Opý­taj sa sám seba tých­to 10 otá­zok. Pomô­žu ti zažiť ten naj­lep­ší rok vôbec

Mária Hvillová / 13. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com

Ešte stá­le nie je nesko­ro uro­biť nie­čo pre­to, aby ste zaži­li výni­moč­ný rok. Jed­no­duch­šie to už ani nemô­že byť. Skús­te si odpo­ve­dať na nasle­du­jú­cich 10 otá­zok!

1.Prečo robím v prá­ci, v kto­rej robím?

Exis­tu­je mili­ón spô­so­bov ako si zaro­biť na živo­by­tie. Keď je jedi­ným dôvo­dom pre­čo ostá­va­te vo svo­jej prá­ci stá­la výpla­ta a rok čo rok ju pre­klí­na­te, nená­vi­dí­te ju, mys­lím, že by ste mali zvá­žiť svoj postoj a prí­sť na to, čo vás sku­toč­ne napĺňa.

2. Sústre­dím sa vo svo­jom živo­te sku­toč­ne na to, na čom mi zále­ží?

Pre­mýš­ľaj­te o svo­jich pri­ori­tách. Sústre­dí­te sa vo svo­jom živo­te na ne? Je ľah­ké uviaz­nuť v kaž­do­den­nom kolo­to­či. Sta­rost­li­vo zváž­te, ako trá­vi­te svoj čas. Keď sa zamie­ra­te na nie­čo, na čom vám naozaj zále­ží, váš život bude plno­hod­not­nej­ší.

3. Kto­ré zlé veci môžem zo svoj­ho živo­ta vypus­tiť, aby som si vytvo­ril viac mies­ta pre tie, kto­ré mi robia radosť?

Kaž­dý deň má len 24 hodín, tak­že aby sme si stih­li uro­biť čas na veci, kto­ré nás v živo­te tešia, musí­me sa nie­čo­ho vzdať. Tak pre­čo nie prá­ve toho, čo nám veľ­mi nevy­ho­vu­je? Pop­re­mýš­ľaj­te o tom, ako trá­vi­te svoj čas. Plyt­vá­te ním veno­va­niu sa akti­vi­tám, kto­ré by sa dali nahra­diť nie­čím, čo máte naozaj radi?

foto: elitedaily.com

4. Som obklo­pe­ný ľuď­mi, kto­rí ma inšpi­ru­jú?

Jim Rohn raz pove­dal, že sme prie­me­rom pia­tich ľudí, s kto­rý­mi trá­vi­me naj­viac času. Zamys­li­te sa nad tým, s kým sa stre­tá­va­te. Ľudia, kto­rí vás obklo­pu­jú, majú veľ­ký vplyv na spô­sob živo­ta, kto­rý vedie­te.

5. Sta­no­vu­jem si dosta­toč­ne veľ­ké cie­le?

Naj­väč­šie nebez­pe­čen­stvo pre väč­ši­nu z nás nespo­čí­va v tom, že by sme si sta­no­vi­li cie­le prí­liš vyso­ko, a nedo­siah­li ich, ale v tom, že si sta­no­ví­me cie­le prí­liš níz­ko a dosiah­ne­me ich.”
– Miche­lan­ge­lo

Sta­no­ve­nie vyso­kých cie­ľov a pra­co­va­nie na ich dosia­hnu­tí udr­žu­je náš život na vzru­šu­jú­cej úrov­ni a pomá­ha nám to neus­tá­le sa nie­čo učiť. Veľ­ké cie­le nás čas­to pod­mie­ňu­jú vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

6. Pre­sved­čil som sám seba, že som „v poho­de“ , aj keď v sku­toč­nos­ti nie som?

Naozaj sa máte dob­re ale­bo to len ostat­ným tvr­dí­te, aby ste tak nemu­se­li čeliť prav­de a moh­li ste sa vyhnúť prí­pad­ným zme­nám vo vašom živo­te?

foto: elitedaily.com

7. Sta­rám sa sám o seba?

Sta­rost­li­vosť o seba samé­ho je dôle­ži­tá. Dopra­je­te si aspoň raz za čas chvíľ­ku len pre seba? Keď bude vaše telo oddýc­hnu­té, dosiah­ne­te toho v živo­te viac. Rela­xuj­te, záj­di­te na masáž ale­bo do kúpe­ľov. Vaše telo je chrá­mom, kto­ré si občas zaslú­ži byť roz­maz­ná­va­né.

8. Uspo­ko­jím sa len s prie­mer­ným živo­tom?

Pýta­te sa, či je mož­né robiť prá­cu, kto­rá vás baví, mať krás­ny vzťah a veno­vať sa veciam, na kto­rých vám naozaj veľ­mi zále­ží? Mili­ó­ny ľudí sa uspo­ko­jí a pod­ľah­ne ten­den­cii žiť svoj život v tichom zúfals­tve. Pra­jú si, aby sa veci v ich živo­te zme­ni­li, pre­to­že sa uspo­ko­ji­li s ani nie polo­vi­cou toho, čo si v sku­toč­nos­ti zaslú­žia. Máte poten­ciál dosiah­nuť vo sve­te nie­čo veľ­ké! A žiť pod­ľa svo­jich pred­stáv!

foto: wordpress.com

9. Ak by mal byť ten­to rok pre mňa tým naj­lep­ším, čo by sa malo udiať?

Táto otáz­ka vám pomô­že uro­biť si poria­dok vo všet­kých nespl­ne­ných snoch. Pred­stav­te si, že toto je ten naj­lep­ší rok, aký ste kedy zaži­li a popíš­te ho do naj­men­ších detai­lov. Kde by ste pra­co­va­li? S kým by ste trá­vi­li čas? Kde by ste žili? Čo by ste chce­li dosiahnuť/splniť si? Odpo­ve­de na tie­to otáz­ky vám pomô­žu vymo­de­lo­vať váš život. Je čas, aby sa vaše sny sta­li rea­li­tou.

10. Som člo­ve­kom, akým by som chcel byť?

Ako vyze­rá vaša naj­lep­šia ver­zia samé­ho seba? Poroz­mýš­ľaj­te! Koná­te tak, ako by ste boli tou oso­bou? Ako chce­te, aby si vás ostat­ní zapa­mä­ta­li? Ako sa chce­te sprá­vať v roli pria­te­ľa, čle­na rodi­ny a spo­lu­pra­cov­ní­ka? Čo si chce­te zastá­vať? Sta­li ste sa oso­bou, kto­rou ste chce­li?

Nie­kto­ré z tých­to 10 otá­zok je naozaj ťaž­kých. Sú zame­ra­né na to, aby ste sa zamys­le­li nad tým, čo robí­te so svo­jim živo­tom a doká­za­li tak vyhod­no­tiť, či je zme­na vo vašom živo­te nut­ná ale­bo nie.

Ak neži­je­te život, po kto­rom túži­te, nevzdá­vaj­te sa. Nepres­tá­vaj­te na ňom stá­le pra­co­vať, pre­to­že vymo­de­lo­vať si život pod­ľa svo­jich pred­stáv je sku­toč­ne mož­né!

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk,

Pridať komentár (0)