plá­vali ko­ryt­načky. Mys­lím, že lep­šie ako opí­sať je uká­zať fotku.

seychelly-087

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Ces­to­va­nie ťa baví a zá­ro­veň živí. Ako je to možné?

Za­rá­bam pre­da­jom mo­jej knihy, do kto­rej som spí­sala celé moje know-how, ako ces­to­vať ši­kovne a lacno. Za­čala som e-bo­okom, pred pár dňami vy­šla aj tla­čená kniha. Na­pí­sala som ju, pre­tože sa ma ľu­dia stále pý­tali, ako je možné, že ces­tu­jem do fakt exo­tic­kých des­ti­ná­cií za me­nej ako v lete do Ta­lian­ska, či Chor­vát­ska.

Mo­jím pr­vo­ra­dým cie­ľom bolo zdie­ľať moje tipy a uká­zať ľu­ďom, že ces­to­vať a pl­niť si sny môže ozaj každý. To, že sa mi to po­da­rilo spe­ňa­žiť, je skvelé, ale mys­lím, že sa mi to po­da­rilo preto, lebo to ne­bol môj pr­vo­radý zá­mer. Jed­no­du­cho po­ve­dané:  rob to, čo ťa baví a na­pĺňa a pe­niaze prídu. Na­opak to ne­fun­guje.

Čiže ne­máš žiadne iné za­mest­na­nie?

Nie, už nie. Po­slednú ofi­ciálnu prácu som vlastne skon­čila deň pred­tým, ako som od­le­tela na Se­y­chely. Do júna 2016 som bola ešte štu­dent, kon­čila som vy­sokú školu, právo. Popri tom som or­ga­ni­zo­vala zo­pár pro­jek­tov v rámci Eras­mus+, kde sme vzde­lá­vali mla­dých ľudí a už som za­čí­nala za­rá­bať z ebo­oku o ši­kov­nom ces­to­vaní.

Od júna ve­diem ozaj­stný do­spe­lácky ži­vot. Po štát­ni­ciach som si po­ve­dala, že idem all-in do môjho blogu, po­ve­dala som si, že keď nie te­raz, tak ni­kdy. Po pár me­sia­coch mu­sím po­ve­dať, že lep­šiu prácu si ne­viem pred­sta­viť. Môj me­sačný plat je po­dobný ako by som do­stala na ju­nior po­zí­cii v kor­po­ráte, okolo 800€ me­sačne.

Mys­líš, že je to job na celý ži­vot?

Ja som člo­vek, ktorý sa stále po­súva vpred, vy­mýšľa nové veci, takže mys­lím, že aj môj job sa bude hý­bať so mnou. Nech to bude čo­koľ­vek, ur­čite chcem mať ne­zá­vislý job, ro­biť kedy chcem, kde chcem a ako chcem. Mať veľa vý­ziev a zod­po­ved­nosti a pri­ná­šať ľu­ďom veľkú pri­danú hod­notu v po­dobe ši­kov­ných ná­pa­dov. Do­te­raz som ne­našla ni­koho, kto by mi po­nú­kol job s ta­kouto job desc­rip­tion, tak som si ho vy­tvo­rila sama a zrejme aj bu­dem po­čas ce­lého ži­vota. Čo presne bude jeho ob­sa­hom, to uvi­díme.

Spre­vá­dza ťa nie­kto na tvo­jich ces­tách?

Áno, na dl­h­ších ces­tách do exo­tiky, môj pria­teľ Mišo, na tých krat­ších po Európe buď ka­ma­ráti alebo idem sama. Účast­ním sa ta­kisto na pro­jek­toch cez Eras­mus+, bola som tak už v Bru­seli, Tu­recku a Bul­har­sku. Tam idem síce sama, no po­čas pro­jektu náj­dem me­dzi účast­níkmi veľa spriaz­ne­ných duší. Ob­čas idem aj sama, ale nie je to pre mňa to pravé ore­chové.

jankafrrajer

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Ne­roz­mýš­ľaš o bý­vaní v za­hra­ničí?

