Po pre­čí­ta­ní tých­to 7 kníh budeš vyni­kať v pre­zen­to­va­ní

Martina Ditrichová / 1. marca 2017 / Business

zdroj: Rick Smolan/Getty Images News/pinterest

Schop­nosť zau­jať a pri­pra­viť púta­vú pre­zen­tá­ciu, na kto­rú ľudia len tak neza­bud­nú, je v biz­ni­se roz­ho­du­jú­ca. Môžeš mať skve­lý nápad, ale ak ho inves­to­rom ponúk­neš hanb­li­vo a poti­chu, zapad­neš v prie­me­re.

Nie­kto sa s pre­zen­tač­ný­mi schop­nos­ťa­mi už naro­dí. Posta­ví sa pred cudzích ľudí a seba­ve­do­mo pred­ve­die, čo si pri­pra­vil ale­bo len impro­vi­zu­je a aj tak to vypá­li na výbor­nú. Čo ale my ostat­ní, kto­rých ochro­mí tré­ma a bez pozná­mok by si nespo­me­nu­li ani na vlast­né meno? My musí­me tré­no­vať. Nie je to ale nič nároč­né, chce to len cvik.

Spe­ak to win od Bry­ana Tra­cy­ho

Ako pre­sved­či­vo pre­zen­to­vať v akej­koľ­vek situ­ácii? Táto menej zná­ma kni­ha od sve­to­zná­me­ho auto­ra, pod­ni­ka­te­ľa a moti­vá­to­ra Bry­ana Tra­cy­ho ťa pre­ve­die pod­sta­tou pre­da­ja, biz­nis reč­níc­tvom a osob­ným roz­vo­jom. Náj­deš v nej uži­toč­né tipy a rady, čo sa týka verej­ných pre­ja­vov, biz­ni­su a živo­ta ako také­ho.

51bgav0mgl

foto: amazon.com

Citát z kni­hy: „Stať sa vyni­ka­jú­cim reč­ní­kom vám pomô­že v kaž­dej čas­ti vašej kari­é­ry. Ale je tu ešte dôle­ži­tej­ší dôvod, pre­čo sa naučiť pri­ho­vá­rať pub­li­ku. Psy­cho­ló­go­via tvr­dia, že úro­veň seba­úc­ty do znač­nej mie­ry urču­je kva­li­tu váš­ho vnú­tor­né­ho a von­kaj­šie­ho živo­ta. Čím lep­ší a pre­sved­či­vej­ší je váš pre­jav, tým viac sa páči­te sami sebe. A čím rad­šej máte sami seba, tým ste zdrav­ší, šťast­nej­ší a pozi­tív­nej­šie nala­de­ní.

Reso­na­te od Nan­cy Duar­te

Pre­zen­tuj vizu­ál­ne prí­be­hy, kto­ré pohnú pub­li­kom. Táto kni­ha vysvet­ľu­je, ako vytvo­riť ohro­mu­jú­cu a zapa­mä­ta­teľ­nú pre­zen­tá­ciu na zákla­de roz­prá­va­nia prí­be­hu. Ako spo­jiť infor­má­cie z pre­zen­tá­cie s nie­čím ucho­pi­teľ­ným, čo vytvo­rí emó­ciu a vry­je sa do pamä­ti.

resonate

foto: duarte.com

Citát z kni­hy: „Dostať myš­lien­ku od jej vzni­ku až k pri­ja­tiu je ťaž­ké, ale je to boj, kto­rý sa dá vyhrať jed­nou skve­lou pre­zen­tá­ci­ou. Pre­zen­tá­cie sú sil­ne pre­sved­či­vý nástroj, a keď sú zaoba­le­né do prí­be­hu, máte neza­sta­vi­teľ­nú zbraň. Štruk­tú­ra prí­be­hov bola pou­ži­tá už stov­ka­mi gene­rá­cii a dodnes teší všet­ky kul­tú­ry.

5 Lan­gu­ages of App­re­cia­ti­on in the Workp­la­ce od Gary­ho Chap­ma­na a Pau­la Whi­tea

Roz­ví­ja­nie orga­ni­zá­cii cez povzbu­dzo­va­nie ľudí Auto­ri s tou­to kni­hou pri­chá­dza­jú po veľ­kom best­sel­le­ri “The five lan­gu­ages of Love”. Ponú­ka uži­toč­ný sys­tém, ako zlep­šiť spo­loč­nosť pro­stred­níc­tvom skva­lit­ne­nia vzťa­hu s jed­not­liv­ca­mi. Tak­tiež pomá­ha vytvá­rať pre­zen­tá­cie, kto­ré k tomu neod­de­li­teľ­ne pat­ria urče­né. Zame­ria­va sa na pub­li­kum s rôz­ny­mi emoč­ným nasta­ve­ním.

8d609bde331e057f92557b2b55288e6d

foto: pinterest.com

Citát z kni­hy: „Kaž­dá oso­ba má pri­már­ny a sekun­dár­ny jazyk pre odce­ne­nie. Náš pri­már­ny komu­ni­ku­je nám ide viac pod kožu ako ostat­ným. Hoci berie­me v úva­hu odce­ne­nie v pia­tich jazy­koch, nebu­de­me sa cítiť dosta­toč­ne posil­ne­ný, ak to je komu­ni­ko­va­né v našom pri­már­nom.”

