Peter Kožár z Bia­tec Wat­ches vyrá­ba hodin­ky sve­to­vej kva­li­ty s nálep­kou “Made in Slo­va­kia”

Veronika Horváthová / 11. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: archív Biatec Watches

Jeho vášeň k hodin­kám ho pri­vied­la až k tomu, že sa po dlhých rokoch vede­nia inter­ne­to­vé­ho obcho­du s hodin­ka­mi, roz­ho­dol začať vyrá­bať vlast­né hodin­ky u nás na Slo­ven­sku, v Ban­skej Bys­tri­ci. Momen­tál­ne pri­pra­vu­je Peter Kožár spo­lu so svo­jim par­tne­rom Milo­šom Jakub­com novú kolek­ciu ori­gi­nál­nych hodi­niek, kto­rá bude k dis­po­zí­cii v aprí­li 2017. Vďa­ka špič­ko­vej kva­li­te a ele­gant­né­mu dizaj­nu repre­zen­tu­jú Slo­ven­sko po celom sve­te.

Ahoj Peter, začí­nal si ako nad­še­nec hodi­niek so svo­jim e-sho­pom a nako­niec si sa roz­ho­dol vytvo­riť vlast­nú znač­ku. Kedy nastal ten zlo­mo­vý moment?

Ahoj Vero­ni­ka, nedá sa pove­dať, že by exis­to­val kon­krét­ny zlo­mo­vý moment. Skôr by som pove­dal, že ma to „nahlo­dá­va­lo“ tak nejak postup­ne. Pomer­ne veľ­kou čas­ťou k tomu pris­pe­li aj moji dodá­va­te­lia, kto­rí mi stá­le zhor­šo­va­li pod­mien­ky pre­da­ja ich pro­duk­tov. Zača­lo to nevin­ne, no stá­le sa to zhor­šo­va­lo a stá­le som musel vyna­kla­dať viac úsi­lia, aby som dosia­hol rov­na­ké príj­my. Ako prí­klad uve­diem, že nie­kto­ré znač­ky som mohol najprv pre­dá­vať celo­sve­to­vo, no neskôr už iba lokál­ne. Vieš si asi pred­sta­viť aké to je z pohľa­du tržieb, keď ti nie­kto z celé­ho sve­ta pone­chá opráv­ne­nie na pre­daj iba pre Slo­ven­sko?

Znač­kám sa naprí­klad nepá­či­lo, ak som pre­dal ich hodin­ky do USA a potom ho zákaz­ník v USA potre­bo­val rekla­mo­vať, ale nech­cel ich posie­lať nas­päť do Euró­py, no chcel rad­šej využiť ser­vis lokál­ne­ho auto­ri­zo­va­né­ho pre­daj­cu danej znač­ky, pre­to­že to bolo pre neho pros­te pohodl­nej­šie a menej náklad­né. No lokál­ni pre­daj­co­via sa potom sťa­žo­va­li, že oni z tých hodi­niek nevi­de­li žia­den zisk, ale majú s tým spo­je­né nákla­dy. Toto je jeden z hlav­ných prob­lé­mov mno­hých malých inter­ne­to­vých zna­čiek. Že nema­jú dotia­hnu­té medzi­ná­rod­né záru­ky. Pri našej vlast­nej znač­ke Bia­tec budú musieť všet­ci auto­ri­zo­va­ní pre­daj­co­via z celé­ho sve­ta poskyt­núť aj ser­vis bez ohľa­du na to, u kto­ré­ho pre­daj­cu boli naše hodin­ky kúpe­né. Pre­to­že ser­vis garan­tu­je výrob­ca, nie iba pre­daj­ca. Ak sa teda vrá­tim k pod­sta­te otáz­ky, zača­li sme s vlast­nou znač­kou aj pre­to, lebo pri vlast­nej znač­ke si môže­me určo­vať vlast­né pra­vid­lá a nikto nám nemô­že zaká­zať, do kto­rých kra­jín hodin­ky môže­me pre­dá­vať a pod.

Zdroj: archív Bia­tec Wat­ches

Sny sú nie­ke­dy krás­ne, ale rea­li­zá­cia a rea­li­ta býva­jú cel­kom tvr­dé. Ako to bolo u teba? Aký bol pre­chod z e-sho­pu na vlast­nú výro­bu hodi­niek?

