Ako žiť kaž­dý deň na maxi­mum

Simona Hanzelová / 11. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Dne­šok môže byť pres­ne taký, aký chceš, aby bol. Tvoj osud nie je vopred pre­dur­če­ný a iba ty roz­ho­du­ješ o tom, aký v koneč­nom dôsled­ku tvoj deň bude. Čiže skôr než: „Uvi­dí­me, čo sa sta­ne,” by si mal pove­dať: „Dnes sa mi to poda­rí.”

Keď ideš do posil­ky či do fit­ka, je iba na tebe, ako tvrdo na sebe zapra­cu­ješ. Jed­na vec je ale istá — keď z nej pôj­deš domov, a budeš vedieť, že si do toho dal všet­ko, budeš sa cítiť ove­ľa lep­šie. To isté pla­tí aj o tvo­jom dni.

tumblr_inline_mmjqe5qakd1qz4rgp

zdroj: infectiousmagazine.com

Vždy, keď zo seba v prá­ci dávam úpl­ne všet­ko, som úpl­ne iná oso­ba. Som šťast­nej­ší a svet je kraj­šie mies­to. Dru­hí ľudia sa na mňa zra­zu usmie­va­jú, keď oko­lo nich pre­chá­dzam, a ja ani netu­ším pre­čo. Váž­ne. Mám pocit, že počas tých dní, keď som uro­bil všet­ko to, čo som chcel, sa na mňa usmie­va viac ľudí. A som si istý, že ja tie úsme­vy neini­ciu­jem.

Počas takých­to dní, keď žijem zmys­lu­pl­ne, odchá­dzam z prá­ce ešte viac ener­gic­ký, než keď som do nej ráno pri­šiel. Keď potom pri­chá­dzam domov, moje deti za mnou vždy pri­beh­nú, objí­mu ma, a chcú sa hrať. Keď sa nich počas takých chvíľ poze­rám, vidím doko­na­losť. Moje srd­ce napl­ní lás­ka, a ja cítim pocit maxi­mál­nej vďač­nos­ti a poko­ry za to, čo mám.

tumblr_ng2qwk0iba1sjzmpyo1_500

zdroj. 36.media.tumblr.com

Naopak, vždy, keď som v prá­ci rozp­tý­le­ný a podráž­de­ný, domov sa vra­ciam úpl­ne bez ener­gie. Moja rodi­na ma stá­le milu­je rov­na­ko, no napriek tomu je pre mňa ove­ľa ťaž­šie dať im pozor­nosť a lás­ku, kto­rú si zaslú­žia a potre­bu­jú. Počas tých­to pre­mr­ha­ných a nezmy­sel­ných dní z ľudí oko­lo mňa vysá­vam viac ener­gie, ako im dávam.

Veľ­mi dob­re viem, aký je to pocit, keď sa nedo­ká­žeš pohnúť z urči­té­ho bodu, v kto­rom si sa zase­kol. Keď sa cítiš úpl­ne bez­moc­ný na to, aby si svoj život zme­nil. Keď je tvoj život ako jeden zača­ro­va­ný kruh. Pocit viny za čas, kto­rý si tak­to pre­mr­hal, ti urči­te nepo­mô­že. Ak ale zme­níš prí­stup, budeš prek­va­pe­ný, ako sa zme­ní tvo­je vní­ma­nie sve­ta. Ako rých­lo sa zme­níš ty. Začni od malič­kos­tí. Vyskú­šaj nie­kto­rú z mojich rád, a sle­duj, čo sa sta­ne:

1. Urob si reka­pi­tu­lá­ciu celé­ho týžd­ňa a naplá­nuj ten ďal­ší

Vyčleň si v jeden deň v týžd­ni — ja pre­fe­ru­jem nede­ľu — aspoň 10 až 30 minút na to, aby si pop­re­mýš­ľal o svo­jich posled­ných šies­tich dňoch. Skús si pri­tom polo­žiť tie­to otáz­ky:

Čo som neuro­bil?

Čo som zmeš­kal?

Čo by som mal ešte dotiah­nuť?

