Aby si mohol byť milionárom už po 20-tke, musíš spraviť týchto 11 vecí

Timotej Vančo / 11. októbra 2018 / Biznis

Týchto 11 vecí mu­síš spra­viť v tvo­jej 20-tke, aby si si už po­čas 30-tky mo­hol uží­vať do­vo­lenky po­čas ce­lého roka, pris­pie­vať na cha­ritu vy­so­kými su­mami a roz­maz­ná­vať svoju fra­jerku.

zdroj: Pexels

Týchto 11 vecí mu­síš spra­viť v tvo­jej 20-tke, aby si si už po­čas 30-tky mo­hol uží­vať do­vo­lenky po­čas ce­lého roka, pris­pie­vať na cha­ritu vy­so­kými su­mami a roz­maz­ná­vať svoju fra­jerku.

„V eko­no­mike, kde je pod­po­ro­vaný voľný ob­chod, si mô­žeš za­ro­biť pe­ňazí, koľko chceš,“  po­ve­dal self-made mi­li­onár Steve Sie­bold, ktorý tak­tiež veľmi do­pod­robna štu­do­val sprá­va­nie a zvyky 1 200 naj­bo­hat­ších ľudí sveta.

Na to, aby si do­sia­hol se­dem­miestnu cifru na svo­jom účte do 30-tky, by si si mal po­zrieť tento zo­znam, ktorý pri­pra­vil den­ník Bu­si­ness In­si­der. Ne­za­ru­ču­jem ti, že sa ur­čite tým mi­li­oná­rom sta­neš, ale ur­čite ti viem po­ve­dať, že k nemu bu­deš mať bliž­šie, ako si mal do­te­raz.

Sú­streď sa na za­rá­ba­nie

V dneš­nej dobe sa ne­mô­žeš stať mi­li­oná­rom tým, že si bu­deš od­kla­dať a šet­riť každé jedno euro. Po­ve­dal Grant Car­done, ktorý zban­kro­to­val vo veku 21 a už v 30 bol mi­li­onár. „Prvý krok je sú­stre­diť sa na zvy­šo­va­nie príjmu po kro­koch a do­kola to opa­ko­vať.“

„Môj prí­jem bol najprv 2 709€ za me­siac, o 9 ro­kov ne­skôr, to bolo 18 061 € za me­siac. Za­čni na­sle­do­vať pe­niaze. Umož­nia ti zväč­šo­vať príjmy a uvi­díš nové mož­nosti in­ves­to­va­nia.“

Za­rá­bať veľa pe­ňazí je snom mno­hých – nie je to však vô­bec jed­no­du­ché, ale na druhú stranu, každý si môže vy­brať, čo chce ro­biť.

Grant-cardone

Roz­ví­jaj viac spô­so­bov príjmu

Jed­nou z mož­ností, ako viac za­rá­bať, je zväč­šiť si svoje port­fó­lio príj­mov. Au­tor štú­die o self-made mi­li­oná­roch Tho­mas C. Cor­ley zis­til, že mnoho z nich má viac ako je­den prí­jem. Kon­krétne 65% má tri príjmy, 25% má štyri príjmy a 10% ma päť a viac príj­mov.

V týchto zá­rob­koch sú ale tiež za­hr­nuté ob­chody s ne­hnu­teľ­nos­ťami, in­ves­tí­cie na trhu cen­ných pa­pie­rov atď.

Tri druhy zá­rob­kov vy­ze­rajú ako ča­ro­vný po­čet, keďže väč­šina z mi­li­oná­rov má práve as­poň 3.

rbransoheader1

Šetri si na in­ves­to­va­nie, nie na „po­tom“

„Je­diný dô­vod na šet­re­nie pe­ňazí, je na ich in­ves­to­va­nie. Ulož si svoje pe­niaze na bez­pečné, ne­dot­knu­teľné miesto, naj­lep­šie typ účtu, z kto­rého tie pe­niaze ne­bu­deš vy­be­rať v žiad­nom prí­pade, ani v nú­dzo­vých prí­pa­doch. Toto ťa bude po­há­ňať na po­kra­čo­va­nie v bode č.1 (zvy­šo­va­nie príjmu)“ na­pí­sal Car­done.

Buď roz­hodný

„Šetri svoju du­ševnú ener­giu tým, že bu­deš ro­biť roz­hod­nu­tia tak rýchlo, ako je to len možné. A plá­nuj si opa­ku­júce ak­ti­vity čo naj­rých­lej­šie, ale tak, aby mali po­zi­tívny vplyv na teba a tvoje uda­losti v blíz­kej bu­dúc­nosti, v tom zmysle, aby si ich ča­som ro­bil už ako au­to­pi­lot. Ja viem, čo si bu­dem ob­lie­kať a ra­ňaj­ko­vať celý bu­dúci týž­deň. A ty?“  Tuc­ker Hug­hes má vo ve­ciach jasno.

8b8a7385e28e71aec53e41e7cbe82d23

Nech­váľ sa, ukáž, čo vieš!

