Absolut Vodka kontroverznou kampaňou nekončí, boj proti nenávisti podporí limitovanou edíciou

Viktória Husarčíková / 2. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Web/Absolut Vodka
  • Ab­so­lut Vodka sa ne­tají kam­pa­ňami, ktoré zá­sadne stoja proti všet­kým for­mám ne­ná­visti
  • Svoj boj po­su­nuli o krok ďa­lej, a to rovno no­vým pro­duk­tom
  • Li­mi­to­vaná edí­cia „A Drop of Love“ pri­náša lásku až v 16 ja­zy­koch

Svet okolo nás je vo vy­so­kej miere na­ka­zený ne­ná­vis­ťou. Den­no­denne po­čú­vame slová ako ho­mo­fó­bia, ra­siz­mus či xe­no­fó­bia. Ab­so­lut Vodka sa proti týmto for­mám ne­ná­visti roz­hodla bo­jo­vať, a to nie­len na Slo­ven­sku, kde sa jej kam­paň do­stala aj na Radu pre re­klamu. Viac čí­taj TU!

Ten­to­krát tomu po­môže aj ce­lo­sve­tová kam­paň s no­vými fľa­šami. Pro­jekt sa na­zýva ,,A Drop of Love“ a do sveta chce vniesť as­poň o kvapku lásky viac.

Čo je teda na týchto fľa­šiach také re­vo­lučné? Pr­vou zau­jí­ma­vos­ťou je slovo ,,láska“ zo­bra­zené v 16 ja­zy­koch,a to na­prí­klad v poľš­tine, ruš­tine, ne­mčine či an­glič­tine. Dô­le­ži­tejší je však fakt, že tieto ná­pisy sú na fľašu na­pí­sané far­bou vy­ro­be­nou z ne­ná­vist­ných ban­ne­rov až z troch kon­ti­nen­tov. Značka al­ko­holu na svo­jej ofi­ciál­nej stránke uviedla, že týmto kro­kom chce in­špi­ro­vať ši­rokú ve­rej­nosť, aby ne­vá­hala a za­me­nila ne­ná­visť za lásku. Každý je­den z nás to­tiž môže spra­viť tento svet as­poň o kvapku lep­ším.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ar­chív Ab­so­lut Vodka

Kam­paň pro­pa­guje ok­rem al­ko­holu a lásky aj mier. Ne­ná­vistné pla­gáty boli to­tiž po­zbie­rané práve na rôz­nych pro­tes­toch. S ná­pa­dom prišli agen­túry BBH Lon­don a Fu­ture De­luxe. Týmto pro­jek­tom roz­hodne upev­nili re­vo­lučnú po­vesť švéd­skej značky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ar­chív Ab­so­lut Vodka

Ak si ešte ne­vi­del kam­paň Ab­so­lutky, po­zri si vi­deo, v kto­rej nám o ce­lej kam­pani po­ve­dala tvor­cov­ská re­klamná agen­túra a brand ma­na­žérka značky Ab­so­lut. Viac čí­taj TU!

Pridať komentár (0)