Nie. Vy­ho­vuje mi ces­to­vať po svete, no po­tom sa vždy rada vrá­tim na svoju zá­kladňu, tu na Slo­ven­sku. Skú­sila som si ži­vot v za­hra­ničí a ne­nadchlo ma to. Rok som žila v Ne­mecku, v meste Le­ip­zig. Mys­lím, že doma je doma.

Veľa ľudí sa ma tiež pýta, prečo ne­pí­šem blog po an­glicky, prečo ne­pre­lo­žím knihu do an­glič­tiny. Dô­vo­dom, prečo ro­bím Tra­vel­hackra je, že chcem, aby ľu­dia na Slo­ven­sku vi­deli a za­žili aj iný svet, ako je ten náš. Aby zís­kali iný po­hľad na ži­vot a ten iný po­hľad po­tom pri­niesli do­mov na Slo­ven­sko.

Mňa zau­jí­majú Slo­váci. Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že od­chá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí ni­kde ne­boli a ne­vi­deli svet z iného uhlu po­hľadu. Ces­to­va­nie pri­náša ot­vo­rené mysle a šťas­tie a ta­kých ľudí chcem mať okolo seba. Ne­mô­žem ni­koho pri­nú­tiť, aby ces­to­val, no viem im uká­zať, ako môžu ces­to­vať ši­kovne a lacno. A to aj ro­bím.

rila-lakes

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Všetci vieme, že ces­to­va­nie je veľmi prí­jemné, keď všetko ide ako má. V prí­pade, že niečo ne­vyjde zmení sa ces­to­va­nie na po­hromu. Stalo sa ti nie­kedy niečo po­dobné?

Jasné, mno­ho­krát. Na­prí­klad na Se­y­che­lách. Hľa­dali sme si uby­to­va­nie cez Airbnb, no v na­šej ce­no­vej hla­dine nás všetci po­slali kade ľah­šie. Jedna pani nás však pre­po­jila na jej ka­ma­ráta, ktorý sa práve na Se­y­chely pri­sťa­ho­val a mal voľnú izbu. Bol to Ne­mec, podľa päty e-mailu ria­di­teľ firmy, ktorý si pri­šiel od­dých­nuť. Ho­vo­rili sme si – per­fektné, ako pre nás.

Na­ko­niec z neho vzi­šiel úplný po­di­vín, ktorý nás na­po­mí­nal ako malé deti ke­dy­koľ­vek sme ne­chali malú smietku v ku­chyni (také ne­mecké), vždy, keď sme chceli prí­stup na in­ter­net, tak sme ho mu­seli pop­ro­siť a pri kaž­dom ar­gu­mente nám vy­ha­dzo­val na oči, že jeme mäso a kvôli tomu máme za­blo­ko­vané vní­ma­nie de­tai­lov a sme ne­vší­maví.

Každý si ale môže vy­brať, ako bude re­a­go­vať na to, čo sa deje a tu som sa už mno­ho­krát pre­sved­čila o tom, že ne­ga­ti­viz­mus, hádky a ner­vo­zita ne­po­máha. Ľahko sa to ho­vorí, ťažko sa to re­a­li­zuje. Vždy, keď na­stane prob­lé­mová si­tu­ácia, tak sa sú­stre­dím na rie­še­nie. Dosť mi v tom po­máha aj môj pria­teľ, ktorý má v ta­kýchto si­tu­áciách oveľa ra­ci­onál­nej­šiu hlavu ako ja.

Vy­hľa­dá­vaš rôzne mož­nosti ako ušet­riť na ná­kla­doch. Aké tipy a triky to sú?