Po vyhod­no­te­ní uply­nu­lé­ho týžd­ňa si budeš môcť uro­biť lep­šie plá­ny na ten nasle­du­jú­ci. Taký­to malý ritu­ál ti urči­te pomô­že zlep­šiť kva­li­tu tvo­jich dní.

img_6037zdroj: picjumbo.com

2. Na kon­ci kaž­dé­ho dňa si urob plán na zaj­tra

Ak máš plán, nie si zaťa­že­ný neroz­hod­nos­ťou, a v daný deň už pres­ne vieš, do čoho sa tre­ba pus­tiť. Naopak, ak sa pre­bu­díš bez plá­nu, budeš počas dňa iba tápať bez toho, aby si nie­čo poriad­ne uro­bil. Je ove­ľa efek­tív­nej­šie pre­bu­diť sa s urči­tým cie­ľom. Jed­no­du­cho len vstať a ísť. Plá­no­va­nie ďal­šie­ho dňa ti dnes zabe­rie mož­no dve minú­ty, no zaj­tra pri­ne­sie väč­ší osoh, a ušet­rí mož­no celé hodi­ny.

3. Sústreď sa na dne­šok, nie na zaj­traj­šok

Počas dňa sa sústreď len na svoj plán, kto­rý si si uro­bil vče­ra večer. Neza­ťa­žuj sa ničím iným a ži dne­šok napl­no. Potom, keď sa tvoj deň pri­blí­ži ku kon­cu, náj­di si dve minú­ty, aby si si uro­bil zaj­traj­ší plán. Násled­ne to vypus­ti z hla­vy.

tumblr_static_tumblr_static_b06lyo3ebqoswsks00oc40wso_640zdroj: secure.static.tumblr.com

4. Troj­me­sač­né ener­ge­tic­ké cyk­ly

V dneš­nej dobe sa veci menia tak neuve­ri­teľ­ne rých­lo, až je ťaž­ké odhad­núť, kde budeš pove­dz­me o 5 rokov. Skús sa pre­to v prvom rade sústre­diť na najb­liž­šie 3 mesia­ce (samoz­rej­me, na zákla­de toho, čo chceš dosiah­nuť dlho­do­bo). Na kon­ci kaž­dé­ho troj­me­sač­né­ho cyk­lu neza­bud­ni pop­re­mýš­ľať o tom nasle­du­jú­com.

5. Zor­ga­ni­zuj si život

Život je ako záh­ra­da, o kto­rú sa tre­ba sta­rať. Snaž sa, aby bola tvo­ja záh­ra­da kaž­dým dňom kraj­šia a plod­nej­šia. Urob si poria­dok vo svo­jich veciach. Vo finan­ciách. Vo vzťa­hoch. Nauč sa efek­tív­nej­šie pra­co­vať s časom. Ako­náh­le začneš svo­je veci orga­ni­zo­vať, bude pôda v tvo­jej záh­ra­de vhod­nej­šia pre to, čo do nej neskôr zasa­díš.

boss-fight-free-high-quality-stock-images-photos-photography-man-forest-backpackzdroj: bossfight.co

6. Vždy si zvoľ tú ťaž­šiu ces­tu

Cie­ľom nie je doko­na­losť. Avšak vždy sa snaž vybrať si tú správ­nu ces­tu, aj keď nie je naj­ľah­šia. To, čo potre­bu­ješ, je pohnúť sa z mies­ta, v kto­rom si uvia­zol. Nemaj strach o to, čo sa sta­ne, a ako to dopad­ne. Namies­to toho sa snaž uro­biť všet­ko potreb­né. Výsle­dok sa čosko­ro dosta­ví.

Záver

Keď si sa dnes pre­bu­dil, ako si sa cítil? Čo si si pomys­lel o dni, kto­rý ťa čaká? Nech to bolo čokoľ­vek, skús sa zaj­tra pre­bu­diť s tým­to poci­tom: „Dne­šok môže byť tak skve­lý, ako len budem chcieť.” Taký pocit ale neprí­de sám od seba. Budeš sa musieť nala­diť na tú správ­nu vlnu. Nech už je tvo­jím hna­cím moto­rom čokoľ­vek, mal by si mať neja­ký dôvod, aby si žil napl­no. Mož­no nevieš, čo pres­ne ten dôvod je, ale ako­náh­le sa dosta­neš do pohbu, časom to zis­tíš. Uve­do­míš si, že všet­ko v tvo­jom živo­te je ove­ľa kraj­šie, než si si vždy mys­lel. A ak sa dosta­neš do sta­vu rados­ti a zmys­lu­pl­nos­ti, budeš dosť sil­ný na to, aby si vedo­me pre­tvo­ril tvo­ju budúc­nosť na takú, akú si zaslú­žiš.

zdroj člán­ku: medium.com 

Pridať komentár (0)