Otáz­ky na poho­vo­re, na kto­ré by sa mali slo­ven­skí zamest­ná­va­te­lia koneč­ne vykaš­ľať

Ľubica Mervová / 25. januára 2017 / Business

Na pra­cov­ných poho­vo­roch na Slo­ven­sku nebý­va neprip­ra­ve­ný a nepro­fe­si­onál­ny iba uchá­dzač o zamest­na­nie, ale aj per­so­na­lis­ta ale­bo zamest­ná­va­teľ, kto­rý si mys­lí, že per­so­na­lis­tu nepot­re­bu­je a poho­vor zvlád­ne sám. Pokiaľ pat­ríš do tej­to sku­pi­ny, skús klásť otáz­ky k veci, k prá­ci a nasle­dov­ným sa vyhni.

Kde sa vidí­te o 5 rokov?

Pokiaľ tvo­ja fir­ma nie je úpl­ný sen kaž­dé­ho zamest­nan­ca, tak sa o 5 rokov vidím kde­koľ­vek inde. Na túto otáz­ku aj tak reál­nu odpo­veď nedos­ta­neš, keď­že zamest­na­nec nechá­pe, čo od neho chceš počuť, tak ti vtie­ra­vo odpo­vie, že vo vašej fir­me, prí­pad­ne nie­čo neut­rál­ne.

Aké sú vaše sla­bé strán­ky?

Naozaj oča­ká­vaš, že ti budú­ci zamest­na­nec povie, že je kon­flikt­ný typ, čas­to meš­ká a je leni­vý? Väč­ši­nou odpo­vie žiad­ne ale­bo si vymys­lí nie­čo, čo je v pod­sta­te pozi­tív­ne.

Poze­rám, že nie ste z odtiaľ­to, nebu­de vám vadiť dochá­dza­nie?

Pokiaľ zamest­na­nec uve­die v živo­to­pi­se trva­lé byd­lis­ko, kto­ré je 150 kilo­met­rov od mies­ta, kde si hľa­dá zamest­na­nie, prav­de­po­dob­ne tam už býva ale­bo sa tam chys­tá bývať a dochá­dza­nie kaž­dý deň by mu roz­hod­ne robi­lo prob­lém. Táto otáz­ka je teda úpl­ne zby­toč­ná, ale žiaľ čas­tá.

maxresdefault

foto: youtube.com

Aké je vaše vysní­va­né zamest­na­nie?

Prij­meš zamest­nan­ca, kto­rý povie nie­čo úpl­ne iné, než bude jeho náplň prá­ce? Mys­líš, že nie­kto sní­va naprí­klad o tom, že bude odpo­ve­dať na e-mai­ly nahne­va­ným zákaz­ní­kom?

Aká je vaša pred­sta­va pla­tu?

Plat by mal byť uve­de­ný už v inze­rá­te, pokiaľ si fér fir­ma a nepod­hod­no­cu­ješ zamest­nan­ca. Pokiaľ plat neuve­dieš v inze­rá­te a napí­šeš, že sa ho uchá­dzač dozvie na poho­vo­re, tak mu ho povedz ty a nepý­taj sa. Uchá­dzač nevie, aký máte obrat a koľ­ko si môže­te dovo­liť vyčle­niť na zamest­nan­ca a je mož­né, že sa hlá­si na prá­cu, kto­rú pred­tým nero­bil, čiže nemá pred­sta­vu, ako je ohod­no­te­ná a keď­že prá­cu potre­bu­je, prav­de­po­dob­ne povie niž­šiu sumu, než by chcel.

Máte pek­né vlasy/oči/hocičo.

Ďaku­jem, ale nepriš­la som na poho­vor do bor­de­lu, ale do seri­óz­nej fir­my. Kom­pli­men­ty a žoviál­ne vti­py si nechaj na doma. Na poho­vor nepat­ria.

487624035

foto: gettyimages.com

Chys­tá­te sa mať deti? Ste vyda­tá?

Osob­né otáz­ky tiež nepat­ria na poho­vor a smr­dí to tro­chu dis­kri­mi­ná­ci­ou. Pôso­bí to tak, že chceš zamest­nan­ca, kto­rý sa bude veno­vať iba prá­ci a súkrom­ný život odlo­ží bokom. Prí­pad­ne, že ti zamest­nan­ky­ňa neodí­de na mater­skú.

Pre­čo by sme mali zo všet­kých uchá­dza­čov vybrať prá­ve vás?

Uchá­dzač o zamest­na­nie tých ostat­ných prav­de­po­dob­ne nepoz­ná, tak­že to nevie reál­ne posú­diť. A tak­tiež sa doč­káš iba nauče­nej odpo­ve­de s jeho kva­li­ta­mi, kto­ré si naj­skôr pre­čí­tal vo vzo­re moti­vač­né­ho lis­tu na pro­fe­sii.

Ako veľ­mi chce­te v tej­to fir­me pra­co­vať?

Odtiaľ­to až po koniec miest­nos­ti – tak veľ­mi.

uao

foto: youtube.com

Ako by vás defi­no­va­li vaši pria­te­lia?

Neviem. Spý­taj sa ich. Opäť nastu­pu­je vynú­te­ná samo­chvá­la a nikto ti nepo­vie, že moji pria­te­lia by pove­da­li, že na všet­ko len pin­dám, nemám rada ľudí a nezná­šam prá­cu v kan­ce­lá­rii.

Ak máš skú­se­nos­ti s ďal­ší­mi nevhod­ný­mi ale­bo zby­toč­ný­mi otáz­ka­mi na poho­vo­roch, napíš nám ich do komen­tá­rov.

pexels-photo-29642

foto: pexels.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: popsugar.com

Pridať komentár (0)