Ja som taký prak­tický člo­vek, preto aj te­raz od­po­viem kon­krét­nymi tipmi:

  1. Vy­uží­vaj rôzne ja­zy­kové ver­zie vy­hľa­dá­va­čov. Ka­yak.es má iné ceny ako ka­yak.de.
  2. Na hľa­da­nie lo­wcost le­tov a eurot­ri­pov po­uži azair.eu – eurot­rip do 6 kra­jín vieš na­prí­klad po­s­kla­dať za 60€
  3. Na sle­do­va­nie de­a­lov lov­cov le­te­niek po­u­ží­vaj fligh­tor.com alebo zá­uj­mový zo­znam na FB – https://www.fa­ce­book.com/?sk=fl_10204311311318520&fref=ts
  4. Ba­cha na le­tenky od po­fi­dér­nych pre­daj­cov – pred­tým, ako kú­piš le­tenku, skon­tro­luj si hod­no­te­nia pre­daj­cov cez trust­pi­lot.com. Na trhu to­tiž exis­tuje toľko we­bov, ktoré len okrá­dajú ľudí o pe­niaze..

Je toho fakt veľa, čo sa dá ľu­ďom po­ra­diť, ak chcú ces­to­vať ši­kovne a lacno. Aj preto som na­pí­sala celú knihu. :)

8

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Svoje ces­to­va­teľ­ské know-how si spí­sala do knihy „7 tri­kov ako hľa­dať lacné le­tenky a ces­to­vať vý­hodne po svete.“ . O čom je a komu by si ju od­po­ru­čila?

Od­po­ru­čila by som ju kaž­dému, kto chce ces­to­vať lac­nej­šie a ši­kov­nej­šie a chce sa in­špi­ro­vať nie­čím, čo na­ozaj fun­guje. Kto hľadá kon­krétne tipy, nie omáčky a dlhé nudné ná­vody. Nie je to len kniha o lac­nom ces­to­vaní, ale aj ti­poch ako ši­kovne zís­kať viac za me­nej. Mo­jím cie­ľom nie je pre­ces­to­vať svet za čo naj­me­nej pe­ňazí, ale ne­mí­ňať tam, kde ne­mu­sím, do­stať veľa za me­nej pe­ňazí. Inými Slo­vami, v knihe nájdu ľu­dia nie len ná­vod, ako nájdu le­tenky do Ta­lian­ska v lete za 15 € spia­točne, ale aj ako do­vo­len­ko­vať na Mal­di­vách alebo Se­y­che­lách za niž­šie ceny ako dá­vajú bežní ľu­dia za letné do­vo­lenky v Chor­vát­sku.

Každý au­tor si ale chváli to svoje na 100%, preto bude mať oveľa väč­šiu vý­po­veď hod­no­te­nie Ja­kuba Ma­tiho, ktorý hľadá le­tenky pre známy me­dzi­ná­rodný le­ten­kový web www.fly4free.com: „To čo sa Janke po­da­rilo, je jed­no­du­cho fe­no­me­nálna prí­ručka na­bitá tra­vel­hack ra­dami, know-how a trikmi, ktorá má po­ten­ciál roz­ší­riť vaše ces­to­va­teľ­ské ob­zory a zme­niť tak váš ži­vot. Prav­de­po­dobne zhl­tnete celý e-book set za je­den ve­čer a prí­dete na to, že vaše vy­sní­vané des­ti­ná­cie nie su ani zda­leka tak ne­do­stupné, ako ste si mys­leli. Sám som bol prek­va­pený, koľko no­vých tri­kov som sa do­ve­del a už te­raz sa te­ším na bu­dúce pub­li­ká­cie.“ 

Ak by ešte nie­kto ne­ve­ril, skús mi po­ve­dať koľko si tak mi­nula na svoje cesty a le­tenky?

