Sprie­vod­co­via z Aut­hen­tic Slo­va­kia ťa na sta­rej ško­dovke pre­vedú Bra­ti­sla­vou ako nikto iný

Jakub Jablonický / 29. januára 2017 / Business

Je na čase si uve­do­miť, že Bra­ti­slava má väčší turis­tický poten­ciál ako iba “mini Vie­deň s lac­ným pivom”.

Či už sa nám to páči alebo nie, Bra­ti­slava je omnoho viac ako pozos­tatky stre­do­veku a Rakúsko-Uhor­ska. 20. sto­ro­čie a socia­liz­mus ju pozna­čili možno viac ako kto­ré­koľ­vek iné obdo­bie. A práve to ju robí zau­jí­ma­vou.

Ces­tovná kan­ce­lá­ria Aut­hen­tic Slo­va­kia sa roz­hodla uká­zať turis­tom aj túto tvár hlav­ného mesta. Domáci ju berú ako samoz­rej­mosť. No pre nie­koho, kto o socia­lizme počul iba veľmi málo, vie byť zau­jí­ma­vej­šia ako kos­toly, ktoré sa veľmi nelí­šia od tých čo videl už v dvad­sia­tich iných mes­tách.

1238167_865079476842624_2749612397022115586_n

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Chceme uká­zať ľuďom to, čo sa vyne­cháva. V Bra­ti­slave sa sprie­vod­co­via sústre­ďujú na stre­do­vek, Habs­bur­gov­cov, ale tém z 20. sto­ro­čia je málo. Možno sú ešte cit­livé, ale práve na tie sa zame­ria­vame. Uka­zu­jeme relikty socia­lizmu. Bez cen­zúry. Nie však čier­no­bielo. A hovo­ríme o nástupe divo­kého kapi­ta­lizmu. Uka­zu­jeme im veci, ktoré boli dobré. Ale aj množ­stvo vecí, ktoré nefun­go­vali,“ pove­dal pre por­tál Žurnál.Pravda.sk jeden zo sprie­vod­cov Juro Sikora.

Aut­hen­tic Slo­va­kia zalo­žili bra­tia Braňo a Peter Chren­kovci v roku 2009. Záži­tok zo spoz­ná­va­nia socia­lis­tic­kej minu­losti sa roz­hodli umoc­niť aj tým, že na svoje pre­hliadky budú pou­ží­vať ikonu vte­daj­šej doby – Škodu 100.

img_3514a

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Pre­hliadky, ktoré turis­tom uka­zujú vojen­ské bun­kre, opus­tené továrne, Sla­vín či Petr­žalku u zákaz­ní­kov zabo­do­vali. Sprie­vod­co­via sa sna­žia pri­blí­žiť nedávnu minu­losť post-socia­lis­tic­kého mesta štý­lom, akým by ju pre­zen­to­vali kama­rá­tovi.

Vzniká tak uni­kátny záži­tok, na ktorý turisti len tak ľahko neza­budnú. Dôka­zom je aj nespo­četné množ­stvo 5 hviez­dič­ko­vých recen­zií na Tri­pAd­vi­sore, ktorý Aut­hen­tic Slo­va­kia ude­lil Cer­ti­fi­kát Exce­len­cie.

1203amodrasek1

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Okrem Škody 100 majú dnes vo svo­jej retro flo­tile ešte 4 ďal­šie autá. Medzi nimi aj neslávne známu Škodu 1203, ktorú pou­ží­vajú pri väč­ších sku­pi­nách.

Pre­hliadka post-socia­lis­tic­kej Bra­ti­slavy ale nie je to jediné, čo Aut­hen­tic Slo­va­kia ponúka. Turis­tov berú aj na „pub crawl“ do šty­roch krčiem na Záhorí, alebo na cyklo-pre­hliadku oblasti býva­lej želez­nej opony. Okrem Bra­ti­slavy začali nedávno ponú­kať aj auten­tickú pre­hliadku Košíc, alebo uby­to­va­nie v retro byte v Brezne.

skodovky_matador

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Aut­hen­tic Slo­va­kia sa nebojí pri­jať našu minu­losť a uve­do­muje si, že roky socia­lizmu Slo­ven­sku dali uni­kátny cha­rak­ter. Samoz­rejme, je to len malá náplasť na všetky nega­tíva spo­jené s týmto obdo­bím, no minu­losť nezme­níme. Tak prečo si z nej nezo­brať to naj­lep­šie, čo sa dá.

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: authenticslovakia.com

Pridať komentár (0)