Šikovné tech­niky, kto­rými si doká­žeš zlep­šiť pamäť

Tatiana Blazseková / 22. januára 2017 / Tech a inovácie

Pred­stav si, aké by to bolo, keby si si pamä­tal každý jeden detail v živote. Všetko, čo si spra­vili, zje­dol, pove­dal, jed­no­du­cho každý jeden moment. Neuve­ri­teľné to možno je, nie však nemožné. Mne­mo­nici sú ľudia, ktorí vyka­zujú neuve­ri­teľné pamä­ťové schop­nosti.

Jed­ným z naj­zná­mej­ších prí­pa­dov mne­mo­nika je pacient „S“, kto­rého vyšet­ro­val psy­cho­lóg Ale­xan­der Luria. Jed­ného dňa sa obja­vil v jeho labáku a poža­do­val test pamäte. Luria ho teda tes­to­val. Výsledky uka­zo­vali pozo­ru­hodnú vec: tento člo­vek mal akoby pamäť bez limi­tov. „S“ vedel repro­du­ko­vať nesku­točne dlhé reťazce slov bez ohľadu na to, koľko času uply­nulo od pre­zen­tá­cie reťazca. Reťa­zec slov dokonca vedel „S“ repro­du­ko­vať aj po 15 rokoch. Ako „S“ zužit­ko­val túto schop­nosť? Stal sa pro­fe­si­onál­nym zabá­va­čom.

foto: gradfield.com

Ako si to však mohol všetko zapa­mä­tať? Zdá sa, že sa spo­lie­hal na svoju vizu­álnu pamäť. Všetky slová, znaky, čísla, všetko, čo si mal zapa­mä­tať, si najprv ulo­žil do vizu­ál­nych obra­zov. Toto využí­va­nie vizu­ál­neho zobra­ze­nie bolo dôsled­kom vzác­neho feno­ménu nazva­ného synes­té­zia. Synes­té­zia zna­mená, že nejaký pod­net je zachy­tá­vaný daným zmys­lo­vým orgá­nom a okrem neho je vyvo­laná pred­stava, ktorá zapája ďalší zmys­lový orgán. Osoba „S“ tak bola schopná pred­sta­viť si čísla alebo zvuk a spo­jiť ich s far­bami. Toto všetko sa však dialo nedob­ro­voľne a neúmy­selne. Jed­no­du­cho sa to stalo. Každé číslo malo svoju farbu alebo sym­bol. Číslo 3 bol pochmúrny člo­vek, číslo 6 zasa sym­bo­li­zo­val člo­vek s opuc­hnu­tou nohou. 

Uče­nie sa na skúšku muselo byť pre „S“ asi tro­chu ľah­šie, ako pre nás ostat­ných. Mohlo by sa tak zdať. Ako by pate­tický bás­nik pove­dal: tento dar sa stal jeho pre­klia­tím. Jeho synes­té­zia inter­fe­ro­vala so schop­nos­ťou počú­vať ľudí.  Nedo­ká­zal sa tak vôbec sústre­diť na roz­ho­vor.

books-1012088_960_720

foto: naea.com

Našťas­tie pre nás, ne- mne­mo­ni­kov, exi­tuje nie­koľko tech­ník, ktoré vedia zvý­šiť efek­ti­vitu pamäte. Psy­cho­ló­go­via tak sfor­mu­lo­vali nie­koľko tých najú­čin­nej­ších, ktoré sa v tomto skúš­ko­vom budú extrémne hodiť. Pozrime sa teda na nie­ktoré z nich:

Kate­go­rické zhlu­ko­va­nie:

Prvá metóda je vskutku banálna. Zor­ga­ni­zuj si list s polož­kami podľa kate­gó­rii. Ak chceme kúpiť, mlieko, maslo, mrkvu a rožok, suro­viny si potrie­dime do kate­gó­rii. Čo však v prí­pade ak máš kúpiť všetky tieto veci a niečo neoča­ká­vané, ako naprí­klad nož­nice?

Inte­rak­tívne obrazy:

Ak je v liste slovo, ktoré sa sku­točne nehodí do zoznamu a už sa vidíš, ako na túto položku určite zabud­neš, skús si ju spo­jiť s nie­čím dobre zná­mym. Vytvor si inte­rak­tívny obrá­zok, ktorý spojí izo­lo­vané slovo s lis­tom. Pred­stav si, ako si kupu­ješ balí­ček rož­kov a pre­stri­hu­ješ ho nož­ni­cami.

reading-1209174_960_720

foto: thegraduate.com

Met­hod of loci:

Táto metóda je tro­chu zdĺhavá ale veľmi zábavná. Túto metódu som vyskú­šala aj ja a musím potvr­diť jej úspeš­nosť. Vizu­ali­zuj si pre­chá­dza­nie sa v neja­kom pries­tore s výraz­nými orien­tač­nými bodmi, ktoré dobre poznáš. Men­tálne prejdi okolo kaž­dého orien­tač­ného bodu a spoj si ho so slo­vom, ktoré si chceš zapa­mä­tať. Vizu­ali­zuj si inte­rak­tívny obraz medzi slo­vom a orien­tač­ným bodom. Pove­dzme, že máme tri orien­tačné body na ceste do obchodu: ška­redý dom, strom a fut­ba­lový šta­dión. Teraz si ku kaž­dému z nich pred­stav nejakú vec: na komín ška­re­dého domu umiest­nime ponožku, na strom polo­žíme lam­pi­óny a fut­ba­lový šta­dión zapra­ceme od vrchu po spo­dok chrum­kami. Roz­pa­mä­tá­vame sa tak, že si pred­sta­víme cestu a všetky tieto veci zbie­rame. Som pri ška­re­dom dome, tu zobe­riem ponožku, tu lam­pión a jasné, chrumky a hneď nie­koľko balíč­kov.

Skratky:

Zober si list, ktorý si musíš zapa­mä­tať. Použi prvé pís­meno a pos­kla­daj z neho slovo: Ak mám teda kúpiť rožok, olej, kečup a cibuľu, vys­kla­dám si slovo ROCK.

library-869061_960_720

foto: carlaalexander.com

Báseň:

Ak ti skratky veľmi nejdú, vytvor si celú vetu. Ak máš teda kúpiť suro­viny spo­mí­nané v pred­chá­dza­jú­com prí­klade, vytvorte si vetu: Rudolf odle­tel kvôli cyk­lónu.

Kľú­čové slová:

Vytvor si inte­rak­tívny obrá­zok, ktorý spája zvuk a význam cudzieho slova so slo­vom, ktoré poznáš. Pove­dzme, že sa učíš po fran­cúz­sky a ani za ten svet si nevieš zapa­mä­tať slovo beurre, teda maslo. Ako prvé, si pár­krát vyslov toto slovo a zis­tíš, že znie trošku ako anglické slovo „bear“. Potom si aso­ciu­ješ kľú­čové slovo bear s mas­lom v obrázku alebo vo vete. Slovo bear tak dvoj­ná­sobne dopo­môže k vyvo­la­niu slova beurre.

Spo­me­nuté tech­niky pat­ria do naj­čas­tej­šie využí­va­ných tech­ník pre zapa­mä­ta­nie si potreb­ného mate­riálu. Ako ich samotný obsah naz­na­čuje, záleží od samot­nej položky, ktorú sa potre­bu­ješ naučiť. Dajte vedieť, ako úspešní ste boli vy!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: prostate.net

Pridať komentár (0)