Absol­vent Stan­fordu vytvo­ril svoju prvú appku, za 2 dni mala štvrť mili­óna stia­hnutí!

Michal Sorkovský / 5. júl 2015 / Business

CEO star­tupu Polarr Borui Wang verí, že každý člo­vek je dosta­točne šikovný na to, aby zvlá­dol prácu so soft­vé­rom slú­žia­cim na pokro­čilú úpravu foto­gra­fií. Roz­ho­dol sa preto vytvo­riť apli­ká­ciu, kto­rej cie­ľom je odstrá­niť naj­väč­šiu bari­éru, ktorá ľuďom stojí v ceste: cenu.

A to aj napriek tomu, že on a ani nikto z jeho sedem­člen­ného tímu nikdy pred­tým žiadnu apli­ká­ciu nevy­vi­nuli. Proste sa len roz­hodli využiť pries­tor, ktorý na trhu Adobe igno­ruje. Vytvo­rili apli­ká­ciu pre pro-ama­té­rov, kto­rej sa aj na ich prek­va­pe­nie začalo výrazne dariť. Nešlo však len o šťastnú náhodu, hoci po iba dvoj­me­sač­nej práci na vývoji apli­ká­cie by asi málo­kto tipo­val jej úspech. Veľké pre­kva­ve­nie nastalo vtedy, keď Wang otvo­ril po 48 hodi­nách App Store a zba­dal Polarr medzi odpo­rú­ča­nými apli­ká­ciami. Jeho apli­ká­cia Polarr mala za dva dni viac ako 250 000 stia­hnutí. Ako to vôbec bolo možné?

Nie, nejde o zázrak. Wang podľa vlast­ných slov len spra­vil pár vecí, ktoré by mali tvor­co­via apli­ká­cií uro­biť, aby zvý­šili svoje šance dostať sa medzi odpo­rú­čané apli­ká­cie a zís­kali tak obrov­ský nárast stia­hnutí. Tu sú kon­krétne rady, ktoré Wan­govi pomohli:

1. Sústreďte sa na naj­novší ope­račný sys­tém a na jeho naj­nov­šie fun­kcie (Wang pou­žil Web­kit, ktorý bol pred­sta­vený v iOS8)

2. Pozorne si pre­čí­tajte mar­ke­tin­gové pokyny, pri­pravte si veľmi dobré scre­ens­hoty a pre­view videá, tiež si vybu­dujte spo­je­nie s Apple, aby vedeli, že vaša apli­ká­cia exis­tuje. 

3. Pri­pravte si správne nača­so­va­nie. Apple vyberá odpo­rú­čané apli­ká­cie každý štvr­tok, tak spus­tite svoju appku tesne pred­tým.

4. Posledná a naj­dô­le­ži­tej­šia vec je vybu­do­vať pro­dukt s veľ­kou hod­no­tou pre pou­ží­va­te­ľov a so skve­lým dizaj­nom.

Na posledný bod sa Wang sústre­dil naj­viac. „Veľa pria­te­ľov ma žia­dalo, aby som ich naučil pra­co­vať s Adobe Pho­tos­ho­pom,“ pove­dal. „Najprv sa všetci cítili ako úplní ama­téri. Mys­leli si, že potre­bujú drahý foto­apa­rát a know how, ako s ním nará­bať, aby si zaslú­žili pho­tos­hop.“
Práve preto, že by za Pho­tos­hop mali pla­tiť 20 dolá­rov mesačne, si Wan­govi pria­te­lia mys­leli, že musia byť experti, aby ho vedeli pou­ží­vať. „Ale keď som im uká­zal, ako to fun­guje, bolo to pre nich jed­no­du­ché. Ľudia sú dosta­točne šikovní,“ dodáva.

Wang úspešne dokon­čil IT štú­dium na Stand­forde iba minulý rok v júni, čo samoz­rejme vzbu­dzuje ešte väčší obdiv k tomu, čo sa mu za tak krátku dobu po ukon­čení štú­dia poda­rilo vytvo­riť. Wang pri tvo­rení svo­jej apli­ká­cie čer­pal inšpi­rá­ciu zo spo­mie­nok na kama­rá­tov zo svo­jej stred­nej školy, ktorí sa doslova hrali s crack­nu­tou ver­ziou Pho­tos­hopu. Všetci si prog­ram obľú­bili, ale nebola šanca, aby im ich rodi­čia pla­tili legi­tímnu ver­ziu. Wang sa teda po ukon­čení štú­dia roz­ho­dol vytvo­riť prog­ram, ktorý môže byť vo via­ce­rých ohľa­doch kon­ku­ren­ciou Pho­tos­hopu, avšak cenovo je oveľa dostup­nejší. Len za 5 dolá­rov môže mať totiž hocikto prí­stup ku všet­kým fun­kciám Polarru.

S webo­vou apli­ká­ciu, ktorú Polarr spus­til ešte v sep­tem­bri a novou mobil­nou app­kou, chce Wang vlo­žiť vyspelé a vyso­ko­kva­litné nástroje na úpravu obráz­kov do rúk ama­té­rov. Wang, aj so svo­jim tímom čelil via­ce­rým výzvam pri pris­pô­so­bo­vaní webo­vej apli­ká­cie pre mobily, no a tou hlav­nou bola pamäť. Musel totiž prísť na to, ako pre­dísť úpl­nému pádu appky, keď ju nie­kto spustí naprí­klad na iPhone 4S. Pre Wanga bolo toto veľmi dôle­žité, keďže verí, že poží­va­te­lia webo­vej ver­zie nako­niec vo väč­šine prejdú na tú, s kto­rou budú pra­co­vať pro­stred­níc­tvom svo­jich mobi­lov či tab­le­tov. 

Wang tvrdí, že ľudia sú už zvyk­nutí robiť nejaké mini­málne úpravy na svo­jich mobi­loch v apli­ká­ciách ako Ins­ta­gram. Cie­ľom appky Polarr je ovlád­nuť trh v budúc­nosti, keďže Wang verí, že ľudia sú už pri­pra­vení na niečo pokro­či­lej­šie. (Len pri­po­mí­name, že jeden zo zakla­da­te­ľov Ins­ta­gramu, Kevin Systrom, je tiež absol­ven­tom Stan­fordu).

Wang sa ale nechce uspo­ko­jiť len s dodá­va­ním nových pomô­cok pre ľudí. Chce sa učiť z toho, ako ich budú pou­ží­vať. Wang sa chce sústre­diť na umelú inte­li­gen­ciu a pred­sta­vuje si svoju spo­loč­nosť tak, aby sa učila z toho, ako ľudia radi upra­vujú svoje fotky. Ďal­ším pro­jek­tom spo­loč­nosti má byť totiž auto­ma­ti­zo­vaná služba na úpravu obráz­kov. „Vymýš­ľame appku, ktorá sa naučí, ako roz­mýš­ľate a čo máte radi,“ dodáva Wang.

zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)