Se­y­chely – 1300€ na me­siac – vrá­tane jedla, le­te­niek, ubytka, dar­če­kov, vý­le­tov, do­pravy. Le­tenky z Bra­ti­slavy a do Bra­ti­slavy nás vy­šli spolu 320 €

Bra­zí­lia (Rio de Ja­ne­iro, Sao Pa­olo) – 800 € na dva týždne + ví­kend v Pa­ríži a deň v Ma­lage ako bo­nus – ta­kisto vrá­tane všet­kého. Le­tenky nás tu vy­šli okolo 350 € kom­plet z Bra­ti­slavy do Bra­ti­slavy

Mal­divy – 900 € na dva týždne + ví­kend v Mní­chove (a to sme pri­niesli su­ve­níry za viac ako 100€)

Sar­dí­nia – 15€ spia­točne na konci ap­ríla – takže to ne­bola letná se­zóna

Bari – 20€ spia­točne v let­nej se­zóne

Gru­zín­sko na Sil­ves­tra – 45€

Ber­lín – 2€ spia­točne

iran

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Svoje zá­žitky a ces­to­va­teľ­ské vy­chy­távky za­zna­me­ná­vaš na svoj blog. Ako naň re­a­gujú či­ta­te­lia?

Ve­rím, že dobre. Ťažko hod­no­tiť, toto by mali po­sú­diť ľu­dia, ktorí to čí­tajú. Mám ale veľa po­zi­tív­nej odozvy, články sa zdie­ľajú, ko­men­tujú, laj­kujú. Ja sa sna­žím pí­sať kva­litne a au­ten­ticky a mys­lím, že je to vidno.

Máš ne­jakú ces­to­va­tel­skú túžbu, ktorú by si chcela do­siah­nuť?

Sran­dou je, že za­ží­vam ko­pec dych­be­rú­cich vecí – po­čas výšky do­vo­len­ku­jem me­siac na Se­y­che­lách, v mori okolo mňa plá­vajú mi­ni­ko­ryt­načky, ces­tu­jem do ozaj­st­ných ra­jov na Zemi, ale nič z tohto som si ni­kdy ne­vys­ní­vala. Lá­kajú ma stovky vecí – po­tá­pať sa na najk­raj­ších mies­tach sveta, vi­dieť žra­loka z klietky, sur­fo­vať, prejsť svet od Ame­riky dole do Chile, učiť sa salsu nie­kde v Juž­nej Ame­rike, žiť v di­vo­čine mimo ci­vi­li­zá­cie, prejsť ne­jakú kra­jinu na chrbte koňa… Ani jedna ma však ne­láka na­toľko, aby som ju upred­nost­nila pred tými ďal­šími. Ve­rím ale, že to po­stupne bude pri­chá­dzať, a keď po nie­kto­rej z nich za­tú­žim, proste si ju spl­ním.

Ne­dávno si na svoj blok umiest­nila vi­deo, ako vý­hodne až za­darmo ces­to­vať pro­stred­níc­tvom mož­ností, ktoré po­núka Európ­ska Únia. Aké to sú, nie sú ve­kovo li­mi­to­vané? Vy­uží­vaš ich aj ty?

Európ­ska únia je v tomto per­fektná. Ni­kdy by som ne­ve­rila, že nie­kto bude pre­plá­cať le­tenky a hra­diť uby­to­va­nie a stravu všet­kým, ktorí sa chcú vzde­lá­vať. Ono to ale v re­a­lite tak je, mi­ni­málne do roku 2020. Celé to za­stre­šuje prog­ram Eras­mus+, pod kto­rým je via­cero mož­ností, ja som vy­užila tak­mer každú.

Pr­vým je po­byt na za­hra­nič­nej uni­ver­zite – ten kla­sický Eras­mus. Tým to ale zďa­leka ne­končí. Každý štu­dent alebo ab­sol­vent do 2 ro­kov po ukon­čení štú­dia môže ísť na stáž do firmy, každý za­čí­na­júci pod­ni­ka­teľ môže ísť zas na stáž do firmy, kde do­stane men­tora na roz­voj svojho biz­nisu. Ďa­lej sú do­stupné dl­ho­dobé dob­ro­voľ­nícke stáže (uče­nie detí, práca v ne­zis­kovke), ale aj niečo ako pro­fe­si­onálne dob­ro­voľ­nícke stáže (ve­de­nie pro­jek­tov na Haiti, ko­mu­ni­ká­cia s miest­nou vlá­dou, or­ga­ni­zo­va­nie po­du­jatí – tu už ide o viac pro­fe­si­onálne témy).

