Šikov­né tech­ni­ky, kto­rý­mi si doká­žeš zlep­šiť pamäť

Tatiana Blazseková / 22. januára 2017 / Lifehacking

Pred­stav si, aké by to bolo, keby si si pamä­tal kaž­dý jeden detail v živo­te. Všet­ko, čo si spra­vi­li, zje­dol, pove­dal, jed­no­du­cho kaž­dý jeden moment. Neuve­ri­teľ­né to mož­no je, nie však nemož­né. Mne­mo­ni­ci sú ľudia, kto­rí vyka­zu­jú neuve­ri­teľ­né pamä­ťo­vé schop­nos­ti.

Jed­ným z naj­zná­mej­ších prí­pa­dov mne­mo­ni­ka je pacient „S“, kto­ré­ho vyšet­ro­val psy­cho­lóg Ale­xan­der Luria. Jed­né­ho dňa sa obja­vil v jeho labá­ku a poža­do­val test pamä­te. Luria ho teda tes­to­val. Výsled­ky uka­zo­va­li pozo­ru­hod­nú vec: ten­to člo­vek mal ako­by pamäť bez limi­tov. „S“ vedel repro­du­ko­vať nesku­toč­ne dlhé reťaz­ce slov bez ohľa­du na to, koľ­ko času uply­nu­lo od pre­zen­tá­cie reťaz­ca. Reťa­zec slov dokon­ca vedel „S“ repro­du­ko­vať aj po 15 rokoch. Ako „S“ zužit­ko­val túto schop­nosť? Stal sa pro­fe­si­onál­nym zabá­va­čom.

foto: gradfield.com

Ako si to však mohol všet­ko zapa­mä­tať? Zdá sa, že sa spo­lie­hal na svo­ju vizu­ál­nu pamäť. Všet­ky slo­vá, zna­ky, čís­la, všet­ko, čo si mal zapa­mä­tať, si najprv ulo­žil do vizu­ál­nych obra­zov. Toto využí­va­nie vizu­ál­ne­ho zobra­ze­nie bolo dôsled­kom vzác­ne­ho feno­mé­nu nazva­né­ho synes­té­zia. Synes­té­zia zna­me­ná, že neja­ký pod­net je zachy­tá­va­ný daným zmys­lo­vým orgá­nom a okrem neho je vyvo­la­ná pred­sta­va, kto­rá zapá­ja ďal­ší zmys­lo­vý orgán. Oso­ba „S“ tak bola schop­ná pred­sta­viť si čís­la ale­bo zvuk a spo­jiť ich s far­ba­mi. Toto všet­ko sa však dia­lo nedob­ro­voľ­ne a neúmy­sel­ne. Jed­no­du­cho sa to sta­lo. Kaž­dé čís­lo malo svo­ju far­bu ale­bo sym­bol. Čís­lo 3 bol pochmúr­ny člo­vek, čís­lo 6 zasa sym­bo­li­zo­val člo­vek s opuc­hnu­tou nohou. 

Uče­nie sa na skúš­ku muse­lo byť pre „S“ asi tro­chu ľah­šie, ako pre nás ostat­ných. Moh­lo by sa tak zdať. Ako by pate­tic­ký bás­nik pove­dal: ten­to dar sa stal jeho pre­klia­tím. Jeho synes­té­zia inter­fe­ro­va­la so schop­nos­ťou počú­vať ľudí.  Nedo­ká­zal sa tak vôbec sústre­diť na roz­ho­vor.

books-1012088_960_720

foto: naea.com

Našťas­tie pre nás, ne- mne­mo­ni­kov, exi­tu­je nie­koľ­ko tech­ník, kto­ré vedia zvý­šiť efek­ti­vi­tu pamä­te. Psy­cho­ló­go­via tak sfor­mu­lo­va­li nie­koľ­ko tých najú­čin­nej­ších, kto­ré sa v tom­to skúš­ko­vom budú extrém­ne hodiť. Pozri­me sa teda na nie­kto­ré z nich:

Kate­go­ric­ké zhlu­ko­va­nie:

Prvá metó­da je vskut­ku banál­na. Zor­ga­ni­zuj si list s polož­ka­mi pod­ľa kate­gó­rii. Ak chce­me kúpiť, mlie­ko, mas­lo, mrk­vu a rožok, suro­vi­ny si potrie­di­me do kate­gó­rii. Čo však v prí­pa­de ak máš kúpiť všet­ky tie­to veci a nie­čo neoča­ká­va­né, ako naprí­klad nož­ni­ce?

