Tie­to kan­ce­lár­ske vychy­táv­ky ti zme­nia život

Timotej Vančo / 14. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: brightside.me

Mal si už nie­ke­dy pocit, že tvo­ja kan­ce­lá­ria je nud­ná a sta­le rov­na­ká? Oživ si svoj život­ný pries­tor s nie­kto­rou z tých­to vychy­tá­vok.

 1. Valec na poznám­ky
615805-enhanced-26506-1436562252-8-625-e2e723ecbe-1476773894

foto: brightside.me

Už viac nemu­síš hľa­dať tie­to malé fareb­né papie­ri­ky po celom sto­le, sta­čí tým­to val­com potrieť aký­koľ­vek povrch a napí­sať si poznám­ku.

 1. Fle­xi­bil­né skla­do­va­cie pop­ru­hy
616305-quirky-com-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Umiest­ni si na dosah ruky všet­ky potreb­né veci v kan­ce­lá­rii.

 1. Hodin­ky s pri­po­mien­kou
615605-enhanced-28257-1436386249-1-650-79cc8dc027-1476773894

foto: brightside.me

Super nápad pre pri­po­mien­ko­vač. Už nikdy neza­bud­neš na žiad­nu úlo­hu!

 1. Stôl s papie­rom
615955-campfire-650-a7f1687eed-1476773894

foto: brightside.me

Dob­rý pro­dukt pre brains­tor­me­rov a na zachy­tá­va­nie myš­lie­nok. Hneď ako ti nie­čo napad­ne, môžeš okam­ži­te písať ale­bo kres­liť. Žiad­ny super nápad už viac neza­bud­neš.

 1. Valec na poznám­ky 2
616005-cosas-de-oficina-2-650-abab15dd62-1476773894

foto: brightside.me

Vždy si odtrh­neš pres­né množ­stvo papie­ra, aké potre­bu­ješ na spí­sa­nie pozná­mok. Veľ­mi uži­toč­ná vecič­ka.

 1. Malá záh­rad­ka
616605-cosas-de-oficina-3-650-26c1898a2a-1476773894

foto: brightside.me

Zau­jí­ma­vá mož­nosť, ako si v kanc­li oddých­nuť a záro­veň si skráš­liť pra­cov­ný stôl.

 1. Nale­po­va­cie chy­bo­vé hlá­se­nie
616655-2-650-32f032a33b-1476773894

foto: brightside.me

Upo­zor­niť ale­bo pri­po­mien­ko­vať kole­gov môže byť koneč­ne zábav­nej­šie.

 1. Hoj­da­cia sieť pre tvo­je nohy
1222910-1de28436410845ec01ab020dd52ecc3b-0-1476712098-1476774047-650-5e342fabda-1476774061

foto: brightside.me

Sen sa stal sku­toč­nos­ťou! Koneč­ne si budú aj tvo­je nohy môcť poriad­ne oddých­nuť počas prá­ce na počí­ta­či.

 1. Súkrom­ná mini chlad­nič­ka
616055-enhanced-buzz-4760-1405461209-11-650-00df75c2dc-1476773894

foto: brightside.me

Pries­tor pre uscho­va­nie tvo­jich drin­kov ale­bo jed­la z domu. A tiež mož­no aj neja­ké­ho piva ;)

 1. Taj­ný spí­nač
615705-enhanced-buzz-26891-1405536770-16-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Sta­čí jeden dotyk, aby si skryl všet­ky apli­ká­cie a okná, kto­ré tvoj oko­lo pre­chá­dza­jú­ci šéf nemu­sí vidieť.

 1. Pre­nos­ný zohrie­vač nápo­jov
615755-enhanced-buzz-30620-1405536473-8-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Tvo­ja káva ale­bo čaj, už nikdy nevyc­hlad­nú.

 1. Ruka­vi­ce pre tých, čo nema­jú tep­lo v kanc­li
616105-f72c0dfbccc2e8bab6ab206cf19e3e55-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Udrž tep­lo v svo­jich rukách v tých­to zau­jí­ma­vých tous­to­vých ruka­vi­ciach, kým pra­cu­ješ.

 1. Pečiat­ka
616405-forever-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Pou­ži túto pečiat­ku na aký­koľ­vek papier, aby si si mohol naplá­no­vať týž­den­né ale­bo mesač­né akti­vi­ty.

 1. Násten­né hodi­ny s tabu­ľou
615855-1-650-028e5bcb95-1476773894

foto: brightside.me

Per­fekt­ný nástroj na udr­ža­nie orga­ni­zá­cie dňa. Jed­no by sa mi hodi­lo :)

 1. Nefal­šo­va­né pra­cov­né nástro­je
616505-hand-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Tie­to novin­ky uro­bia písa­nie o tro­chu zábav­nej­šie.

 1. Orga­ni­zá­tor všet­ké­ho, čo potre­bu­ješ na sto­lí­ku
616355-istick-650-26c1898a2a-1476773894

foto: brightside.me

Toto super zaria­de­nie ti udr­ží poria­dok na tvo­jom pra­cov­nom sto­lí­ku. Náj­deš v ňom USB por­ty, slot pre SD kar­tu a tak­tiež držiak pre perá, mobil a mno­ho ďal­šie­ho.

 1. Pre­nos­ný ske­ner doku­men­tov ale­bo fotiek
616255-wifi-650-7cd5b640fc-1476773894

foto: brightside.me

Toto zaria­de­nie oske­nu­je aký­koľ­vek doku­ment ale­bo fot­ku a odoš­le ti ho na mail ale­bo dá tla­čiť cez WiFi.

 1. 3 body za kaž­dý vyho­de­ný odpad
1221160-basketball-waste-basket-1476712726-650-5320e81fb5-1476773894

foto: brightside.me

Odpad­ky pat­ria pred­sa do koša, pre­čo neuro­biť hádza­nie sme­tí ešte zábav­nej­šie.

 1. USB hub
1221210-cat_shape_usb_4_port_hub_usb_hub_hub-1476712932-650-77bfd4d82c-1476773894

foto: brightside.me

Ten­to hub v tva­re mačič­ky má síce 9 živo­tov, ale len 4 USB por­ty.

 1. Rast­lin­né“ pero
1221260-6-cool-office-gadgets-1476713126-650-558bde8f75-1476773894

foto: brightside.me

Kaž­dý tvoj kole­ga bude fas­ci­no­va­ný tým­to perom.

Zdroj člán­ku: brightside.me

Pridať komentár (0)