Absolútny raj pre investorov. 10 neznámych svetových startupov z posledného štvrťroka, ktoré sú „za vodou“

Richard Vitkovský / 29. mája 2018 / Startupy

  • Úspech kaž­dého no­vého star­tupu zá­visí od prí­sunu fi­nan­cií, ne­dos­ta­tok fi­nan­cií býva často pre­d­zves­ťou konca
  • Lá­ka­nie no­vých in­ves­to­rov je preto jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ak­ti­vít, kto­rým sa treba pri tvorbe no­vej spo­loč­nosti ve­no­vať
  • Týchto 10 málo zná­mych star­tu­pov je už za vo­dou. In­ves­tori do nich na­liali ob­rov­ské sumy pe­ňazí
zdroj: hovercompany
  • Úspech kaž­dého no­vého star­tupu zá­visí od prí­sunu fi­nan­cií, ne­dos­ta­tok fi­nan­cií býva často pre­d­zves­ťou konca
  • Lá­ka­nie no­vých in­ves­to­rov je preto jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ak­ti­vít, kto­rým sa treba pri tvorbe no­vej spo­loč­nosti ve­no­vať
  • Týchto 10 málo zná­mych star­tu­pov je už za vo­dou. In­ves­tori do nich na­liali ob­rov­ské sumy pe­ňazí

In­ves­tori v roku 2018 ožili. Kríza je už dávno mi­nu­los­ťou, a tak je po­trebné na­hro­ma­dený ka­pi­tál otá­čať. Star­tupy sú síce po­riadne ri­zi­ko­vými in­ves­tí­ciami, av­šak s výš­kou ri­zika ras­tie aj výška po­ten­ciál­neho zisku. Iné je in­ves­to­vať do fon­dov v ban­kách, kde je zisk veľmi nízky, a iné do star­tupu, z kto­rého sa môže vy­kľuť spo­loč­nosť typu Go­ogle. In­ves­tori si ri­ziká, sa­moz­rejme, uve­do­mujú, ale lá­kadlo v po­dobe zisku je ča­sto­krát sil­nej­šie. Aj na­priek tomu je mnoho in­ves­to­rov opatr­ných. Ni­kto to­tiž nechce pre­ro­biť. Táto de­siatka u nás po­merne ne­zná­mych star­tu­pov aj na­priek tomu do­ká­zala zís­kať vďaka in­ves­tí­ciám ob­rov­ský ka­pi­tál na svoj roz­voj.

Ma­gic Leap

Vir­tu­álna re­a­lita sa za­tiaľ veľmi ne­uchy­tila. Bu­dúc­nos­ťou by mala byť roz­ší­rená re­a­lita AR. Preto nie je prek­va­pe­ním, že spo­loč­nosť Ma­gic Leap, ktorá vy­víja práve AR pro­dukty, zís­kala len v tomto roku v dvoch ko­lách in­ves­tí­cií re­kord­ných 963 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Cel­kovo však na in­ves­tí­ciách zís­kala 2,3 mi­liardy do­lá­rov, a to aj na­priek tomu, že fi­nálny pro­dukt je za­tiaľ v ne­do­hľadne.

UiPath

Po­núka zau­jí­mavú cestu. Vy­víja soft­vér na au­to­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov. Ide o akési soft­vé­rové ro­boty. Spo­loč­nosť cel­kovo vy­zbie­rala 1,1 mi­liardy do­lá­rov, pri­čom v marci tohto roka zís­kala 153 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

He­artF­low

Te­raz sa pre­su­nieme do me­di­cíny. Star­tup He­artF­low zís­kal len vo feb­ru­ári in­ves­tí­ciu vo výške 150 mi­li­ó­nov do­lá­rov. V sú­čas­nosti má hod­notu 1,5 mi­liardy do­lá­rov. Po­núka zau­jí­mavé rie­še­nie pre diag­nózu ocho­rení srdca. Mo­derná tech­no­ló­gia vy­tvorí troj­roz­merný mo­del srdca pa­cienta bez nut­nosti in­va­zív­neho zá­sahu.

Pony.ai

Star­tup, ktorý sa za­oberá vý­vo­jom au­to­nóm­nych rie­šení pre vo­zidlá, zís­kal len za je­den rok svo­jej exis­ten­cie re­kord­ných 112 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Na roz­diel od iných star­tu­pov svoje pro­dukty pred­sta­vil aj ve­rejne. V sú­čas­nosti pre­bie­hajú testy pr­vých vo­zi­diel vy­ba­ve­ných ich sys­té­mom.

Pre­ci­si­on­Hawk

Je známy vý­ro­bou dro­nov na rôzne účely. Star­tup vzni­kol v roku 2010 a od­vtedy vďaka in­ves­tí­ciám zís­kal so­lídny ka­pi­tál. Tá po­sledná vo výške 75 mi­li­ó­nov do­lá­rov pre­behla v ja­nu­ári. Hod­nota spo­loč­nosti pre­siahla 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

nCino

Spo­loč­nosť fun­guje od roku 2012 a po­núka clou­dové soft­vé­rové rie­še­nia pre banky. Soft­vér je možné ladne in­teg­ro­vať už do plne za­be­hnu­tých ban­ko­vých sys­té­mov. V ja­nu­ári zís­kali in­ves­tí­ciu vo výške 51,5 mi­li­óna do­lá­rov.

Sam­ba­Nova

Pro­duk­tom tejto spo­loč­nosti je po­čí­ta­čová plat­forma, ktorá slúži na tvorbu ume­lej in­te­li­gen­cie. Tá je schopná sa sa­mos­tatne učiť. Jedná sa o kom­bi­ná­ciu hard­véru sa soft­véru. Spo­loč­nosť vy­zbie­rala v marci sym­pa­tic­kých 56 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Ato­mwise

Pro­dukt tejto spo­loč­nosti je veľmi zau­jí­mavý. Ide o soft­vér, ktorý do­káže už vo­pred pred­po­ve­dať účinky ešte ne­vy­vi­nu­tých lie­kov na mo­zog člo­veka. Prog­ram je veľmi ob­ľú­bený vo vý­skum­ných ústa­voch far­ma­ce­utic­kých spo­loč­ností. V marci zís­kala spo­loč­nosť in­ves­tí­ciu vo výške 45 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Ho­ver

Po­núka plat­formu na vy­tvá­ra­nie troj­roz­mer­ných mo­de­lov pre rôzne pro­jekty. Vy­ni­ka­júce rie­še­nie pre ná­vrhá­rov. Spo­loč­nosť fun­guje od roku 2011.V ja­nu­ári zís­kala ka­pi­tál vo výške 25 mi­li­ó­nov do­lá­rov, čo na prvý po­hľad nie je veľa, ale lep­šie ako nič.

Black­more

Spo­loč­nosť pô­sobí v luk­ra­tív­nej ob­lasti. Vy­rába mo­dernú sen­zo­rovú tech­no­ló­giu LI­DAR pre au­to­nómne vo­zidlá. Preto nie je prek­va­pe­ním, že au­to­mo­bilky majú o tieto pro­dukty veľký zá­u­jem. Len v marci zís­kala spo­loč­nosť in­ves­tí­ciu vo výške 18 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)