Aj na ploche 17,6 m² môže vzniknúť dokonalé bývanie, v ktorom ti nebude nič chýbať

Nastasia Andrejkovičová / 6. februára 2019 / Architektúra

  • Fe­no­mén mikro bý­va­nia je vo svete stále viac a viac po­pu­lárny
  • Naj­novší ná­vrh od tai­wan­ského štú­dia do­ka­zuje, že pre jednu osobu je aj 17,6 m² do­sta­ču­jú­cich
  • Nie je bý­va­nie v tak úz­kom pries­tore sties­ňu­júce? Pre­svedč sa sám
zdroj: heycheese.com
  • Fe­no­mén mikro bý­va­nia je vo svete stále viac a viac po­pu­lárny
  • Naj­novší ná­vrh od tai­wan­ského štú­dia do­ka­zuje, že pre jednu osobu je aj 17,6 m² do­sta­ču­jú­cich
  • Nie je bý­va­nie v tak úz­kom pries­tore sties­ňu­júce? Pre­svedč sa sám

Tai­wan­ské štú­dio A Little De­sign zme­nilo bý­valé pia­nové štú­dio v meste Tai­pei na malý byt so vsta­va­ným, pries­to­rovo úspor­ným ná­byt­kom. Za­cho­vaná bola pô­vodná roz­loha pries­toru, a to 17,6 m² s výš­kou stropu 3,4 metra. Veľ­kým ob­me­dze­ním vy­uži­tia pries­toru v byte je be­tó­nový trám, ktorý pre­chá­dza cez byt.

Ma­ji­teľ apart­má­nov v cen­tre mesta často ces­tuje za prá­cou a ob­čas sa na pár dní zdrží aj v za­hra­ničí. Keď ho slu­žobné po­vin­nosti za­vedú do Tai­pei, tak rad­šej upred­nostní krat­šie do­chá­dza­nie než prie­stran­nosť.

Hoci ma­ji­teľ ne­pot­re­buje veľký byt, pred­tým, než bol pre­ro­bený, bolo 17,6 štvor­co­vých met­rov prí­liš málo na to, aby sa tam zmes­tila ako po­steľ, aby bol k dis­po­zí­cií do­sta­točný úložný pries­tor ako aj obytný pries­tor. Ok­rem toho bola kú­peľňa re­la­tívne veľká v po­rov­naní s ma­lou roz­lo­hou ce­lého pries­toru a ku­chyni chý­bala prak­tic­kosť – bola prí­liš malá na to, aby sa tam vošla chlad­nička.“ po­ve­dal pre De­e­zen Szu­min Wang, ar­chi­tekt štú­dia A Little De­sign

Wang a jeho tím re­dis­tri­bu­ovali pries­tory apart­mánu tak, aby sa tam na­chá­dzal pries­tor na bežné fun­go­va­nie, spa­nie, kú­pa­nie a aby dis­po­no­val prak­tic­kej­šími roz­mermi. Kú­peľňa a ku­chyňa zme­nili svoje umiest­ne­nie a vchod spolu s ku­chy­ňou boli spo­jené tak, aby vy­tvo­rili ot­vo­rený pries­tor.

Za­ria­de­nie ako práčka, chlad­nička a elek­trický spo­rák sú uspo­ria­dané po­zdĺž dvoch pev­ných stien ku­chyne. Di­zaj­nový tím vy­tvo­ril veľkú pra­covnú plo­chu s po­li­cami a skri­ňami, ktoré sú na­mon­to­vané pod a nad pul­tom. Bežne po­u­ží­vané ku­chyn­ské a sto­lové vý­robky sú ulo­žené v ľahko do­stup­nej vzdia­le­nosti na pra­cov­nej do­ske, za­tiaľ čo skrinky upev­nené vyš­šie po­sky­tujú od­kla­dací pries­tor pre ná­stroje, ktoré sú po­u­ží­vane o niečo me­nej.

Hoci bola kú­peľňa o niečo zmen­šená, nové umiest­ne­nie po­sky­tuje lep­šie vet­ra­nie a do­sta­točné denné svetlo. Úzke vy­bra­tie po­sky­tuje pries­tor pre po­ličky, za­tiaľ čo po­suvné zrkad­lové dvere sa sta­rajú o to, že je kú­peľňa jas­nej­šia a prie­stran­nej­šia.

V tomto byte sú všetky fun­kcie pri­ľahlé a su­se­diace, ale zá­ro­veň jasne od­de­lené. Na­prí­klad schody po­sky­tujú nie len prí­stup do pries­to­rov na sladky spá­nok, ale zá­ro­veň zvy­šujú prí­stup­nosť vďaka vy­so­kým vsta­va­ným skrin­kám.“ opí­sal Wang a po­kra­čo­val „Po­hovka by mohla byť po­u­žitá ako sa­mos­tatne lôžko pre hostí a vsta­vané zá­suvky sú­časne pl­nia fun­kciu úlož­ného pries­toru na­vyše. Skla­dací stôl je možné roz­lo­žiť tak, aby slú­žil ako pra­covný resp. je­dá­len­ský stôl.

Zóna pre spá­nok je umiest­nená na „me­dzi­pos­chodí“, pod kto­rým je umiest­nený stôl a zá­suvka. Na prí­zemí je šat­ní­ková skriňa umiest­nená tak, že plní fun­kciu vstup­nej brány do bytu, za­tiaľ čo pries­tor okolo po­hovky so vsta­va­nou skrin­kou na to­pánky a sto­lom slúži na ob­lie­ka­nie a prácu.

Roz­mach mikro by­tov nie je na­šou od­po­ve­ďou na prob­lém vy­so­kých cien bý­va­nia v Tai­pei, ale je to vý­sle­dok dl­ho­do­bého vý­voja prob­lému a úlohy, s kto­rými k nám kli­enti pri­chá­dzajú. Dú­fame, že ná­vrh tohto di­zajnu by mo­hol po­skyt­núť akúsi schému a mož­nosť pre bý­va­nie tohto typu.“ do­pl­nil na zá­ver Wang, ktorí už má na sve­domí byt s roz­lo­hou 22 m²

zdroj: de­zeen.com

 

Pridať komentár (0)