V tvo­jej otáz­ke je kus veľ­kej prav­dy. My sme v pod­sta­te ešte len v počiat­koch, ale už teraz mám pocit, ako­by mi to vza­lo pár rokov zo živo­ta. Nie­ke­dy je to totiž ako boj s veter­ný­mi mlyn­mi. No to, čo nás stá­le pohá­ňa vpred sú pozi­tív­ne reak­cie našich zákaz­ní­kov.

Je nie­čo cel­kom iné „iba“ pre­dá­vať cudzie znač­ky ako začať s tou vlast­nou. Pri pre­da­ji cez eshop sa sta­ráš viac menej iba o zákaz­níc­ky ser­vis a spo­koj­nosť zákaz­ní­ka, občas­nú rekla­má­ciu a pod. Poten­ciál­nym zákaz­ní­kom môžeš dať rôz­ne rady a usmer­ne­nia, ale keď začneš s vlast­nou znač­kou, tak sa musíš sta­rať kom­plet o všet­ko.

Začí­na to návrhom loga, mena znač­ky, zare­gis­tro­va­ním ochran­nej znám­ky, dizaj­nom jed­not­li­vých mode­lov, komu­ni­ká­ci­ou s jed­not­li­vý­mi sub­do­dá­va­teľ­mi, rie­še­nie tech­nic­kých nák­re­sov (to je jed­na z mno­hých nových vecí, kto­ré som sa pri vlast­nej znač­ke naučil – čítať tech­nic­ké nák­re­sy), zada­nie výro­by, násled­né korek­cie (kto­rých bolo v našom prí­pa­de mini­mál­ne nie­koľ­ko desia­tok, ak nie stov­ka) no a potom vyjed­ná­va­nie o plat­bách a dodáv­kach s jed­not­li­vý­mi dodá­va­teľ­mi kom­po­nen­tov. Potom koope­rá­cia s hodi­ná­rom, skla­da­nie a tes­to­va­nie. Toto všet­ko čo som spo­me­nul je vlast­ne iba fáza výro­by. Násled­ne je potreb­né tie hodin­ky aj pre­dá­vať, tak­že nastu­pu­je mar­ke­ting, pre­daj, zákaz­níc­ky ser­vis, záruč­né a pozá­ruč­né opra­vy.

Je to pre teba taký spl­ne­ný sen? Vytvo­riť nie­čo hod­not­né, čo ľudia budú s pýchou nosiť?

Urči­te áno! Mám rád ten pocit, keď môžem nie­čo ovplyv­niť a uro­biť pod­ľa svoj­ho. No záro­veň viem, že tre­ba počú­vať aj trh a neísť si iba tvrdo za svo­jou roman­tic­kou pred­sta­vou. To, čo sa mno­ho­krát maji­te­ľom firiem páči, sa nemu­sí páčiť aj zákaz­ní­kom. Pre­to sa sna­ží­me naslú­chať ľuďom na sociál­nych sie­ťach ale­bo fórach. Výho­dou je, že naj­väč­šie slo­ven­ské fórum o hodin­kách www.hodinkomania.sk, kde máme aj vlast­nú sek­ciu veno­va­nú znač­ke Bia­tec, som zalo­žil ja pár rokov doza­du. Tak­že ľudia ma tam pozna­jú a dôve­ru­jú mi.

Zdroj: archív Bia­tec Wat­ches

Názov Bia­tec pochá­dza zo sta­rej min­ce Bia­tek. Čo má ten­to názov sym­bo­li­zo­vať? 

Chcel som, aby to bolo nie­čo zvuč­né, nie­čo čo rezo­nu­je v ľuďoch. Mám na mys­li Slo­vá­kov samoz­rej­me, tí sa urči­te s náz­vom Bia­tek už stret­li. Bia­tek boli min­ce, kto­ré boli raze­né nie­kde na úze­mí dneš­nej Bra­ti­sla­vy kedy­si dáv­no. Pod­ľa mňa, výro­ba min­cí sa tro­chu podo­bá výro­be hodin­ko­vých puz­dier. My sme navy­še do našej kolek­cie s náz­vom Majes­tic zakom­po­no­va­li pomer­ne uni­kát­nym spô­so­bom pra­vú zla­tú min­cu, aby sme tým ešte zvý­raz­ni­li spä­tosť s náz­vom znač­ky ako aj s his­to­ric­kým dedič­stvom Slo­vá­kov. No a táto min­ca je raze­ná v Krem­nic­kej min­cov­ni, kto­rá je jed­na z naj­star­ších firiem v Euró­pe. Razia sa v nej min­ce už viac ako 700 rokov! Ďal­šou mož­nos­ťou je mož­nosť indi­vi­du­ali­zá­cie mode­lov Majes­tic prá­ve pro­stred­níc­tvom tej­to min­ce. Je totiž mož­né nechať vyro­biť na mie­ru min­cu pod­ľa žela­nia zákaz­ní­ka. Ak naprí­klad snú­be­ni­ca chce obda­ro­vať svoj­ho budú­ce­ho man­že­la pek­ným dar­če­kom, môže mu kúpiť naše hodin­ky, pri­čom pod zadným vekom bude ich spo­loč­ný por­trét a dátum svad­by. Ide­ál­ny dar­ček pre zábud­li­vých pánov:-)

