Ľudia, kto­rí ces­tu­jú, sú omno­ho lep­ší vo svo­jej prá­ci. Tu je dôkaz

Michaela Líšková / 23. marca 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Hovo­rí sa, že neces­tu­je­me pre­to, aby sme utiek­li od náš­ho živo­ta, ale pre­to, aby život neuni­kol nám. Všet­ci potre­bu­je­me dovo­len­ku. Aspoň raz do roka. Naj­lep­šie aj dva­krát.

Či už ces­tu­ješ v rám­ci Slo­ven­ska ale­bo zahra­ni­čia, zále­ží na tebe a tvo­jom roz­poč­te. Isté ale je, že pop­ri nároč­nom život­nom štý­le, prá­ci a ďal­ších prob­lé­moch, potre­bu­je­me kaž­dý občas tro­chu oddy­chu.

Tre­ba sa aj „hrať“, nie iba drieť. V tom­to prí­pa­de toto „hra­nie sa“ zahŕňa kufor, oble­če­nie, základ­né potre­by, leten­ky, pas… a bež spoz­ná­vať svet.

Nuž, a tí, kto­rí sa také­mu­to dru­hu oddy­chu venu­jú čas­to, sú údaj­ne v prá­ci úspeš­nej­ší ako tí, kto­rí neces­tu­jú, pre­to­že ces­to­va­nie odli­šu­je ich myseľ od tých ostat­ných. Chceš vedieť pre­čo? 

Sú otvo­re­ní

Ľudia, kto­rí pôso­bia v orga­ni­zá­ciách na vyš­ších postoch sa zho­du­jú na tom, že keď sa vrá­tia z dovo­len­ky, doká­žu sa lep­šie sústre­diť na prá­cu. Ich myseľ je oddýc­hnu­tá, svie­ža, viac otvo­re­ná sve­tu a novým nápa­dom. Sú ambi­ci­óz­nej­ší a hlav­ne opti­mis­tic­kej­ší.

foto: pexels.com

Šir­ší roz­sah sociál­nych väzieb

Keď nav­ští­viš inú kra­ji­nu za úče­lom kon­fe­ren­cie ale­bo works­ho­pov, spoz­náš mno­hých ľudí z mno­hých kútov zeme. Tak zís­kaš ľudí do zozna­mu svo­jich kon­tak­tov. Ak chceš ten­to zoznam roz­ši­ro­vať, stret­núť nových ľudí je prá­ve to, na čo sa musíš sústre­diť.

Sú dob­rí v orga­ni­zá­cii

Ak tvo­ja prá­ca zahŕňa logis­tic­ké prob­lé­my, ľud­ské zdro­je, účtov­níc­tvo ale­bo čokoľ­vek, čo si vyža­du­je prá­cu s peniaz­mi, ces­to­va­nie ti pomô­že sa v tých­to veciach zlep­šiť. Ako? Ak plá­nu­ješ výlet do cudzej kra­ji­ny, a je úpl­ne jed­no, či sám, s rodi­nou, pria­teľ­mi, ale­bo pra­cov­ne, musíš sa posta­rať o mno­ho vecí – pas, iná mena, mies­to, kde zosta­neš, čo budeš robiť, kde budeš jesť, s kým budeš trá­viť čas a podob­ne.  Ako­náh­le si späť v kan­ce­lá­rii, mno­ho vecí ti zra­zu prí­de jed­no­duch­ších.

foto: pexels.com

Vedia mno­ho o iných kul­tú­rach

Keď si za ďale­ký­mi hra­ni­ca­mi svoj­ho štá­tu, resp. za hra­ni­ca­mi Euró­py, otvo­ríš sa novým kul­tú­ram. A mať osob­nú skú­se­nosť s inou kul­tú­rou ti dovo­lí pocho­piť, ako ľudia v zahra­ni­čí zvlá­da­jú roz­lič­né úlo­hy a situ­ácie, ako v súkro­mí, tak aj v prá­ci. Keď si budeš vší­mať medzi­ná­rod­ný štýl prá­ce, budeš schop­ný si ho pris­pô­so­biť pod­ľa potrieb a zis­tíš, že ti mož­no vyho­vu­je viac, ako to, čo si robil dote­raz.

Sú lep­ší v socia­li­zo­va­ní sa

Medzi­ná­rod­né ces­to­va­nie zna­me­ná zís­ka­vať vedo­mos­ti o iných kul­tú­rach, jazy­koch, sociál­nych sku­pi­nách a podob­ne. Tie­to môžu byť veľ­mi odliš­né od tvo­jej kul­tú­ry či jazy­ka. Môžeš si kúpiť jazy­ko­vé­ho sprie­vod­cu ale­bo sa pred náv­šte­vou cudzej kra­ji­ny na inter­ne­te naučíš zákla­dy jazy­ka, ale čokoľ­vek uro­bíš, tvo­je sociál­ne zruč­nos­ti budú zakaž­dým tes­to­va­né. Ako dob­re arti­ku­lu­ješ v cudzej kra­ji­ne s lokál­ny­mi oby­va­teľ­mi, tvo­ja trpez­li­vosť, tvoj takt, tvo­ja eti­ke­ta… Ak doká­žeš uspieť v tej­to “skúš­ke”, doká­žeš to aj vo svo­jej kari­é­re.

foto: pexels.com

Po kaž­dom výle­te začnú plný ener­gie

Čo uro­bíš, keď ti zamrz­ne mobil ale­bo počí­tač? Reštar­tu­ješ ho a zno­va fun­gu­je tak, ako má. Podob­ne je to aj s tebou. Z času na čas potre­bu­ješ reštart. Potre­bu­ješ oddych, hoci aj na krát­ky čas. Ísť za hra­ni­ce je dob­rá tera­pia. Taký­to výlet ti pomô­že zabud­núť na kaž­do­den­nú ruti­nu a hek­tic­ký život. Zami­lu­ješ si svet, napl­níš sa ener­gi­ou a sta­neš sa lep­ším člo­ve­kom. Keď sa vrá­tiš späť domov, vieš, že doká­žeš čeliť tomu, čo ťa čaká, s dostat­kom síl.

Ak si mys­líš, že ces­to­va­nie musí byť bez­pod­mie­neč­ne finanč­ne nároč­né, asi si zabu­dol na fakt, že sme v 21. sto­ro­čí. Pre­zri si strán­ky níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­nos­tí, choď do sociál­ne a eko­no­mic­ky slab­ších kra­jín, popý­taj sa rodi­ny a zná­mych. Zis­tíš, že víkend v zahra­ni­čí ťa vyj­de mož­no lac­nej­šie ako ten na Slo­ven­sku. Samoz­rej­me, v závis­los­ti od toho, čo robíš. Tre­ba však vyskú­šať. Mož­nos­tí máš veľa. Tak šťast­nú ces­tu.

Zdroj a titul­ná foto­gra­fia: lifehack.org, pou­ži­té foto­gra­fie: favim.com/napoleonfour.com/theadventurer

Pridať komentár (0)