Ok­rem toho exis­tujú aj tré­nin­gové kurzy, ktoré sú pri­márne ur­čené pra­cov­ní­kom s mlá­de­žou, no v praxi tam cho­dia ľu­dia, ktorí majú zá­u­jem vzde­lá­vať sa v da­nej ob­lasti (môže to byť zdra­vie, so­cial me­dia, vzde­lá­va­nie, pre­zen­tačné schop­nosti, ma­naž­ment tímu). Po­sled­nou ši­roko do­stup­nou mož­nos­ťou sú mlá­dež­nícke vý­meny, ktoré sú ur­čené pre mla­dých ľudí a sú or­ga­ni­zo­vané na témy ako dis­kri­mi­ná­cia, zdra­vie, mul­ti­kul­tu­ra­liz­mus. Trvajú pár dní, no vy­tvá­rajú putá me­dzi ľuďmi z rôz­nych kra­jín sveta. Na tré­nin­gové kurzy, pod­ni­ka­teľ­skú stáž a pro­fe­si­onálnu dob­ro­voľ­nícku službu môže ísť člo­vek s akým­koľ­vek ve­kom, na mlá­dež­nícku vý­menu tak­tiež, ak je ve­dúci sku­piny. Nie­ktoré pro­jekty sú or­ga­ni­zo­vané iba vy­slo­vene v kra­ji­nách EÚ, iné po svete. Je toho veľa, o tom by sa dala na­pí­sať kniha. Ve­rím ale, že pre zá­kladné zo­rien­to­va­nie to stačí. A kto bude hľa­dať viac info, ur­čite ich nájde na nete.

collage

ar­chív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Po tom, čo si pre­ces­to­vala pol sveta, aké vi­díš po­zi­tíva i re­zervy na Slo­ven­sku oproti iným kra­ji­nám, kul­tú­ram?

Na Slo­ven­sku je mier, dobrá klíma, ľu­dia sú tu dosť ot­vo­rení a dá sa s nimi nad­via­zať kon­takt. Čo sa týka re­zerv, mys­lím, že pre mno­hých Slo­vá­kov je pri­ro­dzené zá­vi­dieť iným. Akoby im ne­sta­čilo vlastné šťas­tie. Na­opak, v exo­tic­kých, vzdia­le­ných kra­jí­nách sú ľu­dia šťastní aj z toho mála, čo majú. Veľmi ma to in­špi­ruje.

Ta­kisto si mys­lím, že veľa ľudí u nás si myslí, že zjedli všetku múd­rosť sveta. A naj­čas­tej­šie sú to tí, ktorí ni­kdy ne­vy­tiahli päty zo Slo­ven­ska. Celé sa to ale mení, iní sú mladí ľu­dia, iní sú starší. Ta­kisto iné ná­zory pre­vlá­dajú v star­tup svete, iné u ľudí, ktorí pra­cujú vo fir­mách. Ni­kdy som ne­ro­bila hl­boký re­se­arch, takže toto sú len take moje po­strehy.

Čo by si od­ká­zala tým, ktorí sa po­hrá­vajú s otáz­kou ces­to­vať-ne­ces­to­vať?

Ak už vá­haš, či ces­to­vať alebo nie, choď. Pre­tože ak ne­pôj­deš, bu­deš do smrti ľu­to­vať, že si to ani ne­skú­sil/a. Ak skú­siš, bu­deš ve­dieť po­sú­diť vlast­nou hla­vou, a po­tom sa roz­hod­núť. :)

Ďa­ku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)