Sprie­vod­co­via z Aut­hen­tic Slo­va­kia ťa na sta­rej ško­dov­ke pre­ve­dú Bra­ti­sla­vou ako nikto iný

Jakub Jablonický / 29. januára 2017 / Business

Je na čase si uve­do­miť, že Bra­ti­sla­va má väč­ší turis­tic­ký poten­ciál ako iba “mini Vie­deň s lac­ným pivom”.

Či už sa nám to páči ale­bo nie, Bra­ti­sla­va je omno­ho viac ako pozos­tat­ky stre­do­ve­ku a Rakús­ko-Uhor­ska. 20. sto­ro­čie a socia­liz­mus ju pozna­či­li mož­no viac ako kto­ré­koľ­vek iné obdo­bie. A prá­ve to ju robí zau­jí­ma­vou.

Ces­tov­ná kan­ce­lá­ria Aut­hen­tic Slo­va­kia sa roz­hod­la uká­zať turis­tom aj túto tvár hlav­né­ho mes­ta. Domá­ci ju berú ako samoz­rej­mosť. No pre nie­ko­ho, kto o socia­liz­me počul iba veľ­mi málo, vie byť zau­jí­ma­vej­šia ako kos­to­ly, kto­ré sa veľ­mi nelí­šia od tých čo videl už v dvad­sia­tich iných mes­tách.

1238167_865079476842624_2749612397022115586_n

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Chce­me uká­zať ľuďom to, čo sa vyne­chá­va. V Bra­ti­sla­ve sa sprie­vod­co­via sústre­ďu­jú na stre­do­vek, Habs­bur­gov­cov, ale tém z 20. sto­ro­čia je málo. Mož­no sú ešte cit­li­vé, ale prá­ve na tie sa zame­ria­va­me. Uka­zu­je­me relik­ty socia­liz­mu. Bez cen­zú­ry. Nie však čier­no­bie­lo. A hovo­rí­me o nástu­pe divo­ké­ho kapi­ta­liz­mu. Uka­zu­je­me im veci, kto­ré boli dob­ré. Ale aj množ­stvo vecí, kto­ré nefun­go­va­li,“ pove­dal pre por­tál Žurnál.Pravda.sk jeden zo sprie­vod­cov Juro Siko­ra.

Aut­hen­tic Slo­va­kia zalo­ži­li bra­tia Bra­ňo a Peter Chren­kov­ci v roku 2009. Záži­tok zo spoz­ná­va­nia socia­lis­tic­kej minu­los­ti sa roz­hod­li umoc­niť aj tým, že na svo­je pre­hliad­ky budú pou­ží­vať iko­nu vte­daj­šej doby – Ško­du 100.

img_3514a

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Pre­hliad­ky, kto­ré turis­tom uka­zu­jú vojen­ské bun­kre, opus­te­né továr­ne, Sla­vín či Petr­žal­ku u zákaz­ní­kov zabo­do­va­li. Sprie­vod­co­via sa sna­žia pri­blí­žiť nedáv­nu minu­losť post-socia­lis­tic­ké­ho mes­ta štý­lom, akým by ju pre­zen­to­va­li kama­rá­to­vi.

Vzni­ká tak uni­kát­ny záži­tok, na kto­rý turis­ti len tak ľah­ko neza­bud­nú. Dôka­zom je aj nespo­čet­né množ­stvo 5 hviez­dič­ko­vých recen­zií na Tri­pAd­vi­so­re, kto­rý Aut­hen­tic Slo­va­kia ude­lil Cer­ti­fi­kát Exce­len­cie.

1203amodrasek1

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Okrem Ško­dy 100 majú dnes vo svo­jej retro flo­ti­le ešte 4 ďal­šie autá. Medzi nimi aj nesláv­ne zná­mu Ško­du 1203, kto­rú pou­ží­va­jú pri väč­ších sku­pi­nách.

Pre­hliad­ka post-socia­lis­tic­kej Bra­ti­sla­vy ale nie je to jedi­né, čo Aut­hen­tic Slo­va­kia ponú­ka. Turis­tov berú aj na „pub cra­wl“ do šty­roch krčiem na Záho­rí, ale­bo na cyk­lo-pre­hliad­ku oblas­ti býva­lej želez­nej opo­ny. Okrem Bra­ti­sla­vy zača­li nedáv­no ponú­kať aj auten­tic­kú pre­hliad­ku Košíc, ale­bo uby­to­va­nie v retro byte v Brez­ne.

skodovky_matador

zdroj foto­gra­fií: authenticslovakia.com

Aut­hen­tic Slo­va­kia sa nebo­jí pri­jať našu minu­losť a uve­do­mu­je si, že roky socia­liz­mu Slo­ven­sku dali uni­kát­ny cha­rak­ter. Samoz­rej­me, je to len malá náplasť na všet­ky nega­tí­va spo­je­né s tým­to obdo­bím, no minu­losť nezme­ní­me. Tak pre­čo si z nej nezo­brať to naj­lep­šie, čo sa dá.

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: authenticslovakia.com

Pridať komentár (0)