Tvo­jim cie­ľom je vytvo­riť hodin­ky, kde pomer kva­li­ta — cena sedí a môže si ich dovo­liť kaž­dý. Dajú sa nájsť súčias­t­ky do hodi­niek, kto­ré tie atri­bú­ty spĺňa­jú? Odkiaľ sú tvo­ji dodá­va­te­lia?

Sna­ži­li sme sa vyro­biť hodin­ky vo švaj­čiar­skej kva­li­te avšak za „slo­ven­skú cenu“. Swiss Made znač­ky s rov­na­ko kva­lit­ným stroj­če­kom a kom­po­nent­mi si žia­da­jú aj dvoj ale­bo troj­ná­so­bok našej ceny. My jed­not­li­vé kom­po­nen­ty naku­pu­je­me od zahra­nič­ných dodá­va­te­ľov, pria­mo na Slo­ven­sku totiž nemá­me hodi­nár­sku his­tó­riu ale­bo skú­se­nos­ti s výro­bu hodi­niek. Neexis­tu­jú teda dodá­va­te­lia, kto­rí by sa veno­va­li naprí­klad výro­be cifer­ní­kov. Naši dodá­va­te­lia pochá­dza­jú z celé­ho sve­ta.

Zdroj: archív Bia­tec Wat­ches

Ako by si teda cha­rak­te­ri­zo­val tvo­jich zákaz­ní­kov?

Väč­ši­nou sú to ľudia, kto­rí majú radi mecha­ni­ku vo vše­obec­nos­ti, teda nie len pek­né hodin­ky ale aj autá, rôz­ne stro­je a podob­ne. Majú radi hod­not­né veci, kto­ré dlho vydr­žia. Kva­lit­né mecha­nic­ké hodin­ky sa môžu aj dediť, ak sa ich maji­teľ o ne dob­re sta­rá. Výho­dou je, že sa dajú vždy opra­viť. No a ďalej sú to väč­ši­nou hodin­ko­ví nad­šen­ci, kto­rí nav­šte­vu­jú rôz­ne dis­kus­né fóra na túto tému, štu­du­jú si o hodin­kách, porov­ná­va­jú ich para­met­re a väč­ši­nou aj vlast­nia viac ako jeden kus hodi­niek.

Vedel by si sa popa­so­vať aj s tým, keby si nie­kto chcel dať pre seba vyro­biť hodin­ky pod­ľa svo­jich pred­stáv? 

Áno, aj toto je mož­né, avšak cena závi­sí od množ­stva vyro­be­ných kusov. Mys­lím tým, ak nie­kto chce jeden uni­kát­ny kus, kto­rý nebu­de mať nikto iný na sve­te, tak tá cena bude pomer­ne vyso­ká, pre­to­že je potreb­né vyro­biť urči­tú „for­mu“ na puzdro, cifer­ník, ručič­ky, spo­nu, kto­rá by sa inak roz­po­čí­ta­la na 500 ale­bo viac kusov. Vie­me však ponúk­nuť aj spo­lu­prá­cu rôz­nym spo­loč­nos­tiach ale­bo orga­ni­zá­ciám. Ak by naprí­klad veľ­ký zamest­ná­va­teľ chcel odme­niť svo­jich lojál­nych zamest­nan­cov, prí­pad­ne ak by si chce­lo voj­sko nechať vyro­biť pilot­ské hodin­ky a podob­ne.

Zdroj: archív Bia­tec Wat­ches

Hodin­ky sa pova­žu­jú za sym­bol luxu­su a isté­ho spo­lo­čen­ské­ho posta­ve­nia. Čo chceš, aby tvo­je hodin­ky vypo­ve­da­li?