Visu­al Disp­lay of Quan­ti­ta­ti­ve Infor­ma­ti­on od Edwar­da R. Tuf­tea

Aby si nebol skla­ma­ný, nie je to ten typ kni­hy, od kto­rej sa nedo­ká­žeš odtr­hnúť. Je to viac-menej učeb­ni­ca, prí­ruč­ka. Ale uži­toč­ná. Pre­zen­té­ri stá­le radia, aby si pre­zen­tá­ciu robill viac vizu­ál­nu a ľah­ko pocho­pi­teľ­nú. Ale ako?

17744

foto: goodreads.com

Citát z kni­hy: „Slo­vá a obráz­ky pat­ria k sebe. Pub­li­kum potre­bu­je nie­čo, čo spre­vá­dza slo­vá. Tak­mer vždy je uži­toč­né napí­sať malú sprá­vu a k nej vysvet­liť zvy­šok, ozna­čo­vať hod­no­ty a dôle­ži­té dáta, nie­ke­dy vlo­žiť tabuľ­ky na samot­nú gra­fi­ku, integ­ro­vať titul­ky a legen­du. Je dob­ré, keď oko nemu­sí behať tam a späť, medzi tex­to­vým mate­riá­lom a gra­fi­kou.

Pre­zen­ta­ti­on zen od Gar­ra Rey­nold­sa, pred­slov Guy Kawa­sa­ki

Ťaž­ko pove­dať nakoľ­ko “zen” táto kni­ha je. Kaž­do­pád­ne ti ale pomô­že pri­pra­viť tú naj­lep­šiu pre­zen­tá­ciu, kto­rá oslo­ví divá­kov na via­ce­rých úrov­niach. Jeho fukč­ný model hovo­rí, že pre­zen­tá­cia by mala ape­lo­vať na 6 zmys­lov, a to- kon­štruk­cia, prí­beh, sym­fó­nia, empa­tia, hra a význam. A zba­víš sa aj závis­los­ti na Power­Po­in­te.

51eudoxd25l

foto: amazon.com

Citát z kni­hy: „Je ťaž­šie spra­co­vá­vať infor­má­cie, ak pri­chá­dza­jú aj v slov­nej aj v písom­nej for­me súčas­ne. Vzhľa­dom k tomu, že ľudia nemô­žu čítať a počú­vať pozor­ne naraz, je potreb­né sa vyva­ro­vať disp­le­ja napl­ne­né­ho veľ­kým množ­stvom tex­tu. Na dru­hej stra­ne, mul­ti­mé­diá, kto­ré zobra­zu­jú vizu­ál­ne infor­má­cie, vrá­ta­ne vizu­ali­zá­cií kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, môžu byť spra­co­va­né aj počas počú­va­nia nie­ko­ho, kto hovo­rí o vizu­ál­nom obsa­hu.”

Death by Mee­ting od Pat­ric­ka Len­ci­oni

O rie­še­ní tých naj­ťaž­ších prob­lé­mov v biz­ni­se. Kni­ha nie je v prvom rade o pre­zen­tá­ciách, ale do zozna­mu sa nám hodí. Na fik­tív­nych situ­áciách vysvet­ľu­je, pre­čo nie­kto­ré stret­nu­tia zme­nia svet a nie­kto­ré nás unu­dia na smrť.

9781593974497

foto: audiobooks.com

Citát z kni­hy: „Ak nená­vi­dí­me mítin­gy, môže­me byť schop­ní robiť správ­ne roz­hod­nu­tia a úspeš­ne viesť náš pod­nik? Nemys­lím si. Neexis­tu­je pros­te žiad­na náh­ra­da za dob­rú schôdz­ku — dyna­mic­kú, váš­ni­vú a anga­žo­va­nú — pokiaľ ide o extra­ho­va­nie kolek­tív­nej múd­ros­ti tímu. Kru­tou prav­dou je, že zlé stret­nu­tie tak­mer vždy vedie k zlým roz­hod­nu­tiam, čo je naj­lep­ší recept, ako byť prie­mer­ný.”

Con­fes­si­ons of a Pub­lic Spe­a­ker od Scot­ta Ber­ku­na

Okrem poskyt­nu­tia cen­ných osob­ných postre­hov čita­te­ľom, pre­zen­tá­cii a zna­los­tí o biz­ni­se vše­obec­ne, táto kni­ha sto­jí za pre­čí­ta­nie už len pre­to, lebo je tak ohrom­ne vtip­ná.

411zzqz8qol-_sx319_bo1204203200_

foto: amazon.com

Citát z kni­hy: ‚Ak povieš ľuďom, že si verej­ný reč­ník, budú pred­po­kla­dať jed­nu z troch zlých vecí: 1) Si moti­vač­ný reč­ník, kto­rý nosí zlé oble­ky, prí­liš sa potíš a sní­vaš o Tonym Rob­bin­so­no­vi, 2) Si kňa­zom v sek­te a čosko­ro sa ich budeš sna­žiť pri­viesť do svoj­ho nábo­žen­stva; 3) Si slo­bod­ný, neza­mest­na­ný a žiješ v dodáv­ke dole pri rie­ke.”

zdroj: inc.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.close.io

Pridať komentár (0)