„Ne­kú­pil som si moje prvé lu­xusné ho­dinky alebo auto, po­kým mi môj biz­nis a in­ves­to­vané pe­niaze ne­za­čali pri­ná­šať viac za­bez­pe­če­ných to­kov pe­ňazí. Stále som jaz­dil na sta­rej To­y­ote, aj keď som bol už mi­li­onár. Buď známy me­dzi ľuďmi pre tvoju pra­covnú mo­rálku a na­sa­de­nie a nie pre ‚hračky‘, ktoré si ku­pu­ješ“, po­zna­me­nal Car­done.

Zmeň mys­le­nie o pe­nia­zoch

„Bo­hat­stvo za­čína pri roz­mýš­ľaní nad tým, čo pre teba zna­me­najú pe­niaze,“  vy­svet­ľuje self-made mi­li­onár Steve Sie­bold.

„To ta­jom­stvo bolo vždy rov­naké – mys­le­nie“, upo­zor­ňuje. Po­kým si masy ľudí mys­lia, že stať sa bo­ha­tým nie je v ich schop­nos­tiach, bo­hatí ve­dia, že je to iba o sna­žení a roz­hod­nutí, či tým mi­li­oná­rom na­ozaj chceš byť.

Steve-Siebold

In­ves­tuj do seba

„Naj­bez­peč­nej­šia in­ves­tí­cia, akú som kedy spra­vil, bola do mo­jej bu­dúc­nosti. Čí­taj as­poň 30 mi­nút denne, po­čú­vaj zau­jí­mavé pod­casty keď šo­fé­ru­ješ a vy­hľa­dá­vaj men­to­rov, ktorí sú plní ener­gie. Ne­pot­re­bu­ješ byť len top maj­ster v tvo­jom obore, mu­síš byť gé­nius na poli rôz­nych ob­lastí. Od ve­de­nia kon­ver­zá­cie o fi­nan­ciách, po­li­tike až po športy. Kon­zu­muj ve­do­mosti, ako keby boli vzduch a do­staň svoj vý­kon v učení nad všetko os­tatné,“  na­pí­sal Hug­hes.

Za­hoď pra­vi­delnú vý­platnú pásku

Bo­hatí ľu­dia sú zvy­čajne sa­mos­tatní pod­ni­ka­te­lia, ktorí si za­rá­bajú iba na seba a tým si ur­čujú výšku sumy na ich vý­plat­nej páske. Sie­bold píše: „Nie je ne­re­álne zbo­hatnú iba tým, že bu­deš od­kla­dať pe­niaze zo svo­jej vý­plat­nej pásky – dá sa to pre tých, ktorí majú ale vyš­šiu sumu na tej páske. Ale naj­rých­lej­šia mož­nosť pre zbo­hat­nu­tie, je byť sa­mos­tatne zá­rob­kovo činný a byť od­ká­zaný iba sám na seba. Táto mo­ti­vá­cia ťa že­nie vpred za­rá­bať stále viac. Je to naj­rých­lej­šia cesta k bo­hat­stvu.“

date: 2007/04/05 | release status: MR & PR | release references: a, e, k | photographic technique: digital | date created: 2007:07:09

Urči si ciele a pred­stav si ich do­sa­ho­va­nie

Ak si chceš za­ro­biť viac pe­ňazí, mu­síš mať priamy cieľ a špe­ci­fický plán, ako tento cieľ do­siah­nuť. Pe­niaze sa ti nez­ja­via len tak – mu­síš pre ne pra­co­vať.

„Číslo jedna v zo­zname, Prečo ľu­dia ne­do­siahnu to, čo chcú, je, že sami ne­ve­dia, čo chcú. Bo­hatí ľu­dia sú si istý v tom, čo chcú a idú pria­mo­čiaro za tým.“ T.Harv Eker.

Za­čni cho­diť von s ľuďmi, kto­rých ob­di­vu­ješ

An­drew Car­ne­gie, ktorý sa stal naj­bo­hat­ším mu­žom v US, pri­kladá dô­le­ži­tosť práve jed­nému prin­cípu: The Mas­ter Mind.

„Myš­lienka je v tom, že sa mu­síš ob­klo­piť ta­len­to­va­nými ľuďmi, ktorí budú zdie­ľať tvoju myš­lienku, pre­tože via­cej kre­a­tív­nych myslí urobí viac ako len jedna. A ešte sa sta­neš aj bo­ha­tým – stá­vame sa ta­kými ľuďmi, s akými často trá­vime čas. Naj­dô­le­ži­tej­šia je sieť tvo­jich najb­liž­ších ľudí. Preto sa dobre roz­hodni, koho tam chceš mať.“

no-4-andrew-carnegie

Mier na cieľ s hod­no­tou 9,03 mi­li­óna €, nie 0,9 mi­li­óna €

„Je­diná chyba, akú som kedy uro­bil bola, že som ne­mys­lel dosť me­ga­lo­man­ský,“ na­pí­sal Car­done. „Od­po­rú­čam ti ísť po cieli s hod­no­tou väč­šou ako mi­lión. Vo svete ne­exis­tuje ne­dos­ta­tok pe­ňazí, exis­tuje iba ne­dos­ta­tok ľudí, ktorí ne­mys­lia vo veľ­kom.“

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)