Moh­li by vypo­ve­dať o svo­jom maji­te­ľo­vi, že je pat­ri­ot a že si potr­pí na kva­li­te, vzhľa­de a vie roz­um­ne nakú­piť :- Teraz váž­ne! Chcem, aby ľudia za svo­je penia­ze sku­toč­ne dosta­li to, čo im pat­rí bez ohľa­du na to, aké majú posta­ve­nie! Dnes to tak bohu­žiaľ nie je. Málo­kto vie, ako fun­gu­je malo­ob­chod, ale v bež­ných pre­daj­niach čo vidím oko­lo seba nás, láka­jú na 300 € hodin­ky, kto­rých stroj­ček má sku­toč­nú výrob­nú hod­no­tu nie­kde na úrov­ni 5 EUR. Náš samot­ný stroj­ček sto­jí viac ako 300 €, čiže aj keď je nomi­nál­na hod­no­ta našich hodi­niek vyš­šia, zákaz­ník si môže byť istý, že veľ­ká časť nákup­nej ceny išla do kva­lit­ných mate­riá­lov a nie len do náš­ho zis­ku.

V tej­to oblas­ti ľudia čas­to zvyk­li sta­viť prá­ve na osved­če­nú znač­ku. Je to stá­le tak? Čím plá­nu­ješ kon­ku­ro­vať prá­ve kla­sic­kým sve­to­vým znač­kám?

Samoz­rej­me, my sa nech­ce­me a nemô­že­me porov­ná­vať so zvuč­ný­mi mena­mi zna­čiek ako je Tag Heuer ale­bo Bre­it­ling a podob­ne. My sme takz­va­ná „mic­rob­rand“. Naša pro­duk­cia na ten­to rok je neja­kých 800 ks. Čiže to je z celo­sve­to­vé­ho pohľa­du tak malé množ­stvo, že si stá­le pod­ľa mňa náj­de­me svo­jich zákaz­ní­kov.

Ak by som ale mal zdô­raz­niť pár „kon­ku­renč­ných výhod“ opro­ti tým zvuč­ným znač­kám, tak by to bola v prvom rade už spo­mí­na­ná cena. My totiž nemá­me výdav­ky ako majú hore spo­mí­na­né znač­ky. Vez­mi­te si takú Ome­gu, len do amba­sá­do­rov typu „James Bond“ vra­zi­la ťaž­ké mili­ó­ny, kto­ré v koneč­nom dôsled­ku musia zapla­tiť koneč­ní spot­re­bi­te­lia, kto­rí si tie hodin­ky kúpia. V tom­to biz­ni­se sa pla­tí viac­me­nej za emó­cie a kaž­dý chlap by pred­sa chcel byť ako James Bond…

Ďal­šou kon­ku­renč­nou výho­dou sú naše stroj­če­ky. Nepou­ží­va­me ETU, Sel­li­tu ale­bo Miy­o­tu, kto­ré pou­ží­va 99 % malých zna­čiek ale sta­vi­li sme na ETER­NU. Takis­to je to švaj­čiar­sky výrob­ca, avšak ich stroj­če­ky sú tro­chu moder­nej­šie, majú vyni­ka­jú­ci modu­lár­ny sys­tém a ich veľ­kou výho­dou je aj to, že majú 65 hodi­no­vú rezer­vu náťa­hu. Zna­me­ná to, že ak naše hodin­ky nebu­deš nosiť tri dni, stá­le pôj­du (reč je o auto­ma­tic­kých hodin­kách, kto­ré sa naťa­hu­jú nose­ním na ruke uží­va­te­ľa). Štan­dard v tom­to seg­men­te sú maxi­mál­ne dva dni.

Zdroj: archív Bia­tec Wat­ches

Hodin­ky sú vyrá­ba­né na Slo­ven­sku. Rea­gu­jú ľudia lep­šie na to, keď vidia, že majú domá­ci výro­bok? 

Odpo­veď je jed­no­znač­ná. Zo Slo­ven­ska cíti­me väč­ší záu­jem a pod­po­ru ako zo zahra­ni­čia. Naprí­klad, rov­na­ký prís­pe­vok na anglic­kej FB fan­pa­ge spra­ví menej roz­ru­chu ako na tej slo­ven­skej. A tak to má byť!

Naj­nov­šia kolek­cia bude k dis­po­zí­cii v aprí­li 2017. Aké sú tvo­je ďal­šie plá­ny do toh­to roku?

Áno, máme ešte plá­ny na nové pek­né mode­ly ale viac by som zatiaľ nech­cel pre­zrá­dzať. Uvi­dí­me, čo nám budúc­nosť pri­ne­sie…

Pridať komentár (0)