Výskum doká­zal, že sar­kas­tic­kí ľudia sú inte­li­gen­tnej­ší a kre­a­tív­nej­ší

Katarína Jenisová / 3. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: quora.com

Sar­kaz­mus mno­ho­krát buď milu­je­me ale­bo nená­vi­dí­me. Táto cha­rak­te­ris­tic­ká črta nie­kto­rých osob­nos­tí sa uká­za­la ako znak vyš­šej inte­li­gen­cie. Dospe­li k tomu výsku­my ame­ric­kých uni­ver­zít Colum­bie a Har­var­du.

Celý výskum sa usku­toč­nil v rám­ci troch sku­pín ľudí pod­ľa toho, či sa pre­ja­vo­va­li ako sar­kas­tic­kí, neut­rál­ni ale­bo váž­ni. Ved­ci im násled­ne zadá­va­li rôz­ne úlo­hy a sle­do­va­li ako k nim dané typy osob­nos­tí pri­stu­po­va­li.

Sku­pi­na sar­kas­tic­kých pre­uká­za­la zvý­še­nú kre­a­ti­vi­tu. Keď sa sna­ži­li vyrie­šiť pred­lo­že­né prob­lé­my, boli schop­ní prí­sť s mno­hý­mi nápa­di­tý­mi rie­še­nia­mi. Doká­za­li mys­lieť abs­trakt­nej­šie a na vec sa poze­rať z odliš­né­ho uhla pohľa­du. Taká­to oso­ba čas­to mys­lí „out­si­de the box“, to zna­me­ná, že jej obzor je šir­ší, doká­že rie­šiť mno­hé prob­lé­my aj iný­mi spô­sob­mi ako tra­dič­ný­mi či zau­ží­va­ný­mi a takis­to doká­že vyjad­riť svoj názor. Ak sa doká­že­te na veci poze­rať iným spô­so­bom je prav­de­po­dob­né, že aj na mno­hé prob­lé­my doká­že­te nájsť nové rie­še­nia.

Ak však ľudia využí­va­jú svoj sar­kas­tic­ký šarm pri tých, kto­rí tým­to spô­so­bom abso­lút­ne neko­mu­ni­ku­jú, kon­flik­tu sa nevyh­nú. Výnim­kou nie je ani stret dvoch sar­kaz­mov navzá­jom, pokiaľ medzi nimi neexis­tu­je urči­tá dôve­ra.

tumblr_nf7cxhyhnH1qihn1ro6_1280

foto: Uni­ver­sal Cab­le Pro­duc­ti­ons

Dôle­ži­té je uve­do­miť si, že táto inte­li­gen­cia nepat­rí len tomu, kto hovo­rí, ale aj tomu, kto počú­va. Aj ten počú­va­jú­ci musí pocho­piť dané sar­kas­tic­ké výpo­ve­de a posú­diť tón kon­ver­zá­cie. Sar­kaz­mus je totiž nie­ke­dy ťaž­ké pocho­piť, a pre­to sa k danej výpo­ve­dí pri jej pri­jí­ma­ní zapá­ja­jú aj ges­tá a výraz tvá­re, prob­lém nastá­va naprí­klad pri onli­ne kon­ver­zá­cii, kedy zostá­va daná myš­lien­ka čas­to nepo­cho­pe­ná.

Pod­ľa usku­toč­ne­né­ho výsku­mu ľudia po simu­lo­va­nej sar­kas­tic­kej kon­ver­zá­cii pre­uká­za­li zvý­še­nú kre­a­ti­vi­tu. Zna­me­ná to, že komu­ni­ká­cia tým­to spô­so­bom našu nápa­di­tosť zvy­šu­je, a to naj­mä vte­dy ak je usku­toč­ne­ná s člo­ve­kom nala­de­ným na tej istej vlne.

Tak­že aký je záver zís­ka­ných výsled­kov? V jed­no­du­chos­ti, áno, ak ste sar­kas­tic­kí prav­de­po­dob­ne je u vás aj tá zvý­še­ná inte­li­gen­cia. Ten­to spô­sob komu­ni­ká­cie medzi nezná­my­mi ľuď­mi však nie je veľ­mi pre­fe­ro­va­ný, je to skôr štýl kon­ver­zá­cie medzi blíz­ky­mi, kde už bola zís­ka­ná urči­tá dôve­ra. Vypus­te­nie vašich sar­kas­tic­kých myš­lie­nok na nie­ko­ho, koho sot­va pozná­te môže totiž ten­to vzťah zni­čiť ešte skôr, ako vôbec začal.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: usanetwork.com

Pridať komentár (0)