Táto domá­ca úlo­ha pre 10-roč­né­ho chlap­ca zmiat­la celý inter­net

Ľubica Mervová / 13. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pinterest.com/iflscience.com

Čas­to sa stá­va (a to nie­len v slo­ven­ských učeb­niach), že úlo­hy pre deti na základ­ných ško­lách sú zada­né tak nejas­ne, že sú tak­mer nerie­ši­teľ­né. S nasle­du­jú­cim prí­kla­dom si prav­de­po­dob­ne nebu­deš vedieť pora­diť ani ty.

Táto otáz­ka bola súčas­ťou domá­cej úlo­hy z mate­ma­ti­ky, kto­rá bola zada­ná 10-roč­né­mu chlap­co­vi vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Mal vypo­čí­tať obvod pra­vouh­lých obraz­cov.

Maths question aimed at ten-year-olds at a school in Glossop. It has left pupils and parents baffled.

iflscience.com

Pri hľa­da­ní odpo­ve­de sa die­ťa obrá­ti­lo na svoj­ho otca, kto­rý si tak­tiež neve­del dať rady, napriek tomu, že má kva­li­fi­ká­ciu v odbo­re mate­ma­ti­ky aj eko­nó­mie.

Otec nad úlo­hou strá­vil hodi­nu a pri­šiel na to, že vyrie­šiť ju je nemož­né. Potom túto úlo­hu pri­dal na Face­bo­ok v náde­ji, že sa ju nie­ko­mu poda­rí roz­lúš­tiť. Rie­še­nie hľa­dal celý inter­net, ale iba málo ľuďom sa ho poda­ri­lo nájsť.

Dokon­ca ju poslal svoj­mu zná­me­mu, kto­rý má dip­lom z eko­nó­mie či pria­te­ľom, kto­rí sú uči­teľ­mi mate­ma­ti­ky. Všet­ci však boli zo zada­nia zmä­te­ní a odpo­ve­de sa nedoč­kal.

Napriek maso­vej zmä­te­nos­ti sa nie­kto­rým ľuďom poda­ri­lo prí­klad vyrie­šiť. Via­ce­ro ľudí tvr­dí, že rie­še­ním pre oba obraz­ce je 44. Dru­hý prí­klad vyze­rá byť viac mätú­ci, pre­to­že si vyža­du­je nie­koľ­ko ďal­ších kro­kov, aby mohol byť vyrie­še­ný a nie je jas­né, kto­rá stra­na má 2 cm. Ak pred­po­kla­dá­me, že je to tá men­šia ver­ti­kál­na stra­na, je mož­né prí­klad vyrie­šiť.

Kaž­do­pád­ne môže­me s urči­tos­ťou pove­dať, že táto úlo­ha je pre 10-roč­né die­ťa nepri­me­ra­ne ťaž­ká.

249400066_fd79d26946_o

iflscience.com

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)