Inte­rak­tív­ne obra­zy:

Ak je v lis­te slo­vo, kto­ré sa sku­toč­ne neho­dí do zozna­mu a už sa vidíš, ako na túto polož­ku urči­te zabud­neš, skús si ju spo­jiť s nie­čím dob­re zná­mym. Vytvor si inte­rak­tív­ny obrá­zok, kto­rý spo­jí izo­lo­va­né slo­vo s lis­tom. Pred­stav si, ako si kupu­ješ balí­ček rož­kov a pre­stri­hu­ješ ho nož­ni­ca­mi.

reading-1209174_960_720

foto: thegraduate.com

Met­hod of loci:

Táto metó­da je tro­chu zdĺha­vá ale veľ­mi zábav­ná. Túto metó­du som vyskú­ša­la aj ja a musím potvr­diť jej úspeš­nosť. Vizu­ali­zuj si pre­chá­dza­nie sa v neja­kom pries­to­re s výraz­ný­mi orien­tač­ný­mi bod­mi, kto­ré dob­re poznáš. Men­tál­ne prej­di oko­lo kaž­dé­ho orien­tač­né­ho bodu a spoj si ho so slo­vom, kto­ré si chceš zapa­mä­tať. Vizu­ali­zuj si inte­rak­tív­ny obraz medzi slo­vom a orien­tač­ným bodom. Pove­dz­me, že máme tri orien­tač­né body na ces­te do obcho­du: ška­re­dý dom, strom a fut­ba­lo­vý šta­di­ón. Teraz si ku kaž­dé­mu z nich pred­stav neja­kú vec: na komín ška­re­dé­ho domu umiest­ni­me ponož­ku, na strom polo­ží­me lam­pi­ó­ny a fut­ba­lo­vý šta­di­ón zapra­ce­me od vrchu po spo­dok chrum­ka­mi. Roz­pa­mä­tá­va­me sa tak, že si pred­sta­ví­me ces­tu a všet­ky tie­to veci zbie­ra­me. Som pri ška­re­dom dome, tu zobe­riem ponož­ku, tu lam­pi­ón a jas­né, chrum­ky a hneď nie­koľ­ko balíč­kov.

Skrat­ky:

Zober si list, kto­rý si musíš zapa­mä­tať. Pou­ži prvé pís­me­no a pos­kla­daj z neho slo­vo: Ak mám teda kúpiť rožok, olej, kečup a cibu­ľu, vys­kla­dám si slo­vo ROCK.

library-869061_960_720

foto: carlaalexander.com

Báseň:

Ak ti skrat­ky veľ­mi nej­dú, vytvor si celú vetu. Ak máš teda kúpiť suro­vi­ny spo­mí­na­né v pred­chá­dza­jú­com prí­kla­de, vytvor­te si vetu: Rudolf odle­tel kvô­li cyk­ló­nu.

Kľú­čo­vé slo­vá:

Vytvor si inte­rak­tív­ny obrá­zok, kto­rý spá­ja zvuk a význam cudzie­ho slo­va so slo­vom, kto­ré poznáš. Pove­dz­me, že sa učíš po fran­cúz­sky a ani za ten svet si nevieš zapa­mä­tať slo­vo beur­re, teda mas­lo. Ako prvé, si pár­krát vyslov toto slo­vo a zis­tíš, že znie troš­ku ako anglic­ké slo­vo „bear“. Potom si aso­ciu­ješ kľú­čo­vé slo­vo bear s mas­lom v obráz­ku ale­bo vo vete. Slo­vo bear tak dvoj­ná­sob­ne dopo­mô­že k vyvo­la­niu slo­va beur­re.

Spo­me­nu­té tech­ni­ky pat­ria do naj­čas­tej­šie využí­va­ných tech­ník pre zapa­mä­ta­nie si potreb­né­ho mate­riá­lu. Ako ich samot­ný obsah naz­na­ču­je, zále­ží od samot­nej polož­ky, kto­rú sa potre­bu­ješ naučiť. Daj­te vedieť, ako úspeš­ní ste boli vy!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: prostate.net

Pridať komentár (0)