Aerolínie, o ktorých si nikdy nepočul, patria k najlepším na svete

Richard Vitkovský / 13. septembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Tyrone Siu/Reuters
  • Pri lete lie­tad­lom je dô­le­žitý vý­ber kva­lit­nej le­tec­kej spo­loč­nosti, ktorá po­núka do­ko­nalé služby
  • V ob­rov­skom množ­stve veľ­kých hrá­čov sa strá­cajú ne­ná­padné kle­noty, ktoré po­nú­kajú služby naj­vyš­šej kva­lity
  • K jed­ným za ta­kýchto vý­ni­moč­ných le­tec­kých spo­loč­ností patrí aj Hong­kong Air­li­nes

Mladá le­tecká spo­loč­nosť patrí me­dzi naj­lep­šie aero­linky na ce­lom svete. Fun­guje pri­tom iba 12 ro­kov. Ako sa to po­da­rilo? Mot­tom Hong­kong Air­li­nes je ce­novo do­stupný lu­xus. Spo­loč­nosť sa tak snaží do­priať to naj­lep­šie kaž­dému ces­tu­jú­cemu.

palubný lístokZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Ka­tie Ca­na­les

V sú­čas­nosti pô­sobí aj na ame­ric­kom trhu a pred­sta­vuje kon­ku­ren­ciu pre veľké le­tecké spo­loč­nosti ako Vir­gin alebo Uni­ted. V sú­čas­nosti lie­tajú z Los An­ge­les a San Fran­cisca. Cena zá­visí od triedy. Je­den spia­točný let do Hong­kongu stojí 500 do­lá­rov pri eko­no­mic­kej triede. Pre ma­jet­ných je tu biz­nis trieda. Tu za­pla­tíš okolo 3 000 do­lá­rov. Aký lu­xus však po­núka eko­no­mická trieda? Je v sú­lade s od­váž­nym mot­tom?

sedadláZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Ka­tie Ca­na­les

Na to sa po­zrela Ka­tie Ca­na­les, ktorá ces­to­vala zo San Fran­cisca do Hong­kongu. Spo­loč­nosť vy­užíva veľmi ob­ľú­bené Air­busy A350. Dva dni pred le­tom sa Ka­tie re­gis­tro­vala cez we­bovú stránku spo­loč­nosti. Práve tu na­stali mierne zmätky, kvôli ne­pre­hľad­nému di­zajnu we­bo­vej ap­li­ká­cie. Všetko však na­ko­niec dobre do­padlo. Ak sa chceš to­muto prob­lému vy­hnúť, mô­žeš vy­užiť mo­bilnú appku, ktorá je omnoho pre­hľad­nej­šia. Na­stal deň D. Ka­tie mala pa­lubný lís­tok v di­gi­tál­nej po­dobe ulo­žený v mo­bil­nom te­le­fóne.

večeraZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Ka­tie Ca­na­les

Mu­sela si ho však vy­tla­čiť. Aero­linky to­tiž trvajú na fy­zic­kých do­ku­men­toch. Let meš­kal dve ho­diny, ale to býva na le­tis­kách bežné. Hong­kong Air­li­nes ne­po­nú­kajú prvú triedu, ale iba eko­no­mickú a biz­nis triedu. Se­dadlá sú la­dené do čer­ve­nej farby a uspo­ria­dané na­sle­dovne: biz­nis trieda sa na­chá­dza v pred­nej časti stroja a má roz­lo­že­nie 1-2-1. Eko­no­mická trieda pre zmenu 3-3-3. Na kaž­dom se­dadle bol pri­pra­vený van­kúš, plachta a do­pl­n­kové vy­ba­ve­nie. Tu patrí maska na spa­nie, po­nožky, zubná kefka, zubná pasta a štuple do uší.

ekonomická triedaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Ka­tie Ca­na­les

Ne­pod­ce­ňuj útle le­tušky

Se­dadlá boli vy­ba­vené USB portmi, takže ne­prí­deš o zdroj ener­gie po­čas 14-ho­dín trva­jú­ceho letu. Prob­lém bol s mies­tom pre nohy. Ak si vyšší, bu­deš sa cí­tiť sties­nene. Po tom, čo sa lie­tadlo od­le­pilo od le­tis­ko­vej dráhy bol čas na po­riadnu ve­čeru. Tá bola po­merne bo­hatá. Po­dá­vala sa ryža s mä­som a ze­le­ni­nou, na­sle­do­val štip­ľavý ze­mia­kový ša­lát. Kto chcel mo­hol si do­priať bez­platný al­ko­ho­lický ná­poj.

Zau­jí­ma­vým spes­tre­ním sú tré­no­vané le­tušky. Tie učí ume­niu boja maj­ster kung-fu. Ak sa nie­kto ne­bude ve­dieť vpra­tať do kože, ne­mal by pod­ce­niť malé útle ženy v rov­no­ša­tách. Po­čas letu máš k dis­po­zí­cii vlastný zá­bavný sys­tém. Ob­ra­zovka má uhlop­riečku 17 pal­cov a po­sky­tuje os­trý ob­raz. Na vý­ber je množ­stvo fil­mov a te­le­víz­nych šou. Na in­ter­net sa do­sta­neš pro­stred­níc­tvom WiFi pri­po­je­nia. Aero­linky na­ozaj ne­s­kla­mali a sna­žili sa uro­biť všetko preto, aby bol let čo naj­lepší. V sú­čas­nosti pô­so­bia v 40-tich veľ­kých mes­tách sveta.

zábavný systémZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mike Blake/Re­uters

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , for­bes.com

Pridať komentár (0)